Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Δ' Πανελλήνιοι

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

19 Νοεμβρίου 1961

horizontal rule

Πρακτικό #29 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 2-6-59

Θέμα ΙΙΙον Δ' Πανελλήνιοι αγώνες

Το Δ. Σ/λιον έλαβεν απόφασιν όπως το θέμα της προκηρύξεως των Δ' Πανελληνίων αγώνων αερομοντελλισμού αχθή ενώπιον της επιτροπής αερομοντελλισμού της Β.Α.Λ.Ε.

horizontal rule

Πρακτικό #52 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 19-9-61

Θέμα ΙVον Δ' Πανελλήνιοι αγώνες

Αποφασίζεται όπως κατά το Βον 15νθήμερον Ο/βρίου διοργανωθούν εν των αεροδρομίω Τατοϊου οι Δ! Πανελλήνιοι αγώνες με συμμετοχήν των ομάδων της ΕΑΑ, ΑΛΘ, ομάδος Εδέσσης κ.α.

Την ανωτέρω πρότασιν θέλει θέσει υπ' όψιν της Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ ο κ. Πρόεδρος προς τελικήν έγκρισιν.

horizontal rule

Πρακτικό #53 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 10-10-61

Θέμα ΙΙΙον Δ' Πανελλήνιοι αγώνες

Αποφασίζεται παμψηφεί όπως οι δια την 15/10/61 προκηρυχθέντες αγώνες αναβληθούν, κατόπιν υποδείξεως της ΒΑΛΕ

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως οι αγώνες λάβουν χώραν την 12ην Νοεμβρίου και ζητηθή η έγκρισις της ΒΑΛΕ δια την ανωτέρω ημερομηνίαν, επίσης δε όπως μερίμνη αυτής προσκληθούν και συμμετάσχουν αι ομάδες αερομοντελισμού Θεσ/νίκης & Εδέσσης.

Θέμα IVον Κατηγορίαι αγωνισμάτων

Κατά τους ανωτέρω αγώνες θέλουν τελεσθή τα κάτωθι αγωνίσματα και αποφασίζεται όπως ισχύσουν οι κανονισμοί F.A.I.

1) Ανεμόπτερα A-2

2) Ελευθ. Πτήσεως 1-1,5 ccm

3) Ακροβατικά δέσμια κυκλικής πτήσεως 2,5-6 ccm

4) Ραδιοκατευθυνόμενα με κινητήρα.

horizontal rule

Πρακτικό #54 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 10-10-61

Θέμα Ιον

Ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει έγγραφον της ΒΑΛΕ δι' ού εγκρίνουν την προκήρυξιν των Δ' Πανελληνίων αγώνων αερομοντελισμού δια την 12/11/61. Δια του αυτού ωσαύτως εγγράφου γνωρίζουν τη ΕΑΑ ότι αύτη δέον όπως αναλάβη την πρόσκλησιν συμμετοχής άλλων ομάδων ως και γενικώς τα της οργανώσεως των αγώνων.

Θέμα ΙΙΙον Αναβολή των αγώνων δια την 19/11/61

Αποφασίζεται παμψηφεί όπως λόγω καθυστερήσεως της ΒΑΛΕ να εγκρίνη τους ανωτέρω αγώνας, και ως εκ τούτου μη υπάρχοντος του αναγκαιούντος χρόνου δια την πρόσκλησιν της Αερολέσχης Θεσ/νίκης και της υπ' αυτήν ομάδος Εδέσσης, αναβληθούν δια την 19/11/61.

Θέμα IVον Συμμετοχή Αεροπροσκόπων

Αποφασίζεται όπως πλην των ομάδων Αερολέσχης Θεσ/νίκης και Εδέσσης κληθούν και συμμετάσχουν εις τους αγώνας και οι αεροπρόσκοποι Αθηνών.

Θέμα VIIον Κριταί αγώνων

Επόπτης αγώνων Π. Καλογεράκος

Ανεμόπτερα Α-2:  Κορέσσης Αλκ., Σαπουνάκης Α., Καμπουρόπουλος Γ., Ασπιώτης Β.

Ελευθέρας πτήσεως: Βαφιαδάκης Π., Ταμβαρόπουλος Χ.

Ακροβατικά: Σαπουνάκης Α, Ασπιώτης Β.

Ραδιοκατευθυνόμενα: Βαφιαδάκης Π., Ταμταρόπουλος Χ.

