Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

24 Μαϊου 1964

Τα εγκαίνια του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου προγραμματίστηκαν κατ' αρχήν για το έτος 1962, και μετά από πολλές αναβολές ορίστηκαν για την 10η Μαϊου 1964, αλλά τελικά μετά από νέα αναβολή, έγιναν την 24 Μαϊου 1964.
horizontal rule

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 27/11/62

Θέμα Vον Αεραθλητικαί εκδηλώσεις

Ανακοινούται ότι το ΔΣ της Α.Λ.Α. απεφάσισε την αναβολήν των εγκαινίων του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοίου δια την άνοιξιν οπότε προβλέπονται επισημότερα εγκαίνια με αεραθλητικάς επιδείξεις, έκθεσιν εις το Ζάππειον κ.α.

horizontal rule

Πρακτικόν #65 ΔΣ ΕΑΑ 8/1/63

Θέμα Vον Εκθεσις - Επίδειξις

Ανακοινούται ότι η Α.Λ.Α. είχεν προγραμματίσει δια την άνοιξιν α) επίδειξιν εις ΤατόΙ κατά την ημέραν των εγκανίων του Αθλητικού Κέντρου & β) αεροπορική έκθεσιν εις το Ζάππειον

Αποφασίζεται να ανακοινωθούν τ' ανωτέρω εις τα μέλη ίνα προετοιμασθώσιν.

horizontal rule

Πρακτικόν #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα VΙΙον Εγκαίνια αεραθλητικού κέντρου Τατοϊου

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ανεβλήθησαν τα εγκαίνια του αεραθλητικού κέντρου Τατοϊου δια το θέρος.

horizontal rule

Πρακτικόν #74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα VΙΙον Οργάνωσις εγκαινίων αεραθλητικού κέντρου Τατοϊου

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι η Αερολέσχη Αθηνών κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Συμβουλίου αυτής συνέστησε τριμελή επιτροπήν δια την οργάνωσιν των εγκαινίων του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου εις την συμμετέχει και ο ίδιος

horizontal rule

Πρακτικόν #90 ΔΣ ΕΑΑ 23/4/64

Θέμα VΙΙον Επίδειξις της 10ης Μαϊου

Ο πρόεδρος κ. Π. Βαφιαδάκης ανακοινοί ότι έθεσεν υπ' όψει του κ. Βούτση, προέδρου της ΑΛΑ την απόφασίν μας όπως προβώμεν εις επίδειξιν αερομοντέλων την 10η Μαϊου εις το αεροδρόμιον Τατοϊου και εζήτησεν εν συνεχεία την συνδρομή της ΑΛΑ.

Συνεχίζων ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι ο κ. Βούτσης υιοθέτησε αμέσως την πρότασίν μας και κατόπιν ανταλλαγής σκέψεων κατέληξαν εις το να δοθή έτι μεγαλυτέρα δημοσιότης εις την επίδειξιν, συνδυάζοντες τα εγκαίνια του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου και της Σχολής Ανεμοπορίας με επιδείξεις αερομοντέλων και ανεμοπτέρων.

Εν συνεχεία απεφασίσθη όπως προσκληθώσι εις την εν λόγω εορτήν οι αρμόδιοι υπουργοί, αι Στρατιωτικαί αρχαί, η Γεν Γραμματεία Αθλητισμού, η ΒΑΛΕ κ.ά., επιτραπή δε ελευθέρα η είσοδος του κοινού εις το αεροδρόμιον.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνη κατ' αρχήν τα κάτωθι:

