Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Βάρκιζα

1955

horizontal rule

Πρακτικόν #35 ΔΣ ΕΑΑ 18/2/55

Ο Γεν. Γραμματεύς ... εν συνεχεία αναφέρει ότι οι κ.κ. Καλογεράκος αντιπρόεδρος Καμπουρόπουλος Γεν. Γραμμ. και Σαπουνάκης μέλος της Εξ. Επ. ήλθον εις επαφήν με την διοίκησιν της Ελληνικής ΠεριηγητικήςΛέσχης και απεφάσισαν την συμμετοχήν μικρού αριθμού, μελών της Ενώσεως εις τας επιδείξεις ανυψώσεως χαρταετού διοργανουμένης παρά της Ελλ. Περιηγ. Λέσχης. εις την ακτήν της Βαρκίζης τον επόμενο μήνα. Αναθέτει δε εις τον Γ.Γ. την διοργάνωσιν των επιδείξεων τούτων αι οποία έχουν προπαγανδιστικόν χαρακτήρα.

horizontal rule

Πρακτικόν #36 ΔΣ ΕΑΑ 22/3/55

Εν συνεχεία ο Γεν. Γραμματεύς θέτει υπ' όψιν των κ.κ. συνέδρων τα αποτελέσματα της επιδείξεως εις την Βάρκιζαν. Κατά την προφορικήν έκθεσιν τούτου δεν επέτυχον αι επιδείξεις αύται διότι τα μέλη, πλην δύο, τα οποία είχον ορισθή δια να μετάσχουν ήλθον τελείως ανέτοιμα, ή ηρνήθησαν να θέσουν εις κίνησιν τα μοντέλλα των, μολονότι η καιρική κατάστασις και το έδαφος επέτρεπον την ομαλοτάτη απογείωσιν και προσγείωσιν αυτών, ως απεδείχθη εκ της πτήσεως των δεσμίων (contol line) των κ.κ. Σαπουνάκη και Καμπουροπούλου.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]