Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

[ θεματικός πίνακας ]

 

Τατόϊ

25 Οκτωβρίου 1954

 

Η επίδειξη έγινε από αντιπροσωπευτικές ομάδες τριών Βαλκανικών κρατών, της Γιουγκοσλαβίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Ετσι έμεινε γνωστή ως η "τριεθνής" επίδειξη. Παράλληλα έγινε και "τριεθνής" έκθεση.

horizontal rule

Στα πεπραγμένα της Αερολέσχης Αθηνών, του έτους 1954, αναφέρεται ότι:

Κατά Ιούνιον το Δ.Σ. ήλθε εις συννενόησιν μετά των εκπροσώπων της Τουρκικής Αερολέσχης δια την κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου οργάνωσιν εν Αγκύρα επιδείξεων μεταξύ των πόλεων Αγκύρας-Αθηνών. Πλην επειδή μετέπειτα ωρίσθησαν οι Τριεθνείς τον Οκτώβριον, εματαιώθη η συνάντησις των ως άνω Πόλεων.

horizontal rule

Πρακτικό #30 ΔΣ ΕΑΑ 10/8/54

Ο κ. Γ. Γραμματέας γνωρίζει προς το Δ/κόν Συμβούλιον ότι κατά τον μήναν Οκτώβριον θέλουσι λάβη χώραν τριεθνείς αεραθλητικαί επιδείξεις με συμμετοχήν Ελλήνων- Γιουγκοσλαύων και Τούρκων αθλητών. Εις τας αεραθλητικάς ταύτας επιδείξεις θα μετάσχη και η Ενωσις δια των μελών της εις έκθεσιν εν τω Ζαππείω, καθώς και εις πτήσεις εις τα διάφορα αεροδρόμια Αθηνών. Ως εκ τούτου δε αποφασίζεται να αρχίση η προπαρασκευή των μελών ώστε ταύτα να είναι απολύτως έτοιμα δια τας επιδόσεις αυτάς.

horizontal rule

Πρακτικό #31 ΔΣ ΕΑΑ 5/10/54

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς αναγιγνώσκει έγγραφον της ΒΑΛΕ δια του οποίου γνωστοποιείται προς την Ενωσιν ότι αναβάλλονται αι προγραμματισθείσαι τριεθνείς επιδείξεις δια την 3ην έως την 6ην Οκτωβρίου εις την 17ην έως 24ην του αυτού μηνός.

Εν τω μεταξύ η Βασ. αερολ. της Ελλάδος επρότεινε εις τα κάτωθι μέλη του Δ/κού Συμβουλίου όπως λάβουν μέρος εις τας κάτωθι επιτροπάς δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν των τριεθνών τούτων επιδείξεων. Εις την επιτροπήν αερομοντελιλισμού και μαθητικής συγκεντρώσεως οι κ.κ. Π. Βαφειαδάκης και Α. Σαπουνάκης. Εις την επιτροπήν κινηματογραφικών προβολών ο κ. Γ. Καμπουρόπουλος.

Επίσης ο Γεν Γραμματεύς ανακοινοί τα ονόματα των μελών των δηλωσάντων συμμετοχήν εις την έκθεσιν και επιδείξεις. Ούτοι δε είναι οι κ.κ. Π. Ησαϊας, Π. Βαφιαδάκης, Γ. Καμπουρόπουλος, Α. Σαπουνάκης, Ι. Σακελλαράκης, Λ. Σκένδερ, Α. Βαφιαδάκης, Χ. Κάψαλλης, Θ. Καψάνης Ι. Κρητικός κ.λ.π.

horizontal rule

Να πως περιέγραψαν την τριεθνή επίδειξη τα "Αεροπορικά Νέα" στο τεύχος του Νοέμβριου 1954.

 

Μοναδικήν επιτυχίαν εσημείωσαν οι Πρώτοι Τριεθνείς Αεροναυτικοί Αγώνες, οι οποίοι ωργανώθησαν υπό της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος και της Αερολέσχης Αθηνών. Εις τούτους συμμετέσχον εκπρόσωποι και μέλη των αερολεσχών Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας και Ελλάδος, τους παρηκολούθησαν δε χιλιάδες κόσμου ο οποίος έμεινε καταγοητευμένος από το πλούσιον πρόγραμμά των, και τας πρωτοφανείς δια την πατρίδα μας επιδείξεις.

Η σημασία του αθλητικού τούτου γεγονότος είναι λίαν σοβαρή από εθνικής και κοινωνικής απόψεως και τα οφέλη τα οποία ημπορούν να προκύψουν, άπειρα. Το τελευταίον τούτο δεν θα πρέπη να διαφύγη της προσοχής των αρμοδίων, οι οποίοι οφείλουν να ενισχύσουν παντοιοτρόπως αυτήν την ωραίαν προσπάθειαν.

Δια τους ιδίους αυτούς αρμοδίους, σημειούμεν ότι το υπάρχον έμψυχον υλικόν είναι άριστον, αλλά όπως και να το κάνωμεν, χρειάζεται βοήθειαν και τεχνικά μέσα.

