Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Aγώνες

 

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

6 Δεκεμβρίου 1953

 

(αγώνες και επίδειξη)

 

πρακτικό #20 ΔΣ ΕΑΑ 5/10/53

Ο πρόεδρος ζητά από το Συμβούλιον όπως εγκρίνει την τέλεσιν αγώνων δια τον μήναν Δεκέμβριον δια να δυνηθούν τα μέλη να αποκτήσουν την σχετικήν πείραν και εις αυτόν τον τομέα.

Το Συμβούλιον συζητά την πρότασιν και αποφασίζει όπως τελεσθούν αγώνες όλων των κατηγοριών την 6η Δεκεμβρίου εις το αεροδρόμιον Τατοϊου. Ο χρόνος των δύο μηνών ο οποίος θα παρέλθη μέχρι της τελέσεως των αγώνων εκρίθη ως απαραίτητος δια την καλυτέραν και αρτιωτέραν διενέργειαν τούτων.

Το Συμβούλιον αναλαμβάνει όπως έλθη εις επαφήν μετά των αρμοδίων προσώπων δια να κανονίση τας αναγκαίας αδείας κ.τ.λ. επίσης δια την αποστολήν εγγράφου προς την Αερολέσχην Αθηνών δια του οποίου ζητούνται ορισμένα υλικά και αυτοκίνητα δια την εξυπηρέτηση του σκοπού των αγώνων.

horizontal rule

πρακτικό #21 ΔΣ ΕΑΑ 12/11/53

Ο πρόεδρος ζητά αναφορά των μελών για τας ενεργείας των επί του θέματος των αγώνων.

Εις την ερώτησιν απαντών ο κ. Γ. Γραμματεύς λέγει ότι εκ προσωπικών συνομιλιών μετά του Γεν Γραμματέως της Αερολέσχης Αθηνών ερυθμίσθη το θέμα 1) εισόδου θεατών, 2) τεσσάρων τραπεζιών μετά των αναλόγων καθισμάτων δια την επιτροπή των κριτών, 3) δύο μαυροπινάκων 4) η μικροφωνική εκτατάστασις 5) χάραξιν κύκλων δι' ασβέστου δια την πτήσιν των προσδεδεμένων μοντέλλων, 6) μεταφορικόν μέσον της αεροπορίας δια την μεταφορά των μοντέλλων και αθλητών εις τον χώρον των ασκήσεων, εκ περισσού η Αερολέσχη Αθηνών κατώρθωσεν ελθούσα εις επαφήν μετά της Δ/σεως του αεροδρομίου να διευθετήση κυλικείον αναψυκτικών επί πληρωμή δια τους θεατάς, καθώς επίσης διετέθη και η μουσική της αεροπορίας δια την ημέραν αυτήν. Επίσης η Αερολέσχη Αθηνών απέστειλεν προσκλήσεις προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθν. Αμύνης, Αεροπορ. Συγκοινωνιών και λοιπούς επισήμους.

horizontal rule

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Εις το κοινόν της Πρωτευούσης και του Πειραιώς την Κυριακήν 6 Δεκεμβρίου, καιρού επιτρέποντος θα δοθή η ευκαιρία να παρακολουθήση επιδείξεις των εν λόγω μοντέλων αι οποίαι θα λάβουν χώραν εις την βόρειαν πλευράν του Αεροδρομίου Τατοϊου.

"Αεροπορικά Νέα" 11.53

horizontal rule

Από τα πεπραγμένα της Αερολέσχης Αθηνών, για την διετία 53-54

Β. Την 6ην Δεκεμβρίου 1953 εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου οργανούνται αι πρώται επιδείξεις προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα. Ταύτας ετίμησαν προσκληθέντες οι Υπουργοί κ.κ. Π. Κανελλόπουλος Εθνικής Αμύνης, Χαρ. Ψαρός Συγκοινωνιών, Σερ. Γιαλίστρας Αεροπορίας, Χ. Σολωμονίδης Προνοίας και πλήθος κόσμου όστις κατέκλυσε τον χώρον των επιδείξεων παρά το ακατάλληλον του καιρού.

