Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εσωτερικοί Ε.Α.Α.

Αεροδρόμιον Ελληνικού

21 Ιουνίου 1953

horizontal rule

Πρακτικόν #14 ΔΣ ΕΑΑ 12/4/53

Εν συνεχεία ο κ. Γεν Γραμματεύς προτείνει όπως κατά τον ερχόμενον μήνα, κι' εφ' όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν διενεργηθούν οι πρώτοι αγώνες ιπταμένων μοντέλλων μετά κινητήρος κλάσεων 1/2Α και Α και μετάσχουν εις αυτούς αποκλειστικώς μόνον μέλη της ημετέρας Ενώσεως.

Η πρότασις εγκρίνεται με την τροποποίησιν της συμμετοχής μοντέλλων και των άλλων κατηγοριών εκτός συναγωνισμού. Η ημερομηνία καθορίζεται δε εις την 24/5 ε.ε.. Αναλαμβάνουν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γεν Γραμματεύς την συνεννόησιν μετά της ΒΑΛΕ δια την διενέργεια τούτου εις τον Αερολιμένα Ελληνικού.

horizontal rule

Πρακτικόν #15 ΔΣ ΕΑΑ 9/5/53

Ο Γεν. Γραμματεύς αναφέρει ότι λόγω της ελεύσεως των εξετάσεων εις τα σχολεία, τα μέλη δεν δύνανται να μετάσχουν εις τους προκηρυχθέντας αγώνας, ζητά δε όπως αναβληθούν δια τον επόμενον μήνα.

Το Συμβούλιον δέχεται την πρότασιν και μεταθέτει την ημερομηνίαν διεξαγωγής των αγώνων δια το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει την αγοράν ενός κυπέλλου μικράς αξίας δια τον πρώτον νικητήν και την αγοράν ενός κινητήρος και ενός κυτίου περιλαμβάνοντος υλικά κατασκευής μοντέλλου δια τους δύο επομένους, ζητά δε και την εκτύπωσιν τιμητικών Διπλωμάτων με σκοπόν να τα απονείμη εις όλους τους αγωνιζομένους.

Το συμβούλιον δέχεται και εγκρίνει τας προτάσεις.

horizontal rule

Πρακτικόν #16 ΔΣ ΕΑΑ 11/6/53

Τέλος ο κ. Γεν Γραμματεύς ανακοινοί ότι όλες οι προετοιμασίες δια τους αγώνες της 21 τρ. μηνός ευρίσκονται εις το τέλος των.

horizontal rule

Πρακτικόν #17 ΔΣ ΕΑΑ 6/7/53

Εν συνεχεία το Δ.Σ. αναφέρεται εις το θέμα των αγώνων της 21 του παρελθόντος μηνός οι οποίοι λόγω ενσκυψάσης πρωτοφανούς θυέλης εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού, ολίγον προ της ενάρξεως τούτων, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν, λόγω καταστροφής δε των πλείστων μοντέλλων, ζητά όπως η προκήρυξις των νέων αγώνων ή επιδείξεων βραδύνη τουλάχιστον κατά 3 μήνας ώστε να καταστή δυνατή εκ μέρους των μοντελλιστών η επισκευή των δυναμένων να επισκευασθούν ή η κατασκευή νέων τοιούτων

Ωσαύτως το Δ.Σ. εκφράζει την ικανοποίησίν του δια τον αριθμόν συμμετοχής μελών ως και δια την πραγματικήν υπακοήν των εις τας εντολάς των επικεφαλής.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]