Τα "Αεροπορικά Νέα" συγχαίρουν όσους συνέβαλαν εις την επιτυχίαν τόσον των επιδείξεων όσο και της Εκθέσεως.

 

Σε άλλη σελίδα γράφουν:

 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ

 

Την 25ην τρέχ. μηνός έλαβον χώραν εις το αεροδρόμιον Τατοϊου αι πρώται τριεθνείς αεραθλητικαί επιδείξεις εις τας οποίας μετέσχον η Γιουγκλσλαβία, η Τουρκία και η Ελλάς.

Το κύριον μέρος των επιδείξεων ήτο αφιερωμένον εις τα αερομοντέλλα, τα μικροσκοπικά αεροπλάνα με κινητήρα τα οποία πραγματικά εθαύμασαν οι υπερχίλιοι θεαταί των αεραθλητικών επιδείξεων.

Επεδείχθησαν σκάφη 15 Ελλήνων αερομοντελλιστών και 4 Γιουγκοσλάβων, μεταξύ των οποίων ήτο και ο Εμιλ Φρέσλ, που κατέλαβε την δευτέραν θέσιν εις τους εφετεινούς παγκοσμίους αγώνας πτήσεως ελεγχομένων αερομοντέλλων. Ο Φρέσλ και οι Γιουγκοσλάβοι συνάδελφοί του παρουσίασαν εκτός των συνήθων σκαφών και δύο αεριωθούμενα, τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα 160-170 χιλιομέτρων την ώραν. Τα σκάφη αυτά πετούν εις κύκλον, ελεγχόμενα με δύο λεπτά σύρματα, δια των οποίων ο αερομοντελλιστής χειρίζεται το πηδάλιον του ύψους.

Από τα συνήθη σκάφη με κινητήρα επεδείχθησαν Ελληνικά και Γιουγκοσλαβικά μοντέλλα που αναπτύσσουν εις ελεγχομένην πτήσιν ταχύτητα 100-120 χιλιομέτρων την ώραν. Μεταξύ των Ελλήνων μοντελλιστών ήτο και ένας μικροσκοπικός αεροναυπηγός ο Α. Βαφειαδάκης, ηλικίας 15 ετών, ο οποίος εχειρίσθη με επιδεξιότητα ένα μοντέλο τύπου "Χάρβαρτ", το οποίον έχει κατασκευάσει μόνος του. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η κατασκευή αερομοντέλλων απαιτεί μεγάλην ικανότητα, εις την Γιουγκοσλαβίαν δε έχει ιδρυθή ειδικόν ινστιτούτον, του οποίου οι μαθηταί ειδικεύονται εις την ναυπήγησιν μικροσκοπικών αεροπλάνων. Επεδείχθη επίσης και ένα ραδιοκατευθυνόμενον σκάφος, το οποίον έχει κατασκευάσει ο κ. Π. Βαφειαδάκης πατήρ του προαναφερθέντος μικροσκοπικού αεροναυπηγού.

Οταν οι επιδείξεις των αερομοντέλλων ετελείωσαν, προσεγειώθησαν εις το αεροδρόμιον 3 Ελληνικά, 4 Τουρκικά και 3 Γιουγκοσλαβικά σκάφη των αερολεσχών των τριών συμμαχικών χωρών, τους πιλότους των δε υπεδέχθη ο Υφυπουργός της Αεροπορίας κ. Γυαλίστρας. Μεταξύ των πιλότων ήτο και η κ. Εντιμπέ Σούμπασι, η οποία ανήκει εις την αερολέσχην Τουρκίας και είναι μία από τας καλυτέρας πιλότους εις την χώραν της. Η κ. Σούμπασι είναι ηλικίας 33 ετών και ασχολείται με την αεροπορίαν από ηλικίας 15 ετών.

Αι επιδείξεις έκλεισαν με μίαν ομαδικήν πρόσκλησιν δια πτήσιν υπεράνω των Αθηνών με αεροπλάνα "Ντακότα".

Η πτήσις αυτή έδωσε την ευκαιρίαν εις πολλούς από τους θεατάς να πάρουν το βάπτισμα του αέρος.

 

horizontal rule

Την ημέρα υποδοχής των ξένων ομάδων, έγιναν πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Ο Α. Βαφειαδάκης με το Harvard που όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ πέταξε εντυπωσιακά και στην κύρια επίδειξη.

Παρατηρήστε τις δύο ξηρές στήλες 1,5 Volt (σε παράλληλη σύνδεση) για την πυράκτωση του μπουζί.

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Οπως η ανωτέρω φωτογραφία. Φαίνεται το υπόστεγο της τότε Αμερικανικής βάσης, και ο "γυμνός" από σπίτια Υμηττός.

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Πτήση από τη Γιουγκοσλαβική ομάδα στο αεροδρόμιο Ελληνικού.

