Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

 

[ θεματικός πίνακας ]

 

Καυταντζόγλειο Στάδιο

Θεσσαλονίκη

Μάϊος 1962

Από την αναχώρηση της ομάδας επίδειξης της Ε.Α.Α.

επάνω στη σκάλα: Ι. Κόκκοτας, Ι. Στουγιαννίδης, Ν. Φιλιππούσης, Δ. Δημόπουλος

στο έδαφος: Πλ. Κουρουβακάλης, Σ. Κόκκοτας

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Στο πρακτικό #60, του Δ.Σ. της Ε.Α.Α., της 22ας Μαϊου 1962, αναφέρεται:

Θέμα Ιον Επίδειξις εις Καυταντζόγλειον Στάδιον Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει δι' ολίγων όσα του ανέφερε ο κ. Α. Μαθιέλης, περί της εν Θεσ/νίκη επιδείξεως, όστις και συνόδευσε την ομάδα μας

Ταύτα έχουν εν συντομία ως εξής:

Η ομάς απηρτίζετο εκ των κ.κ. Πλατ. Κουρουβακάλη, Ιωάννη Κόκκοτα, Σωτήριο Κόκκοτα, Νικηφόρο Φιλιππούση, Ιωάννη Στουγιαννίδη, Δημήτριο Δημόπουλο, οίτινες λίαν επιτυχώς διεξήγαγον την επίδειξιν. Ιδιαιτέραν εντύπωσιν ενεποίησαν τα ακροβατικά και τα combat.

Η ομάς Θεσσαλονίκης δεν παρουσίασε τί το αξιόλογον

Η ομάς Εδέσσης προέβη εις την εκσφενδόνησιν πυραύλων εκ σκληρού χάρτου οίτινες εξερρυγνύοντο εις ορισμένον ύψος.

Εις το Στάδιον συνέρρευσαν περί τα 10.000 άτομα, αι εισπράξεις όμως ήσαν κατώτεραι των αναμενομένων. Αύται υπολογίζονται εις δρχ 45.000-50.000 εκ των οποίων δέον ν'αφαιρεθούν τα γενόμενα έξοδα.

Η επίδειξις εκινηματογραφήθη υπό συνεργείου των επικαίρων, και θα προβληθή εις τους κινηματογράφους εντός της προσεχούς εβδομάδος.

horizontal rule

Πρακτικό #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα VIIον Δημοσιεύσεις

Προσκομίζεται φύλλον της εφημερίδος ΑθηναΪκή της 19ης τρεχ με άρθρον και φωτογραφίαν περί αερομοντελισμού και ανακοινούται ότι τη ενεργεία του κ. Αγγελ θα γίνη ανάλογος δημοσίευσις και εις το Βήμα.

Το ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Αθηναϊκή" της Τρίτης 19 Ιουνίου 1962

 

Σημείωση: Εκ των υπολοίπων αναφορών συνάγεται ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδος είναι καθυστερημένο. Η επίδειξη έγινε τον Μάϊο και όχι τον Ιούνιο του 1962.

Και στο άρθρο του Μ. Αγγελ στα Αεροπορικά Νέα, και στο άρθρο της εφημερίδας, έχουν περιληφθεί (κοινά) κείμενα από έντυπο με πληροφορίες για τον αερομοντελισμό, που προέρχεται από την Ε.Α.Α.

horizontal rule

Η ανωτέρω φωτογραφία, που συνόδευε το άρθρο της εφημερίδας, είναι από εκδήλωση σε αεροδρόμιο, πιθανότερο το Τατοϊ. Δεν γνωρίζουμε άλλα στοιχεία.

horizontal rule

Το άρθρο του Μ. Αγγελ στα Αεροπορικά Νέα 6-62

στη φωτογραφία ο Κορέσσης

horizontal rule

Πρακτικό #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα ΙΙΙον Οικονομικά αποτελέσματα επιδείξεως Θεσ/νίκης

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι καθ' ά του ανεκοίνωσε ο κ. Αγγελ η επίδειξις Θεσ/νίκης απέδωσε δρχ. 70.000 μείον εξόδων δρχ 20.000 ήτοι καθαρά δρχ 50.000

horizontal rule

Πρακτικό #63 ΔΣ ΕΑΑ 2/10/62

Θέμα 4ον Κινηματογραφική ταινία επιδείξεως Θεσ/νίκης

Ο κ. Αγγελ εζήτησε όπως του σταλή αντίγραφον της επιστολής μας προς την ... ίνα φροντίση δια την παραλαβήν της εν περιθωρίω ταινίας και παράδοσιν αυτής εις ημάς.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]