Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

 

Αεροδρόμιο Σέδες

Θεσσαλονίκη

19 Μαϊου 1957

 

Πρακτικό #3 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 22/3/1957

Θέμα 10ον: Επιδείξεις Θεσ/νίκης , Αλεξανδρουπόλεως

Σχετικώς με τας ανωτέρω επιδείξεις αποφασίζεται, όπως ανακοινωθή τούτο εις τα μέλη της Ε.Α.Α. και λάβουν χώραν δοκιμαστικαί επιδείξεις ίνα διαπιστωθή η επίδοσις ενός εκάστου δια την επιλογήν των ικανωτέρων προς συμμετοχήν εις ταύτας.

horizontal rule

Πρακτικό #4 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 7/5/1957

Θέμα Ιον: Επίδειξις αερομοντέλλων της 19ης Μαϊου εις Θεσ/νίκην.

Ο Γεν. Γραμματεύς κ. Π. Καλογεράκος προτείνει όπως η ομάς, ήτις θα λάβη μέρος εις τας επδείξεις της Θεσ/νίκης συσταθή εκ των καλυτέρων αεραθλητών δια την αρτιωτέραν εμφάνισιν της Ενώσεως Αερομοντελιιστών Αθηνών εις τας ως άνω επιδείξεις. Επίσης γνωρίζη ότι την όλην οργάνωσιν των επιδείξεων εκ μέρους της ΑΛΑ έχει αναλάβει ο Γεν. Γραμματεύς αυτής κ. Λ. Παλαιολόγος.

Αποφασίζεται όπως η ομάς συγκροτηθή εκ δέκα τεσσάρων μελών ως επίσης όπως πραγματοποιηθή την προσεχή Κυριακήν δοκιμαστική επίδειξις εις Τατόϊον.

horizontal rule

επιστολή της ΑΛΑ με οργανωτικά της επίδειξης θέματα

horizontal rule

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Την 18ην τρέχοντος μηνός αναχωρεί δια Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης αερομοντελλιστική ομάς της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών δια να μετάσχη των εκεί τελουμένων την 19ην Μαϊου αερομοντελλιστικών επιδείξεων.

Τας επιδείξεις αυτάς οργανώνει η Αερολέσχη Θεσσαλονίκης τη συνεργασία της Αερολέσχης Αθηνών

Το όλον πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδείξεις πτήσεων:

1) Ανεμοπτέρων αρχαρίων. 2) Ανεμοπτέρων Κατηγορίας Α2. 3) Λαστιχοκινήτων. 4) Μετά κινητήρος ελευθέρας πτήσεως. 5) Αεριωθουμένων και 6) Μετά κινητήρος κατευθυνομένων από του εδάφους δια σύρματος.

Την ομάδα, πλην των συνοδών της, θα συνοδεύσουν και αντιπρόσωποι του Αθηναϊκού Τύπου, οίτινες τόσον ενδιαφέρον έχουν επιδείξει εις τας εκάστοτε οργανουμένας αεραθλητικάς επιδείξεις. Η όλη μετάβασις και  επιστροφή, ως και κατά το παρελθόν, θα γίνη δι' αεροσκαφών της Ε.Β.Α. τα οποία διαθέτει το Γ.Ε.Α. ευγενώς, προς ενίσχυσιν των σκοπών των Αερολεσχών.

Μετά τας επανειλημμένας ενταύθα υπό της Αερολέσχης Αθηνών οργανωθείσας αεραθλητικάς επιδείξεις, και εν συνεχεία εις Λάρισαν, Ρόδον και Τρίπολιν, η Αερολέσχη Αθηνών μετέχει μετά της εκεί αερολέσχης εις την οργάνωσιν της συναντήσεως αυτής, η οποία θα γνωρίση μεταξύ των τους αεραθλητάς των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

"Αεροπορικά Νέα" 5.57

horizontal rule

Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

 

Κατόπιν προσκλήσεως της αερολέσχης Θεσσαλονίκης, προς την των Αθηνών, τον παρελθόντα μήνα μετέβη εις Θεσσαλονίκην με αεροσκάφος Ντακότα ευγενώς διατεθέν υπό της ΕΒΑ, 15μελής αεραθλητική ομάς της Ενώσεως αερομοντελλιστών Αθηνών, η οποία την Κυριακήν το πρωϊ εις το αεροδρόμιον Σέδες, μετέσχε αερομοντελλιστικών επιδείξεων οργανωθέντων υπό της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης.

