Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Υλικά

Παραγγελίες - Διάθεση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Την εποχή της ίδρυσης της Ε.Α.Α. οι αερομοντελιστές είχαν ένα βασικό πρόβλημα: να βρούν υλικά (σχέδια, ξύλο balsa, κινητήρες, έλικες, κόλλα, χαρτί επικάλυψης, κ.λ.π.)

Ο Αντώνης Βαφιαδάκης θυμάται:

"Τα εξ Αμερικής υλικά τα αγοράζαμε από Αμερικανούς που υπηρετούσαν στην Βάση του Ελληνικού. Τα μοντέλα τα φτιάχναμε από σχέδια και μπάλσα βρίσκαμε σε κομμάτια από σωσήβιες σχεδίες πλοίων που κάποιος πουλούσε στο Μοναστηράκι."

Ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Καβαθάς, μας είπε για την εποχή εκείνη:

"Στο εμπόριο δεν υπήρχε κόλλα για μπάλσα. Παίρναμε τις χτένες που ήταν από σελλουλόζη, τις σπάγαμε σε μικρά κομμάτια, και τις ρίχναμε σε ασετόν, για να λυώσουν και να γίνουν κόλλα."

 

Στην Αθήνα υπήρχαν δύο καταστήματα παιχνιδιών, ο "Τσοκάς" στην οδό Αιόλου και η "Πανελλήνιος Αγορά" στην οδό Πανεπιστημίου. Αυτά, εκτός από παιχνίδια, πουλούσαν και υλικά κατασκευής και πτήσης αερομοντέλων. Τα υλικά αυτά, τα εκτελώνιζαν ως "αθύρματα" (παιχνίδια), και ήταν επιβαρημένα με τους υψηλούς δασμούς. Ετσι, μετά και την προσθήκη του αναγκαίου επιχειρηματικού κέρδους οι τιμές πώλησής τους ήταν εξωφρενικές ακόμα και για τους πλούσιους Αθηναίους.

Από τους πρώτους μήνες της ζωής της, η ΕΑΑ οργανώθηκε εις το έπακρον για να παρέχει στα μέλη φθηνά κατασκευαστικά υλικά.

Οπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, οι επιχορηγήσεις για την αγορά των υλικών προήρχοντο κυρίως από την Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος (Β.Α.Λ.Ε.), ή την Αερολέσχη Αθηνών (Α.Λ.Α.), στους οποίους φορείς υπήγετο διοικητικά η Ε.Α.Α. (ο νόμος επέτρεπε μόνο μία Αερολέσχη σε κάθε νομό).

Οι εισαγωγές εγένοντο στο όνομα της Β.Α.Λ.Ε. και τα πρώτα έτη η Ε.Α.Α. επιδοτούσε αυτά τα υλικά με 50% έως και 100% για να μπορούν να τα αποκτήσουν και τα μέλη με τη χαμηλή οικονομική άνεση.

Ετσι όλοι οι αερομοντελιστές την εποχή εκείνη ήθελαν να γραφτούν μέλη της Ενώσεως, για να έχουν πρόσβαση στα φθηνά υλικά. Αντίθετα, οι ήδη εγγεγραμμένοι δεν έλεγαν στους ανένταχτους που είναι η "Λέσχη" για να μην γίνουν πολλοί και μειωθεί η διαθεσιμότητα των υλικών.

Για πολλά χρόνια εφαρμόστηκε ένα αυστηρό σύστημα διαχείρισης των υλικών, με καρτέλα παρακολούθησης για κάθε μέλος, ώστε αφ' ενός να μη γίνεται σπατάλη, αφ' ετέρου να προασπίζεται η αφορολόγητη προμήθειά τους, και η επιδοτούμενη έκπτωση.

Πολλές φορές όμως μέσα στα χρόνια, οι επιχορηγήσεις στέρεψαν, και οι ενέργειες για την ατελή εισαγωγή των υλικών είτε αργούσαν, είτε δεν κατέληγαν σε αίσιο αποτέλεσμα.

Δεν άργησε και η στιγμή που καταργήθηκε η "ατέλεια".

Τα συστήματα και ο τρόπος λειτουργίας της αποθήκης της Ε.Α.Α. άλλαξαν πολλές φορές, έως τις αρχές της δεκαετίας του '90 οπότε απεφασίσθη ότι είχε πλέον επιτελέσει ευδοκίμως την αποστολή της και διεκόπη οριστικά η λειτουργία της.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να περιλάβουμε ακόμα και την μικρότερη λεπτομέρεια που έχουμε υπ' όψη μας ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να αντιληφθεί το πνεύμα της κάθε εποχής και να ζήσει σήμερα τις αγωνίες που βίωναν οι πρωτοπόροι αερομοντελιστές για να αποκτήσουν ένα φύλλο μπάλσα, ή ένα σωληνάριο κόλλα.

 

horizontal rule

Πρακτικό #3 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/52

Συνεζητήθη ακολούθως το θέμα της διανομής των κατασκευαστικών υλικών εις τα μέλη της ενώσεως και απεφασίσθη όπως ταύτα παρέχονται μόνον εφ' όσον αυτά έχουν τακτοποιηθεί ταμειακώς και εφ' όσον αποδεδειγμένως θέλουσι κατασκευάση συγκεκριμμένον υπόδειγμα αεροσκάφους, κατόπιν σχεδίου ιδικού των ή ετέρας πηγής.

horizontal rule

Πρακτικό #11 ΔΣ ΕΑΑ 12/1/53

Εν συνεχεία ο Εφορος Υλικού αναφέρει ότι τα εν τη αποθήκη ευρισκόμενα υλικά δεν επαρκούν δια τας ανάγκας της Ενώσεως και ζητεί όπως το προεδρείον της Ενώσεως έλθη εις συνεννόησιν μετά του προεδρείου της ΒΑΛΕ δια να εξεύρουν τρόπον προμηθείας νέων υλικών. Η πρότασις γίνεται δεκτή, ο δε πρόεδρος αναλαμβάνει όπως έλθη εις συνεννόησιν μετά των αρμοδίων της ΒΑΛΕ και σηζητήση δια το όλον θέμα.

horizontal rule

Πρακτικό #12 ΔΣ ΕΑΑ 8/2/53

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι, κατόπιν συνομιλιών μετά των αρμοδίων της ΒΑΛΕ ούτοι υπεσχέθησαν ότι θα χορηγήσουν χρηματικάς ενισχύσεις εξ 1.500.000 δρχ δια τας προσωρινάς ανάγκας της Ενώσεως, επίσης ο κ. Πρόεδρος Σαπουνάκης αναφέρει ότι εις το κατάστημα Χ. Κρασά παρά το Μοναστηράκιον υπάρχει ξυλεία Balsa εις ακατέργαστον κατάστασιν (καδρόνια διαφόρων διαστάσεων) ζητεί δε όπως το συμβούλιον εγκρίνη την αγοράν ποσότητος ξυλείας αναλόγου με το εκ της ΒΑΛΕ χορηγηθησόμενον χρηματικόν ποσόν (1.500.000).

Το συμβούλιον εγκρίνει την πρότασιν και αναθέτει εις τους κ.κ. Πρόεδρον και Γεν. Γραμματέαν όπως ενεργήσουν δια την λήψιν των χρημάτων και εν συνεχεία δια την αγοράν.

Εν συνεχεία ενέκρινεν την υπό του κ. Προέδρου αναληφθείσα πρωτοβουλίαν εκτυπώσεως (φωτοτυπία) σχεδίου καταλλήλου δι' αρχαρίους.

horizontal rule

Πρακτικό #13 ΔΣ ΕΑΑ 18/3/53

Ο κ. Πρόεδρος καθιστά γνωστόν στο συμβούλιον ότι ηγοράσθη ποσότης ξυλείας Balsa 0.41469 κυβικών μέτρων αξίας 1.037.000 δρχ εκ του καταστήματος Χ. Κρασά η οποία επληρώθη εκ του καταβληθέντος υπό της ΒΑΛΕ ποσού των 1.5000.000 δρχ, ζητά δε όπως εγκρίνει το συμβούλιον την δωρεάν διάθεσιν του υλικού τούτου εις τα μέλη.

Το Συμβούλιον ενέκρινεν την πρότασιν

Επίσης το Συμβούλιον παρακαλεί τον κ. Πρόεδρον όπως διαβιβάσει τας ευχαριστίας της Ενώσεως εις τον κ. Π. Ησαϊαν, τακτικού μέλους αυτής, όστις διέθεσεν φορτηγόν αυτοκίνητον δια την μεταφοράν της ξυλείας από του τόπου αγοράς εις τα γραφεία της Ενώσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #14 ΔΣ ΕΑΑ 12/4/53

Εν αρχή ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ο πωλών την ξυλείαν balsa Χ. Κρασάς δύναται να κόψη ταύτην εις όλας τας διαστάσεις αντί μικρού σχετικώς αντιτίμου,  αναθέτει εις τον κ. Γεν. Γραμματέαν όπως καταστήση γνωστόν εις τα μέλη δια την τυχούσαν ανάγκην κοπής ταύτης.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι εις την επί της οδού Σωκράτους 3 αντιπροσωπείαν της ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ Α.Ε. υπάρχουν σωληνάρια κόλλας Duco και ζητά την έγκρισιν δια την αγοράν 100 τεμαχίων μεγάλου μεγέθους, και διάθεσιν αυτών εις τα μέλη. Προτείνη δε όπως το ήμισυ της αξίας καταβληθή υπό του ταμείου της Ενώσεως, το δε υπόλοιπον υπό των ενδιαφερομένων μελών.

Το Συμβούλιον δέχεται την πρότασιν και εγκρίνει αυτήν αναθέτει δεν την αγοράν εις τον κ. Γεν. Γραμματέαν.

horizontal rule

Πρακτικόν #15 ΔΣ ΕΑΑ 9/5/53

Επίσης αναφέρει ότι ηγοράσθησαν 100 σωληνάρια (Duco) συνδετικής κόλλας, και ήρχισεν η διάθεσίς της εις τα μέλη, έναντι του ημίσεως της αξίας της.

horizontal rule

Πρακτικόν #16 ΔΣ ΕΑΑ 11/6/53

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι εις αμερικανός αξιωματικός της αεροπορίας έχει την δυνατότητα να προμηθεύση εις την Ενωσιν κατασκευαστικά υλικά. Ως εκ τούτου ζητά την έγκρισιν της αγοράς υλικού δια τας ανάγκας της Ενώσεως. Η πρότασις συζητηθείσα εγκρίνεται και αποφασίζεται όπως ολόκληρος η επιχορήγησις της ΒΑΛΕ, καθώς και το μεγαλύτερον μέρος εκ των χρημάτων του ταμείου διατεθεί δια την αγοράν των υλικών τούτων, τα οποία θα χορηγούνται εις τα μέλη εις το ήμισυ της αξίας των, τα δε εισπραττόμενα χρήματα θα διατίθενται και πάλιν δια τον αυτόν σκοπόν, ώστε να υπάρχη διαρκώς απόθεμα εις την αποθήκην της Ενώσεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #19 ΔΣ ΕΑΑ 17/9/53

Ο κ. Γ. Γραμματεύς θέτει υπ΄όψιν του Συμβουλίου ότι η Αερομοντελλιστική Οργάνωσις της Γιουγκοσλαβίας απέστειλεν το παρελθόντα μήνα ως δώρον προς τους μοντελλιστάς Αθηνών ποσότητα σχεδίων περιοδικών ως και εσωτερικούς κανονισμούς

Το Συμβούλιον αναθέτει εις τον κ. Γεν Γραμματέα όπως ευχαριστήση τους Γιουγκοσλάβους συναδέλφους δι' εγγράφου.

horizontal rule

Πρακτικόν #23 ΔΣ ΕΑΑ 5/1/54

Τη προτάσει του κ. Προέδρου αποφασίζεται η αγορά δέκα μικροσκοπικών κινητήρων από Αμερικανόν αξιωματικόν της αεροπορίας όστις διαθέτει τούτους προς πώλησιν.

horizontal rule

Πρακτικόν #24 ΔΣ ΕΑΑ 9/2/54

Ο κ. Γ.Γ. αναφέρει ότι υπό της αερολέσχης Αθηνών ελήφθη το ποσόν των δρχ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ως μέρος της επιχορηγήσεως δια το τρέχον έτος και ότι εξ αυτών διετέθησαν οκτακόσιαι τριάκοντα χιλιάδες δρχ. (830.000) δια την αγοράν δέκα (10) κινητήρων 1/2Α και ότι τούτοι θα διατεθούν εις τα μέλη.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως διατεθούν εις το ήμισυ της αξίας των ώστε να δύνανται και τα πτωχότερα μέλη να τους αποκτήσουν. Το Συμβούλιον κατόπιν συζητήσεως δέχεται την πρότασιν του κ. Προέδρου

horizontal rule

Πρακτικόν #30 ΔΣ ΕΑΑ 10/8/54

Ο κ. Γ.Γ. επίσης αναφέρει ότι ελήφθη το ποσόν των τεσσάρων χιλ (4.000) δρχ. υπολοίπου της επιχορηγήσεως από τη ΑΛΑ το οποίον και κατετέθη ήδη εις την Εμπορ. Τράπεζαν Ελλάδος, αποφασίζεται δε όπως δι' αυτών αγορασθούν εξ Αγγλίας διάφορα κατασκευαστικά υλικά δια τας ανάγκας των μελών.

horizontal rule

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/54

Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής εις την ΒΑΛΕ δια της οποίας να αιτείται όπως αύτη ενεργήση τα δέοντα δια την ατελήν εισαγωγήν εξ Αγγλίας των υλικών καθώς επίσης δια την μείωσιν των κομίστρων παρά της ΤΑΕ.

horizontal rule

Πρακτικόν #34 ΔΣ ΕΑΑ 12/1/55

Τον λόγον λαμβάνει ο Γεν. Γραμματεύς ο οποίος αναφέρεται εις το θέμα της χορηγήσεως των αφιχθέντων υλικών εις τα μέλη της Ενώσεως και του τρόπου δια του οποίου θα γίνεται η διάθεσις, προτείνει δε όπως χάριν οικονομίας εις τα εντάλματα παραδόσεως υλικού περιλαμβάνονται ποσότητες δύο ή τριών μελών ομού. Η πρότασις γίνεται δεκτή υπό πάντων των συνέδρων.

horizontal rule

Πρακτικόν #35 ΔΣ ΕΑΑ 18/2/55

Κατόπιν θέτει υπ' όψιν του συμβουλίου επιστολήν της ΑΛΑ δια της οποίας γνωρίζεται ότι η επιχορήγησις δια το έτος 1955 ανέρχεται εις είκοσι πέντε χιλάδας δραχμάς (25.000). Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως αμέσως άμα τη λήψει των χρημάτων τούτων εξοφληθή το προς την Εμπορικήν Τράπεζαν χρέος της ΕΑΑ, το υπόλοιπον δε χρησιμοποιηθή δια την εισαγωγήν ετέρων υλικών δια τα μέλη.

horizontal rule

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 24/6/55

Τον λόγον λαμβάνει ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος ζητεί όπως εγκριθή επειγόντως μικρόν κονδύλιον δια την άμεσον αγοράν σωληναρίων κόλλας (Duco) δια τας ανάγκας των δια την Γιουγκοσλαυίαν αναχωρούντων μελών, καθώς και δια τα άλλα μέλη. Η πρότασις γίνεται υπό πάντων δεκτή και αποφασίζεται όπως μόνον εις τα μέλη τα μετέχοντα των Αγώνων εις Γιουγκοσλαυία η κόλλα δοθή εις το ήμισυ της αξίας αγοράς της.

horizontal rule

Πρακτικόν #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/55

Κατ' αρχήν ο Γ. Γραμματεύς κ. Καμπουρόπουλος επανελθών εκ Γιουγκοσλαυίας, όπου μετείχε των εις Titograd τελεσθέντων διεθνών αγώνων πτήσεως μοντέλλων αεροπλάνων διαβιβάζει τους χαιρετισμούς των Γιουγκοσλαύων αεραθλητών και παραδίδει εις τον κ Πρόεδρον δέκα (10) μοντέλλα (εξαρτήματα προς κατασκευή) δι' αρχαρίους, δώρον των Γιουγκοσλαύων μοντελλιστών προς τους Ελληνες συναδέλφους των .