"Αεροπορικά Νέα" 2.55

horizontal rule

Από αριστερά: Μ. Μανουσακάκης (μόλις διακρίνεται με το λαστιχοκίνητο),καθισμένος ο Γ. Μανουσακάκης, Αχ. Παππάς (αξιωματικός), Π. Καλογεράκος, Δ. Γιοβάνοβιτς, Τ. Σαπουνάκης (στο κέντρο με το μεγάλο υψηλοπτέρυγο), Γαβρίλης (αξιωματικός), Κ. Καζάκος πρόεδρος Α.Λ.Α (με σκούρο παλτό και καπέλο), Λ. Παλαιολόγος Γ.Γ. ΑΛ.Α. (δεξιά με το ανοιχτόχρωμο κουστούμι), Κυβέλος, και άκρο δεξιά ο Μόρης Παλαιολόγος.

Γονατιστός (αριστερά) ο Γ. Μανουσάκης.

Αρχείο Μ. Παλαιολόγου

η αυτή πόζα εμφανίζεται και στο αντίστοιχο άρθρο των "Αεροπορικών Νέων" 12.53 που παρουσιάζεται στο τέλος της σελίδας

horizontal rule

Το πρωϊ πριν την επίδειξη

Αριστερά ετοιμάζει το μοντέλο ελεύθερης πτήσης ο Μάρκος Τζουμάρας

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Το πρωϊ πριν την επίδειξη. Στο βάθος ο Π. Καλογεράκος, δεξιά ο Α. Σαπουνάκης

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Ορθιοι από αριστερά: (Θ. Ζάκκας ?), Π. Κανελλόπουλος, Κ. Καζάκος (με το σκούρο παλτό),  δεξιά μόλις που φαίνεται ο Μάνος Παυλίδης.

Σκυμμένος στο μοντέλο ο Α. Σαπουνάκης

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

(Θ. Ζάκκας ?), Π. Κανελλόπουλος, Κ. Καζάκος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Στο κέντρο ο Υπουργός Π. Κανελλόπουλος συνομιλεί με τον Μ. Παυλίδη (εκδότη των Αεροπορικών Νέων). Δεξιώτερα (μετά τον αξιωματικό) ο Γ. Καμπουρόπουλος και ο Β. Βεϊνογλου

Καθισμένοι δεξιά ο Α. Σαπουνάκης και ο Θ. Παναγιώτου προσπαθούν να εκκινήσουν τη μηχανή ενός μοντέλου.

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος επεξεργάζεται λαστιχοκίνητο μοντέλο. Δεξιώτερα στη φωτο ο Κ. Καζάκος, στο άκρο δεξιά ο Μ. Παυλίδης.

Σκυμμένοι στο μοντέλο ο Α. Σαπουνάκης και Θ. Παναγιώτου

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Δεξιά: ο Α. Βαφιαδάκης κρατάει το μοντέλο του της κατηγορίας Team Racing (τότε κατηγορία ταχύτητος).

Αριστερά: Ο Πάρις Δουβαλετέλης λάτρης των ηλεκτρονικών. Με αυτοκατασκευασμένους πομποδέκτες είχε τολμήσει τις πρώτες μονοκάναλες τηλεκατευθυνόμενες πτήσεις

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Πτήση control line

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

πτήση control line

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

προσγείωση control line

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

πρακτικό #22 ΔΣ ΕΑΑ 8/12/53

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγον αναφέρεται στο θέμα των αγώνων και τ' αποτελέσματά των της  6ης τρέχοντος μηνός, λέγει δε ότι επέτυχον μερικώς λόγω των ανωμάλων καιρικών συνθηκών συνεπεία των οποίων αχρηστεύθησαν αρκετά μοντέλα ως και επίσης εις την άγνοιαν των χρονομετρών, οι οποίοι μολονότι ανήκουν εις την αθλητικήν αεροπορίαν εν τούτοις αι χρονομετρήσεις δεν έγιναν σύμφωνα με τον κανονισμόν και την κατηγορίαν των μοντέλων εις την οποίαν ανήκον.

Επίσης εκφράζει την ικανοποίησίν του δια την υπό του κ. Γ. Γραμματέως και κ. Ι Σακελλαράκη διευθέτησιν της εκθέσεως.

horizontal rule

Σημείωση:

Παραθέτουμε κατωτέρω άρθρο από το τεύχος του Δεκεμβρίου 1953 των "Αεροπορικών Νέων".

