Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημόσιες Σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Ανταλλαγαί εφήβων αεραθλητών

με το πρόγραμμα  C.A.P. - Civil Air Patrol

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ CAP ΜΕΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Εν τη επιθυμία της να αναπτύξη την διάδοσιν του αεροπορικού πνεύματος αφ' ενός και την σύσφιξιν των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και των φιλικών χωρών του ΝΑΤΟ, η ΒΑΛΕ απεδέχθη την πρόσκλησιν της CIVIL AIR PATROL, περί ανταλλαγής δοκίμων μελών της CAP και των Ελληνικών αεροπορικών οργανώσεων Η ανταλλαγή εγένετο μεταξύ 25ης Ιουλίου και 14ης Αυγούστου, 1953. Την Ελληνικήν Ομάδα συνώδευσε ως Αρχηγός ο εκ των μελών του Δ.Σ. της ΒΑΛΕ Σμήναρχος κ. Κουντούρης με συνοδόν τον κ. Σαπατούκη, (Σημ: Εννοεί τον Α. Σαπουνάκη) πρόεδρον της Ενώσεως Μοντελλιστών Αθηνών. Μέλη της αποστολής ήσαν οι Μπαϊρακτάρης Γεώργιος, ανεμοπόρος (Αθήναι), Χινόπουλος Αθανάσιος, ανεμοπόρος (Αθήναι), Χανθουδάκης Κωνσταντίνος, ανεμοπόρος (Κρήτη), Λουκόπουλος Δημήτριος, μοντελλιστής (Θεσσαλονίκη) και Παπαπαναγιώτου Στέφανος, μοντελλιστής (Αθήναι).

Κατά την εις Αμερικήν παραμονήν της η Ελληνική Ομάς εφιλοξενήθη υπό της αεροπορικής πτέρυγος τις Ινδιανουπόλεως (Σημ: Indianapolis) επεσκέφθη δε διαφόρους αεροπορικάς μονάδας, εργοστάσια, πόλεις.

Ο Αμερικανοί δόκιμοι εφιλοξενήθησαν δαπάναις της ΒΑΛΕ και επεσκέφθησαν αρχαιολογικούς χώρους, αεροπορικάς μονάδας, εις Ελευσίνα, Θεσσαλονίκην, Ρόδον, Ηράκλειον. Εγένοντο δε δεκτοί υπό της Α.Μ. του Βασιλέως.

Σκοπός του Βοηθητικού Σώματος Αεροπορίας των Η.Π.Α. είναι η ενίσχυσις και συμβολή εις την ανάπτυξιν της συνδρομής των ιδιωτών προς την αεροπορίαν, η ενίσχυσις και προαγωγή του πνεύματος της διατηρήσεως της κυριαρχίας του αέρος και η συμβολή εις την ανάπτυξιν της εθελοντικής ενισχύσεως ήτις παρέχεται υπό των ιδιωτών προς την αεροπορίαν προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Σκοπός επίσης του Σώματος είναι η εξάσκησις και εκπαίδευσις των μελών του Σώματος, η ενθάρρυνσις και ενίσχυσις δια την ανάπτυξιν της πολιτικής αεροπορίας εις τας κοινότητας και η δημιουργία οργανώσεως εξ ιδιωτών μετά των απαιτουμένων μέσων δια την αντιμετώπισιν των τυχόν παρουσιασθησομένων είτε τοπικών, είτε εθνικών αναγκών.

"Αεροπορικά Νέα" 8-9.53

horizontal rule

Από την αναχώρησιν των Ελλήνων δοκίμων, μαζί με την Τουρκική αποστολή δια τας Η.Π.Α.

(Με επιφύλαξη - στο άκρο αριστερά είναι ο πρόεδρος της ΕΑΑ Α. Σαπουνάκης)

Με την Τουρκική αποστολή ταξίδευσε η διάσημη αεροπόρος κυρία Γιοκοεν θυγάτηρ του Κεμάλ Αττατούρκ.

"Αεροπορικά Νέα" 8-9.53

horizontal rule

Πρακτικόν #28 ΔΣ ΕΑΑ 8/6/54

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς...εν συνεχείαν ζητεί από το Συμβούλιον όπως καταρτίση πενταμελή ομάδα νεαρών αερομοντελλιστών ηλικίας 15-19 ετών δια την αποστολήν εις Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής.

