Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Α' Πανελλήνιοι

Αερoδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

7 Οκτωβρίου 1956

&

Αεροδρόμιο Ελληνικού

14 Οκτωβρίου 1956

 

Η προσπάθεια οργάνωσης αυτής της εκδήλωσης ξεκινά από τον Αύγουστο 1955, με προοπτική επιδείξεων Πανελλήνιου χαρακτήρα, αλλά τελικά τους ονομάζουν αγώνες, οι οποίοι όλο και αναβάλλονται έως την ως άνω ημερομηνία.

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν φωτογραφίες από την πτητική δραστηριότητα των αγώνων.

horizontal rule

πρακτικό #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/55

Κατόπιν γίνεται δεκτή η πρότασις όπως τον επόμενον μήνα διεξαχθούν επιδείξεις με Πανελλήνιον χαρακτήρα, τη συμμετοχή όλων των Αερολεσχών καθώς και των Αεροπροσκόπων. Δια τούτο ανατίθεται εις τον κ. Γ.Γ. όπως φροντίσει δια την παραχώρησιν του Αεροδρομίου Τατοϊου δια την διεξαγωγή των αγώνων.

Επίσης ανατίθεται εις τον Γ.Γ. όπως εκτός των επισήμων ενεργειών αποστείλη ανεπίσημον έγγραφον εις τον κ. Δ. Λουκόπουλον αρχηγόν της ομάδας αερομοντελλισμού Θεσσαλονίκης, δια την συμμετοχήν της ομάδος αυτής εις τας επιδείξεις.

horizontal rule

πρακτικό #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/55

Ο Γ.Γ. αναφέρει την λήψιν επιστολής εκ της ομάδος Θεσσαλονίκης, δια της οποίας ούτοι δηλούν αδυναμίαν συμμετοχής λόγω της Σχολικής περιόδου, προτείνουν δε όπως εάν είναι δυνατόν οι αγώνες διενεργηθούν κατά τας διακοπάς του ερχομένου Πάσχα. Το Συμβούλιον επιφυλάσσεται να απαντήσει προκειμένου να καταρτήση πλήρες πρόγραμμα δια το επόμενο έτος. Αποφασίζει όμως όπως διενεργηθούν προκριματικοί αγώνες μεταξύ των μελών της Ενώσεως δια την καταγραφήν των πρώτων επιδόσεων. Προς τούτο ανατίθεται εις τον Γενικόν Γραμματέα η διενέργεια των σχετικών συνομιλιών μετά του προεδρείου της ΒΑΛΕ και της Αερολέσχης  Αθηνών δια τας σχετικάς αδείας και δια την παραχώρησιν  του αεροδρομίου Τατοϊου δια την διενέργειαν των αγώνων.

horizontal rule

πρακτικό #43 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/55

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ζητεί από τον Γενικόν Γραμματέα της ΒΑΛΕ την έγκρισιν αδείας προς διενέργειαν παρά τη ΕΑΑ Αγώνων μεταξύ των μελών αυτής, εφ' όσον η ομάς Θεσσαλονίκης αδυνατεί να δηλώση συμμετοχήν. Ο Γ.Γ. της ΒΑΛΕ  (κ. Θεοφίλης) αρνείται την έγκρισιν της αδείας, με την δικαιολογίαν ότι ενώ η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθνών θα κατορθώση  δι αυτού του τρόπου να προωθηθή εις τον τομέα των αγώνων η ομάς της Θεσσαλονίκης δεν θα ήτο εις θέσιν να αντιπαραταχθή εις προσεχείς αγώνας. Κατόπιν τούτου αποφασίζεται η απλή εκπαίδευσις των μελών εις αεροδρόμιον των Αθηνών ή εις άλλους χώρους. 

horizontal rule

πρακτικό #51 ΔΣ ΕΑΑ 27/4/56

Το Συμβούλιον συνεχίζον θέτει το ζήτημα του προγράμματος και αποφασίζει όπως την Κυριακήν 8ην Ιουλίου γίνουν αγώνες παρουσία κοινού.

Προς τούτο αποφασίζεται όπως η Ενωσις οργανώσει προκριματικούς αγώνες δια την καλυτέραν τακτοποίησιν του προγράμματος, και την αρτιωτέραν εμφάνισιν προς τούτον αποφασίζεται η εκτύπωσις και η αποστολή προσκλήσεων προς πάντα τα μέλη δι' ορισμένην ημέραν και ώραν.