1) Αγιασμόν

2) Προσφώνησιν του κ. Βούτση

3) Επίδειξιν Αερομοντέλων 30' λεπτά

4) Επίδειξιν Ανεμοπτέρων 30" λεπτά

Το Συμβούλιο εγκρίνει τας ενεργείας του κ. Προέδρου

horizontal rule

 

horizontal rule

Πρακτικόν #91 ΔΣ ΕΑΑ 12/5/64

Θέμα 3ον Κοινή συνεδρίασις Δ/σεων-Συμβουλίων ΑΛΑ-ΕΑΑ

Ο κ. Βαφιαδάκης λέγει ότι ο πρόεδρος της ΑΛΑ εκάλεσε εις κοινήν σύσκεψιν την ... τας διοικήσεις των Α.Λ.Α., Ε.Α.Α. και ΑΝ.Λ.Α. προκειμένου να συζητηθώσι θέματα οργανώσεως της εορτής των εγκαινίων του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου της 10ης ΜαΪου (Σημείωση: εννοεί,της αναβληθείσης εκ της 10ης Μαϊου)

Λόγω αδυναμίας να παρευρεθώσι οι κ.κ. Α. Σαπουνάκης και Π. Καλογεράκος εις την σύσκεψιν, παρεκλήθησαν και παρέστησαν οι κ. Ε. Βαμβακίδης και Β. Μπακέλας εκ μέρους του Συμβουλίου της Ε.Α.Α.

Προκειμένου να επαναληφθούν τοιαύται κοιναί συσκέψεις δια την οργάνωσιν της αναβληθείσης εορτής, ή και δια την εν γένει προώθησιν του Αεραθλητισμού, προτείνει ο κ. Πρόεδρος όπως οι κ.κ. Ε. Βαμβακίδης και Β. Μπακέλας ορισθώσι αναπληρωματικοί των κ.κ. Α. Σαπουνάκη & Π. Καλογεράκου.

Η πρότασις γίνεται αποδεκτή.

horizontal rule

Πρακτικόν #92 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/64

Θέμα 2ον Κριτική επί της επιδείξεως Τατοϊου 24/5

Ο κ. Πρόεδρος προβαίνει εις σύντομον κριτικήν επί της επιδείξεως του Τατοϊου της 24/5 συνοψιζομένην εις τα εξής:

Οτι η επίδειξις των αεραθλητών μας control line υπήρξε αρτία από πάσης απόψεως, παρά τας δυσκολίας που αντιμετώπισαν λόγω της απειθαρχίας του κοινού.

Οτι η επίδειξις των ραδιοκατευθυνομένων διεκόπη μετά την πρώτην πτήσιν, κατόπιν παρακλήσεως του κ. Προέδρου της ΑΛΑ δια να εκκενωθή από το κοινόν ο χώρος εις τον οποίον θα εκινούντο τα ανεμόπτερα, και επανελήφθη μετά το πέρας της επιδείξεως της Ανεμολέσχης. Αι επιδείξεις των ραδιοκατευθυνομένων υπήρξαν λίαν επιτυχείς.

Οτι οφείλονται έπαινοι εις τους αεραθλητάς μας δια την ωραίαν και επιτυχή από πάσης απόψεως επίδειξιν, ανακοινοί δε απόφασιν της ΑΛΑ ήτις ελήφθη τη εισηγήσει του, όπως εις μικράν τελετήν εις τα εντευκτήρια της Λέσχης μετά σύντομον κριτικήν επί της εορτής των εγκαινίων του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου και Σχολής Ανεμοπορίας απονεμηθούν έπαινοι εις τους Αεραθλητάς της Ανεμολέσχης και της Ενώσεώς μας.

horizontal rule

Πρακτικό #96 ΔΣ ΕΑΑ 22/9/64

Θέμα 4ον : Εγκαίνια Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου.

Αναβάλλεται ληφθείσα απόφασις όπως μετά της ΑΛΑ οργανωθή κοινή εορτή, καθήν θα εξεφράζετο ευαρέσκεια των Δ/κών Συμβουλίων των δύο Σωματείων προς τα λαβόντα μέρος εις την επίδειξιν μέλη αυτών.