Αν και ο τίτλος αναφέρεται στην γενομένη επίδειξη, εν τούτοις το άρθρο περιλαμβάνει ελάχιστα για αυτή, τα περισσότερα είναι αναφορές στην σημασία της ανεμοπορίας, και το έργον της Αερολέσχης Αθηνών (στην οποία ήταν τότε εντεταγμένη, βάσει νόμου, η Ε.Α.Α.).

Η έκφραση "... την περασμένη Κυριακή...", ενισχύει την άποψη ότι τα περί επίδειξης δημοσιεύτηκαν αρχικά σε εφημερίδα, και τα "Αεροπορικά Νέα" επαναδημοσίευσαν αργότερα το γενικό αυτό άρθρο. 

 

ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΩΝ

 

Είναι πράγματι αξία, παντός επαίνου και προσοχής η εργασία που συντελείται κατ' αυτάς υπό της Αερολέσχης Αθηνών, ήτις ετέλεσε προσφάτως τα εγκαίνια του εντευκτηρίου της επί της οδού Βουκουρεστίου 35.

Κα λέγει κανείς αξία παντός επαίνου, διότι βλέπει ωρισμένους ανθρώπους να προσφέρουν όλην την ενεργητικότητά των για την επίτευξιν ενός από πάσης απόψεως ευγενούς και κοινωφελούς σκοπού.

Οσον κι αν φαίνεται παράξενον εις τον αναγνώστην εν τούτοις δέον θα θεωρήται βέβαιον πλέον ότι εις την Ελλάδα και ιδιαιτέρως εις την περιοχήν Αθηνών θα αναπτυχθή μία πρωτοφανής εις τα Ελληνικά χρόνια αεροπορική κίνησις.

Οι νέοι του τόπου μας, καλούνται ελευθέρως να γνωρίσουν από κοντά τους γαλάζιους ελληνικούς ουρανούς και να τους διασχίσουν επιβαίνοντες ανεμοπλάνων ή αεροπλάνων.

Αυτός άλλωστε, είναι και ο κύριος σκοπός της Αερολέσχης Αθηνών. Να μεταδώση στην Ελληνική Νεολαία την αεροπορική συνείδησι, το πνεύμα και την αγάπη προς τους αιθέρας που περιβάλλουν τον χώρον τον Ελληνικόν.

Η υλική και ηθική ενίσχυσις κάθε προσπαθείας προς διάδοσιν του αεροπορικού πνεύματος, είναι απαράβατος προϋπόθεσις της Αερολέσχης Αθηνών.

Τα μέλη της εν λόγω Αερολέσχης θα φέρουν εις επαφήν με τον αέρα τον κάθε νέον που θα αισθανθή τον έρωτα προς την ανεμοπορίαν.

Ηδη, ο αερομοντελισμός εις την περοχήν Αθηνών έχει την αμέριστον υποστήριξιν της Αερολέσχης Αθηνών.

Ομάδες νεαρών μαθητών κατασκευάζουν μικρά πρότυπα αεροπλάνων ικανών, να ίπτανται δια μικροσκοπικών κινητήρων.

Διάφοροι τύποι σημερινών αεροπλάνων, αποδίδονται με καταπληκτικήν τελειότητα, από τους μικρούς αυτούς ερασιτέχνας της αεροναυπηγικής.

Οσοι δε από τους Αθηναίους, είχαν την περιέργειαν να ανεβούν εις το Τατόϊ την περασμένη Κυριακή, αντίκρυσαν ένα θέαμα που τους εγέμισε κατάπληξι και ενθουσιασμό. Διότι είδαν τους νεαρούς αερομοντελιστάς μας, να θέτουν εις κίνησιν τα μικροσκοπικά τους αεροπλανάκια, και να τα πετούν ελευθέρως εις τον αέρα.

Απειρα χειροκροτήματα και ευχές των παρισταμένων Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Μεταφορών, Αεροπορίας και του Αθηναϊκού Κοινού, συνώδευσαν τους νεαρούς αερομοντελιστάς, εις τας προσπαθείας των.

Με την βοήθειαν πάντα της Αερολέσχης Αθηνών οι νεαροί της εποχής μας, αγόρια και κορίτσια θα ημπορέσουν να πετάξουν σαν πουλιά επί των ανεμοπτέρων που ως γνωστόν είναι υποτυπώδη αεροπλάνα χωρίς μηχανή ή όργανα ή σύστημα προσγειώσεως.

