Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εντευκτήρια της Ε.Α.Α.

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Νοταρά 10

Ως πρώτη έδρα της Ε.Α.Α. δηλώθηκε η διεύθυνσις Νοταρά 10, που ήταν η οικία του αείμνηστου Αναστασίου (Τάσου) Σαπουνάκη, προέδρου της προσωρινής διοίκησης.

 

Βουκουρεστίου (Γιαν Σματς) 35

Ιστορική αναδρομή:

"Αεροπορικά Νέα" Ιαν-Φεβ 1952

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.Α.Λ.Ε για το έτος 1951

Τα ζητήματα τα οποία κατά το διαρρεύσαν έτος μας απησχόλησαν ήσαν η στέγασις της Αερολέσχης, ή συνεργασία με τα διάφορα Σωματεία τα έχοντα σχέσιν με τον αέρα και η Αερολέσχη Αθηνών.

Ως προς το πρώτον ζήτημα έχομεν να ανακοινώσωμεν ότι το Δ.Σ. της Αερολέσχης δεν είναι άστεγον χάρις εις την βοήθειαν του Υπουργείου Αεροπορίας, το οποίον παρεχώρησε προς αποκλειστικήν χρήσιν μίαν αρκετά μεγάλην αίθουσαν εις τον Πέμπτον όροφον του επί της οδού Τσώρτσιλ 28 κτηρίου του.

Μολονότι η αίθουσα αύτη δια των φροντίδων μας και της πάντοτε προθύμου βοηθείας του Επιτελείου Αεροπορίας έχει ευπρεπισθή και επιπλωθή με στοιχειώδη επίπλωση, δεν ημπορούμεν να θεωρήσωμεν ότι εστεγάσθη η Βασιλική Αερολέσχη, διότι και η μόνη αύτη αίθουσα ευρίσκεται εντός στρατιωτικού κτιρίου, αλλά και δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι δια τας τόσον επιθυμητάς καθημερινάς συγκεντρώσεις των μελών και την στέγασιν των υπό την εποπτείαν της Β.Α.Λ.Ε. Σωματείων.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον απεφάσισε να διαθέση δια την μίσθωσιν καταλλήλου οικήματος μέχρι έξ (6) εκατομμυρίων κατά μήνα.

Πιστεύομεν ότι δεν θα θεωρηθή υπερβολικόν το ποσόν τούτο, διότι κανονική λειτουργία της Βασιλικής Αερολέσχης έχει ως αναγκαίαν προϋπόθεσιν την ύπαρξιν καταλλήλου στέγης.

Το Συμβούλιον ανέθεσεν εις Επιτροπήν εκ των μελών του να ασχοληθή σοβαρώς με το ζήτημα τούτο και θέλομεν να ελπίζωμεν ότι εντός μικρού χρόνου θα έχωμεν ευχάριστα αποτελέσματα.

"Αεροπορικά Νέα" Μαρ -Απρ 1952

Κατά την συνεδρίασιν του Δ.Σ. της Β.Α.Λ.Ε. της 13ης Μαρτίου ελήφθη απόφασις μισθώσεως ακινήτου επί της οδού Βουκουρεστίου όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τα γραφεία και τα εντευκτήρια της Β.Α.Λ.Ε.

"Αεροπορικά Νέα" Μαρ-Απρ 1952 (σε άλλο σημείο)

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Β.Α.Λ.Ε. για το έτος 1952

... έχομεν να ανακοινώσωμων ότι κατόπιν πολυμήνων ενεργειών εξευρέθη κατάλληλον διαμέρισμα δια την ΒΑΛΕ εις τον δεύτερον όροφον της επί της οδού Βουκουρεστίου 35 οικίας αποτελούμενον εξ οκτώ (8) δωματίων. Η μίσθωσις του διαμερίσματος τούτου εγένετο δια χρονικόν διάστημα 18 μηνών, λήγει δε την 30/9/53.