horizontal rule

ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

Με επιτυχία διεξήχθησαν την Κυριακήν 24 Μαϊου στο αεροδρόμιο του Τατοϊου, οι αεραθλητικές επιδείξεις. Τις παρηκολούθησαν ο αρχηγός του Γ.Ε.Α. αντιπτέραρχος κ. Αντωνάκος, ο αρχηγός του 31ου Α.Α.Ε. υποπτέραρχος κ. Βουτσινάς, ο Διοικητής της Σχολής Αεροπορίας ταξίαρχος κ. Σινούρης, ο αρχηγός του Β΄Κλάδου Γ.Ε.Α. σμήναρχος κ. Βρετζάκης και πλέον των 5.000 φίλων του αεραθλητισμού, οι οποίοι δυστυχώς, διέσπασαν τις ζώνες ασφαλείας και ξεχύθηκαν σ όλους τους χώρους του αεροδρομίου, με φυσικό επακόλουθο την δημιουργία σοβαρών δυσχερειών στην εκτέλεσι του προγράμματος.

Το πρόγραμμα άνοιξαν στις 10:50 οι πτήσεις δεσμίων μοντέλλων αεροπλάνων. Τυτόχρονα ένα αεροσκάφος της Αερολέσχης Αθηνών, με χειριστή τον Γ. Κοντούλη, απογειωνόταν στην νότια πλευρά του αεροδρομίου, ρυμουλκώντας ένα διθέσιο ανεμόπτερο, με κυβερνήτη τον κ. Πέτρο Τσακωνιάτη.

Εν τω μεταξύ, συνεχιζόνταν η εκτέλεσις θεαματικών ακροβατικών, που πράγματι ενεθουσίασαν τις χιλιάδες των παρισταμένων. Λουπ, ανάστροφη πτήσις, σαντέλες, ίμελμαν, στην ημερησία διάταξι. Μια πραγματική αποθέωσις των μικρών αερομοντελιστών από το κοινό, ήταν η αμοιβή τους για την εξαιρετική εμφάνιση που επραγματοποίησαν.

Ακολούθησαν δύο πτήσεις ανεμοπτέρων, ρυμουλκουμένων υπό ειδικής μηχανής ρυμουλκήσεως. Πιλότοι των ανεμοπτέρων, μια κοπέλλα, η δεσποινίς Ελένη Χούντα, - αεροσυνοδός της "Ολυμπιακής" και μανιώδης αεραθλήτρια - και ο 17ετής αθλητής Σκλήρης.

Υστερα από λίγο, ένα άλλο ανεμόπτερο, ρυμουλκούμενο υπό αεροπλάνου απογειούται  από τον κύριο διάδρομο, με προορισμό το ύψος των 1200 μέτρων, όπου θα συναντήση το πρώτο ανεμόπτερο - αυτό που απεγειώθη στην αρχή της επιδείξεως. Χειριστής του ο κ. Σπύρος Παναγώτας.

Δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε για πολύ την πτήσι, όταν ένα άλλο μονοθέσιο ανεμόπτερο, - αρχικής εκπαιδεύσεως - απογειώνεται με χειριστή τον 17ετή Αγγελο Μπρέλη για να προσγειωθή ύστερα από λίγο προ των επισήμων.

Η επόμενη πτήσις αφορά ένα μονοθέσιο ταχύτατο ανεμόπτερο. Κάνει δύο - τρείς πολύ κλειστές στροφές πάνω από τα κεφάλια των επισήμων και ξαφνικά, από του ύψους των 300 μέτρων περίπου, με μια θεαματική βύθισι ορμά εναντίων των τυχερών που ευρίσκοντο στο διάδρομο. Πανικός χωρίς θύματα: Διέλευσι 3 μέτρα πάνω από τα κεφάλια του κόσμου με ταχύτητα 200 περίπου χιλιομέτρων, μια απότομη άνοδος, κλειστή στροφή 180 μοιρών και προσγείωσι στον διάδρομο προ των επισήμων. Χειριστής ο δημοσιογράφος κ. Δ. Τσαϊλάς.

