Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

 Εκθέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Προσπάθειες Οργάνωσης Εκθέσεων

Παραθέτουμε στοιχεία που αναφέρονται σε προσπάθειες για την τέλεση εκθέσεων αερομοντελλισμού, δυστυχώς όμως δεν έχουμε άλλα στοιχεία ώστε να αποδεικνύεται και η ολοκλήρωση εκάστης προσπάθειας.

 

1957

Πρακτικό #1, Δ.Σ. Ε.Α.Α. 13/2/57

Θέμα Ιον: Εκθεσις αερομοντέλων

Ο κ. Βαφιαδάκης ανακοινοί πρότασιν του Γενικού Γραμματέως της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λ. Παλαιολόγου, περί διοργανώσεως εις τας αιθούσας της Αερολέσχης Αθηνών εκθέσεως αερομοντέλων και συνηγορή υπέρ ταύτης. Κατόπιν συζητήσεως επί της ανωτέρω εισηγήσεως, αποφασίζεται όπως διοργανωθή η εν λόγω έκθεσις εν τοις γραφείοις της Αερολέσχης Αθηνών, ανακοινωθή δε τούτο εις τα Μέλη της ημετέρας Ενώσεως δια την συμμετοχήν των.

 
horizontal rule

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Αθηνών απεφασίσθη όπως κατά το Α' δεκαήμερον του μηνός Οκτωβρίου ε.ε. οργανωθή εις τας αιθούσας της έκθεσις αερομοντέλλων. Η έκθεσις θα παραμείνει ανοικτή επί εικοσαήμερον, με είσοδον του κοινού ελευθέραν από της 10ης πρωϊνής μέχρι της 9ης νυκτερινής.

Θα εκτεθούν διάφοροι τύποι αεροσκαφών και ανεμοπτέρων υπό κλίμακα και της επινοήσεως των κατασκευαστών. Εις την έκθεσιν θα λάβουν μέρος οι αερομοντελλισταί οι ανήκοντες εις την δύναμιν της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών καθώς και ελεύθεροι, μη ανήκοντες εις αεραθλητικήν οργάνωσιν.

"Αεροπορικά Νέα" - 07.57

horizontal rule

Πρακτικό #8 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 3/9/57

Θέμα Ιον: Εκθεσις αερομοντελισμού

Ο κ. Βαφειαδάκης αναφέρει ότι εις το τεύχος του μονός Ιουλίου των "Αεροπορικών Νέων" αναγράφεται ότι απεφασίσθη υπό της Αερολέσχης Αθηνών η οργάνωσις Εκθέσεως Αερομοντελισμού το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Οκτωβρίου.

Αποφασίζεται να αναμείνωμεν την ανακοίνωσιν της Αερολέσχης Αθηνών οπότε και θα επανέλθωμεν.

horizontal rule

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΩΝ

Η επιτροπή η συσταθείσα δια την οργάνωσιν της Α' αερομοντελλιστικής εκθέσεως εις τας αιθούσας της Αερολέσχης Αθηνών προχωρεί το έργον της, προεγραμμάτωσεν δε την έναρξίν της δια την 27ην τρ. μηνός.

Προς τούτοις ειδοποιήθησαν οι αερομοντελλισταί της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών όπως έχουν έτοιμα τα αερομοντέλλα των προς παράδοσιν εις την επιτροπήν μέχρι της 25ης Οκτωβρίου 1957 το αργότερον.

"Αεροπορικά Νέα" - 09.57

horizontal rule

Πρακτικό #12 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 29/10/1957

Θέμα ΙΙον: Εκθεσις αερομοντελισμού

Αποφασίζεται όπως οι εκπρόσωποι της Ε.Α.Α. εις την μικτήν επιτροπήν Α.Λ.Α. - Ε.Α.Α. προτείνουν όπως η έκθεσις Αερομοντελισμού λάβει χώραν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερον του Δεκεμβρίου εις τας αιθούσας της Α.Λ.Α. ή των Προσκόπων. Πάντως διαπιστούται ότι αι αίθουσαι της Α.Λ.Α. είναι ανεπαρκείς.

 

1958

Πρακτικό # 16 Δ.Σ. ΕΑΑ, 23/1/1958

Θέμα ΙΙ Πανελλήνια Εκθεσις Αερομοντελισμού

Ανακοινούται η γενομένη πρότασις της Ε.Α.Α. προς την επιτροπήν Αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε., περί οργανώσεως Αεροπορικής Εκθέσεως εις το Ζάππειον με συμμετοχήν του Γ.Ε.Α. της Πολεμικής Αεροπορίας, των ανεμοπόρων, της Πολιτικής Αεροπορίας και της Ενώσεως Αερομοντελιστών

Επίσης ότι η Β.Α.Λ.Ε. ανέλαβε, να εξακριβώση εάν θα υπάρχη διαθέσιμος χώρος εις το Ζάππειον κατά τα τέλη Μαρτίου, αρχάς Απριλίου, οπότε θα ωργανωθή η έκθεσις, μεθ' ό θα βολιδοσκοπηθή το Γ.Ε.Α. δια την συμμετοχήν της Πολεμικής Αεροπορίας και οργάνωσιν της εκθέσεως.

