Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ιππόδρομος Φαλήρου

 

28 Μαϊου 1967

 

Η επίδειξη οργανώθηκε από το περιοδικό Αεροπορικά Νέα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του.

horizontal rule

Πρακτικόν #136 ΔΣ ΕΑΑ 24/3/67

Θέμα 2ον Επίδειξις σχετική με τον εορτασμόν των Αεροπ. Νέων

Συζητείται η οργάνωσις επιδείξεως ιπταμένων αεροσκαφών κατά την διάρκειαν της λειτουργίας της ανωτέρω εκθέσεως.

Ανατίθεται εις τον κ. Μαθιέλη όπως καταρτίση ομάδα αεραθλητών δια την ανωτέρω επίδειξιν Το θέμα θα επανεξετασθή κατά την προσεχή συνεδρίασιν του  Δ.Σ.

horizontal rule

Πρακτικόν #137 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/67

Θέμα 2ον Επίδειξις πτήσεως προτύπων αεροσκαφών κατά τας εορταστικάς εκδηλώσεις των Αερ. Νέων τη 7/5

Η επιτροπή αγώνων αποφασίζει όπως κατά την ημέραν της επιδείξεως εν των Φαληρικώ Ιπποδρόμω πραγματοποιηθούν πτήσεις αεροσκαφών των εξής τύπων

Ακροβατικά δέσμια

Combat

Radio Control

Οι μέλλοντες να συμμετάσχουν αεραθληταί δέον να υποβάλλουν το ταχύτερον τας δηλώσεις συμμετοχής των. Αποφασίζεται επίσης όπως παρακληθή ο κ.Κ. Προκοπίου να εκτελέση χρέη εκφωνητού κατά την διάρκειαν των εν λόγων επιδείξεων.

horizontal rule

Πρακτικόν #138 ΔΣ ΕΑΑ 19/4/67

Θέμα 1ον Εορταστικαί εκδηλώσεις του περιδικού Αερ. Νέα

α) Εκθεσις

β) Επιδείξεις

Ανατίθεται εις την επιτροπήν αγώνων όπως εκπονήσει λεπτομερές πρόγραμμα δια την μέλλουσαν να τελεσθή εν τω Ιπποδρόμω Φαλήρου επίδειξιν πτήσεως προτύπων αεροσκαφών.

Εξ άλλου αποφασίζεται όπως δοθή ευρυτέρα δημοσιότης εις την επίδειξιν δι 'αποστολής ατομικών προσκλήσεων, δημοσιεύσεων εις τον τύπον, ενδεχομένως δε και δια του Ραδιοφώνου και της Τηλεοράσεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #139 ΔΣ ΕΑΑ 4/5/67

Θέμα 1ον Επίδειξις πτήσεως αερομ. εν των Φαληρικώ Ιπποδρόμω

Ο κ. Αντιπρόεδρος φέρει εις γνώσιν του Δ/Σ/λίου ότι παρά της υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας παερεσχέθη υπόσχεσις δια την έγκρισιν της τελέσεως των ανωτέρω επιδείξεων εν τω Ιπποδρόμω Φαλήρου.

Ως ημέρα τελέσεως ορίζεται η 21η Μαϊου ε.ε. Ο κ. Αντιπρόεδρος απευθύνει συστάσεις προς τους κληθέντας επί τούτο αεραθλητάς, τονίζων ότι:

α) πρέπει να καταβληθή πάσα προσπάθεια δια να στεφθή η επίδειξις υπό πλήρους επιτυχίας.

β) από απόψεως κατασκευής και εξωτερικής εμφανίσεως, άπαντα τα αεροσκάφη πρέπει να είναι απολύτως άψογα.

γ) εκ μέρους των αεραθλητών πρέπει να τηρηθή απόλυτος τάξις και η επίδειξις να διεξαχθή όπως ακριβώς ορίζει το πρόγραμμα.

δ) Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να δοθή εις την επιτυχίαν της θεαματικής επιδείξεως combat.

ε) Η ομάς τηλεκατευθυνομένων να είναι καλώς προετοιμασμένη δια να μη σημειωθούν δυσάρεστα απρόοπτα και η επίδειξις να είναι από πάσης πλευράς αρτία.

Αθλοθέτησις

Ανακοινούται ότι ο Δ/τής του περιοδικού Αεροπορικά Νέα προτίθεται να προσφέρη ως έπαθλα δια την ανωτέρω επίδειξιν το ποσόν των δρχ 3000 έως 4000. Ενδεχομένως εις την αθλοθέτησιν θέλει μετάσχη και η ΒΑΛΕ.