Επίσης αναθέτει εις τον Γ.Γ. την συγκέντρωσιν στοιχείων δια την εισαγωγήν υλικών εξ Αγγλίας και την υποβολήν τούτων εις το Δ.Σ προς έγκρισιν.

horizontal rule

Πρακτικόν #43 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/55

Λαβών τον λόγον ο κ. Γ. Γραμματεύς ... κατόπιν θέτει υπ΄όψιν του συμβουλίου πρόχειρον κατάλογον δια την παραγγελίαν των υλικών εξ Αγγλίας. Δια τον πλήρη και λεπτομερή κατάλογον των υλικών τούτων το συμβούλιον αναθέτει εις τον έφορον Υλικού και Γεν. Γραμματέα όπως εν συνεργασία καταρτίσουν τον κατάλογον με τα πλέον απαραίτητα και χρήσιμα υλικά δια την κατασκευήν μοντέλων αεροπλάνων.

horizontal rule

Πρακτικόν #50 ΔΣ ΕΑΑ 3/4/56

Θέμα ΙΙον Αφιξις υλικών

Ο κ. Καμπουρόπουλος λέγει ότι υπολογίζει να έχουν έλθει μετά δύο ημέρας συνεχίζων δε λέγει ότι ο κ. Πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών είπεν ότι θα διατεθούν εις τους κ.κ. Καθηγητάς.

Ο κ. Πρόεδρος αντιτείνη εις αυτό και αποφασίζεται όπως τα υλικά τακτοποιηθούν εις πακέτα των 10 τεμαχίων δια την καλυτέραν εξυπηρέτησίν των.

Οσον αφορά για τα σχέδια τα οποία θα χρειασθούν οι κ.κ. Καθηγηταί ο κ. Γεν Γ. Γραμματεύς λέγει ότι υπάρχουν ευρίσκονται δε εις χείρας του κ. Εφόρου Υλικού.

horizontal rule

Πρακτικόν #51 ΔΣ ΕΑΑ 27/4/56

Θέματα: Διάθεσις υλικού...

Εν αρχή ο κ. Βαφιαδάκης προτείνη όπως το συμβούλιον δεχθή να μην δοθή η ξυλεία προς τα Σχολεία, δια τον λόγον ότι είναι ελάχιστος ο χρόνος της λειτουργίας των, εισέτι. Εκείνο το οποίον θα ήτο δυνατόν ν' αποδώση σήμερον, είναι η εργασία αυτών των καθηγητών οι οποίοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα διάφορα υλικά. Η πρότασις γίνεται δεκτή.

Ακολουθεί συζήτησις επί της ληφθείσης παραγγελίας balsa, υπό του κ. Προέδρου κατά την οποίαν προτείνεται όπως οι Αερομοντελλισταί λάβουν αναλογίαν επί των υλικών, των διαφόρων διαστάσεων, εις τας οποίας υπάρχει έλλειμμα εις την παραγγελίαν.

Η πρότασις αντικρούεται υπό του κ. Γεν Γραμματέως ο οποίος λέγει ότι έχει συνεννοηθή με την ΒΑΛΕ και εδόθη εντολή όπως λάβωμεν ολόκληρον την παραγγελίαν η οποία αρχικώς εδόθη σύμφωνα με τας ανάγκας μας.

Ο κ. Εφορος Υλικού ερωτά εάν είναι δυνατόν να δοθή ποσότης υλικού εις τον υπάλληλον της Ενώσεως, ο οποίος θα χορηγή εις τους διαφόρους αιτούντας και προς καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των διαφόρων μελών. Το Συμβούλιον εγκρίνει την πρότασιν.

horizontal rule

Πρακτικόν #51 ΔΣ ΕΑΑ 27/4/56

Ο πρόεδρος επαναφέρει το θέμα υλικών και της δωρεάς χορηγήσεώς των ο δε κ. Βαφιαδάκης προτείνη όπως δίδονται αυτά εις τα μάλλον αποδίδοντα μέλη.

horizontal rule

Πρακτικόν #54 ΔΣ ΕΑΑ 29/5/56

ΘΕΜΑ Ιον Παράδοσις υλικού, Ατέλεια υλικού.

Αποφασίζεται η παράδοσις των υλικών δια τα σχολεία εις την ΒΑΛΕ. Επίσης αποφασίζεται όπως το Συμβούλιον φροντίση κι' εκδοθή απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών δια την ατελήν είσοδον της παραγγελίας.

horizontal rule

Πρακτικόν #58 ΔΣ ΕΑΑ 31/7/56

Θέμα 5ον Μετά διεξοδικήν συζήτησιν αποφασίζεται η κοστολόγησις του kit ΛΕΩΝΙΔΑΣ προς δρχ 5 (πέντε) έκαστον.

Θέμα 6ον Αποφασίζεται η χορήγησις δωρεάν υλικών και συγκεκριμένως Balsa και Cement εις τα μέλη της Ενώσεως υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η χορήγησις υλικού θα γίνεται μόνον εις τα μέλη τα εκπληρώσαντα τας ταμειακάς των υποχρεώσεις.

Προκειμένου μέλος τι να προβή εις την κατασκευήν μοδέλλου αεροπλάνου, θα υποβάλλη έγγραφον αίτησιν εις την οποίαν θ' αναφέρη τον τύπον του μοδέλλου που θα κατασκευάση την αναγκαιούσαν ξυλείαν και κόλλαν. Ταυτοχρόνως θα προσκομίζη το σχεδιάγραμμα του κατασκευασθησομένου μοδέλλου. Αφού ελεγχθούν η αίτησις υπό του Γραμματέως και εν συνεχεία υπό του Γεν. Γραμματέως (ή εν απουσία αυτού υπό ετέρου εξουσιοδοτμένου μέλους του Συμβουλίου) και μονογραφή παρ' αμφοτέρων θα καταχωρήται εις την καρτέλαν του μέλους ήν θα μονογράφη ο τελευταίος κατά την παραλαβήν του υλικού. Η χορήγησις ξυλείας ή κόλλας δι' επισκευάς, θα γίνεται κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν και μετά ταύτα δυνατόν έλεγχον προς αποφυγήν σπατάλης υλικού.

Ουδέν μέλος δικαιούται να λαμβάνη πέραν των 2 σωληναρίων κόλλας μηνιαίως.

Δια να λάβη τις εκ νέου υλικόν οφείλη να προσκομίση το μοδέλλο το οποίον κατεσκεύασε με το προηγούμενως χορηγηθέν υλικόν.

Προβλέπεται η τήρησις ειδικού βιβλίου μητρώου των κατασκευαζομένων μοδέλλων. Εν το εν λόγω βιβλίον θα καταχωρούνται υπό ιδίαν μερίδα εκάστου αι κατασκευαί αυτού.

horizontal rule

Πρακτικόν #59 ΔΣ ΕΑΑ 21/8/56

Θέμα Ιον. Εις συμπλήρωσιν της ληφθείσης κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν αποφάσεως, ως προς την χορήγησιν δωρεάν υλικών εις αρχαρίους αερομοδελιστάς, αποφασίζεται όπως:

1) Η πρώτη δοκιμαστική πτήσις των κατασκευαζομένων μοδέλων γίνεται παρουσία μελών του Συμβουλίου και κατά προτίμησιν κατά τας ασκήσεις της Ενώσεως.

2) Εάν τα κατασκευαζόμενα μοδέλα είναι κακότεχνα και κατά συνέπειαν δεν πετούν, να μη χορηγούνται νέα υλικά.

3) Κατά τας κατασκευάς και δοκιμάς ν' ακολουθούνται αι προβλεπόμεναι υπό του Συμβουλίου οδηγίαι, εις πάντα δε μη συμορφούμενον να μην χορηγούνται εφεξής υλικά.

Θέμα ΙΙΙον. Κατόπιν εισηγήσεως του κ. Πλανούδη αποφασίζεται όπως χορηγηθή εις την Αερολέσχην Θεσ/νίκης ξυλεία balsa ής έχει ανάγκην, εις αντάλλαγμα δε μας δώσει αύτη Γαλλικήν σκληράν ξυλείαν κατάλληλον δια κατασκευάς ανεμοπτέρων και λαστιχοκινήτων, της οποίας η ημετέρα Ενωσις στερείται.

horizontal rule

Πρακτικόν #61 ΔΣ ΕΑΑ 11/9/56

Θέμα Ιον. Ατέλειαι παραγγελιών εις Αγγλίαν και Αμερικήν.

Ανακοινούται ότι η Αερολ. Αθηνών δεν επέτυχεν ακόμη την ατέλειαν των εν περιθωρίω παραγγελιών.

Προτείνεται να παρακληθή ο κ. Λ. Παλαιολόγου να εντείνη τας ενεργείας του. διότι, ως φαίνεται δεν παρακολουθήται επισταμένως η υπόθεσις εις τα αρμόδια Υπουργεία Αεροπορίας και Οικονομικών.

horizontal rule

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 9/10/56

Θέμα Vον Εκτελωνισμός παραγγελίας μας και εκπαίδευσις διδασκάλων

Αποφασίζεται όπως απευθυνθή έγγραφον προς την Βασιλικήν Αερολέσχην της Ελλάδος εις ο να εκτίθεται το θέμα της ατελούς εισαγωγής των εις Πειραιά υλικών μας, ως και το τοιούτον της εκπαιδεύσεως των καθηγητών των Σχολείων.

horizontal rule

Πρακτικόν #66 ΔΣ ΕΑΑ 26/10/56

Θέμα ΙΙΙον Απογραφή.

Αποφασίζεται η απογραφή του εις την αποθήκην υλικού προ της παραλαβής των ειδών της νέας παραγγελίας.

Θέμα Vον Ενέργειαι δια την νομοθετικήν ρύθμισιν της ατελείας

Αποφασίζεται να συνεχισθούν εν συνεργασία της ΒΑΛΕ και Αερολ. Αθηνών αι ενέργειαι δια την Νομοθετικήν ρύθμισιν της ατελείας των ειδών αερομοδελισμού.

horizontal rule

Πρακτικόν #67 ΔΣ ΕΑΑ 6/11/56

Θέμα ΙΙον Απογραφή

Κατόπιν αποφάσεως Δ/κού Συμβουλίουτης 26/10/56 περί απογραφής, ο κ. Α. Μαθιέλης ενηργήσατο παρουσία και κ. Ι. Γεωργακοπούλου την απογραφήν της αποθήκης. Επίσης σχετικά προς το θέμα της απογραφής, υλικού αποφασίζεται όπως μη διατεθή προς τα μέλη οιονδήποτε υλικόν κι' εν ουδεμιά περιπτώσει, μέχρι της προσεχούς συνεδριάσεως του Δ/κού Συμβουλίου.

 
horizontal rule

Πρακτικόν #68 ΔΣ ΕΑΑ 4/12/56

Θέμα ΙΙον Ανακοινώσεις: α)... , β)..., γ)..., δ) Οπως προωθηθή το θέμα της ατελούς εισαγωγής ειδών αερομοδελισμού δια της  τροποποιήσεως του άρθρου 9 του σχετικού νόμου.,

Θέμα ΙΙΙον Διάθεσις υλικών εν αποθήκη.

Απεφασίσθη η διάθεσις των εν τη αποθήκη ξυλείας balsa και Britfix cement εις το ήμισυ της τιμολογιακής αξίας των υπό τας γνωστάς προϋποθέσεις.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #1 ΔΣ ΕΑΑ 13/2/57

Θέμα 4ον: Ως προς τους κ.κ. Πλανούδην και Σακελλαράκην απουσιάζοντας εις το εξωτερικόν λαμβάνεται παμψηφεί απόφασις όπως διαγραφούν αι οφειλαί των, θεωρουμένων των προς αυτούς χορηγηθέντων υλικών, ως δωρεάν γενομένων.

horizontal rule

Πρακτικόν #3 ΔΣ ΕΑΑ 22/3/57

Θέμα 3ον: Προμήθεια υλικού αερομοντελισμού. Αποφασίζεται όπως αποσταλή επιστολή προς την Αερολέσχην Θεσ/ νίκης και  Ρόδου ως και προς τους Αεροπροσκόπους Αθηνών, δια της οποίας να αιτείται όπως μας γνωρίσουν εάν επιθυμούν να μετ΄σχουν εις ςτην προσεχή παραγγελίαν υλικού Αερομοντελισμού εκ του εξωτερικού.

Θέμα 4ον: Κοστολόγησις υλικού αγορασθέντος παρά κ. Καταρτζή. Ο κ. Βαφιαδάκης προτείνει και αποφασίζεται παμψηφεί όπως τ' ανωτέρω υλικόν πωληθή εις το ήμισυ της τιμής κτήσεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #4 ΔΣ ΕΑΑ 7/5/57

Θέμα ΙΙΙον Παραγγελία υλικών εξωτερικού

Αποφασίζεται όπως δια την παραγγελίαν αγοράς κατασκευαστικών υλικών εκ του εξωτερικού ανακοινωθή και εις τα μέλη δια να δηλώσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν εις αυτήν.

horizontal rule

Πρακτικόν #6 ΔΣ ΕΑΑ 2/7/57

Θέμα ΙΙΙ Παραγγελία Αμερικής

Αποφασίζεται όπως το ταχύτερον διαβιβασθή η παραγγελία Αμερικής ήτις δέον να περιλάβη κυρίως καύσιμα ως και μακρόν αριθμόν αεροσκαφών εκ πλαστικού προς εκπαίδευσιν των μελών της Ε.Α.Α. εις Control Line

horizontal rule

Πρακτικόν #7 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/57

Θέμα ΙV Παραγγελία Αμερικής

Εγκρίνεται το συνταχθέν σχέδιον Παραγγελίας και προτείνεται όπως ζητηθούν προσφοραί από διαφόρους εξαγωγικούς οίκους Αμερικής.

horizontal rule

Πρακτικόν #8 ΔΣ ΕΑΑ 3/9/57

Θέμα Ι Παραγγελία Balsa και Kits εις Γερμανίαν

Ανατίθεται εις την Τεχνικήν Επιτροπήν η σύνταξις παραγγελίας ξυλείας Balsa και Kits εις Γερμανίαν.

