Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Κανονισμοί Αγώνων

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Κανονισμοί FAI

Πρακτικόν #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα ΙΧ: Μετάφρασις κανονισμών της F.A.I.

Ο κ. Βαφιαδάκης αναφέρει ότι ετελείωσε την μετάφρασιν του 4ου τεύχους  των κανονισμών της F.A.I. και ότι ελπίζει λίαν συντόμως να πολυγραφηθή και εκτυπωθή τούτο.

horizontal rule

Πρακτικόν #20 ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα ΙΧ: Μετάφρασις κανονισμών FAI

Ανακοινούται υπό του κ. Π. Βαφιαδάκη ότι επερατώθη η εκτύπωσις του 4ου τεύχους των κανονισμών της F.A.I. και αποφασίζεται όπως αποσταλή ανά εν τεύχος εις την Β.Α.Λ.Ε., την Α.Λ.Α., Σ.Ε.Π. και Αερολέσχην Θεσσαλονίκης.

Αναφέρεται ότι εξετυπώθησαν 190 τεύχη και ότι η δαπάνη ανήλθεν εις δρχ 400. εν συνόλω. Αποφασίζεται η διάθεσις των εν λόγων τευχών προς δρχ 5 έκαστον.

horizontal rule

Πρακτικό #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα VIον : Κανονισμοί FAI

Αποφασίζεται όπως παρακληθή η Β.Α.Λ.Ε. να  ζητήση από την F.A.I. Παρισίων τον εν χρήσει κανονισμόν περί αερομοντελισμού (Code C) ενημερωμένον μέχρι σήμερον (κανονισμόν πτυχίων & αγώνων ως και παν σχετικόν).

horizontal rule

Πρακτικό #81 ΔΣ ΕΑΑ 22/10/63

Θέμα Ιον Αγώνες της 10ης Νοεμβρίου 1963

Εγκρίνεται απόφασις ... όπως οι Πανελλήνιοι αγώνες προσδιορισθώσιν δια την 10ην Νοεμβρίου και όπως αποσταλώσι σχετικαί ανακοινώσεις εις την Αερολέσχην Θεσ/νίκης, Ομάδα Εδέσσης και Αεροπροσκόπους. Αποφασίζεται επίσης όπως αποσταλώσι εις τους ιδίους ανά 2 αντίτυπα των μεταφρασθέντων άρθρων του κανονισμού της F.A.I.

Θέμα 7ον : Πώλησις μεταφράσεως κανονισμού F.A.I.

Αποφασίζεται όπως διατίθεται εις τα μέλη της Ενώσεως τα μεταφρασθέντα άρθρα του κανονισμού της F.A.I. προς δρχ 2.- (δύο)

Κανονισμοί Ετους 1961

Ο πρώτος κανονισμός που παραθέτουμε, περιελήφθη στα πρακτικά #48 του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. την 4-4-61 και αφορούσε τους εσωτερικούς αγώνες, της 16-4-61

Δύο σημεία που αξίζει να μνημονεύσουμε:

1) το πλήθος των κατηγοριών που προβλέπει και προκηρύχθηκαν στους αγώνες

2) οι απλές απαιτήσεις για την κρίση των "ραδιοκατευθυνόμενων"

 

horizontal rule

Ο δεύτερος κανονισμός αφορούσε τους Δ' Πανελληνίους αγώνες της 19-11-61

Δύο σημεία που πρέπει να σταθούμε είναι:

1) Στα δέσμια ακροβατικά, δεν επιτρέπονται μοντέλα με άτρακτο profile. Σε κανένα ξένο κανονισμό δεν υπήρχε τέτοια απαγόρευση. Αγνωστο λοιπόν πως κετέληξαν σ' αυτή τη διάταξη οι συνάδελφοι της εποχής.

2) Ο κανονισμός των τηλεκατευθυνόμενων είναι ανοικτός σε υποκειμενική κρίση. Σίγουρα δεν μπορούσαν να προβλέψουν συγκεκριμένη συμπεριφορά από ένα τ/κ της εποχής.

 

Κανονισμοί Ετών 1969, 1971, 1973

Η έκδοση των τότε ισχύοντων διεθνών κανονισμών στην Ελληνική γλώσσα, κρίθηκε αναγκαία με την αναβίωση των Πανελλήνιων Αγώνων το 1969.

Και οι τρεις εκδόσεις των κανονισμών αγώνων που παρατίθενται εδώ είναι το αποτέλεσμα της επιμέλειας της Ε.Α.Α. τα έτη 1969, 1971 και 1973.

horizontal rule

έκδοση 1969

 

Η έκδοση αυτή περιείχε σε μετάφραση, τα βασικά άρθρα των κανονισμών της F.A.I. των κατηγοριών F1A, F1H, F1C, F2B

Η εκτύπωση έγινε σε πολύγραφο με τρυπημένη μεμβράνη. Η μεμβράνη με τα κείμενα τρυπούσε με την γραφομηχανή. Η μεμβράνη για τα σχήματα ήταν φωτοευαίσθητη και τρυπούσε με ειδική επεξεργασία.

Το εξώφυλλο ήταν χαρτόνι χρώματος ανοικτού μπλέ.

Η βιβλιοδέτηση έγινε με συρραπτικό ή με καρφιά που ανοίγουν.

Παρατηρήστε την τάση της εποχής να αναπτύσσεται το δακτυλογραφημένο κείμενο σε όσο το δυνατόν περισσότερο πλάτος της μεμβράνης για οικονομία.

Το χαρτί για τις πολυγραφήσεις ήταν χειρίστης ποιότητας, αλλά είχε την ιδιότητα να απορροφά και να στεγνώνει γρήγορα η μελάνη, και να μη λερώνεται το πίσω μέρος  του φύλλου, καθώς έπεφτε επάνω στο προηγούμενο.

 

 

εξώφυλλο

 

σελίδα 1

 

σελίδα 2

 

σελίδα 3

 

σελίδα 4

 

 

έκδοση 1971

Περιελάμβανε τις κατηγορίες F1A, F1H, F1B, F1CF2A, F2B,της ανεπίσημης κατηγορίας δεσμίων goodyear racing, και για πρώτη φορά τηλεκατευθυνόμενα της κατηγορίας F3A.

Ορισμένα αντίτυπα είχαν βιβλιοδετηθεί με το εξώφυλλο της προηγούμενης έκδοσης, αλλάζοντας το αναφερόμενο έτος σε 1971.

 

σελίδα 1

 

σελίδα 2

 

σελίδα 3

 

σελίδα 4

 

σελίδα 5

 

σελίδα 6

 

 

έκδοση 1973

Περιελάμβανε τις κατηγορίες F1A, F1H, F1B, F1C (από λάθος στο κείμενο επισημαίνονται αντίστροφα), F2A, F2B, και  F3A

Η εκτύπωση έγινε σε χαρτί καλύτερης ποιότητας.

Η αναπαραγωγή της τελευταίας σελίδας έγινε σε χαρτί μικρότερης διάστασης, και έκοψε τα σχήματα στο κάτω μέρος

 

σελίδα 1

 

σελίδα 2

 

σελίδα 3

 

σελίδα 4

 

σελίδα 5

 

σελίδα 6

 

σελίδα 7

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]