Αναπληρωματικός : Σεβαστός Γεώργιος

horizontal rule

Για τους αγώνες αυτούς ορίσθηκαν επίσημοι κανονισμοί.

horizontal rule

Δύο επιστολές από ΒΑΛΕ: Εγκρισις τέλεσης αγώνων - Οργανωτικά θέματα

horizontal rule

 

το πρόγραμμα - δηλώσεις συμμετοχής

horizontal rule

Το περιοδικό "Αεροπορικά Νέα" στο τεύχος του Δεκεμβρίου 1961, είχε το ακόλουθο ρεπορτάζ για τους αγώνες:

Δ' Πανελλήνιοι Αγώνες Ενώσεως Αερομοντελιστών

Στις 19 Νοεμβρίου εις το αεροδρόμιον Τατοϊου έγιναν οι Δ' Πανελλήνιοι αγώνες Αερομοντελιστών κατασκευαστών μικρών αεροσκαφών, διοργανώτρια των οποίων ήταν η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών.

Οι αγώνες αυτοί, τους οποίους παρηκολούθησαν πολυάριθμοι φίλοι της αεραθλητικής ιδέας, εσημείωσαν απόλυτον επιτυχίαν και απέδειξαν το πόσο σημαντικά έχει προοδεύση εις την χώραν μας το ωραίον αυτό άθλημα. Και η πρόοδος αυτή οφείλεται αναμφισβήτητα εις την αρτίαν οργάνωσιν της Ενώσεως. Θα ήταν όμως παράλειψις να μην αναφερθή το μέγιστον ενδιαφέρον και οι άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών κ. Παντελής Βαφειαδάκης, ο οποίος παρά τας συνεχείς δυσκολίας που συναντά εργάζεται με ακατάπαυστον ζήλον, προσφέρων οιανδήποτε υλικήν και ηθικήν υποστήριξιν. Δια τούτο θα πρέπη να χαρακτηρισθή ως ο στυλοβάτης της ωραίας και ευγενικής αυτής προσπαθείας.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε πτήσεις Ανεμοπτέρων τύπου Α-2, "Ελευθέρας πτήσεως", Δεσμίων ακροβατικών και Ραδιοτηλεκατευθυνομένων

Τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Ανεμόπτερα Α-2

1. Βαγιάκης Δημήτριος 280", 2. Κουρουβακάλης Πλάτων 276",53  , 3. Παπαγεωργίου Αλέξανδρος 201".

Ελευθέρας Πτήσεως

1 Γριτσόπουλος Παύλος 94,5', 2. Αθανασιάδης Δημήτριος 66", Κλώνης Γεώργιος 64".

Ακροβατικά

1. Μπάφας Γεώργιος β. 342,  2. Κουρουβακάλης Πλάτων β. 332, 3. Παπαγεωργίου Αλέξανδρος β. 280,50

Ραδιοκατευθυνόμενα

1. Σεβαστός Γεώργιος

Ιδιαιτέραν όμως εντύπωσιν προεκάλεσεν η πτήσις του ραδιοκατευθυνομένου. Τα πρωτότυπα αυτά αεροπλάνα είναι εφωδιασμένα μ' ένα σύστημα πομπού-δέκτου, μεγάλης συχνότητας που επιτρέπει στο χειριστή να κατευθύνη από του εδάφους όταν αυτά πετούν ελεύθερα εις τον αέρα.

Γενικώς οι αγώνες αυτοί εσημείωσαν εξαιρετικήν επιτυχίαν και έδωσαν την ευκαιρίαν εις τους παρευρεθέντας να σχηματίσουν μιά πλήρη εικόνα της όλης αεραθλητικής κινήσεως εν Ελλάδι.

horizontal rule

Ενας όμιλος Αερομοντελιστών ολίγον προ των αγώνων

 

"Αεροπορικά Νέα" - 12.61

horizontal rule

Γιάννης Στουγιαννίδης. Εκκίνηση κινητήρα στο Space Rod. Παρακολουθούν οι χρονομέτρες Ε. Βαμβακίδης και Χ. Ταμβαρόπουλος

αρχείο Χ. Ταμβαρόπουλου

horizontal rule

Μηχανοκίνητο Ελευθέρας Πτήσης "Space Rod" του Ι. Στουγιαννίδη

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

 

φύλλα αγώνος

horizontal rule

Το φύλλο αγώνος του αείμνηστου Γ. Σεβαστού.