Επίσης αποφασίζεται ν' απευθυνθή επιστολή προς την Β.Α.Λ.Ε. δι ής να ζητήται η χορήγησις ημίν Δραχ 15.000 εκ της εγκεκριμένης πιστώσεως, προκειμένου να προβώμεν εις την ως άνω παραγγελίαν.

horizontal rule

Πρακτικόν #9 ΔΣ ΕΑΑ 24/9/57

Θέμα V Παραχώρηση μηχανής

Αποφασίζεται η παραχώρηση δωρεάν μιάς μηχανής E.D. 3,46 εις κ. Β. Ασπιώτην δι' επιστημονικήν μελέτην και έρευναν.

horizontal rule

Πρακτικόν #16 ΔΣ ΕΑΑ 16/1/58

Θέμα ΙΙ Πώληση υλικών εις τιμήν κτήσεως

Αποφασίζεται όπως τα υλικά πωλούνται εφ' εξής εις την τιμήν κτήσεως και τούτο λόγω του περιορισμού της επιχορηγήσεως υπό της ΒΑΛΕδια το έτος 1958.

horizontal rule

Πρακτικόν #16 ΔΣ ΕΑΑ 23/1/58 (εκ λάθους δεν άλλαξαν το #)

Θέμα ΙΙΙ Υλικά εις αποθήκη

Ο κ. Κορέσης έφορος υλικού, ανακοινοί ότι άρχισε κατατοπιζόμενος εις την αποθήκην υλικού, και συντόμως θα προβή εις έλεγχον αυτού.

Θέμα V Παραγγελία Αμερικής

Ανακοινούται ότι δεν ελήφθησαν εισέτι υπό της Εμπορικής Τραπέζης ορισμένα ελλείποντα δικαιολογητικά εισαγωγής δια τον διακανονισμόν της φορτωτικής μας. Εν τω μεταξύ εγράψαμεν και ημείς εις τον Hobby Center παρακαλούντες όπως επισπεύση την αποστολήν των δικαιολογητικών.

Συνιστάται η λήψις των αναγκαίων μέτρων δια την αποφυγήν υπερημεριών και άλλων επιβαρύνσεων.

Θέμα VI Παραγγελία Γερμανίας.

Ανακοινούται ότι εγένετο η προεργασία δια παραγγελίαν υλικών εις Γερμανίαν η αξία της οποίας ανέρχεται εις δρχ 18.000 περίπου. Εις ταύτην περιελήφθησαν κυρίως διάφορα kits, μηχαναί, τροχοί και ολίγα εξαρτήματα. Απομένει δε να συμπληρωθή δια ξυλείας Balsa.

Θέμα VII Ανάλωσις υλικού

Εγκρίνεται η διαγραφή του κατωτέρω αναλωθέντος υλικού υπό των κ.κ. Γ. Μανουσάκη και Γ. Καμπουροπούλου κατά την παράδοσιν μαθημάτων, ως και του τοιούτου του αναλωθέντος κατά την επίδειξιν Θεσ/νίκης και οργάνωσιν της αναβληθείσης εκθέσεως της Α.Λ.Α.

(ακολουθεί πίνακας υλικών)

Αποφασίζεται όπως δια πάσαν χορήγησιν υλικού δωρεάν προς ανάλωσιν, υφίσταται προηγουμένη έγκρισις του Διοικητικού Συμβουλίου.

horizontal rule

Πρακτικόν #18 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/58

Θέμα Ι: Πώλησις υλικών εις το ήμισυ του κόστους των

Αποφασίζεται η εφεξής πώλησις των υλικών εις το ήμισυ του κόστους των, κατόπιν της υποσχέσεως της  Βασιλικής Αερολέσχης ότι θα επιχορηγήση την Ε.Α.Α. δια το τρέχον έτος με δρχ 22.000 για την αγοράν υλικών

Θέμα IX: Παραγγελία Γερμανίας

Ανακοινούται ότι απεστάλη την 3ην τρεχ. η παραγγελία εις τον οίκον J. Graupner Γερμανίας ήτις περιλαμβάνει εκτός τωνυλικών δια λ/σμόν της Ε.Α.'Α. και είδη προοριζόμενα δια το Σώμα Ελλ. Προσκόπων (αεροπροσκόπους) και μελών της Ε.Α.Α. Επίσης ότι εζητήθη pro-forma δι ατα είδη Ραδιοκατευθυνομένων, τη συστάση του αρχηγού του Γ.Ε.Α.

horizontal rule

Πρακτικόν #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα ΙΙΙ Παραγγελία Γερμανίας

Ανακοινούται ότι μετά την είσπραξιν δρχ 22.000 από την ΒΑΛΕ έναντι της εφετινής επιχορηγήσεώς μας, διεβιβάσθη η παραγγελία μας την 23 τρέχοντος εις κ. J. Graupner, Kirchheim-Teck.

 
horizontal rule

Πρακτικόν #20 ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα ΙΙΙ Παραγγελία εις Γερμανίαν

Ανακοινούται ότι ελήφθη επ/λή του κ. J. Graupner, δι ής μας γνωρίζει ότι εφορτώθη η παραγγελία μας, και ότι αυτή πρέπει να ευρίσκεται εδώ περί τα τέλη του μηνός.

Θέμα ΙΙΙ Καταβολή αξίας παραγγελίας εις Γερμανίαν

Ανακοινούται ότι μέλη τινά δεν κατέβαλαν την αξίαν της παραγγελίας των εις Γερμανίαν

Αποφασίζεται όπως κληθούν οι εν λόγω να καταβάλλουν τα οφειλόμενα εντός οκταημέρου, εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεώς των τα παραγγελθέντα υπ΄αυτών είδη θα περιέλθουν εις την κυριότητα της Ενώσεως, οι δικαιούχοι δε θ' αποκλεισθούν από πάσαν αγορά υλικκών δι' ορισμένον χρόνον.

Θέμα Χ : Επιστολή και προσφορά Γερμανικού οίκου Brayer

Προτείνεται ν' απαντήσωμεν εις τον εν λόγω οίκον ότι θα έχωμεν υπ' όψιν μας την προσφορά των, δια μελλοντικήν παραγγελίαν.

horizontal rule

Πρακτικόν #21 ΔΣ ΕΑΑ 5/8/58

Θέμα IV: Πώλησις υλικών παραγγελίας Γερμανίας.

Αποφασίζεται ή πώλησις των υλικών της παραγγελίας Γερμανίας εις το ήμισυ της αξίας του κόστους.

Επίσης αποφασίζονται τα εξής:

1) Να κρατηθή από ένα kit από κάθε παραγγελθέντα τύπον προτύπου, προς μελέτην, και να διατεθούν ταύτα μετά νεωτέραν απόφασιν.

2) Δια την επωφελεστέραν διάθεσιν των kit και μηχανών αποφασίζεται όπως ταύτα διατεθώσι μετά έγκρισιν του Συμβουλίου η συσταθησομένης επιτροπής, των μελών αυτού. Η χορήγησις θα γίνεται βάσει εγγράφων αιτήσεων των μελών.

Θέμα V: αποστολή Υλικών εις Θεσ/νίκην

Εγκρίνεται η αποστολή εις Αερολέσχην Θεσ/νίκης των υπολοίπων υλικών των αιτηθέντων υπ' αυτής. Παρακαλείται ο κ. Κορέσης όπως μεριμνήση σχετικώς.

Θέμα VIII: Παραγγελία Cement κ.κ. Ζάκκα και Δούκα

Επί αιτήσεως των κ.κ. Ζάκκα και Δούκα όπως εκχωρήσουν εις την ΕΑΑ την παραγγελθείσαν υπ' αυτών ποσότητα Γερμανικής Cement, αποφασίζεται όπως γίνη αποδεκτή αύτη, υπό τον όρον της παραλαβής υπ' αυτών ισοπόοσων σωληναρίων Britfix προς δρχ 2 έκαστον.

horizontal rule

Πρακτικόν #22 ΔΣ ΕΑΑ 19/8/58

Θέμα ΙΧ Διάθεσις Υλικού Graupner

Εξετάζονται αιτήσεις αγοράς υλικού της παραγγελίας Graupner των κάτωθι μελών και εγκρίνονται ορισμέναι εξ' αυτών, ως αι επ' αυτών σημειώσεις.

Παλαιολόγος, Γιοβάνοβιτς, Λοϊζίδης, Κλαυδιανός, Holdaway, Μπεζειρίδης, Ντάρλας, Δούκας, Ταμβαρόπουλος, Ιωάννου Γρ., Ζάκκας, Λυκούδης, Χ"Αγγελίδης.

Αποφασίζεται όπως εφ' εξής η τεχνική επιτροπή συνερχομένη καθ' εβδομάδα προβαίνει εις την διάθεσιν του προμηθευθέντος από τον οίκον Graupner υλικού.

horizontal rule

Πρακτικόν #28 ΔΣ ΕΑΑ 17/3/59

Θέμα V: Παραγγελία Γερμανίας

Αναγιγνώσκεται προσχέδιον παραγγελίας μηχανών, kits, εξαρτημάτων κλπ, εις εταιρίαν Johanes Graupner, Γερμανίας, δια λογαριασμόν της ΕΑΑ όπερ εγκρίνεται κατόπιν μικρών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.

Θέμα VI: Εκπτώσεις επί ιδιωτικών παραγγελιών

Πρότασις όπως παραχωρήται έκπτωσις επί παραγγελιών μελών της ΕΑΑ εις το εξωτερικόν δεν γίνεται αποδεκτή επί του παρόντος, λόγω της μικράς επιχορηγήσεως.

Θέμα VII: Ιαπωνικός κατάλογος ειδών μοδελλισμού

Ανακοινούται ότι ο κ. Σαπουνάκης ήλθεν εις επαφήν με αντιπρόσωπον Ιαπωνικού οίκου ειδών μοδελλισμού όστις αναμένει δειγματολόγιον όπερ θα θέση υπ' όψει μας μόλις το λάβει.

horizontal rule

Διάθεση υλικών στους Αερομοντελιστές της Λάρισας

horizontal rule

Πρακτικόν #29 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/59

Θέμα Ι Παραγγελία Υλικών

Ανακοινούται υπό του κ. Π. Βαφιαδάκη ότι ελήφθη το ποσόν των 20.000 δρχ. έναντι επιχορηγήσεως, από την ΒΑΛΕ και ήδη εδόθη εντολή ανοίγματος σχετικής πιστώσεως παραγγελίας υλικών, εις Δυτ. Γερμανίαν και ως ελπίζη η παραλαβή των υλικών θα έχει πραγματοποιηθή το βραδύτερον μέχρι της 20ης Ιουλίου.

Επίσης ανακοινοί ότι ο ενδιαφερόμενος Γερμανικός οίκος εζήτησεν πληροφορίας δια την καθυστέρησιν της παραγγελίας.

horizontal rule

Πρακτικόν #30 ΔΣ ΕΑΑ 16/6/59

Θέμα ΙV: Ραδιοκατευθυνόμενα μοντέλλα

Υπό του κ. Αντιπροέδρου της ΕΑΑ ανακοινούται ότι ο Αρχηγός του ΓΕΑ επιθυμεί ζωηρώς όπως η ΕΑΑ ασχοληθή ιδιαιτέρως με τα ραδιοκατευθυνόμενα μοντέλλα.

Εν συνεχεία ο κ. Αντιπρόεδρος εκθέτει τους λόγους οίτινες καθιστούν το άθλημα τούτο δύσκολον: ήτοι η έλλειψις καταλλήλου αεροδρομίου, η υψηλή τιμή κτήσεως του δέκτου και του πομπού, των ανταλλακτικών τα οποία δεν υπάρχουν εις το ελεύθερον εμπόριον, ο χρόνος της προμηθείας & αναμονής των τελευταίων τούτων εκ του εξωτερικού, τα ξηρά στοιχεία τα οποία είναι δαπανηρά, και καταναλίσκονται ταχέως κ.λ.π.

Κατόπιν των ως άνω λεχθέντων αποφασίζεται όπως ληφθή μέριμνα και εφοδιασθή η αποθήκη δια τοιούτων ειδών, εφ' όσον χορηγηθή υμίν ανάλογος πίστωσις ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον.

Θέμα V: Παραγγελία

Ανακοινούται ότι το άνοιγμα της πιστώσεως δια την παραγγελίαν μας εις Δ. Γερμανίαν εγένετο την 10η Ιουνίου και ότι τα υλικά θα έδη να ευρίσκωνται εις την διάθεσίν μας μετά τέσσαρες ή πέντε εβδομάδες.

Προτείνεται όπως απευθύνομεν επιστολήν προς την ΒΑΛΕ δι' ης να ζητούμεν την επίσπευσιν της εκδόσεως της αδείας εκτελωνισμού, ως και την χορήγησιν υμίν συμπληρωματικής πιστώσεως δι' αγοράν υλικών. 

horizontal rule

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59

Θέμα ΙΙ: Καύσιμα εις Αποθήκην

Αποφασίζεται όπως παραδοθή μία φιάλη E.D. Glow Fuel εις κ. Δ. Βαγιάκην προς δοκιμήν.

Θέμα ΙΙΙ Παραγγελία υλικών εις Γερμανία

Ανατίθεται εις τους κ.κ. Βαγιάκην και Κορέσσην όπως συντάξουν σχέδιον παραγγελίας υλικών εις Graupner Γερμανίας.

horizontal rule

Επιστολή ΒΑΛΕ για ομαδοποίηση των παραγγελιών των Ελληνικών σωματείων

horizontal rule

Εκθεσις ελέγχου παραλαβής και διάθεσης υλικών από τον οικονομικό εκπρόσωπο της ΒΑΛΕ.

horizontal rule

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/59

Θέμα ΙΙον: Τρόπος διαθέσεως υλικού

Ο κ. Π. Βαφιαδάκης ανακοινοί ότι η ΒΑΛΕ απηύθυνεν έγγραφον προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ και ζητεί την γνώμην της επιτροπής, επί του τρόπου διαθέσεως επί του αερομοντελλιστικού υλικού τόσον εις Αθήνας όσον κα εις τας επαρχίας. Συγκεκριμμένως ερωτά κατά πόσον θα έπρεπε τα υλικά να διατίθενται δωρεάν ή με σχετικήν επιβάρυνσιν και ποίαν.

