Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκθέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ζάππειον Μέγαρον

Εγκαίνια: 28 Απριλίου 1968

Εκθεση Ιστορίας Ενόπλων Δυνάμεων

 

horizontal rule

Πρακτικόν #150 ΔΣ ΕΑΑ 24/1/68

Θέμα 2ον Εκθεσις και επίδειξις Απριλίου.

Ο κ Πρόεδρος αναφέρη ότι του ετηλεφώνησεν την 12ην Δεκεμβρίου π.ε. ο Υποσμηναγός του Γ.Ε.Α. κ. Κασάρας και τον ηρώτησε κατά πόσον η ΕΑΑ θα ήτο διατεθημένη να λάβη μέρος είς έκθεσιν του Ζαππείου και εορτήν εις το Στάδιον περί τα τέλη Απριλίου.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος λέγει, ότου του απήντησεν ότι την πρότασιν θα την εισαγάγη εις το προσεχές Δ/κόν Συμβουλιον και ότι δύναται να είναι βέβαιος περί της συμμετοχής μας.

Ηδη αποφασίζεται όπως έλθωμεν εις επαφήν με τον κ. Κασάραν, δια να μας γνωρίση εάν κατηρτίσθη το πρόγραμμα των εορτών Εκθέσεως κ.λ.π. ως και πάσαν άλλην χρήσιμον πληροφορίαν ίνα προετοιμασθώμεν αναλόγως.

horizontal rule

Πρακτικόν #152 ΔΣ ΕΑΑ 19/2/68

Θέμα 4ον Επίδειξις και έκθεσις 21 Απριλίου 1968.

Αποφασίζεται όπως ο κ. Πρόεδρος έλθη εις επαφήν με τον κ. Κασσάραν του Γ.Ε.Α. και καθορίσουν ημέραν και ώραν συναντήσεως αυτού με τα επιτροπής της Ενώσεως αποτελουμένης εκ των κ.κ. Π. Βαφιαδάκη, Π. Καλογεράκου, Μ. Βερυκοκκάκη, και Σ. Κόκκοτα

horizontal rule

Πρακτικόν #153 ΔΣ ΕΑΑ 13/3/68

Θέμα 3ον Εκθεσις Ζαππείου και επίδειξις.

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι οι κ.κ. Π. Καλογεράκος, Σ. Κόκκοτας και ο ίδιος συνηντήθησαν μετά του κ. Κασσάρα Ανωτέρου Αξιωματικού του ΓΕΑ όστις τους ανεκοίνωσεν το πρόγραμμα του Εορτασμού της επετείου της 21ης Απριλίου.

Κατά τούτο θα γίνη μεγάλη Στρατιωτική Εκθεσις (περιλαμβάνουσα τα τρία όπλα) εις το Ζάππειον Μέγαρον ήτις θα εγκαινιασθή την 28ην Απριλίου λόγω του ότι η 21η Απριλίου συμπίπτει με την Κυριακήν του Πάσχα

Εις τον κ. Κασσάρα επροτάθη η συμμετοχή της Ενώσεως μας δια των κάτωθι.

1) Δια της εκθέσεως 10 περίπου μοντέλων αεροσκαφών υπό κλίμακα εις ωρισμένον χώρο της εκθέσεως.

2) Δια πτήσεως PILON, μοντέλου με μηχανήν Diesel με ακτίνα σύρματος 2,50 περίπου μέτρων , εφ' σον επιτύχουν αι γενόμεναι δοκιμαί.

3) Δια πτήσεως μικρού μοντέλου (JEΤ επί μακέτας αεροδρομίου)

4) Δια πτήσεως Control Line προ του μεγάρου του Ζαππείου υπό ομάδος Αερομοντελιστών.

Επί των § 1 και 2 επεφυλάχθη να απαντήση ο κ. Κασσάρας, προκειμένου να βεβαιωθή ότι δύναται να διαθέση τον απαιτούμενον χώρον.

Οσον αφορά τις πτήσεις των εν § 2 & 3 μοντέλων ο κ. Πρόεδρος είπεν ότι μόλις βεβαιωθή ότι αι πτήσεις των μοντέλων του είναι ικανοποιητικαί, θα παρακαλέση τον κ. Κασσάραν και τα παριστάμενα μέλη της ΕΑΑ όπως έλθουν εις την οικίαν του προς παρακολούθησιν μιας επιδείξεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 3ον Εκθεσις Ζαππείου

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι αφίχθησαν σήμερον τα παραγγελθέντα εις Λονδίνον είδη μοντελισμού και ότι παρεδόθη η φορτωτική εις την Επιτροπήν της εκθέσεως δια την παραλαβήν των εκ του Τελωνείου του Αερολιμένος Ελληνικού.

Αποφασίζεται όπως ομάς αερομοντελιστών μας προβή εις επίδειξιν ακροβατικών και Combat κατά την εορτήν του Σταδίου της 28ης Απριλίου.