Παρατηρείστε την απλότητα των ζητούμενων ελιγμών, και την δυνατότητα εκτέλεσής τους από τον αγωνιζόμενο και το μοντέλο του.

Παρ' όλ' αυτά, το ότι το μοντέλο γύριζε πίσω και μπορούσε να απογειωθεί ξανά, ήταν μεγάλη επιτυχία για την εποχή του 1961.

horizontal rule

         

Αποτελέσματα

 ανεμοπτέρων Α2 - F/F 1-1,5 c.c. - C/L ακροβατικά - συγκεντρωτικά

Από αφήγηση της παρέας Τ. Βαμβακίδη, Β. Μπακέλα και Γ. Σεβαστού:

Τα τηλεκατευθυνόμενα της εποχής εκείνης είχαν την δυνατότητα ελέγχου μόνο του rudder δεξιά - αριστερά.

Ο πομπός και ο δέκτης ήταν με λυχνίες. Πριν κάθε πτήση, έπρεπε να γίνει ξανά συντονισμός του δέκτη με τον πομπό.

Στους αγώνες, η μόνη απαίτηση ήταν να επιδείξουν ότι έχουν τον έλεγχο του μοντέλου,  και οι κριτές βαθμολογούσαν ανάλογα.

Στην πρώτη πτήση, κάποιο τηλεκατευθυνόμενο, χάνει τον συντονισμό του πομπού/δέκτη, και πετάει ανεξέλεγκτα. Χωρίς να το θέλει ακολουθεί πορεία με συνεχείς ανόδους, στολλαρίσματα, και βυθίσεις. Κάποια στιγμή περνάει ανάμεσα από δύο φορτηγά της Αεροπορίας. Οταν επι τέλους τελειώνουν τα καύσιμα, προσγειώνεται ομαλά, σαν μοντέλο ελεύθερης πτήσης.

Ο κόσμος που δεν γνωρίζει το πρόβλημα ζητωκραυγάζει σε όλη την διάρκεια της πτήσης... μπράβο... μπράβο.

Στην επόμενη πτήση είναι συντονισμένο και ακολουθεί ήρεμες στροφές αριστερά -δεξιά.

Οπότε ακούγεται ένας θεατής. να λέει στον άλλο.  -"Τώρα δεν πάει καλά..., στην προηγούμενη πτήση έκανε και ακροβατικά".

Απονομή

16 Δεκεμβρίου 1961

Νέα εντευκτήρια Ε.Α.Α., Ακαδημίας 27 - 5ος όροφος

horizontal rule

προσφορά επάθλων από Αμερικανό ακόλουθο

horizontal rule

Πρακτικό #55 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 5-12-61

Θέμα IΙον Απονομή επάθλων εις νικητάς Δ' Πανελληνίων αγώνων Αερομοντελισμού.

Αποφασίζεται ομοφώνως όπως η απονομή των ως άνω επάθλων λάβη χώραν την 19ην Δεκεμβρίου 1961 ημέραν Τρίτην και ώραν 7.30' μ.μ. εις τας αιθούσας της ΒΑΛΕ. Επίσης όπως κατά την εορτήν ταύτην προβληθούν και κινηματογραφικαί ταινίαι, προσκληθούν δε να παραστούν εκτός των αεραθλητών και μέλη της Ε.Α.Α. τα Δ.Σ/λια της ΒΑΛΕ, της ΑΛΑ, o Aμερικανός Αεροπορικός Ακόλουθος και ο αναπληρωτής αυτού οίτινες αθλοθέτησαν ανά ένα κύπελλον, μίαν μηχανήν και κατασκευαστικά υλικά (2 kits).

Θέμα IΙIον Επαθλα δια τους νικητάς.

Ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι ο κ. Παλαιολόγος του εγνώρισεν ότι το ΓΕΑ θα αθλοθετήση το έπαθλον δια τον Α' νικητήν των ανεμοπτέρων Α-2 και ότι δια τα επαθλα των Α' νικητών ακροβατιών και ελευθέρας πτήσεως, θα εισηγηθή όπως ταύτα αθλοθετηθούν υπό της ΒΑΛΕ και ΑΛΑ. Εισ τον κ. Σεβαστόν όστις επραγματοποίησεν απλήν πτήσιν ρατιοκατευθυνομένου αποφασίζεται όπως του απονεμηθή ως έπαθλον η υπό του Αμερικανού ακολούθου αθλοθετηθείσα μηχανή. Ως έπαθλα των Β' νικητών αποφασίζεται να δοθώσιν τα προαναφερθέντα δύο kits και ένα πρότυπον προσφερθέν υπό του μέλους μας κ. Κων/νου Προκοπίου