Προκειμένου όθεν να συζητηθή το ανωτέρω θέμα εις την εν λόγω επιτροπήν, θα επεθύμουν οι κ.κ. Π. Ησαίας και Π. Βαφιαδάκης, να έχουν την γνώμην του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιον γνωματεύει παμψηφεί ότι τα υλικά δέον να διατίθενται με σχετικήν επιβάρυνσιν, και τούτο δια να ενδιαφέρωνται τα μέλη τα αγοράζοντα αυτά δια την καλήν χρήσιν των, και αποφεύγεται η σπατάλη του τόσον πολυτίμου υλικού.

Θέμα ΙΙΙον  Παραγγελια υλικού

Ο κ. Βαφιαδάκης λέγει ότι έγραψεν εις τους κάτωθι οίκους ζητών καταλόγους και τιμολόγια, διότι διέγνωσε ότι η ΒΑΛΕ θα επεθύμη αι παραγγελίαι να γίνωνται κατόπιν προχείρου διαγωνισμού ή παραβολής τιμών ξένων εργοστασίων και οίκων:

Davies Charlton Ltd - Αγγλία

E.D. Electronic Developments (Surrey) Ltd - Αγγλία

E. Keil & Co Ltd - Αγγλία

America's Hobby Center Inc - Ην. Πολ. Αμερικής

Ripmax - Αγγλία

A.la source des Inventions - Γαλλία

Fochimodels - Ιταλία

Tecnomodells Taccani - Ιταλία

Εν συνεχεία εγκρίνεται το υποβληθέν σχέδιον παραγγελίας υλικού υπό των κ.κ. Α. Κορέσση και Δ. Βαγιάκη εις τον Γερμανικόν οίκον J. Graupner.

horizontal rule

Πρακτικόν #35 ΔΣ ΕΑΑ 19/1/60

Θέμα VΙΙΙον Εσωτερικός Οργανισμός Αερολεσχών

Αναγιγνώσκεται και επικυρούται σχέδιον εσωτερικού οργανισμού Αερολεσχών έχον ως εξής:

Πρακτικόν #36 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/60

Θέμα ΙΙον Συμπλήρωσις εσωστερικού κανονισμού

Εγκρίνεται η συμπλήρωσις του πρώτου άρθρου του εσωτερικού κανονισμού ως κατωτέρω:

 

Το τελικό κείμενο του εσωτερικού κανονισμού μπορείς να το διαβάσεις εδώ

 

horizontal rule

Πρακτικόν #36 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/60

Θέμα Vον Αίτησις ατελούς εισαγωγή παραγγελίας Graupner.

Ανακοινούται η από 11ης τρεχ. υπ' αριθμ 194 επιστολή της ΒΑΛΕ προς το Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας δια την ατελήν εισαγωγήν της παραγγελίας μας Graupner.

 Θέμα VΙΙον Χαλκομανίαι Ελληνικών Χρωμάτων

Ανακοινούται ή από 3ης τρεχ. επιστολή του Γερμανιικού οίκου Graupner δι' ής μας γνωρίζει  εις απάντησιν ερωτήματός μας, ότι τυχόν παραγγελία μας χαλκομανιών με τα Ελληνικά χρώματα θα έδη να περιλαμβάνη ποσότητα 5.000-10.000 φύλλων δια να είναι η τιμή των συμφέρουσα. Ανακοινούται επίσης ότι ενταύθα οίκος εζήτησεν δρχ 1,50 δι'εκάστην χαλκομανίαν μεγάλου μεγέθους και δρχ 1,00 δι' εκάστην μεσαίαν τοιαύτην και δια ποσότητα 1000 τεμαχίων εξ εκάστου μεγέθους. Αποφασίζετια να ζητηθούν και άλλαι προσφοραί.

horizontal rule

Πρακτικόν #38 ΔΣ ΕΑΑ 5/4/60

Θέμα ΙΙΙ Κοστολόγησις παραγγελίας Graupner

Ανακοινούται υπό του κ. Π. Βαφιαδάκη ότι εκ τν υπαρχόντων υπό της ΒΑΕ στοιχείων περί των εξόδων παραγγελίας Graupner (εξόφλησις Τραπέζης & Τελωνειακά) προκύπτει ότι η κοστολόγησις των ειδών της παρααγγελίας ταύτης εστοίχισεν δρχ 8.10 κατά Μάρκον, όσον και τα της προηγουμένης παραγγελίας.

Θέμα VI Παρακαταθήκη καυσίμων Glo E.D.

Επειδή η ποιότης των καυσίμων glo κατασκευής E.D. δεν κρίνεται κατάλληλος δι ατους κινητήρες Αμερικανικής κατασκευής αποφασίζεται όπως δοκιμασθή η ανάμιξίς των με καύσιμα Αμερικανικά και εις περίπτωσιν επιτυχίας η διάθεσίς των εις χαμηλήν τιμήν.

horizontal rule

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 5/5/60

Θέμα VIIIον: Παραγγελία

Ανακοινούται υπό του κ. Μαθιέλη έλλειψις προπελών και άλλων τινών εξαρτημάτων και αποφασίζεται να ζητηθή από την ΒΑΛΕ το υπόλοιπον της πιστώσεώς μας - χρήσεως 1960 - προκειμένου να προβώμεν εις νέαν παραγγελίαν υλικών

horizontal rule

Πρακτικόν #40 ΔΣ ΕΑΑ 14/6/60

Θέμα VI Παραγγελία Graupner

Ανακοινούται ότι διεβιβάσθη εις κ. J. Graupner παραγγελία της ΕΑΑ μελών αυτής & Αεροπροσκόπων συνολικής αξίας DM 3.392,84

horizontal rule

Πρακτικόν #43 ΔΣ ΕΑΑ 20/10/60

Θέμα VI Παραγγελία Keil Craft

Εγκρίνεται η προταθείσα υπό της επιτροπής υλικού παραγγελίαυλικού εις KeilCraft Λονδίνον. Αποφασίζεται εν συνεχεία όπως δι' ανακοινώσεως ερωτηθούν τα μέλη εάν τυχόν θέλουν να προβούν εις προσωπικάς παραγγελίας.

horizontal rule

Πρακτικόν #44 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/60

Θέμα IV Παραγγελία υλικών

Ανακοινούται ότι ελλείψει απαντήσεως εις την από 3ης παρελθόντος επιστολήν μας προς τον οίκον MODEL EXPORT L.T.D. Λονδίνον δι 'ης ζητούμεν προσφοράς μηχανών glow & diesel απεστείλαμεν επιβεβαίωσιν ταύτης την 28 ιδίου.

Επίσης εστείλαμεν επιβεβαίωσιν της από 31/10/60 επ/λής μας προς τον οίκον Graupner από τον οποίον εζητήσαμεν ωρισμένας πληροφορίας.

Επίσης απευθύναμεν επιστολήν προς τον οίκον METZ Γερμανίας ζητούντες τιμολόγια & καταλόγους συσκευών ασυρμάτων.

Αμα τη λήψει απαντήσεων εις τας ανωτέρω επ/λάς μας θέλομεν προβή εις την τελικήν μελέτην & έγκρισιν παραγγελιών τόσον δια λ/σμόν της ΕΑΑ όσον και των μελών μας.

horizontal rule

Πρακτικόν #45 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/61

Θέμα ΙV Χορήγησις υλικού εις ΒΑΛΕ

Κατόπιν της από 31ης Δε/βρίου Π.Ε. επ/λής της ΒΑΛΕ ανακοινούται η παραχώρησις ενός kit Cessna180 και μιας μηχανής 1 c.c εις την ΒΑΛΕ εις την πραγματικήν αξίαν αυτών

Θέμα Vον Παραγγελίαι Αγγλίας - Γερμανίας

Ανακοινούται ότι αι παραγγελία Schuco & Graupner - Γερμανίας - και Keil - Αγγλίας - είνα έτοιμοι και θα ταχυδρομηθούν εντός των ημερών.

horizontal rule

Πρακτικόν #47 ΔΣ ΕΑΑ 2/3/61

Θέμα VIΙ Παραγγελίαι

Ανακοινούται ότι ηνοιγησαν αι πιστώσεις δια τας κάτωθι παραγγελίας, και ελπίζεται να μη βραδύνη η αποστολή αυτών

Graupner DM 1912    δρχ 14.597,30

Schuco     DM   710   δρχ   5.342,05

Keil Craft £ 224.16.3 δρχ 19.328,40

 

Σημείωση: παρατηρείστε την υποδιαίρεση της Αγγλικής Λίρας σε σελίνια και πένες

 
horizontal rule

Πρακτικόν #51 ΔΣ ΕΑΑ 1/8/61

Θέμα VI Παραγγελία Schuco

Αποφασίζεται όπως προβώμεν εις την εκτέλεσιν της παραγγελίας SCHUCO καθ' όσον αυτή περιλαμβάνει υλικά μόνον εκ παραγγελιών των μελών μας.

horizontal rule

Πρακτικόν #52 ΔΣ ΕΑΑ 19/9/61

Θέμα Vον Επιχορήγησις ΒΑΛΕ

Σχετικώς με την οικονομικήν ενίσχυσιν μας η ΒΑΛΕ υπεσχέθη να χορηγήση το ποσόν των δρχ 20.000 μετά την είσπραξιν της προσθέτου Κρατικής επιχορηγήσεως ήτις αναμένεται να πραγματοποιηθή προ του τέλους Σ/βρίου.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται να ζητηθούν προφόρμαι των αναγκαιούντων ημών υλικών από τους Γερμανικούς οίκους

Θέμα ΙΧον Παραγγελία μέσω αντιπροσώπου κ Ν. Μαμάη

Δια την εκτελεσθείσαν παραγγελίαν χάρτου επικαλύψεως και πλαστικών σωλήνων του οίκου Graupner μέσω του αντιπροσώπου κ. Μαμάη συνολικής αξίας DM 55.10, λόγω της μη ατελούς εισαγωγής των υλικών και κακού χειρισμού της όλης εισαγωγής υπό του τελευταίου, εξ ού το κόστος ανήλθεν εις δρχ 25.35 κατά Μάρκον Γερμανίας, αποφασίζεται όπως διατεθώσι ταύτα εις το ήμισυ της αξίας των.

Σημείωση: Στο παρελθόν ο Graupner δεν είχε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, και η ΕΑΑ έκανε τις παραγγελίες της απ' ευθείας. Οταν ο Graupner όρισε τον Ν. Μαμάη ως αντιπρόσωπό του, η Ε.Α.Α. υποχρεούτο να κάνει τις παραγγελίες μέσω του τελευταίου και να επιβαρύνεται με την νόμιμη προμήθεια αντιπροσώπου 10%.

Επειδή όμως η Ε.Α.Α. προϋπήρχε ως πελάτης του Graupner, πριν τον διορισμό αντιπροσώπου, συμφωνήθηκε να καταβάλει προμήθεια αντιπροσώπου μόνο 5%.

horizontal rule

Πρακτικόν #55 ΔΣ ΕΑΑ 5/12/61

Θέμα VΙI Παραγγελία Schuco - Graupner

Ανακοινούται ότι έφθασαν αι παραγγελίαι και ότι ευρίσκονται εις το Τελωνείον Αθηνών.

Θέμα VIII ον Εκτύπωσις Διπλωμάτων & εντολών διαθέσεως υλικού

Εγκρίνεται η σχετική δαπάνη δια την εκτύπωσιν των ανωτέρω εντύπων.

 
horizontal rule

Πρακτικόν #57 ΔΣ ΕΑΑ 5/12/61

Θέμα Iον Εκτέλεσις παραγγελίας χάρτου επικαλύψεως

Ανακοινούται ότι εξετελέσθη παραγγελία χάρτου επικαλύψεως υπό της Εταιρ. Graupner, και ότι ελήφθησαν εις την Εμπορικήν Τράπεζαν τα σχετικά έγγραφα.

Θέμα ΙΙον Διάθεσις μηχανήματος Jet

Υποβάλλονται δύο αιτήσεις των μελών Ε. Τριμπούρα και Μ. Μιχαηλίδη δια την αγοράν ενός Dyna Jet αίτινες απορρίπτονται, διότι ο μέν πρώτος δεν έχει ανάλογον επίδοσιν εις τα Control Lines, ο δε δεύτερος εκτός του ότι δεν έχει επίδοσιν εις τα Control Line επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει δι' ελευθέραν πτήσιν, όπερ αποκλείεται λόγω του επικινδύνου.

Θέμα ΙΙΙον Προμήθεια Balsa δευτέρας επιλογής.

Ανακοινούται επ/λή του κ. Μαμάη αντιπροσώπου του οίκου Graupner όστις προτείνει την προμήθειαν Balsa δευτέρας επιλογής με έκπτωσιν 30% επί των τιμών.

Η πρότασις απορρίπτεται.

horizontal rule

Πρακτικόν #58 ΔΣ ΕΑΑ 15/3/62

Θέμα ΙI Παραγγελία υλικών

Αποφασίζεται όπως παραγγελθούν υλικό αξίας δρχ 15.000 περίπου και ανατίθεται εις την αρμοδίαν Επιτροπήν η σύνταξις αναλόγου καταστάσεως αναγκαιούντων ειδών

Επίσης αποφασίζεται όπως γίνουν δεκταί και ειδικαί παραγγελίαι μελών

Αίτησις μέλους όπως εισάγη ατελώς δια της ΕΑΑ μίαν πλαστικήν βάρκαν δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η ατέλεια ισχύει μόνον δι αυλικά αερομοντελισμού.

Θέμα ΙΙΙον Ανατίμησις υλικών και περιορισμός δαπανών.

Κατόπιν της περικοπής πάσης επιχορηγήσεως εκ μέρους της ΒΑΛΕ, αποφασίζεται προς αντιμετώπησιν των συνήθων και απαραιτήτων δαπανών της Ε.Α.Α. όπως:

α) ανατιμηθούν τα εν τη αποθήκη υλικά από 1ης Απριλίου κατά 10%

β) Οπως τα υλικά των εφ' εξής παραγγελιών μας διατίθενται εις τιμάς ηυξημένας κατά 10% επί των τιμών κόστους.

γ) όπως αι ειδικαί παραγγελίαι μελών επιβαρύνονται με 10% επι των τιμών κόστους.

