Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ρόδος

18-19 Μαρτίου 1956

(Κυριακή των Απόκρεω - Καθαρά Δευτέρα)

horizontal rule

επιστολή της ΑΛΑ για την επίδειξη

horizontal rule

Πρακτικόν #49 ΔΣ ΕΑΑ 6/3/56

Θέμα ΙΙον Επιδείξεις Ρόδου

Αποφασίζεται όπως μεταβούν δέκα αερομοντελλισταί, εκ των οποίων οι πέντε θα είναι εκ των αρχαρίων.

'Εν συνεχεία αποφασίζεται να γίνη προκριματικός αγών ίνα αναλόγως κανονισθή και το πρόγραμμα των επιδείξεων.

Αποφασίζεται εισέτι, όπως μεταβή εις Ρόδον, μίαν ημέραν ενωρίτερον ο κ. Ησαϊας, και ρυθμίσει τα σχετικά της Επιδείξεως, επίσης καθορίζεται ως αρχηγός ο κ. Β. Βεϊνόγλου και συνοδός ο κ. Σεργάκης.

Θέμα ΙΙΙον Μετάβασις Αεραθλητών.

Επί της ανακοινώσεως της Αερολέσχης Αθηνών ότι διατίθεται Dacota δια την μετάβασιν των αερομοντελλιστών εις Ρόδον ο κ. Παλαιολόγος λέγει ότι, διατίθενται δια την Ενωσιν ... θέσεις και ότι δεν δύναται να περικόψη τον αριθμόν των δημοσιογράφων, διότι αυτοί αντιπροσωπεύουν δώδεκα εφημερίδας, απαραιτήτους δια την διαφήμησιν της Εορτής.

Επίσης αποφασίζονται 1ον) η διάρκεια των επιδείξεων εις 2 1/2 ώρας και 2ον) η αγορά δώδεκα στολών αερομοντελλιστών.

horizontal rule

Αποβίβαση από την Ντακότα με τα μοντέλα "ανά χείρας"

Γ. Καμπουρόπουλος, Ε. Αναστόπουλος, Κ. Πλανούδης

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Υπό την προστασία του μεγάλου αδελφού.

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

 

      Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Η ομάδα επιδείξεων της Ε.Α.Α. στην Ρόδο

Ορθιοι από αριστερά: Σ. Καζιάνης, Γ. Μανουσάκης, Π. Καλογεράκος, Β. Βεϊνόγλου (αρχηγός αποστολής), Χ. Μπισλάνης, Π. Μασουρίδης,  Κ. Πλανούδης, Α. Σαπουνάκης

Καθισμένοι: Μ. Παλαιολόγος, Γ. Καμπουρόπουλος, Ευστ. Αναστόπουλος, Α. Βαφειαδάκης

Αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Τα Αεροπορικά Νέα, στο τεύχος του μηνός Μαρτίου 1956 είχαν το ακόλουθο ρεπορτάζ:

ΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Την 18ην και 19ην Μαρτίου ε.ε. ωργανώθησαν εν Ρόδω υπό της Αερολέσχης Αθηνών διήμεροι αεραθλητικαί επιδείξεις με συμμετοχήν αεραθλητών της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών.

Η όλη οργάνωσις των ανωτέρω επιδείξεων είχεν ανατεθή υπό του διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Αθηνών εις τον  Γενικόν Γραμματέα αυτής κ. Λεων. Παλαιολόγον, όστις εν συνεργασία μετά των αρχών της Ρόδου και ιδαιτέρως του Δημάρχου αυτής ιατρού κ Πετρίδη, επέτυχε ώστε να παρουσιασθή προ του κοινού της Ρόδου έν άρτιον αερομοντελλιστικόν πρόγραμμα.

Η Αεραθλητική Ομάς μετά των συνοδών της δια την μετακίνησίν της εχρησιμοποίησε αεροσκάφος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίον διετέθη ευγενώς υπό του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Υποπτεράρχου κ. Κ. Μαργαρίτη, ο οποίος εκδηλώνει μέγα ενδιαφέρον δια την διάδοσιν του αεραθλητισμού εν Ελλάδι.

Την όλην αποστολήν συνώδευσαν ο Πρόεδρος της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος Καθηγητής κ. Δ. Χόνδρος, ο Γενικός Γραμματεύς κ. Κλ. Ψαλίδας, ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών Υποπτέραρχος κ. Κ. Καζάκος και δημοσιογράφοι του Αθηναϊκού Τύπου, καθώς και ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας κ. Δ. Χρονόπουλος.

Η πρώτη επίδειξις έλαβε χώραν ενώπιον χιλιάδων λαού της Πρωτευούσης της Δωδεκανήσου εις το αεροδρόμιον Μαριτσών. Την επίδειξιν ταύτην ετίμησαν δια της παρουσίας των ο Δήμαρχος Ρόδου, πλαισιούμενος με τους Δημάρχους των λοιπών πόλεων της νήσου, και αι αρχαί της πόλεως.

Κατά την επίδειξιν ταύτην, εις την οποίαν επεδείχθησαν διάφοροι τύποι αεροσκαφών υπό κλίμακα, έλαβον μέρος οι αεραθληταί της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών κ.κ. Σαπουνάκης, Καμπουρόπουλος, Πλανούδης, Καλογεράκος, Μανουσάκης, Αναστόπουλος, Μασουρίδης, Μπισλάνης, Καζιάνης, Παλαιολόγος και Βαφειαδάκης, όστις μάλιστα δια των ακροβατικών επιδείξεων απέσπασε τον θαυμασμόν των επισήμων και του κοινού.