 

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" τεύχος Ιανουαρίου 1962

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Την εσπέραν της 19.12.61 εις τα γραφεία της ΒΑΛΕ εγένετο η απονομή των Επάθλων εις τους νικητάς των Δ' Πανελληνίων αγώνων αερομοντελιστών. Τα έπαθλα απενεμήθησαν υπό του Προέδρου της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών κ. Βαφειαδάκη και υπό του βοηθού του Αεροπορικού Ακολούθου της  Αμερικανικής Πρεσβείας κ. Σούγκελς.

Ανεμόπτερα Α-2

1. Βαγιάκης Δημήτριος (Επαθλον ΓΕΑ), 2. Κουρουβακάλης Πλάτων (Επαθλον Αεροπορικού Ακολούθου Αμερικανικής Πρεσβείας)

Ελευθέρας Πτήσεως

1 Γριτσόπουλος Παύλος (Επαθλον ΒΑΛΕ), 2. Αθανασιάδης Δημήτριος (Επαθλον Αεροπορικού Ακολούθου Αμερικανικής Πρεσβείας)

Ακροβατικά

1. Μπάφας Γεώργιος (Επαθλον ΑΛΑ),  2. Κουρουβακάλης Πλάτων (Επαθλον κ. Προκοπίου)

Ραδιοκατευθυνόμενα

1. Σεβαστός Γεώργιος (Επαθλον Αεροπορικού Ακολούθου Αμερικανικής Πρεσβείας)

Επίσης εις τους τρίτους νικητάς των αγώνων αυτών εδόθησαν διπλώματα.

 

horizontal rule

αρχείο jkon

Προ της απονομής ωμίλησεν επ' ολίγον ο Πρόεδρος της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών κ. Βαφειαδάκης, εκφράσας κατ' αρχάς την λύπην του δια την μη συμμετοχήν εις τους αγώνας αυτούς της Αερολεσχης Θεσσαλονίκης, της ομάδος Αερομοντελιστών Εδέσσης ως και των Αεροπροσκόπων, διότι δεν τους εδόθη ο απαιτούμενος χρόνος δια να προετοιμασθούν. Δυστυχώς, συνέχισεν ο κ. Πρόεδρος, λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μας δεν μας επέτρεψαν να ειδοποιηθούν ενωρίτερον. Ακολούθως ο κ. Βαφειαδάκης εξέφρασεν την ικανοοποίησίν του υπ' αυτόν Διοικητικού Συμβουλίου δια την καλήν επίδοσιν των μελών της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών ως και δια την οργάνωσιν των αγώνων η οποία όμως ως ετόνισεν επεδέχετο περαιτέρω βελτίωσιν.

horizontal rule

Ο λόγος του Προέδρου της ΕΑΑ κ. Π. Βαφειαδάκη,  εκφωνηθείς κατά την εορτήν απονομής των επάθλων των Δ' Πανελληνίων Αγώνων (19-12-1961)

Κύριε Πρόεδρε της ΒΑΛΕ,

Κύριε Πρόεδρε της ΑΛΑ,

Κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι,

Είμαι ευτυχής ν' απονείμω σήμερα τα έπαθλα των Δ' Πανελληνίων Αγώνων Αερομοντελισμού

Πρώτον πρέπει να εκφράσω την λύπην μου διότι εις τους αγώνας δεν έλαβον μέρος η Αερολέσχη Θεσ/νίκης, η ομάς Αερομοντελιστών Εδέσσης και οι Αεροπρόσκοποι, διότι, όπως μας είπαν, δεν τους εδόθη ο απαιτούμενος χρόνος δια να προετοιμασθούν Ισως να μην είχαν άδικον, αλλά λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μας δεν μας επέτρεψαν να τους ειδοποιήσωμεν ενωρίτερον.