Εν τω μεταξύ τα δύο ανεμόπτερα που απογείωσε το αεροπλάνο της Αερολέσχης, έχουν συναντηθεί στα 1200 μέτρα. Από κει πιασμένα σε σχηματισμό, αρχίζουν να κατηφορίζουν, τα λουπ, διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ τα ανεμόπτερα πετούν πάντα πλάϊ - πλάϊ σαν δεμένα. Μιά σαντέλα σε πολύ χαμηλό ύψος και οι δύο βετεράνοι των αεραθλητών προγειούνται.

Τέλος με τις πτήσεις των ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων που δυστυχώς όμως και πάλι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν όλες διότι ο κόσμος έχει κατακλύσει και πάλι τον χώρο των επιδείξεων.

Η γενική διαπίστωσι από τις επιδείξεις, ήταν αυτή: και φίλοι των σπορ του αέρος υπάρχουν, αλλά και άριστοι αεραθληταί με κέφι και αγάπη για το άθλημά τους. Γι' αυτό και τα μέλη της Αερολέσχης πιστεύουν, ότι κάτι πρέπει να γίνη ώστε το ευγενές αυτό σπορ να βοηθηθή. Το ΓΕΑ μέχρι τώρα το εβοήθησε όσο μπορούσε. Δεν αρκεί όμως μόνον αυτό. Χρειάζεται θετικώτερη και πιό ουσιαστική βοήθεια.

"Αεροπορικά Νέα" 5.64 (άρθρο τ.ε.α. Λαζαρίδη)

horizontal rule

Λίγο πριν την επίδειξη, στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου.

Διακρίνονται: Τ. Σαπουνάκης (ο πρώτος όρθιος με το άσπρο πουκάμισο), ο Γ. Ζαλμάς (καθιστός με το άσπρο πουκάμισο), ο Π. Αρώνης (όρθιος δεξιά στο βάθος) και Χρ. Ταμπαρόπουλος (καθιστός δεξιά με ανασηκωμένα τα μανίκια)

αρχείο Γ. Ζαλμά

horizontal rule

 Ρύθμιση της βελόνας στο μοντέλο CARAVEL. Κινητήρας OS .49 R/C.

Από αριστερά: Χρήστος Ταμπαρόπουλος, Κάρολος Φρίντμαν (με τη γραβάτα), Τάκης Βαμβακίδης (κρατάει τον πομπό), Γιώργος Σεβαστός (ρυθμίζει τη βελόνα), Μίμης Αθανασιάδης (επίσης με πομπό - πετάει ένα άλλο μοντέλο), Παντελής Καλογεράκος, Παντελής Βαφειαδάκης, και Γιώργος Μανουσάκης (δεξιά φωτογραφίζει). Πίσω από τον Π. Βαφειαδάκη διακρίνεται (σκυμένος με την στρατιωτική στολή) ο Ι. Στουγιαννίδης.

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Αριστερά φίλος γνωστός ως Θείος Κώστας. Στη μέση ο Δ. (Μίμης) Αθανασιάδης. Δεξιά ο Κάρολος Φρίντμαν.

Το μοντέλο είναι το Kadett του Graupner. Σχεδιασμένο για ελεύθερη πτήση με κινητήρες 1-1,5 κ.ε., ήταν λογική επιλογή για να μετατραπεί σε τηλεκατευθυνόμενο

αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Ο Ι. Στουγιαννίδης (με τη στολή του καταδρομέα) επιδεικνύει στον Γενικό Εφορο των Αεροπροσκόπων το τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο Auster, του Δ. Αθανασιάδη. Δεξιά παρακολουθεί ο Π. Καλογεράκος

(παρατηρείστε το χαρτί που είναι στερεωμένο στην άτρακτο, στο πίσω μέρος του φτερού - έχει την διεύθυνση της Ε.Α.Α. για να επιστραφεί αν χαθεί - τέτοιες ήταν οι ημέρες τότε).

 

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

 Ο Γιώργος Ζαλμάς απλώνει τα lines. Το μοντέλο είναι το Mars.

αρχείο Γ. Ζαλμά

horizontal rule

Περιστροφή του μοντέλου μετά την εκκίνηση. Αριστερά ο Γ. Ζαλμάς, δεξιά ο Α. Βασιλειάδης.