Τας επιδείξεις αυτάς παρηκολούθησαν δέκα χιλιάδες περίπου λαού όστις με ενθουσιασμόν εχειροκρότησεν τους νεαρούς αεραθλητάς οι οποίοι επέδειξαν εν πτήσει πρότυπα ανεμοπτέρων υπό κλίμακα, αεροσκάφη κινούμενα δι' ελαστικού καθώς και τοιαύτα κινούμενα δια μηχανών εσωτερικής καύσεως, ελευθέρας πτήσεως και κατευθυνόμενα δια σύρματος από το έδαφος.

Χαρακτηριστικόν των επιδείξεων αυτών ήτο ότι η ηλικία των μετασχόντων, κατά το πλείστον εκυμαίνετο από 16-18 ετών.

Δυστυχώς όμως την αρτίαν οργάνωσιν των επιδείξεων αυτών ήλθεν, εις το μέσον του όλου προγράμματος, να διακόψη ραγδαία βροχή η οποία και ηνάγκασεν την διακοπήν των, και΄ούτω ένα μέρος αυτού να μη εκτελεστή και ειδικότερον το των βαπτισμάτων αέρος δι' αεροσκαφών τα οποία είχεν διαθέσει η 113 Π.Μ. (Σέδες), το επιτελείον της οποίας με επι κεφαλής τον Διοικητήν της Σμήναρχον κ. Καρύδην, ειργάσθη άοκνα συνδράμον το υπό της αερολέσχης Θεσσαλονίκης αναληφθέν έργον της οργανώσεως των επιδείξεων.

Το πρόγραμμα το οποίον μέχρι της βροχής εξετελέσθη επακριβώς, περιείχεν τας κατωτέρω πτήσεις:

1) Προτύπων ανεμοπτέρων εκπαιδεύσεως. Διεκρίθησαν τ' ανεμόπτερα των Μόρης Παλαιολόγου, Γεωργίου Χριστοπούλου και Ευσταθίου Ρήγου.

2) Ανεμοπτέρων αγώνων με διακριθέντας τους Παντελήν Καλογεράκον, Δημήτριον Τζεβελέκη, Γεώργιον Μανουσάκη, Γεώργιον Σκαπέρδα, Ανδρέα Φραγκόπουλον και Ιωάννην Δρακόπουλον.

3) Προτύπων αεροσκαφών κινουμένων δι' ελαστικού. Εις την επίδειξιν αυτήν διεκρίθη ιδιαιτέρως το αεροσκάφος του κ. Γεωργίου Μανουσάκη το οποίον εξετέλεσεν θεαματικωτάτην πτήσιν διαρκείας, καταχειροκροτηθέντος του κατασκευαστού του.

4) Εις την πτήσιν των προτύπων αεροσκαφών με κινητήρα διεκρίθη το αεροσκάφος του Γεωργίου Καμπουροπούλου, εκτελέσαν ωραίαν πτήσιν άνωθεν του χώρου των επιδείξεων.

Τέλος το αεροσκάφος του κ. Τάκη Σαπουνάκη κατευθυνόμενον από το έδαφος δια σύρματος εξετέλεσεν ωραίαν πτήσιν χειροκροτηθέντος του χειριστού του.

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι αερομοντελλισταί του Ομίλου Θεσσαλονίκης και της  Ενώσεως Αθηνών οι οποίοι, παρά τα γλίσχρα οικονομικά μέσα που τους διατίθενται, αγωνίζονται δια την διάδοσιν του ωραίου αθλήματος το οποίον, δυστυχώς, εις τον τόπον μας υστερεί καταφανώς όπως υστερούμεν γενικώς εις τον αεραθλητισμόν.

Το ευχάριστον και ευοίωνον σημείον της υποθέσεως της διαδόσεως του αεραθλητισμού εις την πατρίδα μας και ειδικότερον του αερομοντελλισμού και της ανεμοπορίας, είναι οι σοβαρές προσπάθειες που καταβάλουν οι ιθύνοντες τα λαμπρά και πρωτοπόρα Σωματεία των Αερολεσχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών.