Μέρος του αθλοθετουμένου ποσού θα διαθεθή δια την απονομήν 3 κυπέλλων εις τους μέλλοντας να αριστεύσουν, έτερον δε μέρος υπό μορφήν χρηματικού βραβείου θα διατεθή δια την δωρεάν παραχώρησιν κατασκευαστικών υλικού εις του μέλλοντας να μετάσχουν αεραθλητάς.

Τα τρία κύπελλα θα απονεμηθούν ως εξής δια την βράβευσιν

α) της πλέον επιτυχούς πτήσεως δεσμίων

β) της πλέον επιτυχούς πτήσεως τηλεκατευθυνομένων

γ) της πλέον επιμελημένης κατασκευής και εμφανίσεως

Ως εκπρόσωπος της Ενώσεως δια την τριμελή επιτροπήν κριτών ορίζεται ο κ. Α. Μαθιέλης

 

horizontal rule

Στην αρχή της αερομαχίας. Ο Σωτήρης Κόκκοτας έχει ήδη απογειώσει το μοντέλο του, και περιμένει τον αντίπαλό του να απογειώσει και εκείνος.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ο Παναγιώτης Σοφός με το Sting Ray

(απόκομμα εφημερίδας) αρχείο Π. Σοφός

horizontal rule

Τρεις φωτογραφίες από την παράταξη των μοντέλων για τον διαγωνισμό της καλύτερης κατασκευής.

Εξ αριστερών: Thunderbird (jkon), Ακροβατικό F3A (Κ. Παπασπύρου), Mars (Β. Ντούφας), Sting Ray (Π. Σοφός), Mars (Π. Αρώνης), υδροπλάνο Taxi (Αλέξανδρος Δημητριάδης, που πήρε το έπαθλο), και δεξιώτερα Amigo (Σπ. Δημητριάδης), Focke Wulf 190 (Ε. Τριμπούρας).

Σε δύο από τις παραπάνω φωτογραφίες διακρίνεται μπροστά - στη μέση της σειράς-  ένα μικρό Eindecker (Α. Κωστάκης)

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ανάμεσα διακρίνεται ο Δημ. Δημητριάδης

"Αεροπορικά Νέα" - 5.67

horizontal rule

Ο Γεν. Γραμματέας της ΒΑΛΕ κ. K. Θεοφίλης επιδίδει αναμνηστικό δίπλωμα στον αθλητή κ. Παναγιώτη Σοφό.

Διακρίνονται: Απόστολος Μαθιέλης, Δ. Τσαϊλάς, και Δημ. Δημητριάδης

αρχείο Π. Σοφός

horizontal rule

Ο Πρόεδρος της ΒΑΛΕ κ. Δ. Γερανόπουλος επιδίδει το αθλοθετηθέν από την ΒΑΛΕ κύπελλο στον αθλητή κ. Κωνσταντίνο Παπασπύρου, που επρώτευσε στην κατηγορία των τηλεκατευθυνομένων.

Διακρίνονται: Ζήσης Λίνος, Μάνος Παυλίδης, Δημ. Δημητριάδης και Δημ. Τσαϊλάς,

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Οι διαγωνισθέντες στις αερομαχίες Σωτ. Κόκκοτας και Ι. Στουγιαννίδης παραλαμβάνουν από τον Παντ. Βαφειαδάκη πρόεδρο της Ε.Α.Α., το αθλοθετηθέν από τον ίδιο κύπελλο.

Διακρίνονται αριστερά μόλις ο Δ. Τσαϊλάς, ο πρόεδρος της ΒΑΛΕ Δ. Γερανόπουλος (με το καπέλο) , και ο Μάνος Παυλίδης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Ενας από τους συμμεθέξαντες αερομοντελιστές λαμβάνει αναμνηστικό δίπλωμα από τον Γ.Γ. της ΒΑΛΕ κ. K. Θεοφίλη

Διακρίνονται ο κ. Απόστολος Μαθιέλης (με το καπέλο) και ο Δ. Δημητριάδης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Από Αριστερά: Αρης Κωστάκης, Σπύρος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Δημητριάδης, Παναγιώτης Αρώνης, Βασίλης Ντούφας, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Παναγιώτης Σοφός, Κώστας Παπασπύρου.