Κατά την διάρκειαν των επιδείξεων έλαβε χώραν και η τελετή της απονομής των επάθλων και διπλωμάτων προς τους διακριθέντας μαθητάς των Σχολείων Ρόδου, οίτινες έγραψαν την έκθεσιν περί των εντυπώσεών των από τας εορτάς της Ε.Β.Α., αι οποία είχον λάβει χώραν κατά τον παρελθόντα Νοέμβριον επ' ευκαιρία του προστάτου αυτής Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Προς το τέλος των επιδείξεων, μεταφορικόν αεροσκάφος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, εξετέλεσε δύο εξόδους βαπτισμάτων αέρος με επιβάτας μαθητάς των σχολείων και το κοινόν.

Μετά το πέρας των επιδείξεων ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης παρέθεσε πρόγευμα εις την αίθουσαν του ξενοδοχείου "Κάϊρον Παλάς" προς άπαντα τα μέλη της αποστολής, εις το οποίον παρεκάθησαν και αι λοιπαί αρχαί της πόλεως.

Την 19ην Μαρτίου και περί ώραν 16:30 εις τον προ της πλατείας του Δημαρχίου χώρον έλαβον χώραν ενώπιον πολυπληθεστάτου κοινού, επιδείξεις προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα, κατευθυνομένων από το έδαφος.

Την επίδειξιν ταύτην παρηκολούθησαν αι αρχαί της πόλεως με τον κ. Δήμαρχον επι κεφαλής, αι δε αποκομισθείσαι εντυπώσεις γενικώς ήσαν άρισται.

Εις το σημείον τούτο είναι απαραίτητον να εξαρθή το γεγονός του υπό του Δημάρχου κ. Πετρίδη εκδηλωθέντος μεγίστου ενδιαφέροντος δια την τελείαν οργάνωσιν των αεραθλητικών επιδείξεων, είχε δε ως αποτέλεσμα την ίδρυσιν Αερολέσχης εν Ρόδω. Η απόφασις ελήφθη κατόπιν συσκέψεως  εις τη οποίαν μετέσχον ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο καθηγητής κ. Χόνδρος, Πρόεδρος της Β.Α.Λ.Ε., ο κ. Κλ. Ψαλίδας, Γεν. Γραμματεύς της της Β.Α.Λ.Ε., ο Υποπτέραρχος κ. Κ. Καζάκος της Αερολέσχης Αθηνών και ο Επισμηναγός Λ. Παλαιολόγος Διευθυντής τύπου του Γ.Ε.Α.

Προς άμεσον αξιοποίησιν της ως άνω αποφάσεως, ο κ. Δήμαρχος προέβη εις την διάθεσιν της Σχολής "Νηρεύς" μεθ' όλων των τεχνικών εν αυτή εγκαταστάσεων, εις την Αερολέσχην Ρόδου.

 

horizontal rule

 

Στην πίστα - Κυριάκος Πλανούδης

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

αριστερά ο Τ. Σαπουνάκης, δεξιά ο Κ. Πλανούδης στην εκκίνηση του κινητήρα του διπλάνου control line.

Αεροπορικά Νέα 5.56

horizontal rule

αριστερά πιθανόν ο Χ. Μπισλάνης, δεξιά ο Μ. Παλαιολόγος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Α. Σαπουνάκης, Γ. Καμπουρόπουλος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Απογείωση control line με κορδέλλα για αερομαχία

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

horizontal rule

Π. Καλογεράκος, Κ. Πλανούδης, Γ. Καμπουρόπουλος, Μ. Παλαιολόγος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Εξω από το Δημαρχείο

Εξ αριστερών με τις στολές: Ε. Αναστόπουλος, Α. Βαφειαδάκης, Π. Μασουρίδης, Κ. Πλανούδης, Γ. Μανουσάκης, Π. Καλογεράκος,  Μ. Παλαιολόγος, Σ. Καζιάνης, Γ. Καμπουρόπουλος, Χ. Μπισλάνης,

Στο μέσον: ο Κλέων Ψαλλίδας (με την λευκή γενειάδα).

Κάτω: από αριστερά Σεργάκης (δημοσιογράφος), Λ. Παλαιολόγος (δεύτερος), Καζάκος (πέμπτος), Β. Βεϊνόγλου.(άκρο δεξιά).

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Χ. Μπισλάνης, Γαβρίλης υποδιευθυντής ΠΑΨ (Περίθαλψης, Αθλησης, Ψυχαγωγίας), Λαμπρινούδης (δημοσιογράφος),  Μ. Παλαιολόγος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Ορθιοι από αριστερά: Σ. Καζιάνης, Κορνήλιος Αγγελίδης-δημοσιογράφος, Χ. Μπισλάνης, Γ. Μανουσάκης, Γαβρίλης, Λαμπρινούδης, Π. Καλογεράκος, Κ. Πλανούδης

Κάτω: Μ. Παλαιολόγος, Α. Βαφειαδάκης, Π. Μασουρίδης

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Πρακτικόν #50 ΔΣ ΕΑΑ 3/4/56

Θέμα Ιον Επιδείξεις Ρόδου

Αποφασίζεται να γίνη διαμαρτυρία για το ζήτημα της αποπομπής του κ. Μανουσάκη.

Ο κ. Καμπουρόπουλος αναγιγνώσκει έκθεσιν του κ. Β. Βεϊνόγλου.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως σταλούν ευχαριστήρια εις αυτούς οι οποίοι εβοήθησαν εις την επίδειξιν της Ρόδου.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]