δ) όπως περιορισθούν τα έξοδα κινήσεως των ασχολουμένων με την λειτουργίας των γραφείων εις το ελάχιστον και ει δυνατόν, κάτω των δρχ 800 μηνιαίως.

horizontal rule

Πρακτικόν #59 ΔΣ ΕΑΑ 10/4/62

Θέμα VΙ ον  Παραγγελία - Ατέλεια

Ανακοινούται ότι αι παραγγελίαι μας προς Graupner και Metz είναι έτοιμοι προς διαβίβασιν εις τα εργοστάσια και ότι ο κ. Θεοφίλης (σημ: ο Γεν. Γραμματεύς της ΒΑΛΕ) μας εβεβαίωσε ότι θα φροντίση η ΒΑΛΕ ως και εις το παρελθόν, για την έκδοσιν σχετικής ατελείας.

Θέμα VII ον Επιβάρυνσις παραγγελιών με 10%

Ανακοινούνται παράπονα του μέλους μας κ. δ. Αθανασιάδη, δια την επιβάρυνσιν παραγγελίας του ανερχομένης εις δρχ 16.000 δια 10% συμφώνως προς απόφασιν της προηγουμένης συνεδριάσεως.

Το Δ/κόν Συμβούλιον έχον υπ' όψη του ότι ενδείκνυνται να διευκολύνη τους προβαίν0ντας εις σοβαράς παραγγελίας υλικών, ως εν προκειμένω, αποφασίζει όπως παραγγελίαι μελών μέχρι 5.000 επιβαρύνονται με 10% δια τας πρώτας δρχ 5.000 και 7% δια τας επομενας 5.000. Παραγγελίαι άνω των δρχ 10.000 επιβαρύνονται με 5%.

horizontal rule

Πρακτικόν #60 ΔΣ ΕΑΑ 22/5/62

Θέμα ΙIον Αποστολή υλικών εις Θεσ/νίκην

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι τη παρακλήσει της ΒΑΛΕ και του  κ. Αγγελ οργανωτού της επιδείξεως, εφοδιάσαμεν την Αερολέσχην Θεσ/νίκης μe τα κάτωθι υλικά των οποίων είχον άμεσον ανάγκην οι αεραθληταί της δια την προαναφερθείσαν επίδειξιν : 3 κινητήρες, 13 φύλλα μπάλσα 1/16Χ3Χ36, 2 lines, 3 τροχούς, 12 προπέλες, 5 tanks.

Ηδη προέβημεν εις την αντικατάστασιν των χορηγηθέντων κινητήρων Tornado δια τοιούτων OS Max 25 & 35 - ους προτιμούν τα μέλη μας, - προσθέσαντες αυτούς εις την υπό εκτέλεσιν παραγγελίαν Graupner.

Θέμα IV ον Παράπονα κ. Μ. Αθανασιάδη δια την επιβάρυνσιν παραγγλίας του με 10%

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου τα παράπονα του κ. Δημ. Αθανασιάδη δια την επιβάρυνσιν της παραγγελίας του με 10%. Εν συνεχεία καλείται και ο κ. Αθανασιάδης ίνα εκθέση και ο ίδιος τας απόψεις του.

Αναβάλλεται η λήψις αποφάσεως ίνα ληφθή αύτη υπό της ολομελείας του Συμβουλίου

horizontal rule

Πρακτικόν #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα VΙΙIον Επιβάρυνσις παραγγελιών μελών της ΕΑΑ

Τροποποιείται  απόφασις μας ληφθείσα κατά την συνεδρίασιν της 10/4/62, και αποφασίζεται όπως αι παραγγελίαι εξωτεριού των μελών, επιβαρύνονται με ποσοστόν 10% μέχρι του ποσού των δρχ 5.000 και 5% δια τα πέραν του ποσού τούτου ποσά.

Τα ανωτέρω ποσοστά θα υπολογίζονται επί του κόστους των υλικών μέχρις αποθήκης μας (ήτοι επί αξίας τιμολογίου, ναύλων, εκτελωνισμού κ.λ.π.)

horizontal rule

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 27/11/62

Θέμα ΙVον Παραγγελία υλικών

Αποφασίζεται η παραγγλία υλικών εις το εξωτερικόν και κατά προτίμησιν εις Γερμανίαν και ανατίθεται εις την αρμοδίαν επιτροπήν η σύνταξις καταστάσεων των αναγκαιούντων υλικών.

Επίσης όπως ανακοινωθή τούτο εις τα μέλη ίνα με την αυτήν ευκαιρίαν, προβούν εις παραγγελίαν των αναγκαιούντων αυτοίς υλικών.

horizontal rule

Πρακτικόν #65 ΔΣ ΕΑΑ 8/1/63

Θέμα ΙVον Παραγγελία υλικών

Αποφασίζεται η παραγγελία εις Graupner διαφόρων ειδών αξίας εν συνόλω δρχ 22.388,70 άτινα επελέγησαν υπό της αρμοδίας επιτροπής υλικού

Αποφασίζεται επίσης η μελέτη υπό της επιτροπής υλικού του άρτι ληφθέντος καταλόγου του οίκου Briot - Paris  και η παραγγελία δειγματολογίου, εφ' όσν αι τιμαί ήθελον κριθή συμφέρουσαι.

 
horizontal rule

Ο jkon θυμάται:

Οταν η ΕΑΑ "άνοιγε" παραγγελία, εκτός από τις γενικές ποσότητες που απεφάσιζε να παραγγείλει το Δ.Σ., τα μέλη είχαν δικαίωμα να παραγγείλουν και αυτά μεμονωμένα υλικά για τις δικές τους ανάγκες, αρκεί να προκατέβαλλαν την αξία τους.

Πάω λοιπόν ένα βράδυ με τον αδελφό μου Γιώργο να παραγγείλουμε κάποια πρόσθετα ηλεκτρονικά για το σύστημα Variophon-Varioton του Graupner και μένουμε "στήλη άλατος" μόλις ακούμε ότι το Γερμανικό Μάρκο το υπολόγιζαν μαζί με τα έξοδα (και ένα μικρό ποσοστό κέρδους υπέρ της Ε.Α.Α.) περίπου 9 δραχμές, ενώ εμείς είχαμε κάνει τους υπολογισμούς μας με τη επίσημη ισοτιμία που ήταν 6 δραχμές.

Ομως ο κύριος Απόστολος κατάλαβε ότι τους υπολογισμούς τους είχαμε κάνει με τις λιανικές τιμές του Graupner, ενώ η Ε.Α.Α. αγόραζε με τις χονδρικές τιμές, και μας καθησύχασε. Ετσι τα χρήματα που είχαμε όχι μόνον έφθασαν, αλλά περίσσεψε και κάτι. 

Πρακτικόν #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα Xον Σύστασις Επιτροπών

Αποφασίζεται η σύστασις των κάτωθι επιτροπών

α) Επιτροπή Τεχνικού Ελέγχου Μοδέλλων και χορηγήσεως υλικού: κ.κ. Ε. Βαμβακίδης, Α. Κορέσσης, Χ. Ταμβαρόπουλος

β) Επιτροπή Προμηθείας Υλικού: κ.κ. Ε. Βαμβακίδης, Π. Βαφιαδάκης, Χ. Ταμβαρόπουλος

γ) Επιτροπή Οργάνωσης Αγώνων: κ.κ. Β. Ασπιώτης, Α, Κορέσσης, Β. Μπακέλας, Α. Σαπουνάκης, Γ. Σεβαστός, Χ. Ταμβαρόπουλος

Αποφασίζεται όπως οι επιτροπές συνέρχωνται κατά τακτάς ημέρας, τηρώσι πρακτικά, είναι δε συμβουλευτικαί, πλην της πρώτης ήτις θα είναι εκτελεστική εφ' όσον  παρίστανται δύο εκ των τριών μελών. Τα πρακτικά θα τηρούνται εις βιβλίον και θα υπογράφονται υπό των παρόντων.

horizontal rule

Πρακτικόν #74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα Ιον Παραλαβή παραγγελίας Graupner

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι παρελήφθη η γενομένη την 9/4/63 παραγγελία υλικών εις την εταιρίαν Graupner και ότι εστοίχισε δρχ 9,60 κατά Μάρκον, με δυνατότητα μειώσεως της τιμής αυτής κατά τινα λεπτά της δραχμής, καθ' όσον κατά τον υπολογισμόν δεν ελήφθη υπ' όψιν το επιστρεπτέον από την Τράπεζαν ποσόν δρχ 847 λόγω μη εκτελέσεως της παραγγελίας εις το ακέραιον.

horizontal rule

Πρακτικόν #87 ΔΣ ΕΑΑ 18/2/64

Θέμα 4ον Παραγγελία Υλικών

Προτείνεται όπως προβώμεν εις νέαν παραγγελίαν υλικών δια λ/σμόν Ενώσεως, ως και των μελών μας.

Τίθεται υπ' όψιν του Δ.Σ. πρότασις του εκ των μελών κ. Αθανασιάδη όπως παραγγελθή πομπός ασυρμάτου δια λ/σμόν της Ενώσεως και όστις θα ευρίσκεται εις την διάθεσιν των μελών προς χρήσιν αυτών.

Επίσης όπως παραγγελθή μικρός αριθμός δεκτών και λοιπών μηχανημάτων και εξαρτημάτων ασυρμάτων.

Το Δ.Σ. απορρίπτει μετά λύπης την πρότασιν του κ. Αθανασιάδη, διότι υιοθέτησις αυτής θα συνεπήγετο ακινητοποίησιν δυσανάλογον προς τα κεφάλαια της ενώσεως ποσού.

horizontal rule

Πρακτικόν #88 ΔΣ ΕΑΑ 10/3/64

Θέμα VIον Παραγγελία Υλικών εις Graupner

Ανατίθεται εις την "Επιτροπήν Υλικού" όπως μεριμνήση δια την σύνταξιν καταστάσεως των αναγκαιούντων εις την Ενωσιν υλικών ίνα προβώμεν εις την παραγγελίαν αυτών εις J. Graupner.

horizontal rule

Πρακτικόν #89 ΔΣ ΕΑΑ 7/4/64

Θέμα 3ον Παραγγελία Υλικών εις Graupner

Ανακοινούται ότι η επιτροπή υλικού συνέταξε κατάστασιν δια παραγγελίαν υλικού εις τον οίκον J. Graupner, Kirchheim-Teck η ολική αξία της οποίας ανέρχεται εις D.M. 2.127,65.-

Επίσης αναφέρεται ότι η παραγγελία των μελών ανέρχεται εις D.M. 2.835,41.-

 

horizontal rule

Πρακτικόν #96 ΔΣ ΕΑΑ 22/9/64

Θέμα 5ον Παραγγελία μας εις Graupner

Ανακοινούται ότι παρελήφθη η παραγγελία μας υλικού της 10/4/64 εις Graupner, και ότι παρουσιάσθησαν μικροδιαφοραί εις ιδιωτικήν παραγγελίαν δι' ας εδημιουργήθη δυσαρέσκεια μέλους μας.

Προς αποτροπήν μελλοντικής επαναλήψεως αποφασίζεται όπως παρευρίσκωνται τα μέλη της Επιτροπής Υλικού  κατά το άνοιγμα των κιβωτίων και παραλαβήν των υλικών και συνεπικουρούν τον διευθυντήν του Γραφείου κ. Μαθιέλην εις την καταμέτρησιν των υλικών των παραγγελιών της Ε.Α.Α. και των ιδιωτικών τοιούτων κεχωρισμένως, κατόπιν δε προβαίνουσι εις την κατανομήν των τελευταίων.

Εις ουδεμίαν παράδοσιν υλικού θα προβαίνουν προ της ολοκληρώσεως του έργου της κατανομής.

Θέμα 6ον Μελλοντικαί παραγγελίαι.

Ανακοινούται ότι η ΒΑΛΕ δια του κ. Γονατά μας επληροφόρησεν ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Αμύνης εδήλωσεν ότι ουδεμίαν ατέλειαν θα χορηγήση μελλοντικώς δι' αερομοντελλιστικόν υλικόν εάν δεν προηγηθή δημοπρασία.

Ο κ. Γονατάς υπέδειξεν την υποβολήν εγγράφου εις το ΓΕΑ δι' ου να εξηγείται το δυσχερές αν όχι αδύνατον της τελέσεως δημοπρασίας λόγω των πολλαπλών και μικράς αξίας ειδών, εκάστης παραγγελίας, το σύνολον της οποίας δεν υπερβαίνει τας δρχ. 40.000.

Αποφασίζεται να μελετηθή το θέμα και να έλθη προς συζήτησιν εις το προσεχές συμβούλιον.

Θέμα 7ον Παραγγελία υλικών

Αποφασίζεται όπως η αρμοδία επιτροπή προβή εις την σύνταξιν καταστάσεως των απαιτουμένων υπό της Ε.Α.Α. υλικού προς συμπλήρωσιν της αποθήκης της.

 
horizontal rule

Πρακτικό #97 ΔΣ ΕΑΑ 6/10/64

Θέμα 4ον Επιστολή προς ΓΕΑ υπό ΒΑΛΕ δι' ατέλειαν

Επι πληροφοριών της ΒΑΛΕ ότι το ΓΕΑ δεν προτίθεται να μας εγκρίνη περαιτέρω ατελείας εάν προηγουμένως δεν διενεργούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί, αναγιγνώσκεται σχέδιον επ/λής δι' ής επεξηγείται το δύσκολον της πραγματοποιήσεως τοιούτων διαγωνισμών, λόγω του περιορισμένου ποσού εκάστης παραγγελίας εφ' ενός και των πολυποικίλων ειδών αφ' ετέρου.

Η εν λόγω επιστολή εγκρίνεται με τινας τροποποιήσεις και αποφασίζεται να υποβληθή εις την ΒΑΛΕ δια τα περαιτέρω.

Θέμα 5ον Παραγγελία

Ανακοινούται ότι η Επιτροπή Υλικού προέβη εις την κατάρτησιν παραγγελίας της Ενώσεως ανερχομένης εις D.M. ... και λιρετών ....

Αποφασίζεται όπως αναμείνωμεν την απάντησιν του ΓΕΑ ως προς το ζήτημα της ατέλειας, δεχώμεθα δε εν τω μεταξύ παραγγελίας μελών μας.

Θέμα 6ον Εκπτωσις επί παραγγελίας κ. Ν. Μαμάη.

Ανακοινούται ότι ο κ. Ν. Μαμάης, Γεν. Αντιπρόσωπος του οίκου Johan Graupner περιέλαβεν εις την τελευταίαν παραγγελίαν μας ένα ηλεκτρικό πριόνι. Επί αιτήσεώς του αποφασίζεται η μη είσπραξις του δικαιώματος 10% της ΕΑΑ επί της εν λόγω παραγγελίας, λόγω των πολλαπλών εξυπηρετήσεών του προς την Ενωσίν μας και τα μέλη εν γένει.

horizontal rule

 

16/10/64 Μνημόνιο περί ανάγκης ατελούς εισαγωγής αερομοντελιστικού υλικού

horizontal rule

Πρακτικό #98 ΔΣ ΕΑΑ 3/11/64

Θέμα 2ον Παραγγελία Υλικών

Ανακοινούται υπό του κ. Βαμβακίδη ότι συνεπληρώθη η παραγγελία των αναγκαιουντων εις την ένωσιν υλικών, ήτις συμποσούται εις το ποσόν δρχ. 46.000 περίπου.