Το Συμβούλιον προτείνη τους Λ. Σκένδερ, Μ. Τσουμάραν, Ι. Κριτικόν , Θ. Καψάνην

Σημείωση: στο τέλος της σελίδας υπάρχει περιγραφή του ταξιδίου της Ελληνικής αποστολής.

horizontal rule

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 24/6/55

Επίσης ο κ. Γ.Γ. αναφέρει ότι η Αερολέσχη Αθηνών δι' εγγράφου της ζητή την πρότασιν τριών (3) μελών ηλικίας 17-20 ετών δια την αποστολήν των εις τας Η.Π.Α. Ως τοιαύτα προτείνονται οι κάτωθι: Α. Βαφιαδάκης, Α. Δοξιάδης και Ι. Κριτικός.

horizontal rule

Πρακτικόν #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/55

Επίσης εκ των προταθέντων δια την αποστολήν εις τας Η.Π.Α. τριών μελών απεστάλη μόνον εν, ο Αντώνιος Βαφιαδάκης,

horizontal rule

Πρακτικόν #51 ΔΣ ΕΑΑ 27/4/56

Ο κ. Βαφιαδάκης προτείνει όπως κατά την συνάντησιν γίνει γνωστόν προς τους αερομοντελλιστάς, ότι η συμμετοχή των και η απόδοσίς των, θα είναι ένα εκ των βασικών κριτηρίων δια την αποστολήν εις τας Η.Π. Αμερικής.

horizontal rule

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ

Ως και κατά τα παρελθόντα έτη, η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος συμμετέσχεν και κατά το τρέχον εις την υπό της Αμερικανικής Αεροπορικής Οργανώσεως Civil Air Patrol, οργανουμένην ανταλλαγήν εφήβων.

Ούτω κατά το χρονικόν διάστημα από 20 Ιουλίου μέχρι και της 14ης Αυγούστου 1956, ομάς της  Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδας αποτελουμένη εκ των κ.κ. Δ. Δημητριάδη, Σμηνάρχου - μέλους της ΒΑΛΕ, Κ. Θεοφίλη, Αντισμηνάρχου μέλους του Διοικ. Συμβουλίου της ΒΑΛΕ (συνοδοί),Χ. Κόκκινου, Ικάρου 1ης, Π. Μασουρίδη, Αερομοντελιστού της Αερολέσχης Αθηνών, Σ. Βοργιά, Ανεμοπόρου της Αερολέσχης Αθηνών., Χ. Μπισλάνη, Αερομοντελιστού της Αερολέσχης Αθηνών, Ν. Αγγελίδη, Αερομοντελιστού της Αερολέσχης Θεσ/νίκης (έφηβοι), επεσκέφθησαν την Πολιτείαν Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ωσαύτως η ομάς επεσκέφθη την Washington και την Νέαν Υόρκην, φιλοξενουμένη πάντοτε μετ' ενθουσιασμού και καταβαλλομένης διαρκώς προσπαθείας όπως πραγματοποιηθή ο σκοπός της ανταλλαγής, ήτοι ο της αλληλογνωριμίας.

Αντιστοίχως αμερικανική ομάς, αποτελουμένη εκ των κ.κ. : ..... επεσκέφθη την Ελλάδα, μεταβάσα επίσης εις Ρόδον, Κέρκυραν, και Ολυμπίαν προς επίσκεψιν των αξιοθεάτων. Κατά την εν Αθήναις παραμονήν των οι Αμερικανοί έφηβοι, εγένοντο δεκτοί υπό του Δημάρχου Αθηναίων κ. Π. Κατσώτα και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Υποπτεράρχου κ. Κ. Μαργαρίτη.

"Αεροπορικά Νέα" 8.56

horizontal rule

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΦΗΒΩΝ

Την 17ην Ιουλίου ε.ε. (σημ:1957) αφίχθη εις Αθήνας Ομάς Αμερικανών Εφήβων - μελών της Διεθνούς Αεροπορικής Οργανώσεως Civil Air Patrol, προκειμένου να παραμείνει εις Ελλάδα επί εικοσαήμερον περίπου εν τω πλαισίω του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού ανταλλαγής εφήβων.

Οι εν λόγω έφηβοι μετά των συνοδών των θα φιλοξενηθούν μερίμνη της ελληνικής Βασιλικής Αερολέσχης και θα επισκεφθούν διάφορα Αεροπορικά Κέντρα της Ελλάδος μεταξύ των οποίων ΡΟΔΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, εις το τελευταίον των οποίων εδρεύει ως γνωστόν το ομώνυμον Ανεμοπορικόν Κέντρον.

Σκοπός της επισκέψεώς των είναι η εφαρμογή της κατευθυντηρίου αρχής του Οργανισμού δια την δια της επαφής των νέων των διαφόρων Χωρών, ανάπτυξιν του κοινού αισθήματος, και την δι' αμοιβαίας κατανοήσεως επίλυσιν τδων αναφυομένων προβλημάτων των.

Ως γνωστόν και η Ελλάς από της πλευράς της ώς μέλος του Οργανισμού αποστέλλει ετησίως προς τον αυτόν σκοπόν Εφήβους εις Η.Π.Α. και διαφόρους χώρας της Ευρώπης.

Επί του προκειμένου την 18ην Ιουλίου ε.ε. ανεχώρησαν 5 Εφηβοι μετά δύο συνοδών των δι ΑΪΟΒΑΝ θα επισκεφθούν δε εν συνεχεία την ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ και Ν. ΥΟΡΚΗΝ. Η παραμονή των εις το εξωτερικόν θα διαρκέση περίπου 23 ημέρας.