Ο κ. Γεν . Γραμματεύς προτείνει όπως οι αγώνες γίνουν κατά κατηγορίες επίσης προτείνει όπως οι αγώνες αυτοί γίνουν Πανελλήνιοι. Ο κ. Βαφιαδάκης προτείνει όπως κατά την συνάντησιν γίνει γνωστόν προς τους αερομοντελλιστάς ότι η συμμετοχή των και η απόδοσίς των θα είναι ένα εκ των βασικών κριτηρίων δια την αποστολή εις τας Η.Π.Αμερικής.

Το θέμα της συσκευασίας των μοντέλλων και της προστασίας των αερομοντελλιστών από την είσοδον του κοινού εις τον χώρον των ασκήσεων εισάγεται από τον κ. Σαπουνάκη, συζητείται δε και προτείνεται όπως κατασκευαστούν κιβώτια εκ χαρτονίου κ' εάν τούτον είναι δυνατόν εις ορισμένους τύπους.

horizontal rule

πρακτικό #52 ΔΣ ΕΑΑ 15/5/56

Θέμα Ιον Πανελλήνιοι Αγώνες της 8/7/56

Κατά την έκτακτον ταύτην συνεδρίασιν επρολόγησεν ο κ. Αντιπρόεδρος ειπών προς τους παρισταμένους γενικώς δια το θέμα των Α' Πανελληνίων Αγώνων ως και δια την τακτικωτέραν παρουσίασιν των κ.κ. Μελών εις τα γραφεία της Ενώσεως.

Ακολούθως τον λόγον λαμβάνει ο κ. Γεν. Γραμματεύς ο οποίος αφού επεξήγησεν το πρόγραμμα των Α' Πανελλήνιων αγώνων, απήντησεν εις πολλάς ερωτήσεις αι οποίαι εγεννήθησαν αναλυτικώτατα.

Εν συνεχεία ανακοίνωσε προς τα μέλη δια την υποχρεωτικήν συμμετοχήν των μελών εις τους αγώνας καθώς επίσης και τα έπαθλα τα οποία θα δοθούν εις τους νικητάς.

horizontal rule

πρακτικό #53 ΔΣ ΕΑΑ 22/5/56

Αποφασίζεται:

1) όπως αναρτηθή επί του πίνακος κοινοποιήσεων η προκήρυξις των αγώνων.

2) Κατά την ημέραν των αγώνων, να γίνουν κατά τας πρωϊνάς ώρας τα αγωνίσματα τα οποία προσφέρονται ολιγώτερον από απόψεως θεάματος, τας απογευματινάς δε ώρας τα περισσότερον θεαματικά, παρουσία κοινού.

3) Η μετάθεσις της ημερομηνίας των αγώνων εις την 15ην του αυτού μηνός.

4) Να ανακοινωθούν τα ανωτέρω εις την Αερολέσχην Αθηνών

horizontal rule

πρακτικό #54 ΔΣ ΕΑΑ 29/5/56

Θέμα ΙΙον Κοινοποίησις Α' Πανελληνίων αγώνων

Αποφασίζεται όπως η Αερολέσχη κοινοποιήση τους αγώνας δι' επιστολών εις τα παρεμφερή σωματεία και δια του τύπου προς άπαντας τους ιδιώτας

horizontal rule

πρακτικό #55 ΔΣ ΕΑΑ 1/6/56

Θέμα Ιον Καταρτισμός Προγράμματος

Αποφασίζεται όπως καταρτισθή το πρόγραμμα των Πανελληνίων αγώνων βάσει του Γιουγκοσλαυικού, την εκπόνησιν δε τούτου αναλαμβάνει ο κ. Κ. Πλανούδης.

horizontal rule

πρακτικό #56 ΔΣ ΕΑΑ 3/7/56

Θέμα Ιον

Αποφασίζεται όπως το  ζύγισμα των μοντέλλων αρχίση από την 12ην τρ. μηνός ημέραν Πέμπτην αντί της 14ης τρέχοντος ημέρας Σαββάτου όπως είχεν αρχικώς αποφασισθή. Εν συνεχεία το Δ/κόν Συμβούλιον ασχολήται με την τελικήν διαμόρφωσιν του προγράμματος των Α' Πανελληνίων Αγώνων και την κατάρτησιν της Διευθυνούσης Επιτροπής ως εξής

1) Διευθυντής Β. Βεϊνόγλου

2) Εφορος μέλος εκ της ΑΛΑ

3) Εφορος μέλος εκ της ΑΛΑ

4) Γραμματεύς Α. Μαθιέλης

Θέμα ΙΙον

Αποφασίζεται η αγορά ενός ζυγού.