Δεδομένου ότι το εις το ταμείν υπόλοιπον δεν υπερβαίνει το ποσόν των 20.000 δρχ. αποφασίζεται η περικοπή της παραγγελίας κατά 50% περίπου.

Ως προς την ατέλειαν αποφασίζεται όπως ζητηθή και εξασφαλισθή αυ΄τη βάσει τιμολογίου proforma προ του ανοίγματος της πιστώσεως. Επί του σημείου τοπυτου ο κ. Πρόεδρος δηλοί ότι συνεννοήθη σχετικώς με τον Γεν. γραμματέα της ΒΑΛΕ κ. Θεοφίλην.

horizontal rule

Πρακτικό #104 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/65

Θέμα 3ον Επιτροπαί

Συνιστώνται αι κάτωθι τρεις επιτροπαί και εκλέγονται τα κάτωθι μέλη μιας εκάστης.

α) Τεχνική και χορηγήσεως υλικού: Πρόεδρος Γ. Σεβαστός, μέλη Β. Μπακέλας, Ε. Βαμβακίδης

β) Επιτροπή προμηθείας υλικού: Πρόεδρος Α. Κορέσσης, μέλη Ε. Βαμβακίδης Γ. Σεβαστός

γ) Επιτροπή εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων:  ........

horizontal rule

Πρακτικό #105 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/65

Θέμα 6ον Συσκευή αεριωθουμένου Dyna Jet

Παρά του Ι. Καπετανάκη εζητήθη προς αγοράν η εις την διάθεσιν της Ενώσεως συσκευή Dyna Jet.

Οι κ.κ. Βερυκοκάκης & Βαμβακίδης υποστηρίζουν ότι συν τω χρόνω δέον να δημιουργηθούν και παρ' ημίν αι κατάλληλοι συνθήκαι δια τας πτήσεις αεριωθουμένων προτύπων αεροσκαφών. Ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει τους κινδύνους τους οποίους δύναται να έχη μία συσκευή του είδους τούτου εις χείρας απείρου.

Κατόπιν συζητήσεως αποφασίζεται όπως ο Ι. Καπετανάκης ασκηθή προηγουμένως εις πτήσεις τύπου speed και το όοσν δυνηθή να σημειώση καλάς επιδόσεις να τω παραχωρηθή η αιτουμένη συσκευή, την οποίαν όμως θα χρησιμοποιή μόνον υπό την επίβλεψιν των πλέον εμπείρων εκ των τεχνικών της Ενώσεως.

Θέμα 7ον Καύσιμα Glow -Plug

Κατά την δήλωσιν της επιτροππής χορηγήσεως υλικών η εις κατοχήν της ενώσεως μικρά παρακαταθήκη καυσίμων Glow-plug υπέστη λόγω μακροχρονίου εναποθηκεύσεως αλλοιώσεις καθιστώσας ταύτα σχεδόν ακατάλληλα προς χρήσιν

Αποφασίζεται όπως ο κ. Σεβαστός προσπαθήσει να βελτιώση την απόδοσιν των εν λόγω καυσίμων δια προσθήκης νέων πτητικών στοιχείων. Εφ' όσον τούτο καταστή ανέφικτον τα εν λόγω καύσιμα θα διατεθούν εις τιμάς σημαντικώς μειωμένας

Θέμα 8ον Ατομικά δελτία προμήθειας υλικού

Γίνεται αποδεκτή η πρότασις της επιτροπής χορηγήσεως υλικού όπως έκαστος κατασκευαστής προτύπων αποκτήση ατομικόν δελτίον εις το οποίον θ' αναγράφεται ο σκοπός δια τον οποίον προορίζονται τα αγοραζόμενα εκάστοτε υλικά και θα εμφαίνεαι η πραγματοποιουμένη εις τας κατασκευάς πρόοδος.

Εγκρίνεται κατ' αρχήν ο τύπος του δελτίου και αποφασίζεται όπως ζητηθούν προσφοραί δια την εκτύπωσιν τούτων.

horizontal rule

Πρακτικό #106 ΔΣ ΕΑΑ 6/4/65

Θέμα 2ον Ατομικά δελτία αγοράς & χρησιμοποιήσεως  υλικού

Αποφασίζεται όπως ο αριθμός σελίδων των νέων δελτίων μειωθεί δια να καταστούν ταύτα πλέον εύχρηστα και δια να μη φθείρονται λόγω μακροχρονίου χρησιμοποιήσεως. Παρά του κ. Προέδρου εζητήθησαν προσφοραί δια την εκτύπωσιν 500-1000 τεμαχίων.

Θέμα 6ον Παραγγελίαι εξωτερικού

α) κινητήρες Ιταλίας

Εκ λάθους του αντιπροσώπου κ. Βαγιάκη το τιμολόγιον εξεδόθη επ ονόματι της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών και ουχί της ΒΑΛΕ ως έδη. Αποφασίζεται όπως γίνουν αι πρέπουσαι ενέργειαι δια να καταστή δυνατή η παραλαβή

β) παραγγελία Graupner

Τα παραγγελθέντα υλικά αφίχθησαν και θέλουν παραληφθή ευθύς ως χορηγηθή παρά του υπουργείου Βιομηχανίας πιστοποίησις περί του ότι τα εν τη παραγγελία αναφερόμενα είδη δεν κατασκευάζονται εν Ελλάδι.

Θέμα 7ον Απογραφή υλικών

Προτάσει του κ. Σεβαστού εγκρίνεται όπως συνταχθή πρωτόκολλον καταστροφής δια τα ολίγα υικροϋλικά τα οποία καίτι από πολλού θραυσμένα και άχρηστα εμφανίζονται εν τη απογραφή ως κατάλληλα προς χρησιμοποίησιν

horizontal rule

Πρακτικό #107 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/65

Θέμα 4ον Ατομικά βιβλιάρια

Ανακοινούται ότι ετέθησαν εις εφαρμογήν τα εντυπωθέντα ατομικά βιβλιάρια μελών, αι δε πρώται ενδείξεις είναι ικανοποιητικαί.

Πλην της επελθούσης παρακολουθήσεως και τάξεως εις την χορήγησιν υλικών, επετεύχθη η είσπραξις συνδρομών.

Θέμα 6ον Ιδιωτικαί παραγγελίαι.

Αποφασίζεται όπως η επιτροπή προμηθειών προβαίνει εις τον έλεγχον των ιδιωτικών παραγγελιών ίνα μη τυχόν γίνονται υπέρμετραι παραγγελίαι και κακή χρήσις των εισαγομένων ατελώς ειδών.

Επίσης αποφασίζεται όπως αι ιδιωτικαί παραγγελίαι υποβάλωνται μελλοντικώς υπό των μελών της ΕΑΑ εις διπλούν εις τον Δ/ντήν του γραφείου, αναγράφονται δε ευκρινώς επί εκτυποθησομένου εντύπου, όπερ θα φέρη την ημερομηνίαν παραδόσεως και την υπογραφήν του παραγγέλοντος θα λαμβάνη δε αύξοντα αριθμόν και θα καταχωρήται εις ειδικόν βιβλίον.

Εκ των ανωτέρω εντύπων το πρωτότυπον θα παραμένη ως δικαιολογητικόν εις την Ενωσιν και το αντίγραφον αφού υπογραφή υπό του Δ/ντού θα παραδίδεται εις τον παραγγέλοντα.

Τέλος αποφασίζεται όπως ειδοποιηθούν όλα τα μέλη ότι είδη εισαγόμενα ατελώς υπό της ΕΑΑ ματαπωλούμενα, δέον να διατίθενται μόνον προς τα μέλη της Ενώσεώς μας.

Θέμα 10ον Εκπτωσις επί παραγγελίας κ. Ν. Μαμάη

Αποφασίζεται όπως δια τελευταίαν φοράν αποδεχθώμεν παράκλησιν του κ. Ν. Μαμάη και μη επιβαρύνωμεν την παραγγελίαν του μιας εργαλειοθήκης Graupner Νo 850 δια της προμηθείας μας 10%.

horizontal rule

Πρακτικό #111 ΔΣ ΕΑΑ 7/9/65

Θέμα 4ον Νέα παραγγελία εξωτερικού

Ανατίθεται εις την επιτροπήν υλικού να ετοιμάση και να υποβάλη εις το Συμβούλιον προς έγκρισιν νέον κατάλογον υλικών αερομοντελισμού προς παραγγελίαν εκ του εξωτερικού.

Θέμα 6ον Παλαιά αλλοιωμένα καύσιμα.

Εκ των γενομένων παρά της τεχνικής επιτροπής δοκιμών διεπιστώθη ότι όντως μέρος του καυσίμου υπέστη λόγω πολυετούς εναποθηκεύσεως αλλοιώσεις εις βάρος της ποιότητος.

Εξ άλλου και επειδή άπαντα τα δοχεία των καυσίμων προσεβλήθησαν υπό σκωρίας, αποφασίζεται όπως γίνη αγορά του απαραιτήτου αριθμού νέων δοχείων εκ λευκοσιδήρου προς εναποθήκευσιν των εν λόγω καυσίμων. Μετά ταύτα συζητείται η ανάγκη αναπροσαρμογής της τιμής διαθέσεως των καυσίμων τούτων προς τας σημερινάς τιμάς της αγοράς και αποφασίζεται όπως η τιμή ορισθή εις δρχ 30 κατά χλγ.

horizontal rule

Πρακτικό #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα 1ον Παραγγελία υλικών αερομοντελισμού

Υπό της επιτροπής υλικού υποβάλλεται κατάλογος διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων αερομοδελισμού προς παραγγελίαν εκ του εξωτερικού συνολικής αξίας 27.000 περίπου. Κατόπιν συζητήσεως επί της ανάγκης εισαγωγής ενός εκάστου εκ των επί μέρους υλικών, το σχέδιον παραγγελίας γίνεται δεκτόν άνευ τροποποιήσεων, αποφασίζεται δε όπως ζητηθούν εγκαίρως προτιμολόγια παρά του οίκου Graupner.

Ο κ. Πρόεδρος συνιστά όπως τα παραλαμβανόμενα εις την παραγγελίαν υλικά τηλεκατευθύνσεως προτύπων αεροσκαφών χορηγούνται μετά περισκέψεως, μόνον εις εκείνα εκ των δοκίμων μελών τα οποία έχουν σημειώσει καλάς επιδόσεις και έχουν πραγματοποιήσει επιτυχείς πτήσεις τουλάχιστον ανεμοπτέρων. Εκ παραλλήλου αποφασίζεται όπως γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα δια την έγκρισιν του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής των εν τη παραγγελία περιλαμβανομένων ειδών.

Θέμα 4ον Αίτησις παραγγελίας πομπού τηλεκατευθύνσεως.

Τα δόκιμα μέλη Π. κουρουβακάλης και Δ. Χρυσόπουλος επιθυμούν να συμπεριλάβωμεν εις την παραγγελίαν υλικών και την αξίαν ενός πομπού τηλεκατευθύνσεως 10 καναλίων το οποίον προτίθενται να αγοράσουν με την παράκλησιν όπως προκαταβάλουν το 1/2 της αξίας καταβάλλοντες το υπόλοιπον συν τη παραλαβή.

Αποφασίζεται όπως η αίτησις των ανωτέρω γίνη δεκτή υπό την προϋπόθεσιν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν γραπτήν δήλωσιν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν καταβολής του υπολοίπου άμα τη παραλαβή.

horizontal rule

Πρακτικό #113 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/65

Θέμα 9ον Αίτησις Φραγκουδάκη περί χορηγήσεως κινητήρος.

Η αίτησις του ανωτέρω απορρίπτεται αφ' ενός μεν διότι ούτος δεν προσεκόμισεν προς επιθεώρησιν το κατασκευασθέν παρ' αυτού δι' υλικών της Ενώσεως σκάφος, αφ' ετέρου δε διότι και τον ζητούμενον κινητήρα προτίθεται να τοποθετήση εις πρότυπον κατασκευασθέν παρά τρίτου.

horizontal rule

Πρακτικό #114 ΔΣ ΕΑΑ 23/11/65

Θέμα 2ον Παραγγελία Graupner

Εζητήθη η άδεια ατελούς εισαγωγής των παραγγελθέντων υλικών και υπεβλήθησαν τα σχετικά τιμολόγια εις το Εμπορικόν Επιμελητήριον προς θεώρησιν.

Θέμα 5ον Αίτησις Κ. Παπασπύρου.

Ζυζητείται η αίτησις του ανωτέρω όπως το Δ.Σ. εγκρίνη την υπ' αυτού αγοράν μιας συσκευής αεροπροωθήσεως Dyna Jet την οποίαν διαθέτει από ετών η Ενωσις. Δεδομένου ότι ο κ. Παπασπύρου κατά γενικήν ομολογίαν κατέχει άπαντα τα απαραίτητα προσόντα δια να χειρισθή ασφαλώς συσκευήν του είδους τούτου, αποφασίζεται όπως εγκριθή η ανωτέρω πώλησις, αφού προηγουμένως εξακριβωθή ότι ούτος είναι ενήλιξ, εν αντιθέτω δε περιπτώσει να ληφθή έγγραφος συγκατάθεσις του πατρός του.

horizontal rule

Πρακτικό #116 ΔΣ ΕΑΑ 11/1/66

Θέμα 8ον Συσκευή Dyna Jet

Δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος δια την αγοράν της ανωτέρω συσκευής Κ. Παπασπύρου δεν προσήλθεν ίνα παραλάβη ταύτην, αποφασίζεται όπως ερωτηθή ούτος εάν τελικώς θα πραγματοποιήση την αγοράν της εν λόγω συσκευής.

Ο Κώστας Παπασπύρου μας διηγείται: Νομίζω ότι η αίτηση του Φραγκουδάκη είχε γίνει για λογαριασμό μου, γιατί ήμουνα ανήλικος, αλλά όταν την απέρριψαν έκανα δική μου αίτηση. Τελικά την αγόρασα, και την τοποθέτησα στο F-86 που είχα ετοιμάσει γι' αυτή.  

horizontal rule

Πρακτικό #117 ΔΣ ΕΑΑ 25/1/66

Θέμα 6ον Δωρεά Αερομοδελιστικού υλικού

Ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοινοί ότι ο κ. James Snehl τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας TWA αποχωρών εκ της εν Αθήναις θέσεώς του δωρίζη εις την Ενωσιν τα κατωτέρω υλικά:

1) 34 προπέλες ξύλινες

2) 1 προπέλα πλαστική

3) 7 κινητήρες διαφόροι μεταχειρισμένοι ουχί πλήρεις

4) 4 ζεύγη τροχών

5) 1 Ντάϊνα Τζετ μικρή μεταχειρισμένη άνευ πυροκεφαλής.

