Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ιωάννινα

21 Φεβρουαρίου 1963

 

horizontal rule

Πρακτικόν #68 ΔΣ ΕΑΑ 5/2/63

Θέμα ΙΙον Επίδειξις Ιωαννίνων

Ανακοινούται ότι η 8η Μεραρχία μας εκάλεσε να προβώμεν εις επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένων κατά τας εορτάς αίτινες θέλουν λάβει χώραν μεταξύ 18-23 τρέχοντος προς εορτασμόν της 50ετηρίδος της καταλήψεως των Ιωαννίνων.

Αποφασίζεται η σύστασις ομάδος και να ζητηθή από το Γ.Ε.Α. η διάθεσις αεροπλάνου δια την μεταφοράν των αεραθλητών, διότι οι πλείστοι εξ αυτών αδυνατούν να απουσιάσουν εξ Αθηνών πέραν της μιάς ημέρας.

η πρόσκληση

horizontal rule

Αφιξη στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων με τη Ντακότα της Π.Α.

Ορθιοι: (?), Ι. Στουγιαννίδης, Δ. Δημόπουλος, Ι. Κόκκοτας, Γ. Σεβαστός, Α. Παπαγεωργίου, Χ. Ταμπαρόπουλος, Σ. Κόκκοτας, Β. Μπακέλας, Ν. Φιλλιπούσης (?)

Καθισμένοι: (?), (?)

αρχείο Ι. Στουγγιανίδη

horizontal rule

Επίσης από την άφιξη στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.

Στη μέση με το παλτό ο Απόστολος Μαθιέλης.

Αρχείο Χ. Ταμπαρόπουλου

horizontal rule

Στην ομάδα επιδείξεων της Ε.Α.Α. είχαν προσφερθεί ολόσωμες αεροπορικές φόρμες με γούνινο γιακά.

Αρχείο Χ. Ταμπαρόπουλου

horizontal rule

Βύρων Μπακέλας, Γιώργος Σεβαστός, Απόστολος Μαθιέλης, Χρήστος Ταμπαρόπουλος

Αρχείο Χ. Ταμπαρόπουλου

horizontal rule

Πρακτικό #69 ΔΣ ΕΑΑ 5/3/63

Θέμα VIον Επίδειξις Ιωαννίνων

Ο εκ των Συμβούλων κ. Χ. Ταμβαρόπουλος εκθέτει εν συντομία τα της μεταβάσεως και επιστροφής της ομάδος μας εις Ιωάννινα, δι' αεροπλάνου Ντακότα της Ε.Β.Α. και  επιδείξεως δεσμίων προτύπων και ραδιοκατευθυνομένων ανεμοπτέρων και μηχανοκινήτου ραδιοκατευθυνομένου, κατά τας εορτάς της 50δος της καταλήψεως των Ιωαννίνων.

Ως εξέθεσεν ο κ. Χ. Ταμβαρόπουλος αι πτήσεις δεσμίων υπήρξαν ικανοποιητικαί, των ραδιοκατευθυνομένων ανεμοπτέρων ουχί επιτυχείς, λόγω του περιορισμένου χώρου, η δε του μηχανοκινήτου ραδιοκατευθυνομένου, λίαν επιτυχής.

Αποφασίζεται όπως ο Πρόεδρος συγχαρή τον κ. Β. Μπακέλλαν δια την επιτυχή πτήσιν του μηχανοκινήτου ραδιοκατευθυνομένου του, και όπως παρατηρηθούν οι αδελφοί Ιωάννης και Σωτήριος Κόκκοτας δια την άρνησίν των να εκτελέσουν την προγραμματισθείσαν πτήσιν combat λόγω διαφωνίας μεταξύ των.

Επίσης να παρατηρηθή ο κ. Σεβαστός διότι ενώ εδέχθη να λάβη μέρος εις την επίδειξιν δεν προσεκόμισε πρότυπον αλλά μετέβη εις Ιωάννινα άνευ αδείας ως συνοδός.

Αποφασίζεται τέλος η  αποστολή ευχαριστηρίου επιστολής προς την ΑΛΑ δια την μεσολάβησίν της, δια την διάθεσιν υπό του ΓΕΑ αεροπλάνου Ντακότα δια την μεταφοράν των αεραθλητών εις Ιωάννινα.

 

horizontal rule

αρχείο jkon

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]