Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Διεθνείς παρουσίες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Διεθνείς αγώνες F1B

(λαστιχοκίνητα wakefield)

Titograd, Yugoslavia

1955

horizontal rule

Πρακτικόν #38 ΔΣ ΕΑΑ 13/5/55

Ο Γ.Γ. ... επίσης αναφέρει ότι δια του υπ΄αριθ 40 εγγράφου της η Αερολέσχη Αθηνών ζητεί όπως προταθούν τέσσαρα μέλη εκ των ικανοτέρων δια την συμμετοχήν των εις τους αγώνας της  Γιουγκοσλαυίας.

Δια τους διεθνείς αγώνας, της Γιουγκοσλαυίας προτείνονται τα κάτωθι μέλη Γ. Καμπουρόπουλος, Π. Καλογεράκος, Κ. Πλανούδης, και Μ. Μανουσάκης

horizontal rule

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 24/6/55

Τον λόγον λαμβάνει ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος ζητεί όπως εγκριθή επειγόντως μικρόν κονδύλιον δια την άμεσον αγοράν σωληναρίων κόλλας (Duco) δια τας ανάγκας των δια την Γιουγκοσλαυίαν αναχωρούντων μελών καθώς και δια τα άλλα μέλη. Η πρότασις γίνεται υπό πάντων δεκτή και αποφασίζεται όπως μόνο εις τα μέλη τα μετέχοντα των Αγώνων εις Γιουγκοσλαυία η κόλλα δοθεί εις το ήμισυ της αξίας αγοράς της.

horizontal rule

Πρακτικόν #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/55

Κατ' αρχήν ο κ. Γ. Καμπουρόπουλος επανελθών εκ Γιουγκοσλαυίας όπου μετέσχε των εις Titograd τελεσθέντων Διεθνών αγώνων πτήσεως μοντέλλων αεροπλάνων, διαβιβάζει τους χαιρετισμούς των Γιουγκοσλαύων Αεραθλητών και παραδίδει εις τον κ. Πρόεδρον δέκα (10 ) μοντέλα (εξαρτήματα προς κατασκευήν δι' αρχαρίους, δώρον των Γιουγκοσλαύων μοντελλιστών προς τους Ελληνες συναδέλφους των. Εν συνεχεία εκθέτει τον τρόπον διεξαγωγής των Αγώνων και την σειράν την οποίαν έλαβε εις την κατηγορίαν των δι' ελαστικού κινητήρος wakefield. (μεταξύ των δεκατριών έλαβεν την εβδόμην θέσιν).

Επιβάλει την ποινήν επιπλήξεως εις τον μοντελλιστήν Μιχαήλ Μανουσάκην, διότι ενώ είχε προταθή να μετάσχη εις τους εν Γιουγκοσλαυία αγώνας, ούτος δεν προσήλθε εγκαίρως και ούτως δεν κατέστη δυνατή η αποστολή του εις την Γιουγκοσλαυίαν.

Φιλοξενία Γιουγκοσλάβων αερομοντελιστών

Πρακτικόν #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/55

Τον λόγον λαμβάνει ο κ. Πρόεδρος ο οποίος προτείνει όπως επ' ευκαιρία της παραμονής πέντε Γιουγκοσλαύων αεραθλητών ενταύθα, αποσταλλούν κατά την αναχώρησίν των εις τους εν Γιουγκοσλαυίαν αεραθλητάς (μοντελλιστάς) μικρά ποσότης κατασκευαστικών υλικών, ως δώρον των Ελλήνων συναδέλφων των. Προτείνει δε όπως δωθούν τα κάτωθι υλικά:

2 κινητήρες E.D. 0.46 κ.ε. Αγγλικής κατασκευής

2 ανεμόπτερα εις κυτία προς κατασκευήν (kit) τύπου Soarer Minor, Αγγλικής κατασκευής

2 ανεμόπτερα εις κυτία προς κατασκευήν (kit) τύπου Cadet, Αγγλικής κατασκευής

2 αεροσκάφη κινούμενα δι' ελαστικού (kit) τύπου ACE, Αγγλικής κατασκευής

2 αεροσκάφη κινούμενα δι' ελαστικού (kit) τύπου Cadet, Αγγλικής κατασκευής

1 κυτίον περιέχον δώδεκα (12) σωληνάρια κόλλα Duco, Αμερικανικής προελεύσεως.

Η πρότασις αύτη εγκρίνεται, ο δε κ. Π. Βαφιαδάκης, σύβουλος, δηλώνει ότι δωρίζη τέσσαρα (4) τεμάχια ξύλου (καδρόνια ) Balsa εκ του αποθέματός του. Κατόπιν τούτου δίδεται εντολή εις τον έφορον Υλικού όπως ετοιμάση τα ως άνω είδη εις δε τον Γενικόν Γραμματέα όπως τα παραδώση εις τον αρχηγόν των Γιουγκοσλαύων αεραθλητών.

 Επίσης προτάσει του Γενικού Γραμματέως εγκρίνεται και αποφασίζεται όπως παρατεθή δείπνον προς τιμήν των Γιουγκοσλαύων αεραθλητών. Ο κ. Π. Βαφιαδάκης αναλαμβάνει την συνεννόησιν μεθ' ενός κέντρου εξοχικού ο δε Γενικός Γραμματεύς την αποστολήν των σχετικών προσκλήσεων.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]