Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκθέσεις

[ θεματικός πίνακας ]

 

4η Αεροπορική Εκθεση

6-21 Μαϊου 1967

Οργάνωση "Αεροπορικά Νέα"

horizontal rule

πρακτικά #135 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/67

Θέμα: 2ον Πανηγυρικαί εκδηλώσεις εφημ. "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ"

Επί τη συμπληρώσει 20ετίας από της ιδρύσεως της εφημερίδος "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ", ο ιδρυτής αυτής κ. Παυλίδης έχει την πρόθεσιν να εξάρη τον ρόλον της αεροπορίας εις την σύγχρονον ζωήν.

1ον Δια της εκδόσεως ειδικού πανηγυρικού τεύχους εν των οποίω μεταξύ άλλων θα περιληφθή και άρθρον περί της συμβολής του αερομοδελισμού εις την υπόθεσιν της αεροπορίας.

2ον Δια της οργανώσεως εις κοσμικόν κέντρον των Αθηνών σειράς φωτογραφιών σχετικών με την αεροπορίαν.

το Δ/Συμβούλιον λαμβάνει την απόφασιν όπως εντός των προσεχών ημερών ορισθή συνάντησις εκπροσώπων της ημετέρας ενώσεως μετά του κ. Παυλίδη, με σκοπόν να καθορισθούν τα προς δημοσίευσιν θέματα, τα σχετικά με τον κλάδον του αερομοδελισμού.

Αφ' ετέρου αποφασίζεται να γίνη επιλογή των καλυτέρων φωτογραφιών από παλαιοτέρας εκδηλώσεις της Ενώσεως, αι οποία θα ηδύναντο να στρέψουν το ενδιαφέρον του κοινού προς τον αερομονδελισμόν και μέσω αυτού προς την αεροπορίαν γενικώς.

horizontal rule

πρακτικά #136 ΔΣ ΕΑΑ 24/3/67

Θέμα: 1ον Εορταστικαί εκδηλώσεις "Αεροπορικών Νέων"

Το Δ/κόν Συμβούλιον ασχολείται με το θέμα της κατά το δυνατόν καλυτέρας προβολής του κλάδου των αερομοντελισμού εις την οργανουμένην υπό του περιοδικού "Αεροπορικά Νέα" έκθεσιν.

Αποφασίζεται όπως ζητηθή η συμπαράστασις του κ. Παυλιόγλου δια την αρτιωτέραν διακόσμησιν των παραχωρουμένων προς την ένωσιν χώρων. Γίνεται δεκτή η πρότασις όπως αναζητηθούν αι καλύτεραι φωτογραφίαι εις τας συλλογάς του κ. Αθανασιάδη ως και εις το Πρκτορείον Τύπου της στοάς Ορφανίδου.

Αποφασίζεται όπως εκτεθή περιωρισμένος αριθμός μοδέλων, να κατασκευασθή δε παραστατικός πίναξ εις τον οποίον να είναι προσηρμοσμένα εις κατάλληλα σημεία τα όργανα τηλεκατευθύνσεως αεροσκάφους.

Τ' ανωτέρω πάντοτε υπό την έγκρισιν του κ. Παυλιόγλου.

horizontal rule

πρακτικά #137 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/67

Θέμα: 1ον Επιλογή φωτογραφιών δια την οργανουμένην έκθεσιν των "Αεροπορικών Νέων"

Αι συγκεντρωθείσαι φωτογραφίαι από παλαιοτέρας εκδηλώσεις της Ενώσεως εξετάζονται υπό των παρευρισκομένων μελών της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και γίνεται η εκλογή των πλέον καταλλήλων δια την προβολήν της δραστηριότητος της Ενώσεως.

horizontal rule

 

(Ρεπορτάζ από το περιοδικό "Αεροπορικά Νέα & Αστροναυτική" τεύχος Μαϊου 1967)

   Την Κυριακή 21 Μαϊου έκλεισε τας πύλας της η 4η Διεθνής Αεροπορική Εκθεσις την οποίαν ωργάνωσαν τα Αεροπορικά Νέα εις την αίθουσα Κόρονετ του Ξενοδοχείου Βασιλέων Μέλαθρον, επ' ευκαιρία της 20ης επετείου από της ιδρύσεώς των.

