Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκπαίδευση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Ο Αερομοντελισμός στα σχολεία

 

Οι πρωτοπόροι του Ελληνικού αερομοντελισμού, αντελήφθησαν το όφελος που θα είχε η πατρίδα μας από την διάδοση του "Αερομοντελισμού" και της "Αεροπορικής Ιδέας" εν γένει ανάμεσα στους μαθητές των σχολείων, και έκαναν την πρόταση:

"Να εισαχθεί το μάθημα του Αερομοντελλισμού στα σχολεία"

ήτοι:

"Στο μάθημα της χειροτεχνίας οι μαθητές να κατασκευάζουν αερομοντέλα, αντί άλλων αντικειμένων".

Η πρόταση έτυχε θετικής αποδοχής από το Υπουργείο Παιδείας, και το πρόγραμμα ανέλαβε να οργανώσει και να διεκπεραιώσει η Ε.Α.Α..

Ο αρχικός στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι καθηγητές των τεχνικών μαθημάτων, οι οποίοι στη συνέχεια θα έκαναν το ίδιο στους μαθητές τους.

Δυστυχώς το πρόγραμμα κάτω από την ομπρέλα της Ε.Α.Α. έτρεξε μόνο για δύο έτη. Αιτία ήταν η αδιαφορία και αποχή των περισσότερων καθηγητών από τα μαθήματα. Σε κάποια από τις εδώ φωτογραφίες μπορείτε να διαπιστώσετε τον μέσο όρο ηλικίας των καθηγητών.

 

horizontal rule

Απόσπασμα από την Εκθεση Πεπραγμένων της Β.Α.Λ.Ε. έτους 1955

6. Σχολικός αεροπορικός αθλητισμός.

Σκοπός και πρόγραμμα της Β.Α.Λ.Ε. είναι και η δημιουργία σχολικού αεροπορικού αθλητισμού, ώστε να υπάρξη εθισμός από της λίαν νεαράς ηλικίας με τας εν τω αέρι ασχολίας. Η δημιουργία αύτη, κατά την αντίληψιν του Διοικ. Συμβουλίου, δέον να γίνεται μεθοδικώς και συμφώνως προς τας αναλόγως της ηλικίας αναπτυσσομένας ικανότητας των μαθητών.

Ως εις πρώτον στάδιον εκρίθη πρόσφορος η εισαγωγή του αερομοντελισμού εις τα Σχολεία υπό μορφήν υποχρεωτικού τεχνικού μαθήματος, αφ' ενός μεν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος όπερ δημιουργεί εις τους νέους και αφ' ετέρου διότι είναι το ολιγώτερον δαπανηρόν και το ευκολώτερον εις διδασκαλίαν.

Αι επανειλημμέναι έγγραφοι και προφορικαί παραστάσεις μας προς το Υπουργείον της Παιδείας, προς ό εκφράζομεν θερμοτάτας τας ευχαριστίας μας, ευρούσαι γόνιμον έδαφος, συνετέλεσαν εις τον να πεισθή τούτο περί της ωφελιμότητος της σχετικής διδασκαλίας τόσον δια την όξυνσιν του νού και των ικανοτήτων των μαθητών όσον και δια την δημιουρίαν της νέας Ελληνικής Αεροπορικής Γενεάς και να εκδώση τας υπ' αριθμ. 118253/11 και 21-10-55 και 152896/29-12-55 Υπουργικάς αποφάσεις του.

