Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Β' Πανελλήνιοι

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

6 Οκτωβρίου 1957

 

 

horizontal rule

Πρακτικόν # 6 ΔΣ ΕΑΑ 2/7/57

Θέμα IVον Προκήρυξις Πανελληνίων Αγώνων

Αποφασίζεται η προκήρυξις Πανελληνίων Αγώνων δια την 29ην Σεπτεμβρίου ε.ε. υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως των υπό της Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ.

horizontal rule

Πρακτικόν # 9 ΔΣ ΕΑΑ 24/9/57

Θέμα Ι. Πανελλήνιοι Αερομοντελιστικοί Αγώνες

Αποφασίζεται:

α) η αναβολή των αγώνων δια την 6ην Οκτωβρίου, ίνα δοθή καιρός δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν αυτών.

β) Ν' απευθυνθή έγγραφον προς την Αερολέσχη Αθηνών, δι ού να τη γνωρίζωμεν την αναβολήν των αγώνων δια την 6ην Οκτωβρίου.

γ) Να γνωρίσωμεν επίσης εις τας Αερολέσχες Θεσσαλονίκης και Ρόδου την αναβολήν των Αγώνων και να τους παρακαλέσωμεν ν' αποστείλουν ένα ή δύο αντιπροσώπους των ως παρατηρητάς.

δ) να ερωτηθή ο ΣΕΓΑΣ

    Ιον Εάν υφίσταται κώλυμα να ονομάζωνται "Πανελλήνιοι" οι προκηρυχθέντες Αγώνες, κατόπιν της δηλώσεως των Αερολεσχών Θεσ/νίκης και Ρόδου ότι αδυνατούν να μετάσχουν και

    ΙΙον Εάν δύναται να κηρυχθή νικητής αγωνίσματος αθλητής, όταν δεν μετάσχη του αγώνος άλλος τοιούτος.

ε) Η αποστολη προσκλήσεων εις :Τα μέλη του ΔΣ της ΒΑΛΕ, τα μέλη του ΔΣ της ΑΛΑ, εις τους κ.κ. Διοικητήν και Υποδ/την της Βάσεως Τατοίου, τον κ. Κατσούλην, καθηγητήν της Σχολής Ικάρων, το σώμα Αλκίμων, το σώμα Αεροπροσκόπων, εις τους κ.κ. Καθηγητάς αερομοντελισμού των σχολείων,  τον κ. Σταθόπουλον Γραμματέα ΒΑΛΕ.

ζ) Η αναγραφή επί της εν τη αιθουση ανηρτημένης προκηρύξεως των Αγώνων, ότι θα τηρηθούν κατά την τέλεσιν αυτών οι κανονισμοί της FAI

η) Η ανάθεσις εις τον κ. Καλογεράκον της συντάξεως του προγράμματος των αγώνων.

θ) Η αναβολή της συζητήσεως του θέματος των επάθλων εν αναμονή της συντάξεως του προγράμματος και της συγκεντρώσεως των δηλώσεων συμμετοχής.

ι) να δημοσιευθή η προκήρυξις των Αγώνων εις ημερησίαν Εφημερίδα.

horizontal rule

Επιστολές της ΑΛΑ για την οργάνωση των αγώνων

horizontal rule

Πρακτικόν # 10 ΔΣ ΕΑΑ 1/10/57

Θέμα Ιον Οργάνωσις Β' Πανελληνίων Αγώνων

α)  Αποφσίζεται καθ' υπόδειξιν του κ. Λ. Παλαιολόγου η συμπλήρωσις των προσκλήσεων δια τους αγώνας, δια σημειώματος εις όν ν' αναφέρηται ότι τα διατεθησόμενα υπό του ΓΕΑ τρία λεωφορεία θ' αναχωρούν ανά 15 λεπτά από της 8ης π.μ. (από) εκ των γραφείων της Αερολέσχης.

β) Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως κανονίζονται διάφοροι λεπτομέρειαι σχέσιν έχουσαι με τους αγώνας.

horizontal rule

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙ Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΜΟΥ

Απεφασίσθη και δι' εφέτος όπως οι Πανελλήνιοι αγώνες Αερομοντελλισμού λάβουν χώραν εις Αθήνας εις το αεροδρόμιον του Τατοϊου, το Γ' δεκαήμερον του μηνός Οκτωβρίου έ.έ.

Την οργάνωσιν ανέλαβεν η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθηνών το Συμβούλιον της οποίας καταβάλλει αόκνους προσπαθείας δια την διάδοσιν του ωραίου αθλήματος

"Αεροπορικά Νέα" - 07.57

horizontal rule

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΜΟΣ

ΟΙ Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Υπό της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών και με την συμπαράστασιν της Αερολέσχης Αθηνών οργανούνται εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου την 6ην Οκτωβρίου 1957 οι Β' Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού.

Οι αγώνες ούτοι θα ενεργηθούν με βάσιν τους διεθνείς κανονισμούς της FAI. Προσεκλήθησαν να λάβουν μέρος αερομοντελλισταί των Αερολεσχών Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Τριπόλεως και Αλεξανδρουπόλεως, καθώς και αερομοντελλισταί μη ανήκοντες εις αεραθλητικόν Σωματείον πλην ασχολούμενοι με το άθλημα.

Προς επιτυχίαν των αγώνων αυτών η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθηνών καταβάλλει προσπαθείας ούτως ώστε ο δι' αυτών επιδιωκόμενος σκοπός να επιτευχθή πλήρως.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει πτήσεις μοντέλλων ανεμοπτέρων Α1 και Α2 κατηγορίας, λαστιχοκινήτων αεροπλάνων και κινουμένων δια μηχανής εσωτερικής καύσεως, ελευθέρας πτήσεως και κατευθυνομένων από το έδαφος δια σύρματος.

Κατά τους αγώνας αυτούς θα κρατηθούν χρόνοι ταχύτητος των αεροπλάνων και διαρκείας παραμονής εις τον αέρα των αεροπλάνων και των ανεμοπτέρων.

"Αεροπορικά Νέα" - 09.57

horizontal rule

Οι προκηρυχθείσες κατηγορίες

αρχείο jkon

horizontal rule

Αρχική κατάσταση των αθλητών

αρχείο jkon

horizontal rule

Στην πρόσκληση αναγράφεται ότι οι αγώνες θα τελούντο την 29ην Σεπτεμβρίου 1957, αλλά τελικά τελέστηκαν την 6ην Οκτωβρίου.

αρχείο jkon

horizontal rule

Το πρόγραμμα των αγώνων

αρχείο jkon

horizontal rule

Σήμα για διάθεση 3 λεωφορείων

αρχείο jkon

horizontal rule

Οι νικητές

αρχείο jkon

horizontal rule

Επιδόσεις

αρχείο jkon

horizontal rule

Το ραδιοκατευθυνόμενον αεροπλάνον τύπου "Τζούνιορ 60" το οποίον επεδείχθη κατά τας διεξαχθείσας την 6ην Οκτωβρίου, εις το αεροδρόμιον Τατοϊου, επιδείξεις (*) των αερομοντελλιστών, με τον νεαρόν κατασκευαστήν του Ζάκα.

"Αεροπορικά Νέα" 10.57

(*) Σημείωση: αγώνες

horizontal rule

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν εμφανίζεται το τ/κ μοντέλο του Α' νικητή Θ. Ζάκκα

αρχείο Γρ. Ιωάννου

horizontal rule

Αριστερά: Απόστολος Μαθιέλης

αρχείο Γρ. Ιωάννου

Αριστερά: Κ. Λοϊζίδης

αρχείο Γρ. Ιωάννου

horizontal rule

αρχείο Γρ. Ιωάννου

horizontal rule

Τρεις επιστολές της ΒΑΛΕ

horizontal rule

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

11 Ιανουαρίου 1958

Η απονομή έγινε στα εντευκτήρια της οδού Ν. Βάμβα 5, ταυτόχρονα με την κοπή της πίτας του 1958

horizontal rule

Πρακτικόν # 12 ΔΣ ΕΑΑ 29/10/57

Θέμα ΙΙΙον Απονομή επάθλων Γ' Πανελληνίων Αγώνων

Αποφασίζεται όπως η απονομή των επάθλων των Β' Πανελληνίων Αγώνων γίνει κατά την ημέραν των εγκαινίων της Εκθέσεως Αερομοντελισμού.