   Το κύριο θέμα της εκθέσεως ήτο Είκοσι έτη Αεροπορικών εξελίξεων. Τα περισσότερα δε εκθέματα ήσαν συνδεδεμένα με το κεντρικό θέμα της εκθέσεως παρουσιάζοντα την εξέλιξιν των εκθετών κατά την παρελθούσα εικοσαετίαν.

   Εις την έκθεσιν έλαβαν μέρος οι κάτωθι κατά κατηγορίας:

   Α. Κρατική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

   Β. Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών

   Γ. Αεροπορικαί εταιρείαι (αναφέρονται 13)

   Δ. Εταιρείαι πετρελαιοειδών (αναφέρονται 3)

   Ε. Αεροπορικαί Βιομηχανίαι και Αεροπορικοί οίκοι (αναφέρονται 5)

  ΣΤ. Διάφοροι (αναφέρονται 4)

   Η επίσημος έναρξις της εκθέσεως επραγματοποιήθη το Σάββατο 6 Μαϊου. Εις την τελετήν των εγκαινίων παρευρέθη και ο Βοηθός Αρχηγού ΥΠΑ κ. Ταβουλάρης, ο οποίος εξετέλη προσωρινώς καθήκοντα αρχηγού της υπηρεσίας, καθώς και ο αρχηγός της Αστυνομίας κ. Κ. Τασιγιώργος.

   Την προηγουμένην των εγκαινίων επεσκέφθησαν την έκθεσιν αντιπρόσωποι του ελληνικού και ξένου τύπου οι οποίοι κατά την διάρκειαν ειδικής δεξιώσεως επεσκέφθησαν τα περίπτερα και συνεζήτησαν με τους διαφόρους εκθέτας.

   Η έκθεσις επρόκειτο αρχικώς να διαρκέση 10 ημέρας, ήτοι έως την 15ην Μαϊου αλλά λόγω του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος του κοινού απεφασίσθη η παράτασις της λειτουργίας μέχρι την 21ην λήξαντος.

   Κατά την διάρκειαν της λειτουργίας της υπολογίζεται ότι την επεσκέφθησαν περί τα 19.000 άτομα. Μεταξύ των επισκεπτών συμπεριλαμβάνονται Κρατικοί λειτουργοί, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και τάξεις σχολείων των Αθηνών.

   Την παραμονήν της λήξεως της εκθέσεως την επεσκέφθη ο νέος Αρχηγός Πολιτικής Αεροπορίας, Σμήναρχος κ. Αν. Σκαρμαλιωράκης.

   Κατόπιν της επιτυχίας της εκθέσεως απεφασίσθη όπως αύτη επαναληφθή εις ευρυτέραν κλίμακα το προσεχές έτος.

Αεροπορικά Νέα 5.67

horizontal rule

Η πύλη της έκθεσης στην αίθουσα "Κόρονετ" του Ξενοδοχείου "Βασιλέων Μέλαθρον".

Αεροπορικά Νέα 5.67

horizontal rule

 

Ο διάδρομος μετά την πύλη, διακοσμημένος με μοντέλα κρεμασμένα από την οροφή.

Μπροστά το Amigo, και πίσω το Taxi με πλωτήρες, των αδελφών Αλέξανδρου και Σπύρου Δημητριάδη.

Αεροπορικά Νέα 5.67

horizontal rule

Το μοντέλο "Caravel" του Β. Μπακέλα εις περίοπτον θέσιν.

Αεροπορικά Νέα 5.67

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]