"Αεροπορικά Νέα" Μαϊος 1952

Η ΒΑ.Λ.Ε. έχει την τιμήν να γνωρίση ότι τα γραφεία της μετεφέρθησαν από της 1ης Απριλίου 1952 εις το επί της οδού Βουκουρεστίου 35 οίκημα 2ος όροφος θέλουσι δε λειτουργεί καθημερινώς 09.00-14.00 και 17.00-20.00

"Αεροπορικά Νέα" Μαϊος 1952 (σε άλλο σημείο)

Κατόπιν συνεννοήσεων μετά της Β.Α.Λ.Ε. η τελευταία αύτη μισθώσασα κεντρικόν διαμέρισμα (Βουκουρεστίου 35) διέθεσε προσωρινώς δια τας ανάγκας της Αερολέσχης (Αθηνών) δύο κύρια δωμάτια.

Πρακτικά ΔΣ ΕΑΑ

Από το υπ. αριθμ. 2 πρακτικό του Δ.Σ. της ΕΑΑ, την 15/5/52 αναφέρεται ότι οι συνεδριάσεις των συμβούλων ελάμβαναν χώρα στα "προσωρινά γραφεία" της Ε.Α.Α., στην οδό Βουκουρεστίου 35.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι από την αρχή της ζωής της, και για τέσσερα περίπου χρόνια, η ΕΑΑ φιλοξενήθηκε στις αίθουσες της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος (ασχέτως ποία διεύθυνση είχε δηλωμένη ως επίσημη έδρα).

horizontal rule

Για την ιστορία επίσης, αναφέρουμε ότι και η Αερολέσχη Αθηνών, απέκτησε δικά της γραφεία στο ίδιο κτίριο, και επ' ευκαιρία των εγκαινίων την 29/11/53, η Ε.Α.Α. οργάνωσε έκθεση μοντελισμού στον ίδιο χώρο.

 

 

Νεοφύτου Βάμβα 5

horizontal rule

Ο νεαρός Χρήστος Ταμπαρόπουλος έξω από τα γραφεία της Νεοφύτου Βάμβα 5

αρχείο Χ. Ταμπαρόπουλου

horizontal rule

Πρακτικόν #42 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/1955

Λαβών τον λόγον ο Γεν. Γραμματεύς αναφέρει ως του ανεκοίνωσεν ο Γεν. Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λ. Παλαιολόγος, η Α.Λ.Α. ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις δια την μίσθωσιν ακινήτου προς στέγασιν των γραφείων της Αερολέσχης "Αθηνών, Ενώσεως Αερομοντελλιστών και Ανεμολέσχης. Εις το αναφερθέν ακίνητον θα εγκατασταθούν δύο συνεργεία δια την κατασκευήν και εκμάθησιν μοδέλλων εις τα νέα μέλη, αποθήκαι υλικού, αίθουσαι διδασκαλίας κ.λ.π.

horizontal rule

Πρακτικόν #44 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/1955

Λαβών τον λόγον ο Γενικός Γραμματεύς, αναφέρει ότι κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεώς του υπό του Γενικού Γραμματέως της Αερολέσχης Αθηνών κ. Λ. Παλαιολόγου επεσκέφθη μετά μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Α.Λ.Α. και Β.Α.Λ.Ε. το μισθωθέν ακίνητον το προοριζόμενον δια την στέγασιν των γραφείων των αεροπορικών σωματείων Αερολέσχης Αθηνών, Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών και Ανεμολέσχης Αθηνών. Εν συνεχεία λέγει ότι το κτίριον είναι πολύ κατάλληλον δια τόν σκοπόν όν θέλει χρησιμοποιηθή και ότι το Γ.Ε.Α. έδωσεν εντολήν εις το Κρατικόν Εργοστάσιον Αεροπλάνων δια την άμεσον διάθεσιν τεχνιτών προς επισκευήν του κτιρίου ώστε να καταστή δυνατή η μέχρι του Μηνός Δεκεμβρίου και μάλιστα κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων εγκατάστασις των τριών σωματείων εις τούτο. Επίσης αναφέρει ότι έδωσεν οδηγίας εις τον επί κεφαλής αξιωματικόν της Αεροπορίας τον αποσταλλέντα υπό του Κ.Ε.Α. δια την κατασκευήν των διαφόρων επίπλων τα οποία αναγκαιούν δια τα γραφεία και τα συνεργεία της Ενώσεως και τα οποία θα κατασκευασθούν εις το Κ.Ε.Α.