Επί του σημείου τούτου δέον να τονισθή ότι ο Διεθνής ούτος Οργανισμός δεν περιορίζεται εις την θεωρητικήν αντιμετώπισιν των αεροπορικών προβλημάτων αλλά συμμετέχει ενεργώς με ιδιάζουσαν δραστηριότητα, εν τω πλαισίω του εις πάσαν εκδήλωσιν κοινωφελούς έργου, διαθέτων προς τούτο ικανόν αριθμόν αεροσκαφών, εγκαταστάσεων και αρτίως εκπαιδευμένου προσωπικού. Σημειούμεν ωσαύτως ότι η εν λόγω Οργάνωσις Civil Air Patrol είχεν ιδρυθή το 1941 ως βοηθητικός Αεροπορικός Οργανισμός των Η.Π.Α.

Είναι δε ο εμπνευστής της εν λόγω Διεθνούς κινήσεως και ο Συντονισμός της όλης προσπαθείας. Ηδη ο Οργανισμός αριθμεί πλέον των ΔΕΚΑ ΕΞ κρατών Μελών, το δε έργον του έχει αναγνωρισθή ως υψίστης σημασίας, δια τας κοινωφελείς  ειρηνικάς του επιτεύξεις. Η ομάς των Αμερικανών εφήβων θα αναχωρήση την 19ην Αυγούστου δια το εξωτερικόν.

"Αεροπορικά Νέα" 7.57

horizontal rule

Σημείωση:

Η καταχώρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΑΑ, στο πρώτο βιβλίο σταμάτησε στον αριθμό #68 την 4η Δεκεμβρίου 1956, ενώ υπήρχαν ακόμα κενά φύλλα.

Τα πρακτικά συνέχισαν να καταγράφονται σε νέο βιβλίο από την συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 1957, αρχίζοντας την αρίθμηση εκ νέου από τον αριθμό #1.

Το πιθανότερον είναι να μην ήταν διαθέσιμο το πρώτο βιβλίο, και αναγκαστικά άνοιξε δεύτερο.

horizontal rule

Πρακτικόν #20 ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα XIον Αποστολή Μελών εις ΗΠΑ

Ανακοινούται ότι κατά την τελευταίαν κοινήν συνεδρίασιν των συμβουλίων ΑΛΑ-ΕΑΑ εις ην παρέστησαν εκ μέρους της ΕΑΑ οι κ.κ. Π. Βαφιαδάκης και Β. Ασπιώτης, μόνον, ανεγνώσθη επείγουσα επιστολή της ΒΑΛΕ δι ής παρεκάλουν όπως υποδείξωμεν εντός της επομένης 2 αερομοντελιστάς μέλη της ενώσεως δια την αποστολήν CAP εις ΗΠΑ. Ελλείψει χρόνου δια την σύγκλησιν Συμβουλίου υπεδείχθησαν υπό των ανωτέρω οι κ.κ. Μ. Παλαιολόγος και Χατζηαγγελίδης, με αναπληρωτάς τους Ζάκκαν και Κ. Βλαχόπουλον.

Ο Μ. Παλαιολόγος θυμάται:

Η αποστολή του 1958 δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί λόγω των γεγονότων της Μέσης Ανατολής, η ΗΠΑ δεν είχαν διαθέσιμο αεροπλάνο.

horizontal rule

Πρακτικόν #30 ΔΣ ΕΑΑ 16/6/59

Θέμα VIον Αποστολή εις Αμερικήν

Αποφασίζεται όπως η Ενωσις διαμαρτυρηθή προς την ΒΑΛΕ δια την απόφασιν της , καθ' ήν θα καταρτιστή ομάς εκ πέντε ικάρων ήτις θα μεταβή εις την Αμερικήν εις εκτέλεσιν του προγράμματος ανταλλαγής νέων της οργανώσεως CAP.

Η αποστολή μελών της ΕΑΑ εις την Αμερικήν μέχρι σήμερον εχρησίμευε ως ηθική αμοιβή των μελών μας, οίτινες μη φειδόμενοι χρημάτων και κόπων πραγματοποιούν αποτελέσματα πολύ περισσότερα των προσδοκουμένων. Ηδη η ΒΑΛΕ δια της αποφάσεως της ταύτης στερεί τρόπον τινά, ενός επάθλου ευγενούς αμίλλης μεταξύ των μελών μας.

horizontal rule

Πρακτικόν #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/60

Θέμα VIον Ανακοίνωσις εγγράφου ΑΛΑ της 23/6/60

Ανακοινούται το εν περιθωρίω έγγραφον δι ού μας γνωρίζεται ότι η ΒΑΛΕ επέλεξε τον κ. Μ. Παλαιολόγον ίνα συμμετάσχη της ομάδος Ελληνοπαίδων αποστελλομένων εις ΗΠΑ βάσει του προγράμματος ανταλλαγής νέων CAP αναπληρωματικόν δε τούτου τον κ. Ι. Χ"Αγγελίδη.