Θέμα ΙΙΙον

Αποφασίζεται να κληθούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες το κοινόν τας απογευματινάς ώρας.

Θέμα IVον

Αποφασίζεται να αποσταλή έγγραφον εις την ΑΛΑ δια του οποίου να αιτηθούν δια την οργάνωσιν του αεροδρομίου τα κάτωθι

1) Περίφραξις χώρου θεατών

2) Οργάνωσις κυλικείου δι' αθλητάς και θεατάς

3) Μία σκηνή

4) Αυτοκίνητα δια την μεταφοράν αθλητών

5) Δύο τραπέζια

6) Καθίσματα

7) Μαυροπίνακας μετά βάσεως

8) Μικροφωνική εγκατάστασις

9) Διαφήμισις

10) Χρονομέτραι

11) Λεωφορεία δια τους αθλητάς

horizontal rule

πρακτικό #57 ΔΣ ΕΑΑ 6/7/56

Θέμα Ιον

Ο Γεν. Γραμματεύς της ΑΛΑ κ. Λ. Παλαιολόγος δηλοί ότι η Αερολέσχη Θεσ/νίκης θα συμμετάσχη εις τους Α' Πανελληνίους αγώνας δια τριών μελών αυτής.

Θέμα ΙΙον

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς της ΑΛΑ αναφέρεται εις τον μικρόν αριθμόν των δηλωσάντων συμμετοχήν εις τους Πανελληνίους Αγώνας και προτείνει όπως τροποποιηθή η ονομασία αυτών.

Εις τον κ. Γεν. Γραμματέα της ΑΛΑ απαντούν οι κ.κ. Κ. Πλανούδης και Β. Βεϊνόγλου λέγοντες, ότι αυτοί θεωρούν τον αριθμόν ως αρκετά ικανοποιητικόν κι' ότι ο αριθμός των μοντέλων είναι κατά πολύ διάφορος του αριθμού μελών και ως εκ τούτου λέγουν ότι θα χρειασθούν τουλάχιστον δέκα ώρες ίσως και περισσότερες δια την διεξαγωγήν των αγώνων.

Οσον αφορά δια την αποτυχίαν των αγώνων λέγει ο κ. Πρόεδρος, τούτο αποκλείεται διότι μοντέλλα θα πετάξουν οπωσδήποτε.

horizontal rule

πρακτικό #59 ΔΣ ΕΑΑ 21/8/56

Θέμα Vον

Σχετικώς με τους Πανελλήνιους Αγώνες της 23 Σ/βρίου αποφασίζεται:

1) Η αποστολή γνωστοποιήσεως προς τα μέλη της ημετέρας Ενώσεως δι' ής να καλούνται να δηλώσουν συμμετοχήν κ.τ.λ.

2) Να αποσταλούν επιστολαί προς τας διαφόρους Αερομοντελλιστικάς οργανώσεις της Χώρας δια των οποίων να ζητήται η υποβολή καταστάσεως εις ήν ν' αναφέρεται το ονοματεπώνυμον των μελλόντων να συμμετάσχουν Αερομοντελλιστών, ο τύπος εκάστου μοδέλου και η κατηγορία αυτού, ίνα βάσει των στοιχείων αυτών καταρτισθή το πρόγραμμα των Αγώνων.

3) Να γνωστοποιήσωμεν εν καιρώ και προς την Αερολέσχη Αθηνών το πρόγραμμα των Πανελληνίων αγώνων.

horizontal rule

πρακτικό #60 ΔΣ ΕΑΑ 4/9/56

Θέμα : Επιδειξις εις Τρίπολιν και Α' Πανελλήνιοι Αγώνες Μοδελισμού

Κατόπιν παρακλήσεως της  Βασ. Αερολέσχης διαβιβασθείσης υμίν δια του Γεν. Γραμματέως της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λ. Παλαιολόγου, αποφασίζεται όπως η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών συμμετάσχη την 23ην Σεπτεμβρίου εις τας Εορτάς της  Απελευθερώσεως της Τριπόλεως, δι' επιδείξεως Προτύπων Αεροσκαφών.

Το πρόγραμμα των επιδείξεων θέλει καταρτισθή εις προσεχήν συνεδρίασιν.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται όπως οι  Α' Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοδελλισμού τελεσθούν την 7ην Οκτωβρίου εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου ούς ενδείκνυται να παρακολουθήσουν καλούμενοι οι μαθηταί και καθηγηταί των Σχολείων Αθηνών - Πειραιώς.