Το Συμβούλιον δέχεται μεθ' ικανοποιήσεως τας ανακοινώσεις ταύτας του Γεν. Γραμματέως, ο δε Γ.Γ. λέγει ότι θα παρακολουθήση εκ του πλησίον την πρόοδον των εργασιών της επισκευής του κτιρίου. Το αυτό λέγει ότι θα πράξη και ο κ. Αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας ζητεί όπως το συμβούλιον μη συνέλθη κατά τον μήνα Δεκέμβριον λόγω της ελεύσεως των εορτών και του φόρτου εργασίας την οποίαν θα έχη έκαστος των κ.κ. συμβούλων εις τας επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Η πρότασις συζητηθείσα ενεκρίθη υφ' όλων των μελών. Ως εκ τούτου απεφασίσθη όπως το συμβούλιον συνέλθη εις τα νέα γραφεία της Ενώσεως μετά την εγκατάστασιν εις το νέον οίκημα. Το Συμβούλιον θα συνέλθη τον μήνα Ιανουάριον κατόπιν προσκλήσεως και κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον αυτού. Κατά το διάστημα  αυτό θα λειτουργούν τα προσωρινά γραφεία της Ενώσεως κανονικώς μέχρις της εγκαταστάσεως εις τα νέα τοιαύτα.

horizontal rule

Πρακτικόν #49 ΔΣ ΕΑΑ 6/3/1956

Εν Αθήναις σήμερον την 6ην Μαρτίου 1956, ημέραν Τρίτην και ώραν 8ην μ.μ. συνήλθον τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου εις τακτικήν Συνεδρίασιν, εις τα γραφεία της Ενώσεως, οδός Ν. Βάμβα 5.

horizontal rule

Σημείωση:

Την 15η Ιανουαρίου 1956 έγιναν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΑΛΑ στην Ν. Βάμβα 5 και έλαβε χώρα σ' αυτά τελετή βράβευσης μελών της Ε.Α.Α.

Επειδή οι σελίδες που αντιστοιχούν στα πρακτικά # 45 έως #48 της Ε.Α.Α. είναι κενές, και το πρώτο πρακτικό που αναφέρει την νέα διεύθυνση είναι το #49 της 6/3/56, εικάζεται ότι και η εγκατάσταση της ΕΑΑ ολοκληρώθηκε έως τις αρχές του Μαρτίου 1956.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #7 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/57

Θέμα VI Γραφεία Ε.Α.Α.

Αποφασίζεται όπως μετά την απογοητευτικήν στάσιν της Αερολέσχης Αθηνών έναντι της Ε.Α.Α. τα παρά τη επιτροπή Αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε. μέλη της Ε.Α.Α. επιδιώξουν την εγκατάστασιν των γραφείων της εις το οίκημα της Β.Α.Λ.Ε. και εν αδυναμία τούτου αλλαχού.

Σημείωση:

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη απόφαση Δ.Σ. για αλλαγή γραφείων, δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς έφυγε η ΕΑΑ από την Ν. Βάμβα 5, για να μεταφερθή στην οδό Δημοκρίτου 19.

Το πιθανότερο είναι να έφυγε τον Δεκέμβριο του 1959, σύμφωνα με την κατωτέρω επιστολή #98/11.12.59 της ΑΛΑ.

 

Δημοκρίτου 19 - ισόγειο

 

Η Β.Α.Λ.Ε. έχει αποχωρήσει από την οδό Βουκουρεστίου 35 και βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 12.

Την 21 Μαϊου 1960 στέλνει στην Ε.Α.Α. την ακόλουθο επιστολή:

 

 

 

Ακαδημίας 27α - 5ος όροφος

horizontal rule

Το μέγαρο στην οδό Ακαδημίας 27 ανήκε στο Μετοχικό Ταμείο της Αεροπορίας. Ετσι ήταν εύκολο για την Β.ΑΛ.Ε. (σχεδόν όλα τα μέλη της ήταν απόστρατοι αξιωματικοί της Αεροπορίας, και μάλιστα εκ των πρώτων ετών της συστάσεώς της), να κάνει χρήση όλου του 5ου ορόφου του μεγάρου με συμβατικό ενοίκιο.