Αποφασίζεται να διαμαρτυρηθώμεν εγγράφως προς την ΒΑΛΕ καθ' όσον αρμοδία δια την επιλογήν των καταλλήλων προς αποστολήν εις ΗΠΑ αερομοντελιστών είναι η ΕΑΑ ως γνωρίζουσα την επίδοσιν εκάστου μέλους αυτής, το ήθος του κ.λ.π..

Εν προκειμένω αμφότερα τα μέλη κρίνονται ακατάλληλα.

horizontal rule

Πρακτικόν #47 ΔΣ ΕΑΑ 2/3/61

Θέμα ΙVον Ανταλλαγή νέων CAP εις Αμερικήν και Γιουγκοσλαυίαν

Αποφασίζεται όπως οι αναδειχθησόμενοι νικηταί των αγώνων του Πάσχα προκριθούν δια την ανταλλαγήν νέων CAP και Γιουγκοσλαυίας.

horizontal rule

Πρακτικόν #50 ΔΣ ΕΑΑ 27/43/61

Θέμα VΙον Αποστολή εφήβων εις Αμερικήν

Εις εκτέλεσιν της μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος συμφωνίας ανταλλαγής εφήβων αποφασίζεται όπως υποδειχθούν οι νικηταί των αγώνων όπως εκπροσωπήσουν την ΕΑΑ εφ' όσον πληρούσι τους όρους αυτής.

horizontal rule

Πρακτικόν #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα ΙIον Ανταλλαγή νέων C.A.P.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι επληροφορήθη από τον κ. Ζ. Λίνον, Ταμίαν της ΒΑΛΕ, ότι πρόκειται να σταλούν εις Αμερικήν δύο αερομοντελισταί, εις εκ των τεσσάρων προταθέντων υφ' ημών και ο νεαρός Κοντογιώργος, όστις ενεγράφη μέλος τηε ΑΑ Α την 19/1/62 και ηγόρασεν ένα kit invader, το οποίον δεν προσεκόμισε μέχρι τούδε προς έλεγχον.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ανεκοίνωσε εις τον κ. Ζ. Λίνον τας γνωστάς αντιλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου μας, καθ' ας η ΕΑΑ προσφέρει εις τους καλλιτέρους από πάσης απόψεως αερομοντελιστάς ως έπαθλον το ταξίδι εις Αμερικήν, και διεμαρτυρήθη εντόνως δια την μελετουμένην αποστολήν του νεαρού Κοντογιώργου, και του εδήλωσε ότι εάν πραγματοποιηθή αύτη η Ενωσις Αερομοντελιστών δεν θα προβή μελλοντικώς εις υποδείξεις μελών της δια την ανταλλαγήν νέων C.A.P.

Ο κ Ζ. Λίνος επεφυλάχθη να μεταφέρη τ' ανωτέρω εις τον κ. Πρόεδρον της ΒΑΛΕ.

horizontal rule

Πρακτικόν #62 ΔΣ ΕΑΑ 28/8/62

Θέμα ΙIον Αποστολή κ.κ. Δημοπούλου και Κοντογιώργη εις Η.Π.Α. εις ανταλλαγήν νέων C.A.P.

Ανακοινούται υπο του κ. Προέδρου ότι διεμαρτυρήθη εντόνως τόσον εις τον κ. Κ. Θεοφίλην όσον και εις τους κ.κ. Αγγελ και Λίνον δια την αποστολήν του κ. Κοντογιώργη εις Η.Π.Α. λόγω της προσφάτου εγγραφής του ως μέλους της Ε.Α.Α. και της μιδαμινής επιδόσεώς του εις τον αερομοντελλισμόν.

Επί τη ευκαιρία ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι ως του είπεν ο κ. Αγγελ έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την συμπεριφοράν και εν γένει διαγωγήν του κ. Δημοπούλου, κατά το ταξίδι εις Η.Π.Α. ενώ ο νεαρός Κοντογιώργης τους εδημιούργησεν ζητήματα.

horizontal rule

Πρακτικόν #69 ΔΣ ΕΑΑ 5/3/63

Θέμα VΙIον Υπόδειξις αποστολής CAP εις Αμερικήν

Προτείνεται όπως κατά την προσεχή συνεδρίασιν υποδειχθούν οι καλλίτεροι αερομοντελισταί του έτους 1962 και οι έχοντες τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως ενέργειαι δια την αποστολήν των εις Αμερικήν με την ευκαιρίαν της ανταλλαγής CAP.

horizontal rule

Πρακτικόν #74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα VΙον Υπόδειξις μελών δι' ανταλλαγήν νέων C.A.P.

Αποφασίζεται όπως υποδειχθούν εις την ΒΑΛΕ οι κ.κ. Κουράντης Σωτήριος, Βαρδουλάκης Αντώνιος, Τσαούσης Ευάγγελος δια την μετάβασιν εις Η.Π.Α. τον προσεχή Ιούλιον ως εκπρόσωποι της Ε.Α.Α. βάσει του προγράμματος ανταλλαγής νέων C.A.P.

horizontal rule

Πρακτικόν #76 ΔΣ ΕΑΑ 16/7/63

Θέμα 6ον Ανταλλαγή Νέων C.A.P.