Αποφασίζεται η αποστολή εγγράφου προς την Αερολέσχη Αθηνών δι' ού να ζητήται η παραχώρησις του Αεροδρομίου Τατοϊου και μέσων μεταφοράς δια τας 16, 30 Σ/βρίου και 7 Ο/βρίου.

horizontal rule

πρακτικό #63 ΔΣ ΕΑΑ 2/10/56

Θέμα Ιον Α' Πανελλήνιοι της 7/10/56

Αποφασίζεται να τελεσθούν οι Α" Πανελλήνιοι Αγώνες την 7/10/56 εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου, παρ' όλον ότι:

α) η επίδειξις της Τριπόλεως υπήρξεν πτωχή από απόψεως εμφανίσεως και αποδόσεως.

β) Δεν προβλέπεται ο έγκαιρος εκτελωνισμός των καυσίμων και συνεπώς αι επιδόσεις των μηχανοκινήτων αεροσκαφών θα είναι μειωμέναι.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται προσέτι:

1) Να τελεσθούν οι αγώνες χωρίς την παρουσίαν κοινού

2) Να κληθούν τα Προεδρεία της  Βασ. Αερολέσχης της Ελλάδος και της Αερολέσχης Αθηνών όπως παραστούν.

3) Να κληθούν τη φροντίδι της Αερολέσχης Αθηνών οι καθηγηταί της χειροτεχνίας των Σχολείων Αθηνών-Πειραίως οίτινες είχον παρακολουθήση μαθήματα Αερομοδελλισμού εις την Αερολέσχην κατά τας αρχάς του έτους.

horizontal rule

αριστερά:επιστολή ΑΛΑ με οργανωτικά του αγώνα θέματα  - δεξιά: επιστολή Προέδρου ΒΑΛΕ.

horizontal rule

πρακτικό #64 ΔΣ ΕΑΑ 9/10/56

Θέμα Ιον Αποτελέσματα αγώνων Ανεμοπτέρων και ελευθέρας Πτήσεως.

Ανατίθεται εις τον κ. Γ. Καμπουρόπουλον όπως προβή εις την μελέτην των φύλλων αποδόσεως , εκάστου αθλητού κατά τους τελεσθέντας την 7/10/56 αγώνας, και υποβάλη τα συμπεράσματά του κατά την προσεχήν συνεδρίασιν προς ανακύρηξιν της σειράς κατατάξεως εκάστου αθλητού.

Θέμα ΙΙον Συνέχισις αγώνων CONTROL LINE και ακροβατικών

Αποφασίζεται όπως συνεχισθούν οι διακοπέντες λόγω της κακοκαιρίας αγώνες της 7/10/56 την προσεχήν Κυριακή 14/10/56 εις το Αεροδρόμιον Ελληνικού. Ωρα ενάρξεως 7.30 πρωΪνή. Οι αγώνες θα περιλάβουν πτήσεις CONTROL LINE και ακροβατικών.

Θέμα ΙΙΙον Συμμετοχή Αερολέσχης Θεσ/νίκης εις Αγώνας της 7-10-56.

Ανακοινούται υπό του κ. Γ. Καμπουροοπούλου ότι η Αερολέσχη Θεσ/νίκης ανεκοίνωσεν την τελευταίαν ημέραν την συμμετοχήν της και ως εκ τούτου ευρέθημεν απροετοίμαστοι δια να περιποιηθώμεν τους συμμετασχόντας Αθλητάς αυτής, οι οποίοι και ανεχώρησαν αμέσως.

horizontal rule

Το φύλλο "αιτήσεως άδειας μοντελιστού" και καταγραφής των επιδόσεών του

αρχείο jkon

horizontal rule

Πίνακας για τον υπολογισμό της ταχύτητας μοντέλου κυκλικής πτήσης (σε μίλια/ώρα), για ακτίνα 25 ποδών ή 50  ποδών

αρχείο jkon

horizontal rule

Το φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων του αθλητή Μιχάλη Μανουσάκη.

Παρατηρήστε το όνομα του κριτή/χρονομέτρη: Οττο Σιμιτσεκ, πρωταθλητής στίβου και μετέπειτα υψηλό στέλεχος του ΣΕΓΑΣ.

Απ' ότι φαίνεται οι διοργανωτές από την Αερολέσχη είχαν καλέσει έμπειρους χρονομέτρες από τον ΣΕΓΑΣ, δεδομένου ότι έτσι κάλυπταν και την ανάγκη να βρουν πολλά και καλά χρονόμετρα.

αρχείο jkon

horizontal rule

 Σημειώσεις των διοργανωτών με τον αριθμό των δηλωσάντων αθλητών (επάνω) και το χρονοδιάγραμμα των πτήσεων ανά κατηγορία (κάτω).