Δια της πρώτης τούτων απέσπασε καθηγητάς και φοιτητάς της Σωματικής Αγωγής και των τεχνικών μαθημάτων των εν Αθήναις σχολείων προς παρακολούθησιν της υπό της Β.Α.Λ.Ε. οργανωθείσης επί 11ημερον σειράς  μαθημάτων αερομοντελισμού εν τη Εθνική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος  δια την δημιουργίαν του αναγκαίου εκπαιδευτικού πυρήνος  (ής σειράς παρακολουθηθείσης και υπό προσκόπων και καθηγητών του Εθνικού Ιδρύματος, η επιτυχία υπερέβη πάσαν προσδοκίαν μας, των καθηγητών και φοιτητών  τούτων μεταβληθέντων εις φανατικούς αερομοντελιστάς και διαπρυσίους κήρυκας του αθλήματος) δια δε της δευτέρας εισήγαγε τον αερομοντελισμόν ως υποχρεωτικόν μάθημα (τεχνικόν άμα και σωματικής αγωγής) εις την τελευταίαν τάξιν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και τας τρεις πρώτας τάξεις  της Μέσης τοιαύτης (ως η πρότασίς μας) των σχολείων Αθηνών - Πειραιώς επί του παρόντος, μέχρις ότου ανπτυχθώσι μεγαλύτεραι δυνατότητες της Β.Α.Λ.Ε. δια την επέκτασίν του και εις τα σχολεία των άλλων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων του Κράτους.

Με την συνεργασίαν του εκπαιδευτικού κόσμου, δια του αερομοντελιστικού υλικού όπερ ήδη παρηγγείλαμεν εις το εξωτερικόν, με τον παρά του Υπουργείου της Παιδείας κατά το δυνατόν εφοδιασμόν των σχολείων και με την ανάπτυξιν του ελευθέρου εμπορίου ειδών αερομοντελισμού δια την επί των οποίων μείωσιν των εισαγωγικών δασμών γίνονται υφ' ημών τα κατάληλα διαβήματα προς το Υπουργείον των Οικονομικών, ελπίζομεν ότι θα καταστή δυνατόν ώστε συντόμως ολόκληρος σχεδόν ο μαθητικός κόσμος της Ελλάδος να ασχολείται με το άθλημα τούτο.

horizontal rule

Πρακτικόν #49 ΔΣ ΕΑΑ 6/3/56

Θέμα Ιον Διδασκαλία Καθηγητών

Ανακοινούται ότι προσεφέρθη ο κ. Πέσκε δια να διδάξη τους κ.κ. Καθηγητάς εις τον αερομοντελλισμόν, νομίζει όμως λέγει ο κ. Πρόεδρος, ότι δεν χρειαζόμεθα άλλον.

Απαντών ο κ. Βαφιαδάκης, λέγει ότι, ενδεχομένως θα χρειασθή βοηθός, διότι εάν ο ένας κουράζεται θα πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης, αυτό όμως προϋποθέτη οργάνωσιν.

horizontal rule

Πρακτικόν #62 ΔΣ ΕΑΑ 18/9/56

Θέμα Ιον Οργάνωσις διδακτηρίου

Επί τη προόψει ότι λίαν συντόμως οι καθηγηταί των σχολείων θ' αποτανθούν εις ημάς δια σχέδια μοδέλλων και την εκπαίδευσίν των εις τον αερομοδελλισμόν, ερωτάται ο κ. Γ. Μανουσάκης κατά πόσον θα ηδύνατο κατ' αρχήν να διαθέσει προς τούτο 4-6 ώρας εβδομαδιαίως με ανάλογον αμοιβήν.

Ο κ. Μανουσάκης λέγει ότι δύναται να διαθέση δις της εβδομάδος ανά δύο ώρας και συγκεκριμένως από της 7-9 μ.μ.

Αποφασίζεται να μελετηθή το θέμα εν λεπτομερεία εις το προσεχές συμβούλιον.

horizontal rule

Πρακτικόν #62 ΔΣ ΕΑΑ 18/9/56

Θέμα Vον Εκτελωνισμός παραγγελίας μας και εκπαίδευσις διδασκάλων

Αποφασίζεται όπως απευθυνθή έγγραφον προς την Βασιλικήν Αερολέσχην της Ελλάδος εις ό να εκτίθεται το θέμα της ατελούς εισαγωγή των εις Πειραιά υλικών μας ως και το τοιούτον της εκπαιδεύσεως των καθηγητών των σχολείων.

horizontal rule

Πρακτικόν #66 ΔΣ ΕΑΑ 26/10/56

Θέμα VIIIον Εκπαίδευσις καθηγητών των Σχολείων

Αναγιγνώσκεται η από ...   επιστολή της Αερολέσχης Αθηνών, σχετική με πρόσκλησιν των καθηγητών των Σχολείων όπως προσέλθουν εις τα εντευκτήρια της λέσχης προς λήψιν οδηγιών.