6) 3 line

7) - διάφορα χρώματα

8) 1 πομπός & δέκτης ED με διάφορα εξαρτήματα

Παρακαλείται ο κ. Αντιπρόεδρος όπως εκφράσει εις τον δωρητήν τας θερμάς ευχαριστίας του Δ/κού Συμβουλίου δια την ανωτέρω έμπρακτον υποστήριξιν της Ενώσεως.

Θέμα 7ον Αφιξις υλικού αερομοδελισμού

Ο κ. Δ. Δημητριάδης αναλαμβάνει να ενεργήση δια την τακτοποίησιν του ζητήματος παροχής ατελείας δια την εισαγωγήν του αφιχθέντος εκ Γερμανίας αερομοδελιστικού υλικού

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 15/2/66

Θέμα 5ον Ατέλεια

Ο κ. Δ. Δημητριάδης γνωρίζει προς τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου τας ενεργείας του σχετικά με το θέμα της ατελούς εισαγωγής ειδών αερομοντελισμού

Θέμα 6ον Ιαπωνικός οίκος OS

Παρά του κ. Μπακέλα ανακοινούται ότι παρά του οίκου OS Ιαπωνίας προσφέρονται κινητήρες και συστήματα τηλεκατευθύνσεως εις λίαν συμφερούσας τιμάς.

Αποφασίζεται όπως η ως άνω προσφορά ληφθή υπ' όψιν εις νέαν παραγγελίαν μας.

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 1/3/66  (πρόκειται για άλλη συνεδρίαση του Δ.Σ. απλά δεν άλλαξαν τον αριθμό στα πρακτικά)

Θέμα 3ον Παραγγελία Ατέλεια

Ο κ. Δημητριάδης ενημερώνει το Δ/κόν Συμβούλιον επί των ενεργειών του δια το θέμα της ατελούς εισαγωγής ειδών αερομοντελισμού εκ του εξωτερικού.

horizontal rule

Πρακτικό #121 ΔΣ ΕΑΑ 26/4/66

Θέμα Ιον Ατέλεια παραγγελίας

Οι κ.κ. Βαφιαδάκης & Δ. Δημητριάδης ανακοινούν προς τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου τας μέχρις σήμερον ενεργείας των δια την απόκτησιν της ατελείας

Διατυπούνται σκέψεις δια τας περαιτέρω ενεργείας των .

horizontal rule

Πρακτικό #123 ΔΣ ΕΑΑ 28/6/66

Θέμα Ιον Εκτελωνισμός παραγγελίας

Αποφασίζεται ο εκτελωνισμός της εκκρεμούσης παραγγελίας μας εις το Τελωνείον Αθηνών, άνευ ατελείας.

Το απαιτηθησόμενον ποσόν δια τα επί πλέον έξοδα ήτοι δασμοί & πρόσθετα, αποφασίζεται όπως ζητήσωμεν από την ΒΑΛΕ υπό τύπου εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #126 ΔΣ ΕΑΑ 15/9/66

Θέμα Ιον Ευχριστήριον ΒΑΛΕ

Αποφασίζεται όπως σταλή ευχαριστήριος επιστολή προς την ΒΑΛΕ δια την προς την ΕΑΑ οικονομικήν ενίσχυσιν δια ποσού δρχ 4.706- προς κάλυψιν δασμών και φόρων εισαχθέντων υλικών εκ Γερμανίας.

horizontal rule

Πρακτικό #128 ΔΣ ΕΑΑ 19/10/66

Θέμα 2ον Παραγγελία υλικού

Σχετικώς με την νέαν παραγγελίαν αερομοντελιστικού υλικού αποφασίζεται όπως προ του ανοίγματος της σχετικής πιστώσεως εξασφαλισθή η ατελής εισαγωγή αυτής

Θέμα 5ον Αιτήσεις υλικού

Αποσφασίζεται όπως η διάθεσις υλικού δια R/C του λοιπού τίθεται προηγουμένως εις την κρίσιν της Τεχνικής Επιτροπής

horizontal rule

Πρακτικό #129 ΔΣ ΕΑΑ 9/11/66

Θέμα 1ον Παραγγελία υλικού

Αποφασίζεται η σύγκλησις εκτάκτου συνεδριάσεως του Δ/κού Συμβουλίου δια την 16ην τρέχοντος ημέραν Τετάρτην προκειμένου να προσκομισθούν στοιχεία απαραίτητα δια την οριστικήν λήψιν αποφάσεως σχετικώς με την νέαν παραγγελίαν.

Θέμα 5ον Επιβάρυνσις υλικών

Αποφασίζεται όπως εις το εξής αυτοτελή ήδη αερομοντελισμού εισαγόμενα δια λογαριασμόν μελών μέσω της Ενώσεως υπόκεινται εις εισφοράν ως κάτωθι, τροποποιουμένης της από 19/6/62 αποφ. Δ.Σ. υπ' αριθμ 61 πρακτικό.

δρχ 1-5.000 εισφορά 10%

δρχ 5001-7.500 εισφορά 7.5%

δρχ 7.501 και άνω εισφορά 5%

horizontal rule

Πρακτικό #130 ΔΣ ΕΑΑ 16/11/66

Θέμα 1ον Παραγγελία υλικού

Αποφασίζεται όπως η παραγγελία προσαρμοσθή εις το ύψος των υπαρχόντων διαθεσίμων, καθώς επίσης και διαχωρισμός της όσον αφορά τους κινητήρας δια τους οποίους λαμβάνεται απόφασις όπως εισαχθούν εκ της Ιαπωνίας λόγω καλυτέρας τιμής και ποιότητος

horizontal rule

Πρακτικό #131 ΔΣ ΕΑΑ 28/11/66

Θέμα 1ον Παραγγελία υλικού

Υποβάλλεται σχέδιον νέας παραγγελίας υλικού το οποίον γίνεται αποδεκτόν. Εν συνεχεία αποφασίζεται όπως ζητήσωμεν προτιμολόγια παρά τω αντιπροσώπου και των δύο οίκων ίνα προβώμεν εις την έκδοσιν ατελείας μέσω ΒΑΛΕ.

Αποφασίζεται επίσης όπως ανοιγούν αι πισδώσεις δια τας εν λόγω παραγγελίας αφού λάβωμεν πρώτον τας ατελείας.

Ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει προς το Δ.Σ. ότι η ΒΑΛΕ αναλαμβάνει και πάλιν να καταβάλη το ποσόν όπερ αντιστοιχεί εις τον Φ.Κ.Ε. πλέον Ο.Γ.Α. εφ' όσο τούτο προβλέπεται εις την ατέλειαν

horizontal rule

Πρακτικό #134 ΔΣ ΕΑΑ 2/2/67

Θέμα Περίπτωσις μεταπωλήσεως υλικών υπό μελών της Ενώσεως.

Αποφασίζεται όπως τα μέλη αναλαμβάνουν εγγράφως την υποχρέωσιν όπως μη μεταπωλούν εις τρίτους, αλλά μόνον εις έτερα μέλη της Ενώσεως τα αγοραζόμενα παρά της Ενώσεως υλικά και εξαρτήματα. Ο κ. Δημητριάδης αναλαμβάνει να συντάξη την σχετικήν δήλωσιν.

horizontal rule

Πρακτικό #150 ΔΣ ΕΑΑ 24/1/68

Θέμα 7ον Παραγγελία υλικού

Αναφέρεται υπό του κ. Προέδρου ότι προέβημεν εις την παραγγελίαν βασικών υλικών απαραιτήτων δια τον εφοδιασμόν της αποθήκης μας εις τον οίκον J. Graupner αξίας DM 6.300,και ετοιμάσθη ήδη παραγγελία μηχανών εις Ιαπωνίαν δια λ/μόν της Ενώσεως και μελών τινων, αξίας $ 290.

horizontal rule

Πρακτικό #152 ΔΣ ΕΑΑ 19/2/68

Θέμα 3ον Σύστασις επιτροπών

Αποφασίζεται η σύστασις των κάτωθι επιτροπών

Τεχνική: Ε. Βαμβακίδης πρόεδρος, Α. Μαθιέλης, Σ. Κόκκοτας

Δημ. Σχέσεων: ...

Αγώνων: ...

Υλικού: Ε. Βαμβακίδης πρόεδρος, Κ. Καραμπελιάς, Ι. Κωνσταντακάτος

horizontal rule

Πρακτικό #160 ΔΣ ΕΑΑ 17/9/68

Θέμα 3ον Παραλαβή Ιαπωνικών μηχανών O.S. Max

Ανακοινούται ότι παρελήφθησαν αι μηχαναί της παραγγελίας μας εις το εργοστάσιον Ogava Models.

Θέμα 4ον Παραχώρησις μηχανής εις Ι. Στουγιαννίδην δια ραδιοκατευθυνόμενον αεροσκάφος.

Ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι κατά το παρελθόν συνεζητήθη εις το Δ/κόν Συμβούλιον πρότασις όπως παραχωρούνται είδη εις τα ικανά και οικονομικώς ασθενή μέλη εις μειωμένας τιμάς, και τούτο προς ενθάρρυνσιν αυτών και προαγωγήν του Αερομοντελισμού.

Ηδη ο κ. Ι. Στουγιαννίδης λίαν ικανόν μέλος, ενδιαφέρεται δια την αγοράν μιάς μηχανής O.S. Max δια τηλεκατευθυνόμενον αεροσκάφος που κατασκεύασε και παρακαλεί όπως του παραχωρηθή εις μειωμένην τιμήν. Εγκρίνεται ή παραχώρησις ταύτης εις το 50% της αξίας της.

Θέμα 5ον Παραγγελία υλικών εις Αμερικήν

Ανακοινούται υπό του κ. Γεν Γραμματέως ότι ετοιμάζεται παραγγελία υλικών από την Αμερικήν δια λ/σμόν μελών μας, και ότι αι τιμαί αυτών είναι συμφέρουσαι λόγω των παραχωρουμένων εκπτώσεων.

horizontal rule

Πρακτικό #161 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/68

Θέμα 2ον Διάθεσις υλικών εις μειωμένας τιμάς.

Αναφερόμενος εις απόφασιν ληφθείσαν κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Δ/κού Συμβουλίου περί διαθέσεως μιας μηχανής εις μειωμένη τιμήν λόγω του ότι ο αγοραστής είναι εκ των ιακανοτέρων αθλητών μας τα δε οικονομικά του μέσα λίαν περιωρισμένα, ο Πρόεδρος εισηγείται και αποφασίζεται:

1) Οπως η διάθεσις υλικών εις μειωμένας τιμάς γίνεται μόνον κατόπιν επισταμένης εξακριβώσεως της οικονομικής θέσεως των μελών της κατηγορίας ταύτης.

2) Οτι ο αγοραστής μέλος μας είναι εκ των λίαν ικανών και πεπειραμένων.

3) Οτι η μείωσις τω διατιθεμένων υλικών δεν θα υπερβαίνει το 50% της αξίας αυτών.

Θέμα 7ον Παραγγελίαι υλικών

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ετοιμάζεται παραγγελία προς τον οίκον Graupner δια λ/σμόν της Ενώσεως και μελών μας, ως και τοιαύτη προς τον οίκον Exportations Αμερικής δια λ/σμόν μελών μας μόνον.

horizontal rule

Πρακτικό #163 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/68

Θέμα 5ον Αίτημα κ. Κωνσταντακάτου δια την μείωσιν της προμηθείας της ΕΑΑ επί παραγγελίας του εις Αμερικήν

Ο κ. Κωνσταντακάτος δια του από 5/11/68 εγγράφου του ζητεί όπως επί παραγγελίας του εις Αμερικανικόν οίκον αξίας περίπου δρχ 16.000 καταλογισθή υπό της Ενώσεως προμήθεια 5% μόνον.

Αποφασίζεται όπως εφαρμοσθή η ληφθείσα κατά την συνεδρίασιν του Δ/κού Συμβουλίου της 9ης Ν/βρίου 1966 (πρακτικόν 129) απόφασις.

Θέμα 6ον Παραγγελία Graupner

Υποβάλλεται σχέδιον παραγγελίας υλικών προς τον οίκον Graupner αξίας DM 5.494

Αποφασίζεται η περικοπή του ποσού ταύτης εντός των ορίων των δυνατοτήτων του ταμείου μας.

horizontal rule

Πρακτικό #165 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/68

Θέμα 6ον Παραγγελία Αμερικής

Αποφασίζεται η διαβίβασις της παραγγελίας της Ενώσεώς μας εις την φίρμαν Exportations, USA δια την Lot A μόνον, και τούτο διότι ο κ. Παπασπύρου όν αφορά εξ ολοκλήρου το Lot B, δεν ηθέλησε να επιβαρυνθή με τα ανάλογα έξοδα μεταφοράς του, άτινα είναι δυσανάλογα προς την αξίαν των υλικών.

horizontal rule

Πρακτικό #172 ΔΣ ΕΑΑ 1/4/69

Θέμα VIον

Εγκρίνεται παραγγελία ειδών αερομοντελισμού εις Μ. Βρεττανίαν

Σημείωση: δεν πραγματοποιήθηκε

horizontal rule

παράκληση προς ΕΑΛΕ για προώθηση των τυπικών για τις παραγγελίες Γερμανίας και Αμερικής

horizontal rule

Πρακτικό #190 ΔΣ ΕΑΑ 14/5/70

Θέμα 2ον

Συγκροτείται επιτροπή εκ των κ.κ. Κ. Καραμπελιά Γεν. Γραμμ., Σ. Κόκκοτα Ταμία και Ι. Κωνσταντακάτο μέλος, δια την παραλαβή των εκάστοτε αφικνουμένων εκ του εξωτερικού παραγγελιών υλικού αερομοντελισμού.

horizontal rule

Πρακτικό #198 ΔΣ ΕΑΑ 6/10/70

Θέμα IVον

Κατόπιν προτάσεως το Δ.Σ. εγκρίνει την καταβολήν περιθωρίου δια την παραλαβήν εκ Δυτικής Γερμανίας αφιχθείσης ενωρίτερον παραγγελίας.