Αναγιγνώσκεται η απευθυνθείσα υφ' ημών εις ΑΛΑ επιστολή διαμαρτυρίας δια την μη τήρησιν της υποδειχθήσης σειράς προτιμήσεως λόγω καλής επιδόσεως κ.λ.π. των υποψηφίων προς μετάβασιν εις Η.Π.Α. αερομοντελιστών.

το Δ. Σ/λιον εγκρίνει το κείμενον της επιστολής. Εν συνεχεία αναγιγνώσκεται δημοσίευσις εις την εφημερίδα ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ανοικτής επιστολής των μελών μας, κ.κ. Αλεξ. Παπαγεωργίου, Ν. Τσακαλίδη, Πλ. Κουρουβακάλη, Δημ. Δημόπουλου, διαμαρτυρομένων δια τον παραγκωνισμόν του κ. Σωτηρίου Κουράντη και προκρίσεως του κ. Α. βαρδουλάκη δια την μετάβασιν εις Η.Π.Α.

Αποφασίζεται να κληθούν οι ανωτέρω κύριοι και προσέλθουσιν κατά την προσεχή συνεδρίασιν του Δ/κού Συμβουλίου και τους γίνωσι αι δέουσαι συστάσεις  δια την άστοχον ενέργειάν των αυτήν.

Τέλος καλείται ο κ. Α. Βαδουλάκης εις όν ο κ. Πρόεδρος ηυχήθη εκ μέρους του Συμβουλίου "καλό ταξίδι" και του έκαμε ωρισμένας συστάσεις ως προς την συμπεριφοράν του κατά ταξίδι και διαμονήν του εις Η.Π.Α.

horizontal rule

Πρακτικόν #94 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/64

Θέμα 5ον Επιλογή αποσταλησομένων εφήβων εις Η.Π.Α.

Μετά διεξοδικήν συζήτησιν αποφασίζεται όπως υποδειχθή δια την αποστολήν εις ΗΠΑ βάσει του προγράμματος ανταλλαγής εφήβων CAP ο κ. Σ. Κουράντης μόνον, όστις επί δύο συνεχή έτη απεκλείσθη υπό της επιτροπής της ΒΑΛΕ καίτοι έχει τα προς τούτο προσόντα.

horizontal rule

Πρακτικόν #96 ΔΣ ΕΑΑ 22/9/64

Θέμα 2ον Αποστολή εις ΗΠΑ μέλους μας CAP

Ανακοινούται ότι εστάλη τελικώς εις ΗΠΑ ο εκ των μελών μας κ. Σωτ Κουράντης με την Eλληνικήν ομάδα νέων εις ανταλλαγήν της ομάδας CAP.

horizontal rule

Επάνω και κάτω: διάφορες επιστολές σχετικές με τις ανταλλαγές εφήβων αεραθλητών

 

Καλείται ο αναγνώστης - μελετητής της ιστορίας να διαβάσει την παρακάτω "έκθεση", που συνέταξε ένας από τους επίλεκτους αεραθλητές της χώρας μας, αναφορικά με το ταξίδι του, για να συλλάβει το νόημα, τι σήμαινε για τους νέους της εποχής εκείνης "ένα δωρεάν ταξίδι πολλών ημερών στην Αμερική, με  επισκέψεις, δεξιώσεις, πλήρη περιποίηση, και ευκαιρίες νέας φιλίας με συνομήλικους αεραθλητές απ' όλον τον κόσμο".   

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" - 11.54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Η συνεργασία της "CIVIL AIR PATROL" μετά των ξένων Αερολεσχών

Περιγράφει ο εις την αποστολήν συμμεθέξας Π. Β. Κανελλόπουλος)

Η προπαίδευσις και η προπαγάνδα δια την αεροπορίαν εξασφαλίζονται κατά μέγα μέρος εις τας Ην. Πολιτείας μέσω της επισήμου "Civil Air Patrol", της οποίας η δράσις επεκτείνεται καθ' όλην την χώραν δι' οργανώσεως τοπικών συμβουλίων.

Η μεγάλη αυτή οργάνωσις επεζήτησε από τριετίας την συνεργασίαν της F.A.I. (Federation Aeronautique International) της οποίας μέλη είναι αι αερολέσχαι των περισσοτέρων εθνών και μεταξύ αυτών η Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος.

Επί των σκοπώ αναπτύξεως του πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίας κατανοήσεως εντός του κύκλου της παγκοσμίου αεροπορικής οργανώσεως η C.A.P. επρότεινε την κατ' έτος αποστολήν ομάδων επισκεπτών, φροντίδι των αερολεσχών, εις Ην. Πολιτείας. Εις έκαστον έθνος το οποίον απεδέχθη την αποστολήν ομάδος, η C.A.P. απέστειλεν ισάριθμον Αμερικανικήν ομάδα επισκεπτών.

