Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Παναθηναϊκόν Στάδιον

Διάφορες εμφανίσεις

1960

3 Ιουλίου

(Διεθνείς αγώνες στίβου ενόπλων δυνάμεων - C.I.S.M.)

1961

3 Σεπτεμβρίου

(Πολεμική Αρετή των Ελλήνων)

Πρακτικό #52 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 19/9/61

Θέμα ΙΙον Συμμετροχή ομάδος αερομοντελιστών εις εορτήν Σταδίου επί τη πολεμική αρετή των Ελλήνων

Ενημερώνεται το Δ. Σ/λιον επί της ανωτέρω συμμετοχής μας και της επιτυχούς εμφανίσεως της ομάδας μας και αποφασίζεται να εκφρασθή η ευαρέσκεια του Δ/κού Σ/λίου προς τα συμμετέχοντα μέλη.

1962

6 Μαϊου

(Στρατιωτικοί αγώνες)

Πρακτικό #59 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 10/4/62

Θέμα Ιον Επίδειξις Σταδίου 9ης τρέχ

Ανακοινούται ότι συνεκροτήθη η ομάς ήτις θα λάβη μέρος εις την Εορτήν των Ενόπλων Δυνάμεων εις το στάδιο εκ των κ.κ. Πλατ. Κουρουβακάλη, Ιωανν. Κόκκοτα, Νικηφ. Φιλιππούση, Δημ. Δημόπουλο, Ευαγγ. Κανακάρη, και Ιωάννη Στουγιαννίδη και ότι παρεκλήθημεν υπό του ΓΕΑ (Αντισμηνάρχου κ. Παππά) όπως προβώμεν εις σύντομον επίδειξιν Control Lines 10-15 λεπτών. Επίσης όπως λάβουν μέρος εις την παρέλασιν 6 αθληταί κρατούντες ανά χείρας τα μοδέλα των

Δια την καλλιτέραν εμφάνισιν των αθλητών μας αποφασίζεται η αγορά 6 φανελλών συνολικής αξίας δρχ 251.

 

Πεπραγμένα έτους 1962

Την 6/5/62 ομάς της Ε.Α.Α. έλαβεν μέρος εις τους εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω Παναθλητικούς αγώνας.

1962

7 Οκτωβρίου

(50κοστή επετηρίς Βαλκανικών Πολέμων)

Πρακτικό #63 Δ.Σ. Ε.Α.Α. 2/10/62

Θέμα 2ον Επίδειξις Σταδίου

Αποφασίζεται όπως ομάς αερομοντελιστών προβή εις επίδειξιν κατά την Στρατιωτικήν Εορτήν του Σταδίου της 7 τρέχοντος επί τη 50ή επετηρίδι των Βαλκανικών Πολέμων.

Πεπραγμένα έτους 1962

Την 7/10/62 κατά τους Πανστρατιωτικούς αγώνας εν των Παναθηναϊκώ Σταδίω, έλαβεν χώραν και επίδειξις αερομοντέλων υπό ομάδος αερομοντελιστών καθ’ ήν η επιτυχία ήτο εξαιρετική.

1963

15 Σεπτεμβρίου

(Πολεμική Αρετή των Ελλήνων)

Πρακτικόν # 78 ΔΣ ΕΑΑ 27/8/63

Θέμα 4ον Επίδειξις εις Στάδιον της 29ης Σ/βρίου

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι ο αντισμήναρχος κ. Παππάς του ετηλεφώνησε και τον παρεκάλεσε όπως η Ε.Α.Α. προβή εις επίδειξιν αερομοντέλλων κατά την γενησομένην εις το Στάδιον εορτήν της 29ης Σ/βρίου, επετείου της Νίκης του Γράμμου-Βίτσι

Το συμβούλιον αποφασίζει την συμμετοχήν μας εις την εορτήν.

(Σημείωση: όπως φαίνεται άλλαξε εν τω μεταξύ η ημερομηνία)

horizontal rule

Πρακτικόν # 81 ΔΣ ΕΑΑ 22/10/63

Θέμα 3ον Επίδειξις Σταδίου

Ανακοινούται ότι κατά την 15/9/63 γενομένη επίδειξις δεσμίων ακροβατικών προτύπων εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον κατά την ημέραν της εορτής της Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων υπήρξεν λίαν επιτυχής και αποφασίζετι όπως συγχαρώμεν τους λαβόντας μέρος κατά προσεχή συγκέντρωσιν εν τω εντευκτηρίω.

Κείμενο εκφωνηθέν σε μία ή περισσότερες επιδείξεις

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]