Τα ανεμόπτερα είναι ένα σύστημα φτερών και ουράς, κατασκευασμένα από ένα ξύλινο σκελετό και πάνινη επένδυσι για να είναι ελαφρά. Εχουν δε χειριστήριον και ποδοστήριον το σύστημα δηλαδή που χρησιμεύει στον μοναδικόν τους πιλότο να στρίβη δεξιά και αριστερά, πάνω ή κάτω κατά βούλησιν.

Το ανεμόπτερον κατ' εξοχή, είναι το πρώτο θετικό βήμα προς το γνώρισμα των αιθέρων από εκείνους που επιθυμούν την κατάκτησίν των.

Οι πόρτες της Αερολέσχης Αθηνών είναι διάπλατα ανοικτές για όλους τους νέους που θα αγαπήσουν το ευγενές ανεμοπορικόν άθλημα και την τουριστικήν αεροπορίαν.

Χαρακτηριστική επιβεβαίωσις, του συντελουμένου έργου, θα είναι η οργάνωσις αεροπορικών αγώνων, όχι μόνον εντός των τοπικών πλαισίων αλλά και των διεθνών τοιούτων.

Η Ελλάς πολύ γρήγορα θα είναι εις θέσιν να αντιμετωπίση στους διεθνείς αγώνες, άλλες χώρες, με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Κατά καθωρισμένα χρονικά διαστήματα θα οργανώνωνται, αεροπορικοί διαγωνισμοί, διαλέξεις και αεροπορικαί εκδρομαί.

Συγκεκριμένον επίσης έργον της Αερολέσχης Αθηνών, θα είναι η ίδρυσις Συλλόγων "Φίλων του Αέρος", Ανεμολεσχών, Ομάδων Ανεμοπορίας και Ανεμοπορικών Σχολών, όπου οι νέοι θα ημπορούν ελευθέρως να προσέρχωνται και να φοιτούν.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η Αερολέσχη Αθηνών, απαρτίζεται από εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικούς της Αεροπορίας και από επίλεκτα μέλη της Αθηναϊκής Κοινωνίας.

Γενική προσπάθειά της είναι όπως κινηθή το ενδιαφέρον του κοινού προς την Περιηγητικήν Αεροπορίαν και το ανεμοπορικόν άθλημα.

Και πράγματι, η ανεμοπορία, είναι το καλύτερον σπορ διότι εξευγενίζει ένα νέον και τον κρατάει εις τα πλαίσια της ευθύνης ενός ευγενικού σκοπού. Ο σκοπός αυτός τον κάμνει να αισθάνεται, ότι, είναι και αυτός ήδη ένας σημαντικός παράγων εις την κοινωνική εξέλιξι του τόπου μας.

Μετά τας επιτυχείς επιδείξεις των προτύπων αεροπλάνων εις το Τατόϊ, η Αερολέσχη Αθηνών κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, θα οργανώση προσεχώς και Ανεμοπορικάς επιδείξεις.

Οι Αθηναίοι, φίλοι του αέρος θα εύρουν μίαν μοναδικήν ευκαιρίαν να θαυμάσουν και πάλιν τα επιτεύγματα των ανεμοπόρων μας που σαν πραγματικά πουλιά θα διασχίσουν τους ολογάλανους ουρανούς μας.

Δεν θα ήτο άσκοπον να αναφέρωμεν τους πρωτεργάτας της συντελουμένης κινήσεως. Το Συμβούλιον της Αερολέσχης Αθηνών αποτελείται από τους κ. κ. Κ. Καζάκον, Υποπτέραρχον ε.α., Πρόεδρον, Μιχ. Μαντούδην Δ/ντήν Υπουργείου Παιδείας ως Αντιπρόεδρον, Λ. Παλαιολόγου Δ/ντήν τύπου Γ.Ε.Α. Γενικόν Γραμματέα, Ι. Λαζαρίδην Αρχηγόν Κλάδου Ε' Γ.Ε.Α. Ταμίαν, Κυβέλον Υποπτέραρχον ε.α. Εφορον, Θ Σεργάκη Δημοσιογράφον, Θ. Νικολακόπουλον Δικηγόρον, Γ. Ζούκην Εκπαιδευτικόν Σύμβουλον και Μ. Κοντολέφαν Αντισμήναρχον, Συμβούλους.

"Αεροπορικά Νέα"  12.53

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]