Επιθυμώ εν συνεχεία να εκφράσω την ικανοποίησιν του Δ/κού Συμβουλίου μας, δια την καλήν επίδοσιν των μελών της Ε.Α.Α. κατά το λήγον έτος, τόσον εις τας κατασκευάς μοδέλλων διαφόρων τύπων αεροσκαφών, όσον και εις τον επιτυχή χειρισμόν αυτών

Ηδη νομίζω ότι επέστη ο καιρός όπως οι πλέον προχωρημένοι μοντελισταί επιδοθούν εις μελέτας και σχεδιάσεις προτύπων ιδικής τους εμπνεύσεως, έχοντες πάντοτε υπ' όψιν τους κανονισμούς της FAI . Ιδιαιτέρως θεωρώ καθήκον μου να τονίσω ότι περισσότερα μέλη ησχολήθησαν εφέτος εις τας κατασκευάς ραδιοκατευθυνομένων, με καλά αποτελέσματα.

Δυνάμεθα νομίζω να είπωμεν ότι γενικώς η δράσις της ΕΑΑ κατά το τρέχον έτος εσημείωσεν ικανοποιητικήν πρόοδον έναντι των προηγουμένων ετών.

Επανερχόμενος εις τους τελεσθέντας τελευταίους Πανελληνίους Αγώνας, θεωρώ σκόπιμον να κάμω μια κρητικήν επ' αυτών η οποία είμαι βέβαιος, θα είναι χρήσιμος δια τους περισσοτέρους εξ ημών.

Οι αγώνες εξτελέσθησαν συμφώνως προς τους κανονσιμούς της FAI με τινά ελαστικότητα, καθ΄όσον το πρώτον ετηρήθησαν ούτοι παρ' ημίν.

Τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικά δια τα ανεμόπτερα Α-2, τα της Ελευθέρας πτήσεως και τα ακροβατικά, ιδίως δε των πρώτων.

Σχετικώς με το αγώνισμα των Ραδιοκατευθυνομένων, δυστυχώς απεσύρθησαν δύο εκ των τριών αθλητών που ενεγράφησαν λόγω τεχνικών βλαβών, ο δε μόνος εναπομείνας έκαμε δύο απλάς πτήσεις μόνον.

Τα διδάγματα τα οποία απεκομίσαμεν εκ των αγώνων αυτών δυνάμεθα να τα συνοψίσωμεν εις τα εξής:

α) Οτι οι Πανελλήνιοι Αγώνες πρέπει να λαμβάνουν χώραν κατ' έτος και κατά τακτήν ημερομηνίαν Ηδη το Δ.Σ. απεφάσισεν όπως οι αγώνες ούτοι λαμβάνουν χώραν μεταξύ 15ης Σεπτεμβρίου και 15ης Οκτωβρίου.

β) Προ των Πανελληνίων Αγώνων να γίνωνται αναγκαστικώς προκριματικοί τοιούτοι, και να επιλέγωνται οι καλύτεροι αθληταί.

γ) Να μη λαμβάνη μέρος ο αυτός αθλητής εις πλείονα του ενός αγωνίσματα, την αυτήν ημέραν, εκτός εάν οι αγώνες κρατούν περισσότερον της μιας ημέρας.

δ) Οσον αφορά την οργάνωσιν των αγώνων δηλαδή την χρονομέτρησιν και παρακολούθησιν εν γένει των αθλημάτων και αθλητών, νομίζω ότι δυνάμεθα να είπωμεν αδιστάκτως ότι υπήρξεν ανωτέρα πάσης προηγουμένης επιδέχεται όμως περαιτέρω βελτίωσιν

και τώρα ας προχωρήσωμεν εις την επίδοσιν των επάθλων.

 

horizontal rule

Κουρουβακάλης Πλάτων, Κ. Καζάκος (πρόεδρος ΑΛΑ), Π. Βαφειαδάκης (πρόεδρος Ε.Α.Α.) , Ι. Γεωργακόπουλος (λογιστής Ε.Α.Α.)

αρχείο jkon

horizontal rule

όπως ανωτέρω

αρχείο jkon

horizontal rule

Γ. Σεβαστός, αναπληρωτής Αμερ. Στρατ. Ακολούθου, Π. Βαφειαδάκης

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Γριτσόπουλος, Δ. Βαγιάκης, Γ. Μπάφας, Πλ. Κουρουβακάλης

Γ. Σεβαστός, Αλ. Παπαγεωργίου

αρχείο jkon

horizontal rule

Το ανεμόπτερο που κρατά στο χέρι ο Αλ. Παπαγεωργίου, είναι το Jupiter V, με άνοιγμα φτερών 1,98 εκ, και ανήκε στην κατηγορία Α-3. Η κατασκευή του ήταν πολύ δύσκολη και χρονοβόρα.

αρχείο jkon

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]