Θέμα 7ον Προμήθεια Balsa εις επιτροπή Εκθ. Ενόπλων Δυνάμεων.

Επί παρακλήσεως του κ. Κασσάρα όπως προμηθεύσωμεν ποσότητα τινά φύλλων balsa διαφόρων διαστάσεων εις την Επιτροπήν Εκθέσεως των Ενόπλων Δυνάμεων δια την κατασκευήν μακετών και δεδομένου ότι δεν διαθέτει τοιάυτη η αποθήκη μας, προέβημεν εις την προμήθειαν 45 φύλλων από την Ενωσιν Ερασιτεχνών Μοντελιστών Ελλάδος, άτινα παρεδώσαμεν εις την ως άνω επιτροπήν επί πληρωμή της αξίας των.

horizontal rule

Πρακτικόν #155 ΔΣ ΕΑΑ 7/5/68

Θέμα 3ον Εκθεσις Ζαππείου

Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει τα της παραγγελίας υλικών εις MODEL EXPORTS LTD Λονδίνου και της παραλαβής αυτών ατελώς υπό του εκπροσώπου του ΓΕΑ κ. Α. Κασσάρα.

Επίσης τα της αποσπάσεως εις την υπηρεσίαν της εκθέσεως του κ. Πλ. Κουρουβακάλη κατόπιν ενεργειών ημών δια την επίδειξιν πτήσεων PYLON.

Εις το σημείον τούτο παρακαλείται ο κ. Κουρουβακάλης όστις εκλήθη να παραστή εις την συνεδρίασιν, όπως εκθέση τις απόψεις του.

Ούτος λέγει ότι υπό του εκπροσώπου του ΓΕΑ κ. Κασσάρα του παρεδόθησαν 3 κιτς  εκ των οποίων δύο συνηρμολόγησε ο ίδιος, και το τρίτον ο κ. Ι. Στουγιαννίδης λόγω του επείγοντος. Τα δύο πρώτα εδοκιμάσθησαν και αντεπεκρίθησαν πλήρως εις τας προσδοκίας μας.

Εν συνεχεία λέγει ότι ενώ κατόπιν εντολής του κ. Κσσσάρα ητοιμάσθη ο χώρος εις τον οποίον θα εγένοντο αι πτήσεις προτύπων PYLON, δεν εγένετο περίφραξις τούτου, ώστε ν' αποφευχθή ατύχημα τι. Επειδή γενικώς δεν ευρήκε ανάλογον ανταπόκρισιν εκ μέρους των υπευθύνων της εκθέσεως δια την πραγματοποίησιν  του προγράμματός μας, διέκοψε τας περαιτέρω ενεργείας του εν συνεννοήσει μετά του κ. Κασσάρα.

horizontal rule

Σημείωση 1: ο τύπος PYLON που αναφέρουν τα ανωτέρω πρακτικά είναι στην πραγματικότητα ο τρόπος πτήσης R.T.P. = Round The Pole, όπου το μοντέλο γυρίζει γύρω από ένα πυλώνα, σε μικρή ακτίνα, και το πηδάλιό του ύψους-βάθους ελέγχεται μεν όπως στα control line, αλλά με πρόσθετη συνδεσμολογία συρμάτων και bellcrank, από χειριστή που βρίσκεται έξω από τον κύκλο.

Σημείωση 2: Εξ' όσων θυμόμαστε, έγιναν τελικά λίγες πτήσεις μικρών control line, "Marquis" με κινητήρες diesel "D.C. Wasp" 0,8 κ.ε.  στον προ του μεγάρου χώρο, πριν εγερθεί θέμα ασφάλειας, (παρ' ολίγον να κτυπήσει με το μοντέλο κάποιος θεατής).

Σημείωση 3: Δεν έχουμε στοιχεία ότι η Ε.Α.Α (και ο αεραθλητισμός εν γένει) είχαν περίπτερο στο εσωτερικό χώρο της έκθεσης.

Σημείωση 4: Δεν υπάρχουν πληροφορίες αν έγιναν τελικά οι πτήσεις εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου, την 28η Απριλίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.  

horizontal rule

Με επιτυχία συνεχίζεται στο Ζάππειο Μέγαρο η έκθεσις για την πολεμική ιστορία των Ελλήνων. Φυσικά και η ιστορία της αεροπορίας μας στην πρώτη γραμμή. Στη φωτογραφία κομμάτι της εκθέσεως αφιερωμένο στην πολεμική μας αεροπορία.

(Η ανωτέρω φωτογραφία και λεζάντα είναι από τα "Αεροπορικά Νέα" Μάϊος 1968)

 

horizontal rule

Ο "Δαίδαλος" (ρέπλικα από τον Α. Αυδή).

 Σήμερα βρίσκεται κρεμασμένο στην είσοδο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας.

αρχείο jkon

horizontal rule

Θαυμάστε τις λεπτομέρειες του Δαίδαλου. Αυτό το αεροπλάνο θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project για μοντέλο scale.

αρχείο jkon

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]