Η εγκατάσταση της Β.ΑΛ.Ε. έγινε τον Ιούνιο 1960 - τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον Ιανουάριο 1961.

Παράλληλα συστεγάστηκαν με δωρεάν υπομισθώσεις, η Αερολέσχη Αθηνών, η Ανεμολέσχη Αθηνών, και η Ε.Α.Α.

horizontal rule

Πρακτικόν #40 ΔΣ ΕΑΑ 14/6/60

Θέμα ΙΙον Εγκατάστασις εις νέα γραφεία - Μισθωτήριον.

Ο κ. Πρόεδρος εύχεται όπως η εγκατάστασις μας εις τα νέα στενόχωρα κάπως γραφεία μας, έχει ως ευτυχή συνέπεια την αύξησιν δραστηριότητος και επιτευγμάτων της Ε.Α.Α.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι συνετάγη υπό της Β.Α.Λ.Ε. σύμβασις δια την παραχώρησιν του διαμερίσματος επί μίαν πενταετίαν και ότι εζήτησε την τροποποίησιν ωρισμένων απαραδέκτων δι' ημάς της αρχικής συμβάσεως ας και επέτυχε.

horizontal rule

Στην αρχή η ΒΑΛΕ παρεχώρησε στην Ε.Α.Α. ένα μικρό ανεξάρτητο διαμέρισμα στον 5ο όροφο.

Τον Αύγουστο του 1962 αυτό νοικιάστηκε σε άλλον, και μεταφερθήκαμε στο πρώτο μεγάλο δωμάτιο (στα γραφεία της ΑΛΑ) και σε ένα πολύ μικρό χώρο διηρημένο σε δύο ακόμα πιό μικρά δωματιάκια, στην άλλη άκρη του ορόφου, στα γραφεία της ΒΑΛΕ.

Δες την επιστολή.

 

Σε πολύ σύντομο διάστημα μας πήραν και το μεγάλο δωμάτιο, και περιοριστήκαμε στο μικρό χώρο (το πρώτο δωματιάκι έγινε γραφείο και το δεύτερο αποθήκη.

Κάποια χρονιά μας επέτρεψαν να κάνουμε εργαστήριο σε ένα άλλο μικρό δωμάτιο, όπου παλιά ήταν το γραφείο του αποσπασμένου σμηνίτη.

horizontal rule

Πρακτικόν #62 ΔΣ ΕΑΑ 28/8/62

Θέμα ΙIον Μεταφορά γραφείων

Αναγιγνώσκεται η από ... επ/λή της Β.Α.Λ.Ε. δι ής (μας ζητείται) όπως εκκενώσωμεν προ της 28/8/62 διαμέρισμα ένθα τα γραφεία μας, και μεταφέρωμεν ταύτα εις δωμάτια της Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α.

Ανατίθεται εις τον κ. Μαθιέλην η έγκαιρος πραγματοποίησις της μεταφοράς.

horizontal rule

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 27/11/62

Θέμα ΙIον Μεταφορά γραφείων

Ανακοινούται ότι η Β.Α.Λ.Ε. παρεχώρησε προς χρήσιν της Α.Λ.Α. και των μελών ημών, την μεγάλην αίθουσαν αυτής, επίσης παράκλησις της Α.Λ.Α. όπως μεταστεγασθούν τα γραφεία μας, εις την αίθουσαν ταύτην ίνα χρησιμοποιηθούν τα νυν γραφεία μας υπό των ανεμοπόρων.