horizontal rule

Πρακτικόν # 14 ΔΣ ΕΑΑ 16/11/57

Θέμα ΙΙΙ Απονομή Επάθλων και Κόψιμο Πήττας

Αποφασίζεται η απονομή των επάθλων των Β' Πανελληνίων Αγώνων και το Κόψιμο της Πήττας να λάβουν χώραν το απόγευμα της 11/1/58 εις τα Γραφεία της Αερολέσχης Αθηνών

horizontal rule

Επαθλα

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο πρόεδρος της ΒΑΛΕ Σ. Φίλιππας (δεξιά) τηλεφωνεί υπό τα βλέματα των αθλητών της Ε.Α.Α.

αρχείο jkon

horizontal rule

Κ. Βελουδάκης, Γ. Χρυσός, (?), Κ. Βλαχόπουλος, Ι. Δούκας, Τζουβαλόπουλος

(?), (?), (?), Θ. Ζάκκας

αρχείο jkon

horizontal rule

Στ. Μάνος, Α. Βαφειαδάκης, Ι. Δούκας, Θ. Ζάκκας, Κ. Βελουδάκης, Γ. Χρυσός

Κ. Βλαχόπουλος, Κ. Λοϊζίδης

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Στ. Μάνος, Κ. Βλαχόπουλος, Α. Βαφειαδάκης, εν μέσω συγγενών.

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Βαφειαδάκης, Π. Καλογεράκος, (καθήμενοι: Γ. Καμπουρόπουλος, Α. Σαπουνάκης) , Κ. Λοϊζίδης

αρχείο jkon

horizontal rule

Α. Βαφειαδάκης, ....., Π. Ησαϊας

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Π. Ησαϊας, Π. Καλογεράκος, Κ. Καζάκος, Γ. Καμπουρόπουλος, Α. Σαπουνάκης, Θ. Ζάκκας

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Καλογεράκος, Κ. Καζάκος, Σ. Φίλιππας (πρόεδρος ΒΑΛΕ), Κ. Βελουδάκης

αρχείο jkon

horizontal rule

Α. Βαφειαδάκης, Κ. Καζάκος (καθήμενος), εκπρόσωπος αθλοθέτριας εταιρείας.

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

 

ο Α. Βαφειαδάκης, στη μέση με τον πατέρα του Π. Βαφειαδάκη και Β. Κοντογιώργο, και δεξιά με τον Στ. Μάνο

αρχείο jkon

horizontal rule

Κ. Βλαχόπουλος, Γ. Χρυσός, Κ. Λοϊζίδης

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Ησαϊας, ο πρόεδρος της Ε.Α.Α. Π. Βαφειαδάκης, ο Γ.Γ. Ε.Α.Α. Π. Καλογεράκος

αρχείο jkon

horizontal rule

Α. Μαθιέλης, Π. Βαφειαδάκης, Π. Καλογεράκος, Κ. Καζάκος, Α. Σαπουνάκης

αρχείο jkon

horizontal rule

(?), Α. Μαθιέλης, Π. Ησαϊας, Π. Βαφειαδάκης, Π. Καλογεράκος

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Βαφειαδάκης, Π. Καλογεράκος, (?)

αρχείο jkon

horizontal rule

Εκπρόσωπος αθλοθέτριας εταιρείας, Α. Μαθιέλης, Π. Βαφειαδάκης

αρχείο Α. Βαφειαδάκη

horizontal rule

Πρακτικόν # 12 ΔΣ ΕΑΑ 29/10/57

Θέμα V Χρονομέτραι Β' Πανελληνίων Αγώνων

Αποφασίζεται ν' απευθυνθή ευχαριστήριος επιστολή προς τους κ.κ. Χρονομέτρες δια την συμβολήν των εις τους Β" Πανελληνίους Αγώνες.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]