Απόκομμα από εφημερίδα

horizontal rule

Από αριστερά όρθιοι: Απόστολος Μαθιέλης, Δημήτρης Τσαϊλάς, Γιώργος Σεβαστός, Γιώργος Κωνσταντακάτος, υπάλληλος των Αεροπορικών Νέων, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Αλεξανδρος Δημητριάδης, Μάνος Παυλίδης, Γιάννης Βραχνός, Τάκης Βαμβακίδης, Κωνσταντίνος Θεοφίλης, Δημήτριος Γερανόπουλος, Παντελής Βαφειαδάκης, Μαρία Δημητριάδη, (άγνωστος), Δημήτριος Δημητριάδης, Σωτήρης Κόκκοτας & μόλις φαίνεται ο μισός Σπύρος Δημητριάδης.

Καθισμένοι: (νεαρός ?), Ιωάννης Στουγιαννίδης, Βύρων Μπακέλας, Κώστας Παπασπύρου, (άγνωστος), Παναγιώτης Αρώνης, Βασίλης Ντούφας, Παναγιώτης Σοφός, Κώστας Νεγρεπόντης, Παναγιώτης Κορασίδης, Πλάτων Κουρουβακάλης

Αεροπορικά Νέα 5.67

horizontal rule

Οι πολύμηνες προσπάθειές τους δοκιμάστηκαν προχθές στον Ιππόδρομο Φαλήρου. Είναι οι νεαροί κατασκευαστές και πιλότοι "μίνι" αεροπλάνων της Ενώσεως Αερομοντελιστών και οι πιό πολλοί κρατούν τα κύπελλα και τα αναμνηστικά διπλώματα, που κέρδισαν στον διαγωνισμό - επίδειξη της Αερολέσχης.

εφημερίδα "Το Βήμα" 30.5.67 

horizontal rule

 Μέρος άρθρου με θέμα "Νέα από την Βασιλικήν Αερολέσχη της Ελλάδος".

 

horizontal rule

 

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 5.67

horizontal rule

Πρακτικόν #140 ΔΣ ΕΑΑ 5/6/67

Θέμα 1ον Επίδειξις 28/5/67 εν των Ιπποδρόμω Φαλήρου

Ο κ. Πρόεδρος και άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. διαπιστώνουν μετ' ευχαριστήσεως ότι η πραγματοποιηθείσα εν των Ιπποδρόμω Φαλήρου δημοσία επίδειξις πτήσεως προτύπων αεροσκαφών υπήρξεν καθ' όλα επιτυχής, τόσον ως θέαμα όσον και από απόψεως αριθμού θεατών οι οποίοι απεκόμισαν από την όλην εκδήλωσιν τας αρίστους των εντυπώσεων.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι την απόλυτον ικανοποίησιν των εξέφρασαν προς την οργανωτικήν επιτροπήν και τα μέλη των Δ. Σ/λίων της ΒΑΛΕ και ΑΛΑ τα οποία παρηκολούθησαν με αδιάληπτον ενδιαφέρον όλας τας φάσεις της επιδείξεως.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. καλεί όπως προσέλθουν οι συμμετασχόντες εις την εκδήλωσιν αεραθληταί και συγχαίρει αυτούς δια τας σημειωθήσας επιδόσεις. Εις τους μετασχόντας δηλούται ότι έκαστος εξ αυτών δικαιούται να λάβη δωρεάν ως επιβράβευσιν των προσπαθειών του εκ της αποθήκης της Ενώσεως υλικά αξίας δρχ 200 προερχομένας εκ του συγκεντρωθέντος εξ αθλοθετήσεων  ποσού.

Οι δικαιούμενοι της ανωτέρω χρηματικής επιβραβεύσεως αεραθληταί είναι οι κάτωθι δέκα επτά:

Τσιπλακίδης Ι., Στουγιαννίδης Ι., Αρώνης Π., Κόκκοτας Σ., Ντούφας Β., Κωνσταντακάτος Ι., Σοφός Π., Κωστάκης Α., Κουρουβακάλης Π., Νεγρεπόντης Κ., Παπασπύρου Κ., Βαμβακίδης Τ., Σεβαστός Γ., Μπακέλας Β., Δημητριάδης Σπ., Δημητριάδης Αλεξ., Κρεμμύδης Γ.

Εκ των ανωτέρω οι κ.κ. Βαμβακίδης, Κρεμμύδης, Σεβαστός & Μπακέλας δηλούν ότι παραιτούνται του ανωτέρω ποσού υπέρ της Ενώσεως.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί εκ μέρους του Δ.Σ. δια την προσφορά των αυτήν.