Μετά διαλογικήν συζήτησιν αναγνωρίζεται ότι είναι αδύνατος η λειτουργία των γραφείων εις την μεγάλην αίθουσαν της Β.Α.Λ.Ε. εις ήν θα συγκεντρώνωνται και τα νεαρά μέλη μας, εκτός εάν γίνη χώρισμα 3Χ3 μ τουλάχιστον, όπερ αποκλείεται.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως προταθή εις την Α.Λ.Α. όπως τα γραφεία των ανεμοπόρων στεγασθούν με ημάς εις το γραφείον μας, μετακινουμένων ωρισμένων αρχειοθηκών εις άλλους χώρους του κτιρίου. Εννοείται ότι το κοινόν γραφείον θα χρησιμοποιήται ως "γραφεία" μόνον των δύο Σωματείων και όχι ως αίθουσα συγκεντρώσεων αυτών.

horizontal rule

Πρακτικόν #65 ΔΣ ΕΑΑ 8/1/63

Θέμα ΙΙΙον Μεταφορά γραφείων εις αίθουσαν Συμβουλίων ΒΑΛΕ

Αποφασίζεται κα' αρχήν η μεταφορά των γραφείων εις την αίθουσαν συμβουλίου της Β.Α.Λ.Ε. και παραχώρησις του ήδη γραφείου μας, εις την Ενωσιν Ανεμοπόρων.

horizontal rule

Ο jkon θυμάται #1:

Τα απογεύματα που πηγαίναμε στη "λέσχη" δεν υπήρχε κανείς από τους συμβούλους ή τα μέλη της Β.Α.Λ.Ε. Ετσι μπαίναμε με άνεση στα γραφεία του γεν. γραμματέα, και ψάχναμε το καλάθι των αχρήστων. Συνήθως εκεί βρίσκαμε όλα τα έγγραφα της FAI και τους αγωνιστικούς κανονισμούς που μας αφορούσαν. Βλέπετε οι "κηδεμόνες" μας (μερικοί δεν ήξεραν καν Αγγλικά) δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι περιείχαν και τα πέταγαν.

Ο Σπύρος Δημητριάδης θυμάται #1:

Η είσοδος στην Ακαδημίας 27α και το κλιμακοστάσιο/ανελκυστήρας εξυπηρετούσε μόνο τον 5ο και 6ο όροφο. Υπήρχε ένα τεχνικό γραφείο στον 5ο όροφο, και δύο ακόμα στον 6ο όροφο. Αυτό δεν δικαιολογούσε μεν την ανάγκη θυρωρού, αλλά το Μ.Τ.Α. μπορούσε να κάνει και μερικά ρουσφέτια.

Σίγουρα οι αερομοντελισταί έκαναν την περισσότερη φασαρία τα απογεύματα που συγκεντρώνονταν στα εντευκτήρια, και ο θυρωρός μας κυνηγούσε να κάνουμε ησυχία σε κάθε ευκαιρία που έβρισκε.

Το μεγαλύτερο σόκ που έπαθε ο θυρωρός εκείνος ήταν όταν ο Πλάτωνας έβαλε μπροστά ένα κινητήρα Taifun Tornado (σε ένα Mustang του Graupner) μέσα στον διάδρομο μεταξύ πόρτας και θυρωρείου.

Ο Σπύρος θυμάται #2:

Ο ανελκυστήρας είχε μεγάλη καμπίνα, που αρχικά ήταν για 10 άτομα, αλλά λόγω παλαιότητας έγινε ευαίσθητος στην υπερφόρτιση. Ετσι, όταν - κατά λάθος -  μπαίναμε περισσότεροι από 6 στον θάλαμο, αυτός σταματούσε στη μέση και ο θυρωρός έτρεχε να μας βγάλει. Φανταστείται τι τραβούσε, αφού έπρεπε να μετακινήσει την καμπίνα τουλάχιστον 4 ορόφους προς τα κάτω. Και όταν εμείς βγαίναμε, δεν προλάβαινε να έρθη από το μηχανοστάσιο για να δει ποιοί ήμασταν. Ετσι, τις επόμενες ημέρες γκρίνιαζε σε όποιον έβλεπε μπροστά του. 

