Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παγκόσμιοι Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Κατηγορία Ελεύθερης Πτήσης

21 - 24 Αυγούστου 1953

Lesce Bled, Γιουγκοσλαβία

 

 

Η πρώτη συμμετοχή Ελληνα αθλητή σε παγκόσμιο αγώνα αερομοντελισμού ήταν αυτή του Ι. Σακελλαράκη (ιδρυτικού μέλους της Ε.Α.Α.), στην κατηγορία ανεμόπτερων Α-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτικόν #16 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 11/6/53

Τον λόγον λαμβάνει ο Γεν. Γραμματεύς ο οποίος γνωρίζει έγγραφον πρόσκλησιν της Γιουγκοσλαβικής αερολέσχης, περί συμμετοχής της Ενώσεως Αερομοντελλιστών δια το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοντέλλων ανεμοπτέρων δια την 23/8/53 εις Lesce Bled, και ζητά την έγκρισιν αποστολής ομάδος δια τον σκοπόν τούτον, ως και την έγκρισιν μικρού κονδυλίου δια τα έξοδα συμμετοχής εις τους αγώνας.

Η Βασ. Αερολέσχη αναλαμβάνει την καταβολήν των εξόδων μεταβάσεως και επιστροφής.

Συζητηθείσα η πρότασις εγκρίνεται και αποφασίζεται όπως αποσταλούν τα κάτωθι μέλη - Αθληταί.

Γ. Καμπουρόπουλος, Ι. Σακελλαράκης, Π. Καλογεράκος, Δ. Γιοβάνοβιτς, και Β. Βεϊνόγλου ως αρχηγός ομάδος. Επίσης εγκρίνεται το ποσόν των είκοσιν δολλαρίων δι' έκαστον αθλητήν ως δικαίωμα συμμετοχής.

horizontal rule

Πρακτικόν #18 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 6/8/53

Ο Γεν. Γραμματεύς ανακοινοί ότι δια το θέμα της συμμετοχής της  Ενώσεως εις τους Παγκοσμίους αγώνες μοντέλλων ανεμοπτέρων της Γιουκοσλαβίας, δεν θα καταστή δυνατή η συμμετοχή ολοκλήρου της ομάδος λόγω οικονομικών δυσχερειών της ΒΑΛΕ μη δυναμένης να καταβάλη τα έξοδα μετακινήσεως δι' όλην την ομάδα, δια τούτο το συμβούλιον της ΒΑΛΕ ενέκρινε το ποσόν των 2.200.000 δια την αεροπορικήν μετάβασιν ενός μόνο μέλους της ενώσεως, ως καλύτερος δε απεφασίσθη να σταλή ο κ. Ι. Σακελλαράκης, καθώς επίσης και ο κ. Τσίμας δι' ιδίων εξόδων.

Το ποσόν το αναλογούν δια την μετάβασιν του ως άνω αθλητού θα καταβληθή υπό της ΒΑΛΕ ζητά δε ο κ. Γ. Γραμμ. όπως το δικαίωμα συμμετοχής δια τους αγώνες των 600.000 δρχ καταβληθή υπό του ταμείου της Ενώσεως.

Η πρότασις εγκρίνεται και δίδεται εντολή εις το ταμείον όπως καταβάλη το ως άνω ποσόν εις τον προαναφερθέντα αθλητή.

horizontal rule

Ο Ι. Σακελλαράκης στα pits

αρχείο jkon

horizontal rule

Το ανεμόπτερο ζυγίζεται

Από αριστερά: Τσίμας, Ι. Σακελλαράκης, Τ. Κατανιός

αρχείο jkon

horizontal rule

Ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου - Τσίμας, Ι. Σακελλαράκης, Τ. Κατανιός

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο Ι. Σακελλαράκης (δεξιά) με τον χρονομέτρη Τ. Κατανιό (αριστερά)

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο Ι. Σακελλαράκης (δεξιά) με τον 4ο στην κατάταξη Γιουγκοσλάβο Bora Gunic (στη μέση)

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο Ι. Σακελλαράκης (αριστερά) με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 1951, Αυστριακό Oskar Czepa.

αρχείο jkon

horizontal rule

Απόσπασμα από το περιοδικό Aeromodeller του Οκτωβρίου 1953

 

 

 

Σε μεγέθυνση η φωτογραφία Νο 9 

(σε ελεύθερη μετάφραση:)

Αυτή η χρονιά είδε την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στον διεθνή συναγωνισμό.  Ο Σακελλαράκης ετοιμάζεται να πετάξει, με τη βοήθεια συμπατριώτη του, που φοράει μία βαριά χλαίνη.

horizontal rule

Ακολουθούν αποσπάσματα από την παρουσίαση των αγώνων στο Aeromodeller Annual 1953

(σε ελεύθερη μετάφραση:)

Νεοφερμένη στους διεθνείς αγώνες ήταν η Ελλάδα, με τον Σακελλαράκη, που εκπροσωπήθηκε με ένα ωραίο στην εμφάνιση μοντέλο, ολοκληρωμένο με υάλινη καμπίνα, που θύμιζε κάπως το περίγραμμα του Ivory Gull του Gosling. Το ένα φτερό είχε ένα τεράστιο φλαπ.

Σημείωση: Πράγματι στις φωτογραφίες του Aeromodeller φαίνεται ότι στην αριστερή εξωτερική έδρα υπάρχει ένα μεγάλο πτερύγιο καμπυλότητας. Οι φωτογραφίες που έχουμε εμείς δεν το δείχνουν, και αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το πτερύγιο προστέθηκε στην πορεία του αγώνα, το πιθανότερο για λόγους τριμαρίσματος της στροφής.

horizontal rule

 

Ο πίνακας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Στη σειρά 42 φαίνεται το όνομα Sakellarakis

αρχείο jkon

horizontal rule

Τα τελικά αποτελέσματα από το Aeromodeller Annual 1953

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 8+9.53

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" 8+9.53

horizontal rule

Πρακτικόν #19 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 17-9-53

Εις το συμβούλιον τούτο παρίσταται και ο εκ Γιουγκοσλαβίας επανελθών κ. Ι. Σακελλαράκης, ο οποίος εκθέτει προφορικώς τα της συμμετοχής του εις τους Διεθνείς Αγώνας.

Συμφώνως των επισήμων καταστάσεων σειράς επιτυχίας, τας οποίας προσεκόμισεν, έλαβεν την 42αν θέσιν έναντι των 55 αγωνισθέντων, η δε Ελλάς την 15ην θέσιν έναντι 16 συμμετεχόντων κρατών, η δε Αμερική την 16ην και τελευταίαν.

Το συμβούλιον εκφράζει την ικανοποίησίν του διότι με μόνον έναν αθλητήν αντί τεσσάρων ως κανονικώς θα έπρεπε να είχον αποσταλή, η Ελλάς υπερτέρησεν εις την Γενικήν βαθμολογίαν της ομάδος των ΗΠΑ η οποία απετελείτο εξ ομάδος τεσσάρων αθλητών, εκφράζει δε την ελπίδαν ότι εις επομένους αγώνες θα υπάρξουν λίαν καλλίτερα αποτελέσματα.

Επίσης ο κ. Ι. Σακελλαράκης υποβάλλει και έγγραφον έκθεσιν δια την εν γένει αερομοντελλιστικήν κίνησιν της χώρας.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]