αρχείο Γ. Ζαλμά

horizontal rule

Παναγιώτης Αρώνης και Γιώργος Ζαλμάς με δύο Mars

αρχείο Γ. Ζαλμά

horizontal rule

αρχείο Γ. Ζαλμά

horizontal rule

Το ανεμόπτερο επιδόσεων SZD 22 Mucha stantard, με το πρόσφατα αποκτηθέν ελληνικό νηολόγιο SX-119 σε χαμηλή διέλευση με χειριστή τον Δ. Τσαϊλά. Ακριβώς κάτω από το ανεμόπτερο, στο πλήθος, διακρίνονται οι αερομοντελιστές. Στην θέση αυτή μετακινήθηκαν οι αερομοντελιστές, μετά την επαναφοράν του κόσμου πίσω από τη γραμμή ασφαλείας.

(πιστεύεται ότι αυτή είναι η μοναδική εν πτήσει φωτογραφία του εν λόγω ανεμόπτερου, που κατεστράφη ένα χρόνο αργότερα)

αρχείο Γ. Ζαλμά και Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Ο jkon θυμάται:

Ο κόσμος για κάποιο λόγο έσπασε τη γραμμή ασφάλειας, και αφού κάλυψε όλο το πλάτος του διαδρόμου, πέρασε και στην απέναντι πλευρά και κάλυψε και μεγάλο μέρος από τους δύο χωμάτινους διαδρόμους.

Τα δύο ανεμόπτερα SZD-9 Bocian με νηολόγια SX-117 και SX-118 πετούν σε σχηματισμό. Με αγωνία ψάχνουν ελεύθερο χώρο για να προσγειωθούν. Ενα τζιπάκι της βάσης κυνηγάει τους θεατές, προσπαθώντας να τους πείσει να ανοίξουν χώρο για να προσγειωθούν τα ανεμόπτερα. Εις μάτην.

Το πρώτο ανεμόπτερο βλέπει ένα μικρό άνοιγμα και αφού πιάνει με τη (μοναδική) ρόδα στο έδαφος, πατάει όλο το φρένο για να σταματήσει. Εκμεταλλευόμενο τον πνέοντα άνεμο, κρατάει τα φτερά οριζόντια. Δεν ακουμπάει ακόμα φτερό στο έδαφος. Περιμένει να δει από ποιά μεριά θα προσγειωθεί το άλλο ανεμόπτερο. Βλέποντας το να έρχεται από τα δεξιά του, αφήνει τελικά να ακουμπήσει το αριστερό φτερό στο έδαφος.

Ο κόσμος, εντελώς άσχετος με το αντικείμενο, τρέχει να δει το ανεμόπτερο που προσγειώθηκε από κοντά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί την προσέγγιση του δεύτερου - αθόρυβου - ανεμόπτερου, ούτε καταλαβαίνει τι του λένε οι σμηνίτες από το τζιπ.

Το δεύτερο ανεμόπτερο δεν έχει επιλογή. Μοναδικός ελεύθερος χώρος είναι ο ίδιος, αυτός που είχε μόλις προσγειωθεί το πρώτο, μόνο που τώρα είναι κατά τι μικρότερος. Ακουμπάει και αυτό στην ίδια ευθεία, αλλά τα φρένα του δεν είναι καλά. Με αγωνία το βλέπουμε να πλησιάζει το πρώτο με αρκετή ταχύτητα, αλλά αυτό αποδεικνύεται σωτήριο. Με την ταχύτητα που είχε τα πηδάλιά του ήταν ακόμα ενεργά. Καταφέρνει να λοξοδρομήσει προς τα δεξιά, και την τελευταία στιγμή να δώσει αριστερή κλίση στα φτερά και να περάσει με το αριστερό φτερό του κάτω από το ανασηκωμένο δεξί φτερό του πρώτου. Ευτυχώς δεν κτύπησε κανένα από τους θεατές.

Τέλος καλό όλα καλά.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]