Ο κ. Βαφιαδάκης λέγει ότι η Αερολέσχη Αθηνών έπρεπε να είχε συνεννοηθή μετά της Ενώσεως προτού απευθύνη τας εν λόγω προσκλήσεις και τούτο διότι αφ' ενός μεν δεν έχει γίνει καμμία συμφωνία με τον κ. Γ. Μανουσάκη (όστις εδέχθη κατ' αρχήν να εκπαιδεύση τους καθηγητάς) αφ' ετέρου δε διότι δεν υπάρχει το ζητούμενον υλικόν (kits)

Εν τω μεταξύ παρεκλήθη ο κ. Μ. Μανουσάκης να ειδοποιήση τον αδελφόν του Γεώργιον να διέλθη εκ των γραφείων προς συνεννόησιν.

 

Η πρόσκληση

horizontal rule

Πρακτικόν #67 ΔΣ ΕΑΑ 6/11/56

Θέμα Ιον Διδασκαλία Καθηγητών

Αποφασίζεται όπως τα δοθησόμενα προς τους κ.κ. Καθηγητάς μαθήματα Αερομοντελλσμού αναλάβει ο εκ των μελών του Δ/κού Συμβουλίου κ. Γ. Μανουσάκης, ούτος δε προτείνη όπως ταύτα διενεργούνται δίς της εβδομάδος εκάστην Τρίτην και Παρασκευήν και περί ώραν 6-8

horizontal rule

Πρακτικόν #68 ΔΣ ΕΑΑ 4/12/56

Θέμα Ιον Εναρξις μαθημάτων αερομοδελλισμού δια τους καθηγητάς των Σχολείων

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι απεφασίσθη υπό της Επιτροπής Μοδελισμού της Βασιλ. Αερολέσχης της Ελλάδος η έναρξις των μαθημάτων Αερομοδελισμού των καθηγητών των Σχολείων την προσεχή Τρίτην 11 τρέχοντος.

Ο κ. Μανουσάκης όστις ανέλαβε να διδάξη τους κ.κ. Καθηγητάς , αποδέχεται παράκλησιν του Συμβουλίου όπως συντάξη βραχύ πόνημα εις ο να περιλαμβάνωνται πρακτικαί γνώσεις κατασκευής ευκόλων  προτύπων αεροπλάνων. Παρακαλείται εν συνεχεία ο κ. Λ. Παλαιολόγου Γεν. .Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών όστις προσκληθείς προσήλθεν εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου, όπως προσκαλέση τους δώδεκα καθηγητάς οίτινες προσήλθον κατά την τελευταίαν συγκέντρωσιν της Αερολέσχης όπως προσκομίσουν την Τρίτην 11 τρεχ. μεταξύ 6-8 μ.μ. εις τα γραφεία της Ενώσεως, τα κατασκευασθέντα υπ΄αυτών πρότυπα αεροπλάνων.

Θέμα ΙΙον Ανακοινώσεις.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι κατά την συνεδρίασιν της επιτροπής αερομοδελισμού της ΒΑΛΕ απεφασίθη όπως εισηγηθή αυτή εις το Συμβούλιον της ΒΑΛΕ. α) ...β) ... γ) Οπως προωθηθή το θέμα της εκπαιδεύσεως των κ.κ. Καθηγητών εις τον αερομοδελισμόν και η έναρξις των μαθημάτων το ταχύτερον

horizontal rule

Σημείωση:

Η καταχώρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΑΑ, στο πρώτο βιβλίο σταμάτησε στον αριθμό #68 την 4η Δεκεμβρίου 1956, ενώ υπήρχαν ακόμα κενά φύλλα.

Τα πρακτικά συνέχισαν να καταγράφονται σε νέο βιβλίο από την συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 1957, αρχίζοντας την αρίθμηση εκ νέου από τον αριθμό #1.