Το συμβούλιον εγκρίνει τας ενεργείας των εκπροσώπων του, παρά τη Επιτροπή Αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε.

horizontal rule

Πρακτικό # 17 Δ.Σ. ΕΑΑ, 10/3/1958

Θέμα ΙV Εκθεσις Ζαππείου

Ανακοινούται ότι ο Δ/τής της ΒΑΛΕ κ. Σταθόπουλος επεσκέφθη τα γραφεία των διαφόρων Αεροπορικών εταιρειών, οι εκπρόσωποι των οποίων απεδέχθησαν ευχαρίστως να συμμετάσχουν κατ' αρχήν εις την έκθεσιν, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα τους γνωρίσωμεν εκ των προτέρων την δαπάνην συμμετοχής των.

horizontal rule

Πρακτικό # 18 Δ.Σ. ΕΑΑ, 8/4/1958

Θέμα ΙΙ Εκθεσις

Ανακοινούται ότι το Συμβούλιον της Β.Α.Λ.Ε. υιοθέτησε πρότασίν μας, γενομένην δια της Επιτροπής Αερομοντελισμού, περί διενεργείας  Αεροπορικής Εκθέσεως και συνέστησε επιτροπήν εκ συμβούλων αυτής, αγνοήσασα ημάς. Προτείνεται να διαμαρτυρηθώμεν κατά την προσεχή συνεδρίασιν της επιτροπής αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε.

1961

Πρακτικό # 55 Δ.Σ. ΕΑΑ, 5/12/1961

Θέμα Vον Ενδιαφέρον κ. Λ. Παλαιολόγου

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Παλαιολόγου δεικνύει εσχάτως πολύ ενδιαφέρον δια τον Αεραθλητισμόν και ότι κατά τελευταίαν συνάντησίν του συνεζήτησαν το θέμα της προωθήσεως του Αερομοντελισμού και της οργανώσεως εκθέσεως Αερομοντέλων αν όχι Αεροπορικής Εκθέσεως εις το Ζάππειον Μέγαρον. Τέλος ότι συνεζήτησαν επί άλλων γενικωτέρων ζητημάτων ενδιαφερόντων την Ε.Α.Α., ελπίζει δε εις αγαθά αποτελέσματα εκ στενωτέρας συνεργασίας μετά του κ. Παλαιολόγο.

Τα μέλη εγκρίνουν τας ενεργείας του κ. Προέδρου κα τον παρακαλούν να συνεχίση τας επαφάς του μετά του κ. Παλαιολόγου.

1964

Πρακτικό #98 ΔΣ ΕΑΑ 3/11/64

Θέμα 5ον Οργάνωσις Εκθέσεως Αερομοντελισμού

Τη προτάσει του κ. Ε. Βαμβακίδη αποφασίζεται όπως προγραμματισθή έκθεσις αερομοντελισμού δια την άνοιξιν του προσεχούς έτους. Ανατίθεται εις επιτροπήν εκ των κ.κ. Ε. Βαμβακίδη, Β. Μπακέλα, και Α. Σαπουνάκη η μελέτη.

horizontal rule

Πρακτικό #101 ΔΣ ΕΑΑ 17/12/64

Θέμα 4ον Πρότασις οργανώσεως Εκθέσεως Αερομοντελισμού

Τίθεται υπ΄όψιν του Συμβουλίου πρότασις του Ε. Βαμβακίδη, γενομένη κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν, περί οργανώσεως εκθέσεως αερομοντελισμού

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως ανεγνωρίσθη το δυσχερές της οργανώσεως υπό της Ενώσεως τοιαύτης εκθέσεως, κυρίως λόγω των σοβαρών εξόδων και δυσκολιών ά συνεπάγεται αύτη

Αποφασίζεται όπως μελετηθή η συμμετοχή μας εις τυχόν οργανωθησομένην υπό της Α.Λ.Α. αεροπορικήν Εκθεσιν, ή υπό της Ενώσεως Ερασιτεχνών Μοντελιστών Ελλάδος τοιαύτην μοντελισμού.

1967

Πρακτικό #135 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/67

Θέμα 4ον Εκθεσις προτύπων αεροσκαφών

Η επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Αγώνων αναλαμβάνει να προπαρασκευάση την οργάνωσιν εντός του τρέχοντος έτους εκθέσεως ιπταμένων προτύπων αεροσκαφών παντός τύπου.

1969

Πρακτικό #171 ΔΣ ΕΑΑ 4/3/69

Θέμα ΙΙον Εκθεσις εις αίθουσαν ΒΑΛΕ

Προτείνεται η διαρκής έκθεσις μοντέλων και αεροπορικών βιβλίων εις μίαν των αιθουσών της  Β.Α.Λ.Ε. Το θέμα μένει να μελετηθή από την επιτροπήν Δ/σίων Σχέσεων και να δοθούν αι απαραίτητοι προϋποθέσεις.

1971

 

Πρακτικό #215 ΔΣ ΕΑΑ 3/8/71

Θέμα 7ον

Προτείνεται όπως δια την περαιτέρω δημοσιότητα της επετείου των 20 ετών από της ιδρύσεως της Ε.Α.Α. διενεργηθή έκθεσις αερομοντέλων εις κατάλληλον χώρον. Προς τούτον αποφασίζεται όπως εις την επομένην συνεδρίασιν η επιτροπή δημοσίων σχέσεων ενημερώση το Δ.Σ. επί της δυνατότητος πραγματοποιήσεως της προτάσεως και επί θετικής απαντήσεως να παραθέση και τας λεπτομερείας. Επειδή είναι απών ο κ. Παυλιόγλου αναλαμβάνουν να τον ενημερώσουν επί του θέματος οι κ.κ. Σεβαστός και Κωνσταντακάτος

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]