Ακολούθως αποφασίζεται όπως σταλούν ευχαριστήριοι επιστολαί προς απάσας τας αρχάς και οργανισμούς οι οποίοι συνετέλεσαν εις την επιτυχίαν των επιδείξεων

 

horizontal rule

Στο τεύχος των Αεροπορικών Νέων του Μαϊου 1967, περιελήφθη το ακόλουθο ρεπορτάζ:

 

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

Εις τας διεξαχθείσας επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 20ετίας από της εκδόσεως των ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ επιδείξεις της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών, την Κυριακήν 28ην Μαϊου, εγένετο μεταξύ άλλων και επιλογή και βράβευσις της καλυτέρας εργασίας κατασκευής μοντέλου. Εις την συσταθείσαν επιτροπήν κρίσεως αποτελουμένην από τους κ.κ. Θεοφίλην,Ταξίαρχον, Γ.Γ. της ΒΑΛΕ, Απόστολον Μαθιέλη, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και Μάνον Παυλίδην, Διευθυντήν των Αεροπορικών Νέων, υπεβλήθησαν προς κρίσιν 15 περίπου μοντέλα, εκ των οποίων επελέγη το πρότυπον υδροπλάνον με κινητήρα εσωτερικής καύσεως κατασκευής Αλεξ. Δημητριάδη, εις αυτόν δε και απενεμήθη το υπό των ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ αθλοθετηθέν κύπελλον.

Ηκολούθησαν πτήσεις μοντέλων δεσμίων ακροβατικών και ραδιοκατευθυνομένων, εις τας οποίας έλαβον μέρος: Παν. Αρώνης, Παν. Σοφός, Πλάτων. Κουρουβακάλης, Σωτ. Κόκκοτας, Ι. Κωνσταντακάτος, Ι. Στουγιαννίδης και Βασ. Στούφας. Το αθλοθετηθέν υπό των Αεροπορικών Νέων κύπελλον απενεμήθη εις τον Π. Αρώνη.

Εις την επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων μετέσχον οι : Γ. Σεβαστός, Κ. Παπασπύρου και Γ. Κρεμμύδης, με βοηθούς τους Σπ. Δημητριάδη, Ευστρ. Βαμβακίδη και Βύρωνα Μπακέλα. Το αθλοθετηθέν από την ΒΑΛΕ έπαθλον απενεμήθη εις τον Κ. Παπασπύρου.

Τέλος επραγματοποιήθη επίδειξις αερομαχίας εις τας οποίας μετέσχον οι Ι. Στουγιαννίδης εναντίον του Σωτ. Κόκκοτα, και ο Σωτ. Κόκκοτας εναντίον του Πλ. Κουρουβακάλη. Τα υπό του κ. Βαφειαδάκη, Προέδρου της Ε.Α.Α. αθλοθετηθέντα κύπελλα απενεμήθησαν εις τους Ι. Στουγιαννίδη και Σ. Κόκκοτα.

Σημειωτέον ότι το μοντέλο του Κ. Παπασπύρου υπάγεται εις την εθνικήν κατηγορίαν, διότι εσχεδιάσθη και κατεσκευάσθη υπ' αυτού. Ο κινητήρ του είναι 5,5 εκ, ο δε πομπός και δέκτης αμερικανικής προελεύσεως (Προπόρσιοναλ).

Πέραν της απονομής κυπέλλων εις τους συμμετασχόντας, τα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ διένειμον δωρεάν διάφορα υλικά κατασκευής αεροπλάνων.

 

horizontal rule

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται:

Για να τελειώσω το βάψιμο του Thunderbird (το μπλε άσπρο C/L στις φωτογραφίες) έκανα κοπάνα τρεις τουλάχιστον μέρες από το σχολείο. Επίσης δεν συμμετείχα στην τριήμερη εκδρομή της τάξης (6η Γυμνασίου τότε) στις Σπέτσες. Ο διευθυντής του σχολείου δεν μπόρεσε να καταλάβει τι σήμαινε για μένα να είμαι παρών στην επίδειξη.

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 7ον Κινηματογραφική ταινία επιδείξεων εις Δ. Φαλήρου

Ανακοινούται ότι η Προεδρία της Κυβερνήσεως μας παρεχώρησεν δωρεάν αντίγραφον της ταινίας των κατά την 29/5/678 επιδείξεων  αερομοντέλων εις το Δέλτα του Φαλήρου.

Αποφασίζεται η αποστολή ευχαριστηρίου επιστολής προς την ως άνω αρχήν.

horizontal rule

Αριστερά: επιστολή ΑΛΑ με συγχαρητήρια - Δεξιά: δύο επιστολές σχετικές με την ταινία που τράβηξαν η υπηρεσία επικαίρων. Δυστυχώς, η ταινία αυτή δεν υπάρχει στα αρχεία της Ε.Α.Α.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]