Το πιθανότερον είναι να μην ήταν διαθέσιμο το πρώτο βιβλίο, και αναγκαστικά άνοιξε δεύτερο.

horizontal rule

Πρακτικόν #3 ΔΣ ΕΑΑ 22/3/57

Θέμα 5ον Ενημέρωσις Δ/κού Συμβουλίου περί της διδασκαλίας του μαθήματος Αερομοντελισμού εις τους κ.κ. Καθηγητάς.

Ο κ. Γ. Μανουσάκης ενημερώνει το Δ/κόν Συμβούλιον περί της προσελεύσεως εις το μάθημα των κ.κ. Καθηγητών περί της επιδόσεως αυτών ήτις κατά την γνώμην του δεν είναι ικανοποιητική, δια τον λόγο ότι καθυστέρησε η τακτική παρακολούθησις παρ' αυτών του μαθήματος ήτις μόλις τελευταίως ήρξατο να είναι κανονική. Ωσαύτως γνωρίζει ότι η διδασκαλία του μαθήματος ήρχισε εκ του ανεμοπτέρου και δεύτερον εκ του ελαστιχοκινήτου, αποφασίζεται δε όπως ο κ. Μανουσάκης προχωρήση εις την συμπλήρωσιν των υπό εκτύπωσιν παραδόσεών του, και όπως ταύτα φωτοτυπωθούν υπό της Ε.Α.Α., επίσης αποφασίζεται η αγορά των απαραιτήτων υλικών συνεργείου για την παράδοσιν του μαθήματος.

Θέμα 9ον Επιδείξις αερομοντέλων

Αποφασίζεται όπως την 31ην Μαρτίου λάβουσιν χώραν μεταξύ των μελών της Ενώσεως δοκιμαστικαί επιδείξεις αερομοντέλων εις αεροδρόμιον Τατοϊου. Κλειθώσιν δε και παραστούν εις ταύτας οι παρακολουθήσαντες τα μαθήματα καθηγηταί και αεροπρόσκοποι.

horizontal rule

Καθηγήτριαι και Καθηγηταί των Τεχνικών Μαθημάτων των Σχολείων της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως περιοχής Πρωτευούσης εκ των παρακολουθούντων τα υπό της Αερολέσχης Αθηνών οργανωθέντα μαθήματα αερομοντελισμού.

Η φωτογραφία είναι αποτέλεσμα μοντάζ - το δεξιό τμήμα από το αρχείο της ΕΛ.Α.Ο. και το αριστερό από τα Αεροπορικά Νέα Απριλίου 1957

horizontal rule

ΟΙ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΤΑΙ ΜΑΣ

Με την άνοιξιν ήρχισαν αι προπονήσεις των Αερομοντελλιστών μας εις το Αεροδρόμιον του Τατοϊου.

Μέλη της Ενώσεως Αερομοντελλιστών, Αεροπρόσκοποι και Καθηγηταί εκ των εκπαιδευθέντων υπό της Α.Λ.Α. κατά την διάρκειαν του χειμώνος μετέβησαν εις τον προς τούτο χώρον της βορείου πλευράς του άνω αεροδρομίου όπου εδοκίμασαν τα παλαιά και τα νέα των αερομοντέλλα.

Από τις πρώτες αυτές δοκιμαστικές πτήσεις των αερομοντελλιστών δυνάμεθα να συναγάγωμεν θετικά συμπεράσματα και να τονίσωμεν το γεγονός της αρχομένης αναπτύξεως εις ευρυτέρους ορίζοντας του ωραίου αεραθλήματος.

Το παρήγορον, εν προκειμένω είναι ότι παλαιοί και νέοι αερομοντελλισταί ήρχισαν να διακρίνωνται και των οποίων η έφεσις και η ικανότης προδικάζει την μελλοντικήν επιτυχίαν εις επιδείξεις ή αγώνας οι οποίοι θα επακολουθήσουν. Ας μη διαφεύγη ουδενός ότι σκοπός μας είναι η όσον το δυνατόν ευρυτέρα διάδοσις του Αεραθλητισμού.

"Αεροπορικά Νέα" 5.57

horizontal rule

Την τελευταίαν Κυριακήν του Απριλίου εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου εγένετο επίδειξις αερομοντέλλων των κατά την διάρκειαν του χειμώνος εκπαιδευθέντων εις τας αιθούσας της Αερολέσχης Αθηνών Αερομοντελλιστών.