Δεύτερος εξ αριστερών ο Γ. Καμπουρόπουλος

αρχείο ΕΛΑΟ

horizontal rule

 

Στο Τατόϊ, την ημέρα της επίδειξης

Προετοιμασία εκκίνησης τ/κ Junior 60.

Αριστερά ο Αντώνης και δεξιά ο Παντελής Βαφειαδάκης.

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Ο Α. Βαφειαδάκης έτοιμος να αφήσει το Junior 60 για την απογείωση.

Στο βάθος αριστερά ανάμεσα από τις σημαίες ο Π. Βαφειαδάκης (με τη φόρμα). Δεξιά φαίνεται να τρέχει ο Γ. Μανουσάκης (με τη φόρμα).

Δεν φαίνεται ποιος κρατάει τον πομπό.  

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Ελληνες και Γιουγκοσλάβοι αερομοντελιστές.

Ορθιοι: δεύτερος από αριστερά (με το κουστούμι) ο Π. Καλογεράκος, τέταρτος (με το άσπρο πουκάμισο) συμμετέχων από τη Θεσσαλονίκη, και έκτος ο Γ. Μανουσάκης. Στο άκρο δεξιά ο παγκοσμίου φήμης Γιουγκοσλάβος Fresch Emil.

Καθισμένοι: δεύτερος από αριστερά Ι. Σακελλαράκης, τρίτος Ρόϋ Ουϊλλιαμς, πέμπτος Μ. Τζουμάρας

αρχείο ΕΛΑΟ

horizontal rule

 

φωτογραφία του ανωτέρω γκρουπ από άλλη γωνία

αρχείο Π. Καλογεράκου

 

(Η αρχική φωτογραφία προήλθε από το αρχείο του Π. Καλογεράκου, που την "δάνεισε" για να στηθεί το εξώφυλλο του τεύχους 18 του "Αερομοντελιστή", με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών της λειτουργίας της Ε.Α.Α. Δυστυχώς η πρωτότυπη φωτογραφία δεν επεστράφη ποτέ. Ετσι δεν μένει παρά να παραθέσουμε την αλλοιωμένη φωτογραφία από το εξώφυλλο του "Αερομοντελιστή".

 

horizontal rule

Ο Α. Βαφειαδάκης θυμάται:

 

"Η Τουρκική ομάδα δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή. Αυτή όμως της Γιουγκοσλαβίας μας εντυπωσίασε με τα control line ταχύτητας, team racing και dyna jet. Εμείς τους εντυπωσιάσαμε με τα τηλεκατευθυνόμενα."

 

horizontal rule

Παρατίθενται πέντε φωτογραφίες με Γιουγκοσλάβους αεραθλητές από την επίδειξη.

Δυστυχώς το άλμπουμ της ΕΛΑΟ δεν είχε άλλες φωτογραφίες με Ελληνες αεραθλητές.

Οι περισσότερες σελίδες του είναι κενές, αποτέλεσμα της αφαίρεσης φωτογραφιών είτε για να στολίσουν τους τοίχους κάποιας έκθεσης, είτε για να συνοδεύσουν άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.

αρχείο ΕΛΑΟ

horizontal rule

Τα αεροσκάφη είναι τα Tiger Moth της Αερολέσχης Αθηνών.

Ο εικονιζόμενος στο δεξιό άκρο της φωτογραφίας είναι ο Μάνος Παυλίδης, εκδότης των Αεροπορικών Νέων.

"Αεροπορικά Νέα" 11.54

horizontal rule

Σχηματισμός των Γιουγκοσλαβικών αεροσκαφών

αρχείο ΕΛΑΟ

horizontal rule

Τα τρία Ελληνικά Tiger Moth

Σε πρώτο πλάνο δεξιά ο Γ. Καμπουρόπουλος

αρχείο ΕΛΑΟ

horizontal rule

πρακτικό #32 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/54

Ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι η συμμετοχή της Ενώσεως εις τους Τριεθνείς αγώνας υπήρξεν λίαν επιτυχής και ότι η έκθεσις εν τω Ζαππείω θα εξακολουθήση να παραμένη ανοικτή επί τινας ημέρας.

horizontal rule

πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 6/12/54

Ο Γ. Γραμματεύς αναγιγνώσκει επιστολήν της ΒΑΛΕ με αριθμ. 1988/20-11-4 δια της οποίας το Δ/κόν Συμβούλιόν της ευχαριστεί και συγχαίρει την Ενωσιν δια την συμμετοχήν της εις τους τριεθνείς αγώνας.

 

Με την ευκαιρία της συνεύρεσης των αεραθλητών των τριών κρατών στην "τριεθνή" επίδειξη και έκθεση, η Γιουγκοσλαβική αποστολή, προσέφερε στην Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος φωτογραφικό λεύκωμα, που στην πρώτη σελίδα είχε την φωτογραφία του Στρατάρχη Τίτο, και στις υπόλοιπες περιελάμβανε στιγμιότυπα από αεραθλητικές δραστηριότητες.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]