Την όλην οργάνωσιν των επιδείξεων της Θεσσαλονίκης είχεν αναλάβη η εκεί Αερολέσχη με την συνεργασία της Αερολέσχης Αθηνών η οποία δια του Γενικ. Γραμματέως της κ. Λεων. Παλαιολόγου, μεταβάντος προ των επιδείξεων εις Θεσσαλονίκην, συνέβαλεν εις την αρτίαν οργάνωσιν αυτών.

Οι μετασχόντες των επιδείξεων αεραθληταί ήσαν οι : Γ. Καμπουρόπουλος, Π. Καλογεράκος, Γ. Μανουσάκης, Τ. Σαπουνάκης, Κ. Δρακόπουλος, Μ. Παλαιολόγος, Ε. και Α. Ρήγος, Ε. Ζαρκάδας, Γ. Χριστόπουλος, Α. Φραγκόπουλος, Θ. Ζάκκας, Χ. Χανδρινός, Γ. Σκαπέρδας, Τ. Δούκας, ανήκοντες εις την Ενωσιν Αερομοντελλιστών Αθηνών και τον Ομιλον Αερομοντελιστών Θεσσαλονίκης.

Τας επιδείξεις παρηκολούθησαν μεταβάντες μετά των Αεραθλητών εις την Θεσσαλονίκην αντιπρόσωποι του αθηναϊκού τύπου καθώς και ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών κ. Κωνστ. Καζάκος, μετά των κ.κ. Θοδ. Σεργάκη, Αντιπροέδρου, και Λεων. Χαϊκάλη, Ταμία -Συμβούλου της Αερολέσχης Αθηνών.

"Αεροπορικά Νέα" 6.57

horizontal rule

Ο Γρηγόρης Ιωάννου θυμάται:

Κάποια στιγμή, ένας φωτογράφος πλησίασε πολύ τον κύκλο που πετούσε το μοντέλο του Τάσου Σαπουνάκη, και αυτό συγκρούστηκε μαζί του, ευτυχώς χωρίς να του προκαλέσει τραυματισμό.

horizontal rule

Αερομοντελλισταί της Ενώσεως Αθηνών έχοντες εις το μέσον συναθλητάς των του ομίλου Θεσσαλονίκης.

Διακρίνονται και οι κ.κ. Θ. Λάγκας, Σύμβουλος της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, και Λ. Παλαιολόγος Γεν. Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών.

Οπισθεν το αεροσκάφος της ΕΒΑ το οποίον διετέθη ευγενώς υπό του ΓΕΑ δια την μεταφοράν των αεραθλητών από Αθήνας εις Θεσσαλονίκην.

"Αεροπορικά Νέα" 6.57

horizontal rule

Ο αερομοντελλιστής της Ενώσεως Αθηνών Α. Ρήγος την στιγμήν που αφήνει το μικρό του ανεμόπτερο.

"Αεροπορικά Νέα" 6.57

horizontal rule

Μία ενδιαφέρουσα σκηνή που δείχνει την αγωνία των νεαρών μας αεραθλητών για να επιτύχουν. Είναι οι μικροί- δεκαπενταετείς - αερομοντελλισταί Μόρης Παλαιολόγος και Θόδωρος Ζάκκας.

"Αεροπορικά Νέα" 6.57

horizontal rule

Ενας όμιλος αεραθλητών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Συναδελφωμένοι αγωνίζονται να επιδιορθώσουν μιά πρόσκαιρη βλάβη από αερομοντέλλο συναθλητού των.

Διακρίνονται οι Α. Φραγκόπουλος, και Ν. Αγγελίδης του ομίλου Θεσσαλονίκης και Ι. Δούκας, Θ. Ζάκκας και Μ. Παλαιολόγος της Ε.Α.Α.

Δεξιά (με το πουκάμισο), ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών Π. Καλογεράκος, παρακολουθών μ' ενδιαφέρονν τας προσπαθείας των νεαρών μας αερομοντελλιστών.

 

"Αεροπορικά Νέα" 6.57

horizontal rule

Διον. Τζεβελέκης , Π. Καλογεράκος με τα ανεμόπτερα "Φαέθων" (σχέδιο Π. Καλογεράκου), που έκαναν τις καλύτερες πτήσεις της επίδειξης

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

επιστολή ΑΛΑ με συγχαρητήρια για την επιτυχία της επίδειξης

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]