Εις την φωτογραφίαν αεραθληταί της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών και Αεροπρόσκοποι καθώς και Καθηγηταί τεχνικών μαθημάτων των Σχολείων Αθηνών και Πειραιώς.

"Αεροπορικά Νέα" 5.57

Στο αριστερό άκρο διακρίνεται ο Π. Καλογεράκος (άσπρο πουκάμισο και γραβάτα), και ο Λ. Παλαιολόγου (δίπλα του με το καπέλο), ενώ στο δεξιό άκρο ο σύμβουλος της ΒΑΛΕ Κλ. Ψαλλίδας.

horizontal rule

Πρακτικόν #6 ΔΣ ΕΑΑ 2/7/57

Θέμα Ιον Πρόγραμμα μαθημάτων Αερομοντελισμού του σχολικού έτους 1957-1958

Επί παρακλήσεως της Επιτροπής Αερομοντελισμού της Βασιλικής  Αερρολέσχης της Ελλάδος όπως κατατεθή εγγράφως το πρόγραμμα του σχολικού έτους 1957-58 αποφασίζεται όπως τούτο περιλάβει:

1) Την κατασκευήν υπό των μαθητών των σχολείων 5 προτύπων αεροσκαφών (4 ανεμοπτέρων και 1 ελαστιχοκινήτου). Η κατασκευή 5 προτύπων  - εάν επιτευχθή - πρέπει να θεωρηθή ικανοποιητική δια το πρώτον έτος.

2) Εκ των ανωτέρω 5 προτύπων τα σχέδια των δύο ανεμοπτέρων έχουν ήδη εκτυπωθή και ανατίθεται εις τους κ.κ. Γ. Μανουσάκην και Β. Ασπιώτην η εκπόνησις των υπολοίπων τριών και παράδοσιν των εις την Βασιλικήν Αερολέσχην.

3) Προς καθοδήγησιν των οι μαθηταί θα έχουν εκτός των κ.κ. Καθηγητών των της χειροτεχνίας και τον εκτυπωθέντα οδηγόν "Τα Πρώτα Βήματα του Αερομοντελισμού" όστις είναι επαρκής δια αρχαρίους. Εκ παραλλήλου αποφασίζεται όπως τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. επισκέπτονται κατά καιρούς τα σχολεία κατά τας ώρας των μαθημάτων χειροτεχνίας προς παρακολούθησιν των κατασκευών των.

4) Ο κ. Γ. Μανουσάκης δέχεται να παραδώση μαθήματα εις τους κ.κ. Καθηγητάς των σχολείων από του προσεχούς Οκτωβρίου, υπό τον όρον ότι δεν θα έχη ανάμιξιν εις τας παραδόσεις του άλλος από την Ε.Α.Α.

horizontal rule

Πρακτικόν #7 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/57

Θέμα Ι Πρόγραμμα μαθημάτων Αερομοντελισμού σχολικού έτους 1957

Αποφασίζεται όπως οι κ.κ. Π. Καλογεράκος και Β. Ασπιώτης συντάξουν εντός της εβδομάδος το αιτηθέν υπό της Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ έγγραφον πρόγραμμα μαθημάτων Αερομοντελισμού του σχολικού έτους 1957-58, προκειμένου να κατατεθή τούτο εις την εν λόγω Επιτροπήν κατά την συνεδρίασιν αυτής της προσεχούς Παρασκευής 1ης τρέχοντος.

horizontal rule

Πρακτικόν #8 ΔΣ ΕΑΑ 3/9/57

Θέμα IVον Μαθήματα Αερομοντελισμού εις Καθηγητάς Σχολείων

Αποφασίζεται ν' απευθυνθή επιστολή προς τον κ. Γεώργιον Μανουσάκην δι' ής να καλείται όπως έλθη εις επαφήν μετά των μελών της Διοικητικής Επιτροπής προκειμένου να καθορισθούν αι λεπτομέριαι του προγράμματος και μαθημάτων των κ.κ. καθηγητών

horizontal rule

Πρακτικόν #9 ΔΣ ΕΑΑ 24/9/57

Θέμα ΙΙΙον Ανακοίνωσις αποφάσεως Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ περί εκπαιδεύσεως των κ.κ. Καθηγητών