Η C.A.P. ανέλαβε επί πλέον την πλήρη οργάνωσιν αεροπορικής μεταφοράς των ομάδων επισκεπτών εκ των ξένων χωρών προς Ην. Πολιτείας και τανάπαλιν εν συνδυασμώ προς την αποστολήν και επιστροφήν των Αμερικανικών ομάδων.

Η κυκλοφορία των ομάδων εις τας ξένας χώρας, η ενδιαίτησι, η περιποίησις κ.λ.π. εγένετο , επ' αμοιβαιότητι, δαπάναις των αερολεσχών. Οι επισκέπτες ως ξένοι των αερολεσχών, επεσκέφθησαν διαφόρους πόλεις της χώρας, και αντιπροσωπευτικάς τούτων εγκαταστάσεις (ιδρύματα, εργοστάσια κ.λ.π.) ενώ συγχρόνως συνεπλήρωσαν ένα αξιόλογον τουριστικόν κύκλον, ήλθον εις επαφήν με τον πληθυσμόν, και ειδικώτερον με τας αεραθλητικάς οργανώσεις.

Η Αμερικανική ομάς επεσκέθη την Ελλάδα από 22-7-54 έως 13-8-54 και είχε την ακόλουθον συγκρότησιν:

.........

.........

Η αντίστοιχος Ελληνική ομάς η οποία επεσκέφθη τας Ην. Πολιτείας (και ιδιαιτέρως την Πολιτείαν της Ντακότα) ανεχώρησε εξ Αθηνών την 22-7-54 και επέστρεψε την 13-8-54

Συνεκροτήθη δε ως ακολούθως:

Αντισμήναρχος Μέλλης, σύμβουλος της ΒΑΛΕ, ανθ/γός Ε. Κωστίδης, Εφηβοι: Λεων. Σκένδερ (αερομοντελιστής της ΕΑΑ), Αλεξ. Μπακόπουλος, Μάρκος Τζουμάρας (αερομοντελιστής της ΕΑΑ), Παναγ. Κανελλόπουλος, Μιχαήλ Δερτούζος.

Εν εκ των μελών της ομάδος ο μαθητής του Κολλεγίου Αναβρύτων κ. Π. Κανελλόπουλος συνοψίζει κατωτέρω τας εντυπώσεις του από το ταξίδι της Αμερικής.

"Σύμφωνα με το καθορισθέν πρόγραμμα, το αεροπλάνο που θα μας μετέφερε θα περνούσε πρώτα από την Τουρκία και θα παρελάμβανε τους Τούρκους συναδέλφους μας. Τοιουτοτρόπως, όταν το αεροπλάνο τύπου Ντακότα έφθασε, ήμεθα έτοιμοι δια να υποδεχθούμε την τουρκική αποστολή.

Πράγματι, οι αξιωματικοί μας αφού αντήλλαξαν χαιρετισμόν με τους αντιστοίχους Τούρκους, ανέλαβαν να παρουσιάσουν τους εφήβους της ομάδος των. Κατόπιν επεβιβάσθημεν του αεροπλάνου και μετ' ολίγον αφήναμεν μακρυά την πατρική γη.

Κατά την διάρκειαν του εναερίου ταξιδίου μας εδόθη η ευκαιρία να γνωρισθούμε καλύτερα με τα μέλη της Τουρκικής αποστολής, να ανταλλάξουμε σκέψεις και διασκεδάσαμε. Ηδη είχαμε αρχίσει όλοι να εννοούμε καλύτερα τον κύριο σκοπό της διεθνούς αυτής ανταλλαγής ο οποίος συνίσταται εις το να δίδεται η ευκαιρία εις τους νέους μιας χώρας να γνωρίσουν και να συναναστραφούν συνομηλίκους των άλλων χωρών, να αγαπήσουν την αεροπορίαν περισσότερον και να την προπαγανδίσουν,

Υστερα από ταξίδι εννέα περίπου ωρών και αφού εσταθμεύσαμε για λίγο στη Ρώμη, αντικρύσαμε την Φραγκφούρτη όπου και θα αλλάζαμε αεροπλάνο. Εδώ αντί της καλοκαιρίας και της ζέστης που αφήσαμε, ευρεθήκαμε σε πραγματικά χειμωνιάτικη εποχή. Ο ουρανός εκαλύπτετο από σύννεφα, η δε πρωϊνή ψύχρα ήρχισε να μας ενοχλή αρκετά δεδομένου ότι φορούσαμε καλοκαιρινή χακί στολή. Ωστόσο ένα καλό πρόγευμα μας συνέφερε τελείως, εκτός δε τούτου την προσοχή μας πλέον απέσπασε η είσοδος εις την καντίνα  όπου ευρισκόμεθα πολλών άλλων αντιπροσωπειών που κατέφθαναν στην Φραγκφούρτη. Σουηδοί, Γάλλοι, Βέλγοι, Δανοί, Νορβηγοί, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι έδιδαν το παρόν. Φυσικά δεν αργήσαμε να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας, πράγμα που μας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως.