αρχείο jkon

 

 

horizontal rule

 

Ο αυθεντικός πίνακας των αποτελεσμάτων του 1956. Τα ονόματα δεν αναγράφονται με τη σειρά επιτυχίας, γιατί έπρεπε πρώτα να γίνει έλεγχος από τον Γ. Καμπουρόπουλο, και μετά να οριστικοποιηθούν.

αρχείο jkon

horizontal rule

πρακτικό #65 ΔΣ ΕΑΑ 19/10/56

Θέμα 2ον Αποτελέσματα των Αγώνων

Ανακοινούνται υπό του κ. Γ. Καμπουρόπουλου τα κάτωθι αποτελέσματα:

Ανεμόπτερα Α1

1) Βαφιαδάκης Αντώνιος χρόνος πτήσεως 191" 5/10

2) Αερολέσχη Θεσσαλονίκης  χρόνος πτήσεως 125" 7/10

Ανεμόπτερα Α2

1) Καλογεράκος Παντελής   χρόνος πτήσεως 450" 4/10

2) Μανουσάκης Μιχαήλ  χρόνος πτήσεως 226" 4/10

3) Αερολέσχη Θεσσαλονίκης  χρόνος πτήσεως 131" 7/10

Ανεμόπτ. Λεων. Cadet

1) Παλαιολόγος Μωρής   χρόνος πτήσεως 70" 3/10

2) Καρράς Γεώργιος  χρόνος πτήσεως 30"  4/10

3) Λυκούδης Φραγκίσκος  χρόνος πτήσεως 26" 6/10

Ελαστιχοκίνητα - Δεν διενεργήθησαν πτήσεις

Ελευθέρας Πτήσεως

1) Καμπουρόπουλος Γεώργιος   χρόνος πτήσεως 115"

Δέσμια κυκλ. Πτήσεως - Βαφιαδάκης Αντώνιος Ακροβατικά 1η θέσης

Απονέμονται τα κάτωθι έπαθλα

1) έπαθλον ΓΕΑ εις κ. Π. Καλογεράκον

2) έπαθλον Π. Βαφιαδάκη εις Αερολεσχ. Θεσ/νίκης

3) έπαθλον SHELL εις κ. Α. Βαφιαδάκην

4) έπαθλον Αερολ. Αθηνών εις κ. Μ. Παλαιολόγον

horizontal rule

 πρακτικό #66 ΔΣ ΕΑΑ 26/10/56

Θέμα IVον Α' Πανελλήνιοι Αγώνες

Αποφασίζεται η κοινοποίησης του πίνακος αποτελεσμάτων των Α' Πανελληνίων Αγώνων εις τα γραφεία της Ενώσεως και η ανακοίνωσίς του εις την Αερολέσχην Θεσ/νίκης.

Επίσης αποφασίζεται η χάραξις των κυπέλλων και παράδοσίς των εις μικράν τελετήν εις τα γραφεία της Ενώσεως.

horizontal rule

Η πρόσκληση στην τελετή απονομής επάθλων

Οπως είναι γνωστό, η Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών ήταν τότε κάτω από την διοικητική μέριμνα της Αερολέσχης Αθηνών, γι' αυτό και η πρόσκληση προέρχεται από αυτή.

αρχείο jkon

Τελετή απονομής 21.11.56

horizontal rule

Ο Πρόεδρος της ΑΛΑ Στρατηγός κ. Καζάκος, ανακοινοί τα αποτελέσματα των αγώνων.

Παρ' αυτού ο Ταξίαρχος κ. Δ. Θεοδοσιάδης, Αρχηγός του 30ού Αρχηγείου ΕΒΑ, και μέλος του Δ.Σ. της ΒΑΛΕ, οι κ.κ. Οικονομίδης μέλος του Δ.Σ. της ΒΑΛΕ και ο Στρατηγός κ. Σ Φίλιππας, πρόεδρος της ΒΑΛΕ.

"Αεροπορικά Νέα" - 11.56

horizontal rule

Ο αείμνηστος Π. Βαφειαδάκης απονέμων το υπ΄αυτού αθλοθετηθέν βραβείον εις τον Β' νικητήν των ανεμοπτέρων κατηγορίας Α1 κ. Δ. Λουκόπουλον της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης.

Αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Ο κ. Παπαγιάννης, διευθυντής του αεροπορικού τμήματος της SHELL, επιδίδει στον Α. Βαφειαδάκη το υπό της εταιρείας αθλοθετηθέν κύπελλο.

Αρχείο Α. Βαφειαδάκη

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]