Ανακοινούται ότι η Επιτροπή Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ απεφάσισεν όπως την εκπαίδευσιν των κ.κ. Καθηγητών αναλάβη εξόδοις της η ΕΑΑ δια καθηγητού της επιλογής της συνεργαζομένη στενώς μετά της ΑΛΑ. Προς τούτο υπεδείχθη η σύστασις συντονιστικής επιτροπής εκ 2 μελών του Δ.Σ. της ΑΛΑ και 2 της Ε.Α.Α. ήτις θα επιλαμβάνεται των θεμάτων των εχόντων σχέσιν με τον Αερομοντελισμόν και θα είναι εισηγητική προς τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Σωματείων.

Ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής υποδεικνύονται εκ μέρους της Ε.Α.Α. οι κ.κ. Π. Ησαϊας και Π. Καλογεράκος με αναπληρωτάς τους κ.κ. Β. Ασπιώτην και Τ. Σαπουνάκην.

horizontal rule

Πρακτικόν #12 ΔΣ ΕΑΑ 29/10/57

Θέμα Ι Επιστολή Νο 224/15.10.57 της ΑΛΑ

Αναγιγνώσκεται η εν περιθωρίω επιστολή της ΑΛΑ σχετικώς με την ανάθεσιν ημίν της εκπαιδεύσεως των καθηγητών των σχολείων

Αποφασίζεται να απαντήσωμεν ότι αποδεχόμεθα την εντολήν και ότι θα τους γνωρίσωμεν εντός δεκαπενθημέρου περίπου το καταρτησθησόμενον πρόγραμμα διδασκαλίας ως και τας ώρας και ημέρας  καθ' ας θα μας διατεθούν ωρισμέναι αίθουσαι της ΑΛΑ. Εν συνεχεία αποφασίζεται όπως το όλον πρόγραμμα καταρτιστή την προσεχή Παρασκευή 1η Νοεμβρίου εν συνεργασία με τα της επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ.

η επιστολή της ΑΛΑ

horizontal rule

επιστολή της ΒΑΛΕ για τη διαχείρηση σχεδίων

horizontal rule

1957 - Ανεμόπτερο ΑΡΗΣ - Σχέδιο του Γ. Μανουσάκη

Το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών.

horizontal rule

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΜΟΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Αθηνών, ανετέθη εις την Ενωσιν Αερομοντελλιστών Αθηνών η όλη οργάνωσις εκπαιδεύσεως των καθηγητών των Σχολείων των Αθηνών και Πειραιώς.

Η εκπαίδευσις η οποία θα διαρκέση καθ' όλην την διάρκειαν της χειμερινής περιόδου, θα λαμβάνη χώραν εις τας αιθούσας της Αερολέσχης Αθηνών. Η Ε.Α.Α. ήδη καταρτίζει το πρόγραμμα της εκπαιδεύσεως όπερ θα θέση εις εφαρμογήν από της 15ης Νοεμβρίου.

Κατά την περισυνήν περίοδον εξεπαιδεύθησαν 35 καθηγηταί τεχνικών μαθημάτων, οίτινες επ' ολίγον χρονικόν διάστημα θα συνεχίσουν και εφέτος την εκπαίδευσίν των.

Με την αποφασισθείσαν από έτους εισαγωγήν του μαθήματος της κατασκευής αερομοντέλλων εις τα σχολεία της περιοχής Αθηνών, εγεννήθησαν σοβαραί ευθύναι δια την ανωτάτην Αεραθλητικήν αρχήν του τόπου μας, και τα υπ' αυτήν σωματεία. Πιστεύομεν ήδη ότι με την ανάθεσιν του όλου θέματος εις την υπό την Προεδρείαν του κ. Πέτρου Ησαϊα Ενωσιν Αερομοτντελλιστών Αθηνών, συντόμως θ' αρχίσουν ν' αναμένωνται τα θετικά υπέρ της διαδόσεως της ιδέας αποτελέσματα.

