Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημόσιες Σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Βράβευση μελών της Ε.Α.Α.

15-1-56

Νέα εντευκτήρια ΑΛ.Α. στην Αθήνα

 

horizontal rule

από τα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ - Ιαν 1956

 

Την 15ην Ιανουαρίου η Αερολέσχη Αθηνών με ωραίαν τελετήν εώρτασε την εγκατάστασίν της εις τα νέα, επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα αριθ. 5, εντευκτήριά της.

Κατά την τελετήν αυτήν ιερούργησεν ο Διευθυντής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ε.Β.Α. Αρχιμανδρίτης αιδ. Προκόπης, παρέστησαν δε εκ μέρους του αρχηγού του Γ.Ε.Α. Υποπτεράρχου κ. Κ. Μαργαρίτη, απουσιάζοντος την ημέραν εκείνην εκτός των Αθηνών, ο Αρχηγός του Γ' Κλάδου του Γ.Ε.Α. Σμήναρχος κ. Δημ. Θεοδοσιάδης, ο Επιτελάρχης του 30ού Αρχηγείου Σμήναρχος κ. Ν. Καρανόπουλος, ο Διοικητής της σχολής Αεροπορίας Σμήναρχος κ. Ηλ Ντέρος, ο Γεν . Διευθυντής του Κ.Ε.Α. Σμήναρχος κ. Δ. Σχορτσανίτης, ο Στρατηγός κ. Κ. Κωστόπουλος, Γεν. Αρχηγός του Σώματος Ελλήνων Αλκίμων, το προεδρείον της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος, Ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί εν αποστρατεία του Στρατού και της Αεροπορίας και πλήθος φίλων της Αεραθλητικής Ιδέας.

Μετά το πέρας της ιεροτελεστίας, ωμίλησαν δι΄ολίγον ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών Υποπτέραρχος κ. Κ. Καζάκος, αναπτύξας το ιστορικόν της ιδρύσεως της Αερολέσχης και ο Γεν Γραμματεύς αυτής Επισμηναγός κ. Λ. Παλαιολόγος περί των σκοπών τους οποίους επιδιώκει η Αερολέσχη.

Μετά ταύτα ο Αντιπρόεδρος της Βασ. Αερολέσχης Ελλάδος κ. Δ. Γερανόπουλος, αφού συνεχάρη το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αερολέσχης Αθηνών δια την όλην της δράσιν υπέρ της διαδόσεως της Αεραθλητικής ιδέας, ετόνισεν ότι η κατασκευή προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας εθεσπίσθη ως τεχνικόν μάθημα εις τα Γυμνάσια.

Κατά την ωραίαν αυτήν τελετήν απενεμήθησαν και τα υπό του περιοδικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ και των εταιρειών MOBILOIL ΕΛΛΑΣ, ΙΖΟΛΑ και SAS αθλοθετηθέντα κύπελλα υπέρ των πρωταγωνιστών της εν Ελλάδι Αερομοντελλιστικής κινήσεως

Ταύτα απενεμήθησαν ως κάτωθι:

Υπό του Σμηνάρχου κ. Δ. Θεοδοσιάδη το κύπελλον του περιοδικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ εις τον κ. Γ. Καμπουρόπουλον, Γεν. Γραμματέα της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών δια την όλην του δράσιν υπέρ της διαδόσεως του αθλήματος

Υπό του κ. Κ. Καζάκου εις τον κ. Α. Βαφειαδάκην τον νεώτερον αερομοντελλιστήν, όστις τον παρελθόντα Μάϊον εν των Παναθηναϊκώ Σταδίω με τας ωραίας του επδείξεις συνεκίνησε τας 30.000 θεατών, το κύπελλον της εταιρείας SAS.

Υπό του κ. Δ. Γερανοπούλου το κύπελλον της εταιρείας MOBILOIL ΕΛΛΑΣ εις τον κ. Α. Σαπουνάκην, ως πρωτεργάτην της αερομοντελλιστικής κινήσεως και υπό του Σμηνάρχου κ. Ηλ. Ντέρου το κύπελλον της βιομηχανίας ΙΖΟΛΑ εις τον κ. Γ. Μανουσάκην δια την συμβολή του κατά τας υπό της Β.Α.Λ.Ε. οργανωθείσας ομιλίας προς τους καθηγητάς των τεχνικών μαθημάτων δια την διάδοσιν της ιδέας.

Μετά το πέρας του όλου εορταστικού προγράμματος, άπαντες οι προσκεκλημένοι επεσκέφθησαν τας εν τω διαμερίσματι εγκαταστάσεις καθώς και την αίθουσαν εις την οποίαν είχον εκτεθή διάφοροι τύποι αεροσκαφών υπό κλίμακα, έργα των μελών της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών.

Την όλην εορτήν έκλεισεν ωραία δεξίωσις όλων των προσκεκλημένων.

horizontal rule

Ο Γεν. Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών Επισμηναγός κ. Λεων. Παλαιολόγος, την στιγμήν κατά την οποίαν ομιλεί προς τους συγκεντρωθέντας περί των επιδιώξεων της Αερολέσχης προς διάδοσιν της αεραθλητικής κινήσεως.

"Αεροπορικά Νέα" - 1.56

horizontal rule

Τα προεδρεία της Αερολέσχης Αθηνών, Ανεμολέσχης και Ενώσεως Αερομοντελλιστών.

Πρώτος εξ αριστερών καθήμενος ο Π. Καλογεράκος

"Αεροπορικά Νέα" - 1.56

horizontal rule

Το ίδιο στιγμιότυπο, από άλλη γωνία

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου

horizontal rule

Ο Αρχηγός του Γ' κλάδου Γ.Ε.Α. Σμήναρχος κ. Θεοδοσιάδης, απονέμων το κύπελλον του Περιοδικού ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ εις τον Αντιπρόεδρον της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών κ. Π. Καλογεράκο

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Ο διοικητής της Σχολής Αεροπορίας Σμήναρχος κ. Ηλ. Ντέρος απονέμων το κύπελλον της Εταιρείας ΙΖΟΛΑ εις τον κ. Γ. Μανουσάκην.

"Αεροπορικά Νέα" - 1.56

horizontal rule

Ο Δ. Γερανόπουλος επιδίδει το κύπελλον Mobiloil στον Α. Σαπουνάκη

Αριστερά ο Λ. Παλαιολόγος

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

Ο Γιώργος Καμπουρόπουλος λαμβάνει το κύπελο των "Αεροπορικών Νέων" από τον Σμηνάρχο Δ. Θεοδοσιάδη

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου

horizontal rule

Εξ αριστερών: Γ. Μανουσάκης (κύπελλον ΙΖΟΛΑ), Γ. Καμπουρόπουλος (κύπελλον ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ), Α. Βαφειαδάκης (κύπελλον SAS), Α. Σαπουνάκης (κύπελλον MOBILOIL)

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου και αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

Γιώργος Μανουσάκης Γιώργος Καμπουρόπουλος, Παντελής Βαφειαδάκης

αρχείο Μ. Καμπουρόπουλου

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]