Υστερα από λίγο, καθώς η ώρα της αναχωρήσεως επλησίασε, επεβιβάσθημεν εις ένα τετρακινητήριον DC-6 και εξεκινήσαμε για το υπερατλαντικό ταξίδι. Στο ίδιο αεροσκάφος ευρίσκοντο και όλαι αι άλλαι αντιπροσωπείαι, όπως δε ήτο φυσικόν, δεν άργησε σε λίγο να δοθή το σύνθημα της χαράς. Ολαι αι αντιπροσωπείαι παρήλασαν από το μικρόφωνο του αεροπλάνου προσθέτοντας νέο κέφι με τα χαρακτηριστικά τραγούδια του τόπου των, ενώ αι περιποιήσεις του πληρώματος υπήρξαν άφθονοι. Επόμενον ότι το ταξίδι μας, καίτοι πολύωρον, μας φάνηκε σύντομο.

Μετά παρέλευσιν οκτώ ωρών, επροσγειωνόμεθα εις τας Αζόρας, και μετά μικράν παραμονήν ξεκινήσαμε για να περάσωμε τον ωκεανό. Αυτή τη φορά το ταξίδι μας ήταν νυκτερινό. Λίγοι ίσως θα εσκέφθησαν ότι μέσα στο μικρό διάστημα της νύκτας επραγματοποιούσαν ένα ταξίδι για το οποίον άλλοτε εχρειάζοντο ολόκληροι μήνες.

Νωρίς την άλλην μέρα αντικρύσαμε την Αμερικανική Ηπειρο. Φώτα πολλά στο ξημέρωμα ακόμη, διαφόρων χρωμάτων έδιδαν μία ξεχωριστή εντύπωσι σε μας που τα βλέπαμε από τόσο ψηλά. Σε λίγο φάνηκε η ωραιοτάτη Ουάσιγκτων. Δρόμοι πλατείς, σπίτια ωραιότατα, κήποι και παρτέρια καταπράσινα καθώς και το μεγάλο ποτάμι προσέφεραν ένα θέαμα ασυγκρατίτου ωραιότητος.

Εις το αεροδρόμιο μας υπεδέχθησαν με εξαιρετική εγκαρδιότητα πολλοί αξιωματικοί της "Civil Air Patrol" οι οποίοι και μας ωδήγησαν εις τα καταλύματα όπου θα εμέναμε. Τέσσαρες ημέρες εμείναμε εις την Πρωτεύουσαν των Ηνωμένων Πολιτειών και απεκομίσαμε τας αρίστας των εντυπώσεων. Εις τούτο συνετέλεσε βέβαια και το πραγματικά εξαιρετικό πρόγραμμα που μας είχαν ετοιμάσει για τις μη ελεύθερες ώρες. Εκτός των επισκέψεων εις τα αξιοθέατα της πόλεως μας παρέθεσαν επίσημον γεύμα εις το αεροδρόμιο, όπου παρίστατο ο Στρατηγός Μπώ καθως και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί. Επίσης το δεύτερο βράδυ έδωσαν προς τιμήν μας χορό εις μίαν αεροπορικήν λέσχη. Πλέον των τετρακοσίων ατόμων είχον συγκεντρωθή την βραδυά αυτή η οποία πραγματικά θα μας μείνη αξέχαστη.

Την επομένην μας εδεξιώθη ο Ελλην Πρεσβευτής εις την  Ελληνική Πρεσβεία, εν συνεχεία δε μερικοί εκ των προσκεκλημένων μας παρέλαβον για να μας δείξουν τον συνήθη τρόπον διασκεδάσεως των αμερικανοπαίδων, και μας συνώδευσαν εις ένα αμερικανικό πάρτυ. Τέλος το επόμενο πρωϊνό ετοιμασθήκαμε πάλι για ταξίδι. Προορισμός μας τώρα ήτο η Βόρειος Ντακότα, η οποία και θα μας φιλοξενούσε δέκα περίπου ημέρας.

Αποχαιρετήσαμε τας υπολοίπους αντιπροσωπείας - διότι κάθε μια θα επεσκέπτετο διαφορετικές πολιτείες - ευχαριστήσαμε για τη θερμή φιλοξενία και αναχωρήσαμε με ένα φορτηγό αεροπλάνο τύπου Flying Box.

Το ταξίδι αυτή τη φορά ήτο πολύ κουραστικό. Καίτοι εσταθμεύσαμε σε κάθε πολιτεία που περνούσαμε για να αφήσωμε αντιπροσωπείες που συνεταξίδευσαν μαζύ μας και προορίζοντο για εκεί. Τέλος το βράδυ εφθάσαμε εις την Ομαχα της Νεμπράσκα όπου και θα διανυκτερεύμαμε. Εκεί μας υπεδέχθησαν ο Ελλην Ιερεύς καθώς και άλλοι Ελληνες, πράγμα που μας συνεκίνησε πολύ.