"Αεροπορικά Νέα" 10.57

horizontal rule

Πρακτικόν #13 ΔΣ ΕΑΑ 4/11/57

Θέμα Ιον διδασκαλία Καθηγητών

Ο κ. Βαφιαδάκης εκθέτη τα διαμειφθέντα κατά την συνεδρίασιν της 1ης τρέχ. εις την Επιτροπή Αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε. και υποβάλλει τροποποιημένο σχέδιο εγκυκλίου επιστολής προς τους κ.κ. Διευθιυντάς των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων Αθηνών - Πειραιώς δι ής καλούνται να προσέλθουν εις τα γραφεία της Ενώσεως προς λήψιν περαιτέρω οδηγιών.

Εγκρίνεται το σχέδιον συμπληρούμενον δια του καθορισμού των ημερομηνιών και ωρών προσελεύσεως ως εξής: Ωρα προσελεύσεως 7-8μμ των 14, 18, 21, 25 τρεχ.

Η Αερολέσχη Αθηνών ερωτηθήσα μας εγνώρισε ότι διαθέτει τας αιθούσας της τας ανωτέρω ημέρας και ώρας 6-8 μμ δια την εκπαίδευσιν των Καθηγητών Ο δε κ. Μανουσάκης εδήλωσε ότι αναλαμβάνει υπευθύνως την εκπαίδευσίν των κ.κ. Καθηγητών.

horizontal rule

Πρακτικόν #22 ΔΣ ΕΑΑ 19/8/58

Θέμα VΙIον Εκθεσις κ. Μανουσάκη επί των παραδοθέντων υπ' αυτού μαθημάτων εις τα σχολεία κατά Μάϊον και Ιούνιον

Αναγιγνώσκεται η εν περιθωρίω έκθεσις του κ. Μανουσάκη.

η έκθεση του Γ. Μανουσάκη

horizontal rule

Πρακτικόν #23 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/58

Θέμα IV Μαθήματα Αερομοντελισμού εις τα Σχολεία

Ο κ. Γ. Μανουσάκης επιφυλάσσεται να απαντήση εις προσεχή συνεδρίασιν κατά πόσον θα έχη διαθέσιμον χρόνον δια την διδασκαλίαν του Αερομοντελισμού εις τα Σχολεία, ως πέρυσι.

horizontal rule

Πρακτικόν #24 ΔΣ ΕΑΑ 23/10/58

Θέμα ΙΙΙ Μαθήματα Αερομοντελισμού εις τα Σχολεία

Ο κ. Γ. Μανουσάκης αναφερόμενος εις γενομένην προς αυτόν πρότασιν κατά την προηγουμένην συνεδρίαν, λέγει ότι λυπείται μη δυνάμενος ν' αναλάβη κατά το αρξάμενον σχολικόν έτος την διδασκαλίαν του αερομοντελισμού εις τα Σχολεία.

horizontal rule

Πρακτικόν #30 ΔΣ ΕΑΑ 16/6/59

Θέμα ΙΙ Επιτροπή Αερομοντελισμού ΒΑΛΕ.

Την επιτροπήν απησχόλησε ο τρόπος διαδόσεως του αερομοντελλισμού εις τα Σχολεία, ανεβλήθη δε η συζήτησις δια την προσεχή συνεδρίασιν, ίνα εν τω μεταξύ ζητηθή η γνώμη των λοιπών μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.

Θέμα ΙΙΙ Περί διαδόσεως του αερομοντελισμού

Σχετικώς με τα αναφερόμενα εις το προηγούμενο θέμα περί διδασκαλίας του αερομοντελλισμού εις τα σχολεία ο Πρόεδρος κ. Π. Ησαϊας προτείνη όπως μετά την αποτυχίαν της χρησιμοποιήσεως των καθηγητών της χειροτεχνίας, χρησιμοποιηθούν αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί της Ε.Β.Α. Ούτοι εκπαιδευόμενοι παρ' ημών εις την κατασκευήν κ.τ.λ. προτύπων αεροσκαφών, θ' αναλάβουν ως υπηρεσίαν των πλέον την διδασκαλίαν εις τα σχολεία και ενδεχομένως εις την Ε.Β.Α. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν προτείνη εν ανάγκη την χρησμιοποίησιν αξιωματικών συνταξιούχων της  Ε.Β.Α.

