Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Τεχνικές Εκδόσεις

[ θεματικός πίνακας ]

 

οδηγίες κατασκευής  [1961-1964]

 

horizontal rule

Συνεδρίαση #44 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 1/12/60

Θέμα VIον Οδηγίαι κατασκευής

Ο κ. Χ. Ταμβαρόπουλος προτείνη την σύνταξιν προχείρου εγχειριδίου δια τους αρχαρίους μοδελιστάς, διότι παρετηρήθη τελευταίως ότι αι κατασκευαί των είναι άτεχναι και κακοφτιαγμέναι.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τον κ. Χ. Ταμβαρόπουλον και τον παρακαλεί ν' αναλάβη την σύνταξιν του προτεινομένου εγχειριδίου, συνιστά δε όπως η παρακολούθησις των κατασκευών γίνεται μετά μεγαλυτέρας αυστηρότητος υπό της αρμοδίας επιτροπής.

horizontal rule

Το αποτέλεσμα της παραπάνω πρότασης παρουσιάζεται στη συνέχεια. Από το 1961 και μέχρις εξαντλήσεώς του, περίπου το 1964, ήταν το μοναδικό έντυπο βοήθημα στην Ελληνική γλώσσα.

Παρατηρήστε τις διευθύνσεις που περιέχει και φανταστείτε τον εαυτό σας να περιφέρεται στη σημερινή Αθήνα προσπαθώντας να βρει τα υλικά που αναφέρονται.

 

σελίδα 1

 

σελίδα 2

 

σελίδα 3

 

σελίδα 4

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]