Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Λάρισσα

16 Μαϊου 1954

Πρακτικό #26 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 6/4/1954

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς ανακοινοί ότι κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων μετά της Αερολέσχης Αθηνών και τη προτάσσει της τελευταίας ζητεί όπως εγκριθή η δια τον επόμενον μήνα αποστολή ομάδος εκ των μελών της Ενώσεως εις την πόλιν της Λαρίσσης, δι' επιδείξεις.

Δια την μετάβασιν των μελών εις Λάρισσαν θέλει διαθεθεί Στρατιωτικόν αεροπλάνον, διατεθέντος υπό του ΓΕΑ, ως επίσης και καταλύματα εντός της αεροπορ. Βάσεως της πόλεως. Το Συμβούλιον δέχεται την πρότασιν υπό τον όρον ότι θέλουν εξασφαλισθή οπωσδήποτε τα προαναφερθέντα εν τη προφορική συζητήση.

horizontal rule

Πρακτικό #27 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 4/5/1954

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς αναγιγνώσκει επιστολάς της Αερολέσχης Αθηνών σχετικάς με τας επιδείξεις της Ενώσεως εις την Λάρισσαν και με συμμετοχήν, ως αναφέρεται εις τας επιστολάς, μελών της Αερολέσχης Θεσ/νίκης.

Η αναχώρησις των μελών δια Λάρισσαν θα γίνει την 4ην μ.μ. της 15ης τ.μ. ημέραν Σάββατον, αι δε επιδείξεις την 10.30' πρωϊνήν της Κυριακής 16ης εις το αεροδρόμιον Λαρίσσης σύμφωνα με το καταρτισθέν πρόγραμμα.

horizontal rule

Μέσα στη Ντακότα πετώντας προς Λάρισσα

Χαϊκάλης, Γιώργος Μανουσάκης, Γαβρίλης, Γιώργος Καμπουρόπουλος

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου

horizontal rule

Ορθιοι : Λ. Σκένδερ, (άγνωστος εκ Θεσσαλονίκης), Γ. Μανουσάκης, Μ. Τζουμάρας, Μ. Μανουσάκης, Ι. Σακελλαράκης

Kαθισμένοι: Γ. Καμπουρόπουλος, Roy Williams, Σαμ Λεβή

αρχείο Π. Καλογεράκου

Μερικοί εκ των αγωνισθέντων πλαισιώνουν τον κ. Λ. Παλαιολόγον Γεν. Γρ. Α.Λ.Α., τον Σμήναρχον κ. Μ. Κοντολέφαν και τον Αντισμήναρχον κ. Κωστάκην

Λ. Σκένδερ,  (άγνωστος εκ Θεσσαλονίκης), Γ. Μανουσάκης, (οι τρεις ανωτέρω προαναφερθέντες), Μ. Μανουσάκης, Ι. Σακελλαράκης

Μ. Τζουμάρας, Γ. Καμπουρόπουλος, Roy Williams, Σαμ Λεβή

Αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου και Αεροπορικά Νέα 5-6.54

horizontal rule

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Θεατές συγκεντρωθέντες γύρω από την πίστα control-line

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Γ. Καμπουρόπουλος

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου

horizontal rule

Τα "Αεροπορικά Νέα" στο τεύχος Μάϊος-Ιούνιος 1954 είχαν το ακόλουθο ρεπορτάζ:

 

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Εις το αεροδρόμιον Λαρίσης, την Κυριακήν 16ην τρέχοντος έλαβεν χώραν η δευτέρα κατά σειράν επίδειξις ιπταμένων προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα της Αερολέσχης Αθηνών με συμμετοχήν Αερομοντελιστών της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών και της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης.

Τας ανωτέρω επιδείξεις παρηκολούθησεν πλήθος κόσμου εκ της πόλεως και της περιοχής Λαρίσης με επικεφαλής τας αρχάς.

Χάρις εις το αμέριστον ενδιαφέρον του Διοικητού της 110 Πτέρυγος Μάχης Σμηνάρχου κ. Μιχαήλ Κοντολέφα, αι επιδείξεις διεξήχθησαν με απόλυτον επιτυχίαν.

Προ της Ενάρξεως των επιδείξεων ο Γενικός Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λεωνίδας Παλαιολόγος παρέδωσε εις τον Διοικητήν της Πτέρυγος δέματα περιέχοντα γλυκά για να διατεθούν εις σεισμόπληκτα παιδιά ευχαριστήσας συγχρόνως τας αρχάς και τους κατοίκους της Λαρίσης δια το επιδειχθέν υπ' αυτών ενδιαφέρον. Μολονότι αι καιρικαί συνθήκαι δεν ήσαν ευνοϊκαί εν τούτοις αι επιδείξεις διεξήχθησαν με επιτυχίαν εσημειώθησαν δε αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις. Κατά τας ανωτέρω επιδείξεις ανεδείχθησαν νικηταί κατά κατηγορίας ως κάτωθι:

Α) Πτήσεις προτύπων ανεμοπτέρων

1ος Καμπουρόπουλος Γ. εις χρόνον 55"

2ος Μανουσάκης Μ. εις χρόνον 10"

Β) πτήσεις μοντέλων μετά κινητήρος εξ ελαστικού

1ος Μανουσάκης Μ. εις χρόνον 35"

2ος Καμπουρόπουλος Γ. εις χρόνον 7"

Γ) πτήσεις μοντέλων μετά κινητήρος ελευθέρας πτήσεως

1ος Τζουμάρας Μ. εις χρόνον 1' και 30"

2ος Σκένδερ Λ. εις χρόνον 35"

 

Η έκπληξις των επιδείξεων ήτο η επιτυχία του 14ετούς Τζουμάρα όστις εις την τελευταίαν του προσπάθειαν επέτυχεν να παραμείνη το αεροσκαφος του εις τον αέρα επί 1' και 30". Δια τους νικητάς των ανωτέρω επιδείξεων ηθλοθέτησαν κύπελλα, το περιοδικο "Αεροπορικά Νέα", η εφημερίς "Εμπρός" και το Σκανδιναυϊκόν Αεροπορικόν Σύστημα S.A.S

Τα κύπελλα θα απονεμηθούν εις τους νικητάς εις ειδικήν τελετήν εις τα εντευκτήρια της Αερολέσχης Αθηνών.

horizontal rule

Από τας επιδείξεις Μοντέλλων που έλαβον χώραν εις την αεροπορικήν Βάσιν Λαρίσης οργανωθείσας υπό της Α.Λ.Α.

Ο υποπτέραρχος κ. Α. Κουτσούκης εν μέσω του επιτελείου του παρακολουθεί τας επιδείξεις

Αεροπορικά Νέα 5-6.54

horizontal rule

Πρακτικό #28 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 8/6/54

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς αναφέρει ότι αι επιδείξεις εις την πόλιν της Λαρίσσης εστέφθησαν υπό επιτυχίας και ότι άνω των (3000) τριών χιλιάδων θεατών παρηκολούθησαν αυτάς. Επίσης αναφέρει ότι διενεμήθησαν δέματα περιέχοντα γλυκίσματα δια τα παιδιά των σεισμοπλήκτων.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]