Την επομένη αναχωρήσαμε για να φθάσωμε μετά τρίωρο εις το Φάργκο της Βορείου Ντακότα. Από της αφίξεώς μας εις το Φάργκο, το ίδιο πρόγραμμα σχεδόν επανελαμβάνετο εις όλας τας πόλεις που επεσκεφθήκαμε ακολούθως .

Δηλαδή το μεν πρωϊνό συνάδελφοί μας αμερικανοί και αξιωματικοί της "Civil Air Patrol" μας συνώδευαν εις τα αξιοθέατα κάθε πόλεως καθώς και εις βιομηχανικά της κέντρα, το δε απόγευμα εμέναμε ελεύθεροι να διασκεδάσουμε με τους καινούργιους φίλους μας. Εκτός του Φάργκο επεσκέφθημεν τας πόλεις Bismarck, Williston, Minot και Grand Forks από όπου επιστρέψαμε και πάλι εις Φάργκο. Τα ταξίδια αυτά εγένοντο με αεροπλάνα, σπανίως δε με αυτοκίνητα. Eις τας πόλεις αυτάς μας φιλοξενούσαν αμερικανικαί οικογένειαι και αυτό μας έδωκε την ευκαιρία να γνωρίσωμε πως ζούν την οικογενειακή τους ζωή και πως σκέπτονται οι Αμερικανοί. Επίσης μας παρετέθησαν γεύματα από διαφόρους Οργανώσεις  και Λέσχας, όπως των Ροταριανών. Τέλος το τελευταίο μας βράδυ στο Φάργκο μας παρετέθη επίσημο γεύμα κατά το οποίον ο αρχηγός της "Civil Air Patrol" της πολιτείας Ντακότα μας ωνόμασε μέλη της Οργανώσεως αυτής και μας προσέφερε τα διακριτικά της μετάλλια και τις σχετικές ταυτότητές μας.

Αι πόλεις αυταί, αι οποίαι σημειωτέον ότι δεν υπερέβαιναν τας 45-50.000 κατοίκων μας έκαναν αρίστην εντύπωσιν τόσον από απόψεως φιλιξενίας όσον και διότι ήσαν πραγματικά ωραίαι ως ρυμοτομία και σχέδια πόλεως. Τέλος, ήλθε η στιγμή που θα αφήναμε την Ντακότα για την επιστροφή. Ακολουθώντας το ίδιο σχεδόν δρομολόγιο, εφθάσαμεν εις Νέαν Υόρκην, όπου και εσυναντήσαμε όλας τας άλλας αντιπροσωπείας, ήτο βράδυ όταν αντικρύσαμε για πρώτη φορά την Νέα Υόρκη. Κατ' αρχάς αισθανθήκαμε απόλυτο ενθουσιασμό για τα τεράστια έργα που αντικρύσαμε και την όλη εμφάνισί της, πλην όμως την επομένη η πόλις παρουσίαζε μία ατμόσφαιρα αποπνικτική, πράγμα που σιγά-σιγά εμείωσε τον θαυμασμό που είχε δημιουργήσει - τουλάχιστον σε μένα - η πρώτη εντύπωσις. Εκεί μας φιλοξένησαν εις το ξενοδοχείο Waldorf -Astoria το οποίον είναι και το μεγαλύτερο του κόσμου. Εμείναμε συνολικώς τρεις ημέρας. Την επομένη της αφίξεώς μας επεσκέφθημεν το Δημαρχείον όπου και παρέστημεν εις μίαν πραγματικά επιβλητική τελετή. Ολαι αι αντιπροσωπείαι είχον παραταχθή με τις επίσημες στολές των καθώς και με τις σημαίες των. Η μουσική, εκτελουμένη από εφήβους της "Civil Air Patrol" έπαιζε συνεχώς εμβατήρια μέχρις ότου επαρουσιάσθη ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όστις μας καλωσώρισε και ωμίλησε σχετικώς. Κατόπιν αποχωρήσαμε δια να συνεχίσωμε το προγραμμά μας. Το ίδιο βράδυ μας παρέθεσαν επίσημον δείπνον όπου και πάλιν παρίστατο ο Στρατηγός Μπώ, καθώς και άλλοι αξιωματικοί της Αμερικανικής Αεροπορίας και της C.A.P.  Το επόμενον δε πρωϊνό επεσκέφθημεν τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, καθώς και το μέγαρον των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο βράδυ τελειώσαμε την περιοδεία μας στην Αμερική με την επίσκεψη του αγάλματος της Ελευθερίας και ξεκινήσαμε για την αεροπορική βάσι από όπου θα αναχωρούσαμε την επομένη.

Ετσι, με τις καλύτερες αναμνήσεις και τη θερμή ευχή να την επισκεφθούμε και πάλι αποχαιρετήσαμε τη Νέα Υόρκη και ολόκληρον την Αμερικήν εις την οποίαν περάσαμε τόσες ευχάριστες στιγμές της εφηβικής μας ζωής και εγνωρίσαμε τόσους καλούς φίλους.

Π. Β. Κανελλόπουλος  

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]