Το Δ/κόν Συμβούλιον ευρίσκει την πρότασιν ως την καλυτέραν εκ των μέχρι τούδε προταθέντων, κα αναθέτει εις τους κ.κ. Π. Ησαίαν & Π. Βαφιαδάκην όπως την εισηγηθούν εις την επιτροπήν αερομοντελλισμού της ΒΑΛΕ.

horizontal rule

Πρακτικόν #45 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/61

Θέμα Iον Εισαγωγή προτύπων Χαρτοκοπτικής εις Σχολεία

Ανακοινούται ότι κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ ανεκοινώθη υπό του κ. Προέδρου της Επιτροπής ότι αι συνεννοήσεις με το Υπουργείον Παιδείας επροχώρησαν δια την εισαγωγήν των προτύπων αεροσκαφών εις το μάθημα της χαρτοκοπτικής εις τα Σχολεία.

Επίσης ότι ανετέθη εις τον κ. Ασημάκη η εκπόνησις σχεδίων και η μελέτη εκτυπώσεως και διαθέσεως του υλικού.

Αεροπορικά Νέα 3/4-1973

ΑΕΡΟΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

... στα σχολεία

Το αεροπλάνο κι' ο υπέροχος κόσμος του μπαίνουν στα σχολεία. Η είδησι είναι θετική. Το Υπουργείο Παιδείας δέχθηκε την πρότασι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να εισαχθούν στην Μέση και Ανωτέρα Εκπαίδευσι, σαν προαιρετικό μάθημα αεροπορικά θέματα - κυρίως μύησι των νέων στην αεροπορική ιδέα.

Σε μιά πρόσφατη μάλιστα σύσκεψι του διοικητού της ΥΠΑ κ. Κυρ. Παναγόπουλου με παράγοντες όλων των Αερολεσχών, ανακοινώθηκε ότι ήδη το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στις διαδικασίες προωθήσεως της ιδέας.

ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΜΕ το μέτρο. Γιατί η σωστή αεροπορική αγωγή των Ελλήνων πρέπει ν΄αρχίζη από τα μαθητικά θρανία αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε επιτεύγματα στον αεροπορικό τομέα.

Για την Ιστορία θα σημειώσουμε ότι από τους θεμελιωτές της ιδέας,  που τώρα υλοποιείται, είναι ο αντιπρόεδρος της Αερολέσχης Πειραιώς και τακτικός συνεργάτης των "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ" κ. Παν. Βαξεβανάκης, ο οποίος επ' ευκαιρία εδήλωσε:

- "Επρεπε η χώρα μας να ενταχθή στην γενική προσπάθεια που καταβάλλεται στην Ευρώπη και την Αμερική για την ανάπτυξι του αεροπλάνου και, γενικώτερα, της αεροπορικής ιδέας. Και τούτο θα ήταν εύκολο αν το κράτος ανελάμβανε την πρωτοβουλία να διαφωτίση τον κόσμο και ειδικώτερα τους νέους για την αξία του αεροπλάνου. Από το 1968 που είχα ρίξει την ιδέα να δημουργηθή ειδικό μάθημα περί αεροπορίας εξακολουθώ, μέχρι σήμερα να αγωνίζωμαι προς αυτήν την κατεύθυνσι. Και θα αγωνίζωμαι ώστε να διευρθυνθούν τα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων προς την κατεύθυνσι των αεροπορικών θεμάτων. Και είναι ευχής έργο που, τελικά, αυτό το σχέδιο μπήκε σε κάποιο κανάλι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και γρήγορα θα αποδώση καρπούς το νέο μέτρο".

Μαζί με τον ικ. Βαξεβανάκη ελπίζουν όλοι οι φίλοι του αεροπλάνου. Ελπίζουν φυσικά και τα "Αεροπορικά Νέα".

horizontal rule

20 Αυγ 1973

Νέα προσπάθεια για εισαγωγή αερομοντελισμού στα σχολεία από το αδελφό σωματείο Ε.Μ.Ε.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]