 

horizontal rule

Πρακτικό #206 ΔΣ ΕΑΑ 19/1/71

Θέμα ΙΙον

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως λόγω αυξήσεως των τιμών των διαφόρων υλικών αερομοντελισμού παρά του εν Γερμανία εργοστασίου αυξήσει τις τιμές διαθέσεως των υλικών εις τα μέλη της Ε.Α.Α. από 21/1/71 κατά ποσοστόν έως 20%.

horizontal rule

Πρακτικό #208 ΔΣ ΕΑΑ 2/2/71

Θέμα 2ον

Προς καλυτέραν παρακολούθησιν της διακινήσεως των υλικών και την έγκαιρον τοποθέτησιν παραγγελιών εις οίκους του εξωτεριού δια την κάλυψιν των αναγκών της ενώσες συγκροτείται επιτροπή αποτελουμένη εκ των: Ι. Κωνσταντακάτου, εφόρου Υλικού, Γ. Σεβαστού Ταμίου, Π. Καλογεράκου Προέδρου.

Θέμα 4ον

Κρίνεται σκόπιμον όπως λειτουργήσουν διάφοροι επιτροπαί και προς τον σκοπόν αυτόν ορίζονται αι κάτωθι:

α) Τεχνική Επιτροπή Ι. Κωνσταντακάτος Πρόεδρος, Κ. Μαλτέζος , Κ. Κόλλιας μέλη

β) Επιτροπή Αγώνων: Β. Μπακέλας πρόεδρος , Ι. Παυλιόγλου, Γ. Σεβαστος Ι. Κωνσταντακάτος μέλη

γ) Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων: Ι. Παυλιόγλου Πρόεδρος, Π. Καλογεράκος, Γ. Μανουσάκης μέλη

horizontal rule

Πρακτικό #209 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/71

Θέμα 3ον

Εν όψει της πιθανής χρηματικής επιχορηγήσεως εκ της ΑΛΑ απεφασίσθη να εξετασθή η δυνατότης αγοράς υπό της ΕΑΑ συστημάτων R/C  τα οποία δυνατόν να διατεθούν ή εις χαμηλοτέραν τιμήν ή με δόσεις εις μέλη τα οποία κατά την γνώμην του Δ.Σ. θα ηδύναντο να αποτελέσουν ένα πυρήνα δημιουργίας ομάδος R/C.

Θέμα 5ον

Αποφασίζεται να μη χορηγούνται υλικά κατασκευής εις τα μέλη άνευ εξοφλήσεως των συνδρομών, δια μεν τα δόκιμα μέλη της τρεχούσης τριμηνίας, δια δε τα τακτικά του προηγουμένου έτους.

horizontal rule

Πρακτικό #212 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/71

Θέμα 8ον

Ακολούθως τον λόγον έλαβε ο κ. Ι. Κωνσταντακάτος ο οποίος υπενθύμισε ότι βάσει του Ν.Δ. 795 υποχρεούμεθα να αφαιρέσουμε το υπέρ της λέσχης λαμβανόμενον ποσοστόν εκ της πωλήσεως υλικών. Το Συμβούλιον απεφάσισε όπως γίνη η προαναφερθείσα ενέργεια και αναμένεται νέα απόφασις άμα τη συνεννοήσει με νομικόν πρόσωπον.

Θέμα 9ον

Απεφασίσθη όπως η αγορά κινητήρων εκ του εργοστασίου Rossi αξίας δρχ. 3693,50 βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμόν της ΕΑΑ. Οι κινητήρες ούτοι θα χρησιμοποιηθούν υπό της Εθνικής ομάδος εις τους αγώνας της Ουγγαρίας.

Θέμα 10ον

Απεφασίσθη η απαλλαγή του μέλους Σ. Κόκκοτα από της χρεώσεως των μηχανών Orkan της μιας δοθείσης ως έπαθλον εις τον Βιλαπλάγκαν Ανδρέαν της δε ετέρας επιστραφείσης εις την αποθήκην.

horizontal rule

Πρακτικό #213 ΔΣ ΕΑΑ 1/6/71

Θέμα 7ον

Απεφασίσθη όπως η ΕΑΑ επιβαρυνθή με το ποσόν της αγοράς δύο συστημάτων τηλεκατευθύνσεως Blue Max δια την προώθησιν της κατηγορίας των τηλεκατευθυνομένων μοντέλων μεταξύ των απόρων μελών.

Σημείωση: Δεν πραγματοποιήθηκε η αγορά

horizontal rule

Πρακτικό #215 ΔΣ ΕΑΑ 3/8/71

Θέμα 4ον

Ο έφορος υλικού κ. Κόλλιας ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ότι το ύψος των μελλοντικών παραγγελιών ανέρχεται εις 90.000 δρχ. (ενενήκοντα χιλιάδας) ποσόν το ποίον αδυνατεί να καλύψει εξ ολοκλήρου το ταμείον της ΕΑΑ. Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως ζητηθή από την Β.Α.Λ.Ε. δάνειον εκ δρχ. 30.000 ως και εις το παρελθόν εγένετο.

Θέμα 5ον

Προτείνεται όπως κατά την πώλησιν των υλικών εις τα μέλη της ΕΑΑ εισπράττεται προαιρετική εισφορά ανερχομένη εις 20% της αξίας των υλικών. Αποφασίζεται ότι η ΕΑΑ θα αποδέχεται την προαιρετική αυτή ενίσχυση του ταμείου της εφ' όσον δεν αντιτίθεται εις το Ν.Δ. "περί σωματείων και ενώσεων".

horizontal rule

ανακοίνωση για όποιον ήθελε να παραγγείλει κινητήρες στο εργοστάσιο Rossi

horizontal rule

Πρακτικό #217 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/71

Θέμα 3ον

Αποφασίζεται όπως σταλή και νέον έγγραφον εις την ΒΑλΕ δια να επισπευσθή η χορήγησις του κεφαλαίου εκ δρχ. 20.000 επί επιστροφή, ως και εις το παρελθόν εγένετο.

 

horizontal rule

Πρακτικό #225 ΔΣ ΕΑΑ 14/1/72

Θέμα 3ον

Αποφασίζεται όπως η ΕΑΑ συμβάλει δια 1000 δρχ εις την παραγγελίαν κινητήρων του κ. Κόλλια εκ του Ιταλικού οίκου Rossi, λόγω των υπηρεσιών τας οποίας προσέφερεν ο κ. Κόλλιας κατά τον μήνα Δεκέμβριον και Ιανουάριον.

 

horizontal rule

Πρακτικό #226 ΔΣ ΕΑΑ 10/2/72

Θέμα 3ον

Επικειμένης νέας παραγγελίας εις την Γερμανίαν και Ιταλίαν, ο κ. Παπασπύρου αναφέρει ότι το εν τη Τραπέζη κεφάλαιον της Ενώσεως ανέρχεται εις 61.448,90 δρχ και αναμένει να παραλάβη την επιταγήν της ΒΑΛΕ εκ δρχ 10.000 προς ενίσχυσιν του ταμείου μας.

 

horizontal rule

31 Οκτ 1072 / παράκληση προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης από την ΕΑΛΕ

horizontal rule

Πρακτικό #240 ΔΣ ΕΑΑ 23/1/73

Θέμα 3ον Αποφασίζεται η αποστολή της εις χείρας του γραφείου παραγγελίας την ερχομένη Δευτέρα 29-1-73. Προτείνεται εκ μέρους των κ.κ. Καλογεράκου και Καραμπελιά η προσθήκη στην παραγγελία των υλικών αξίας 20.000 δια λογαριασμόν της ΕΑΑ και το καλόν αυτής. Οι παρευρισκόμενοι διαφωνούν και τίθεται το θέμα σε ψηφοφορίαν. Ο κ. Πασκαλής ως μη έχων άμεσον γνώμην ρίπτει λευκήν ψήφον. Η πρότασις απορρίπτεται δια ψήφων 5 έναντι 2.

Σημείωση: Ο κ. Πασκαλής ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή άτομο που η τότε "κυβέρνηση" όριζε δια νόμου να συμμετέχει ως σύμβουλος σε κάθε σωματείο για να παρακολουθεί τι γίνεται εκ των έσω. Το συγκεκριμένο πρόσωπο παρίστατο στα συμβούλια, εκτελώντας τις εντολές του, αλλά ποτέ δεν ενόχλησε την ΕΑΑ με οιονδήποτε τρόπο.

 

horizontal rule

Πρακτικό #243 ΔΣ ΕΑΑ 16/3/73

Θέμα Ι Παραγγελία εξωτερικού

Ανατίθεται εις τον έφορον υλικού η σύνταξις σχεδίου παραγγελίας εις οίκον Graupner ύψους DM 10.000 περίπου. Αυτή θέλει εκτελεσθή άμα τη παροχή χρημάτων εκ της επιχορηγήσεως.

 

horizontal rule

Πρακτικό #247 ΔΣ ΕΑΑ 10/5/73

Θέμα VIII Αποφασίζεται η εις οίκον Graupner Δυτ. Γερμανίας παραγγελίας υλικών αερομοντελισμού αξίας μάρκων Δυτ. Γερμανίας περίπου 12.000

Θέμα VIX Εξουσιοδοτείται ο έφορος υλικού κ. Κόλλιας όπως ερευνήση επί της δυνατότητος αγοράς υλικών αερομοντελισμού από τους εξής φορείς:

α. Από οίκους των Ηνωμένων Πολιτειών

β. Από τον οίκον OS Ιαπωνίας (κινητήρων)

γ. Από τον οίκον Super Tigre Ιταλίας.

Τούτον εξ αιτίας των συνεχώς ανερχομένων τιμών εις τους οίκους Δυτ. Γερμανίας.

 

horizontal rule

13 Οκτ 1973 - Επιστολή της ΕΜΕ, προς Δ/ση Οικονομικού Υπ. Πολ. Αεροπορίας, να επανέλθει το καθεστώς της δασμολόγησης στην 90.21 ή σε πλήρη ατέλεια (και για την εκκρεμούσα παραγγελία της ΕΑΑ)

horizontal rule

7 Νοε 1973 - Εγγραφον ΥΠΑ προς Διεύθυνση Δασμολογίου Υπ. Οικονομικών, να μην καταταγούν οι παραγγελίες μας στα "αθύρματα".

horizontal rule

Πρακτικό #253 ΔΣ ΕΑΑ 12/12/73

Θέμα V

Εν όψει της αφίξεως παραγγελίας υλικών εκ του οίκου Graupner της Δυτ. Γερμανίας, καλούνται ο ταμίας και ο έφορος υλικού να ενεργήσουν τον καθιερωμένον έλεγχον της αποθήκης.

 

horizontal rule

10 Απρ 1974 - Παράκληση προς ΕΑΛΕ όπως ενεργήσει προς πάσαν κατεύθυνση για οριστική διευθέτηση του θέματος της δασμολογικής κλάσης

horizontal rule

Πρακτικό #260 ΔΣ ΕΑΑ 24/5/74

Θέμα V

Επί της αναμενομένης παραγγελίας εκ Γερμανίας ορίζεται υπεύθυνος ο κ. Βαμβακίδης.

horizontal rule

25 Ιουν 74 - Παράκληση προς ΕΑΛΕ να επιληφθή του εκτελωνισμού της παραγγελίας που καθυστερεί λόγω αλλαγής της δασμολογικής κλάσης

horizontal rule

 27 Σεπτ 74 - Η ΕΑΑ προσφεύγει στην ΑΕΤΑ (Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων)

horizontal rule

Πρακτικό #265 ΔΣ ΕΑΑ 4/10/74

Θέμα 1ον Παραγγελίαι

Ο κ. Σεβαστός ανακοινώνει ότι η ΑΕΤΑ (Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων)  κατέταξεν τα υλικά της παραγγελίας εις την 97/03. Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως παραπέμψουμε την υπόθεσιν εις το φορολογικόν δικαστήριον.

Αποφασίζεται να εκτελωνίσουμε το Β' τμήμα της παραγγελίας του 1973, και να αναδιαμορφωθούν οι τιμές των ήδη υπαρχόντων υλικών σύμφωνα με το νέο κόστος παραλαβής.

Θέμα 2ον

Αποφασίζεται όπως σταλή επιστολή εις Graupner και κοινοποιηθή εις τον αντιπρόσωπον κ. Μαμάη, επεξηγούσα τους λόγους δια την αδυναμία εκτελωνισμού της ήδη επιστραφείσης εις αυτόν παραγγελίας.

Θέμα 3ον

Αποφασίζεται όπως συνταχθή επιστολή προς την ΕΑΛΕ ήτις θα αναλύη την επικρατούσα κατάστασι επί της εισαγωγής υλικών, την επιστολή αύτη θα επιδώση ιδιοχείρως τριμελής επιτροπή αποτελουμένη εκ του Προέδρου, του Γ.Γ. και ενός μέλους.

horizontal rule

Πρακτικό #266 ΔΣ ΕΑΑ 26/11/74

Θέμα ΙΙον

Εγκρίνεται νέον τιμολόγιον αποθήκης, κατόπιν της αυξήσεως του κόστους εισαγωγής υλικών. Το νέον τιμολόγιον δεν καλύπτει το κόστος κτήσεως των υλικών πλην όμως κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστή διότι αι τιμαί κατέστησαν εξόχως υψηλαί δια τα νεαρά μέλη.

 

horizontal rule

Πρακτικό #268 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/75

Θέμα ΙΙον

Αποφασίζεται όπως συνταχθή υπόμνημα και επιδοθή υπό τριμελούς επιτροπής εις τον Υπουργόν Οικονομικών. Το υπόμνημα θα εξηγή την παρούσαν κατάστασιν εισαγωγής υλικών και θα προτείνη την ανακατάταξιν των υλικών εις τας παλαιοτέρας δασμολογικάς κλάσεις.

 

horizontal rule

Πρακτικό #270 ΔΣ ΕΑΑ 21/2/75

Θέμα ΙΙον

Αναγιγνώσκεται η επιστολή και το υπόμνημα, η απευθυνομένη προς τον Υπουργόν Οικονομικών. Αποφασίζεται όπως επιδοθή υπό του κ. Προέδρου του Γ.Γ. ή του Αντιπροέδρου και του συμβούλου επί των Δημ. Σχέσεων.

horizontal rule

Πρακτικό #271 ΔΣ ΕΑΑ 4/4/75

Θέμα 2ον

Ο ταμίας αναφέρει ότι το υπόλοιπον ταμείου ανέρχεται εις δρχ 106.000 Αποφασίζεται η σύνταξις παραγγελίας ύψους 40.000

 

horizontal rule

1 Φεβρ 75 - Αίτηση προς Υπουργό Οικονομικών για οριστική διευθέτηση του θέματος του δασμολογίου των αερομοντελιστικών υλικών

horizontal rule

15-5-82 Προς ΕΜΕ τα μέλη της μπορούν να αγοράζουν υλικά από την αποθήκη της ΕΑΑ, και η επ΄αμοιβαιότητι απάντηση της ΕΜΕ.

 

horizontal rule

11 Ιουνίου 1982 - Επιστολή προς ΕΑΛΕ αιτούσα την οικονομική βοήθεια για απ' ευθείας εισαγωγή υλικών

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]