Ο Σπύρος θυμάται #3:

Ο σμηνίτης που είχε αποσπασθεί στην Α.Λ.Α. χάραζε με ένα κοπίδι το μπράτσο της καρέκλας που καθότανε, σημειώνοντας τις μέρες που περνάγανε. Στο τέλος όταν ήρθε η ημέρα της απολυσής του η καρέκλα δεν είχε μπράτσο.

horizontal rule

Πρακτικό #212 ΔΣ ΕΑΑ 15/5/71

Θέμα 11ον

Απεφασίσθη όπως η αγορά της ηλεκτρικής σέγας μετά των εξαρτημάτων της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμόν της ΕΑΑ. Η σέγα θα παραμείνη εις το εργαστήριον της ΕΑΑ προς εξυπηρέτησιν των μελών.

horizontal rule

Πρακτικό #225 ΔΣ ΕΑΑ 14/1/72

Θέμα 1ον

Εν αρχή συνεζητήθη το θέμα αγοράς λυομένης κατασκευής ΝΤΕΞΙΟΝ δια την εξόπλησιν της αποθήκης. Συνεφωνήθη όπως αγορασθή το εν λόγω υλικόν και ωρίσθη αρμόδιος ο κ. Μαλτέζος.

Σημείωση: Ο Κώστας Μαλτέζος εργαζότανε στην εταιρεία Dexion και μας κάνανε έκπτωση.

horizontal rule

Πρακτικό #248 ΔΣ ΕΑΑ 25/5/73

Θέμα ΙΙ  Λογαριασμός ενοικίου προς την ΕΑΛΕ. Αποφασίζεται η εξόφλησις

Θέμα IV Σχετικώς με το θέμα της μεταστεγάσεως εις έτερον χώρον. Αποφασίζεται η παραμονή προ το παρόν εις τα αυτά προς τούτο δε να αποσταλή σχετική επιστολή προς ΑΛΑ

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται:

Η Ε.Α.Α. δεν είχε δική της τηλεφωνική γραμμή, αλλά χρησιμοποιούσε με παράλληλη σύνδεση την γραμμή της Αερολέσχης Αθηνών (τηλ 616-205).

Ενα βράδυ, το έτος 1972, χρειάστηκε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στην Αμερική, για να διευκρινίσουμε την τύχη μιας παραγγελίας υλικών.

Οταν ήρθε ο λογαριασμός στην ΑΛΑ ήδαν την χρέωση με 1500 δραχμές, και τρελάθηκαν. Τοιχοκόλλησαν ανακοίνωση να εμφανιστεί ο δράστης να πληρώσει τον λογαριασμό.

Τότε στείλαμε επιστολή εξηγώντας ότι το τηλεφώνημα έγινε από την ΕΑΑ για υπηρεσιακούς λόγους, και το θέμα σταμάτησε εκεί.

horizontal rule

Την 27 Φεβρουαρίου 1976, η Ε.Α.Α. έστειλε την εξής επιστολή στην Εθνική Αερολέσχη της Ελλάδος (Ε.ΑΛ.Ε. ήταν η συνέχεια της ΒΑΛΕ).

(το κείμενο της επιστολής παρατίθεται και δακτυλογραφημένο στη συνέχεια:)

horizontal rule

22/27 ΦΕΒ. 1976

Προς την

ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενταύθα

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Δια του παρόντος παρακαλούμε όπως δεχθήτε τας ευχαριστίας απάντων των μελών της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών τα οποία εφιλοξενήσατε επι σειράν ετών εις τα εντευκτήρια της Εθνικής Αερολέσχης.

Οπως όμως και υμείς διαπιστώσατε, η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών είναι το Αεραθλητικόν Σωματείον με την μεγαλυτέραν δράσιν τόσον εις την χώρα μας όσον και εις τους διεθνείς στίβους.

Λαβόντες επίσης υπ' όψιν την αθρόα προσέλευσι νέων και την ανάγκην παροχής εις αυτούς αρτιωτέρας εκπαιδεύσεως, απεφασίσαμεν όπως μεταφέρωμεν τα εντευκτήρια της Ε.Α.Α. εις καταλληλότερον χώρον.

Τοιουτοτρόπως πιστεύομεν ότι θα δυνηθώμεν όχι μόνον να διατηρήσωμεν, αλλά και να επαυξήσωμεν την δραστηριότητά των μελών μας.

Επι τούτοις αναφέρομεν ότι το παρ' ημών χρησιμοποιούμενον δωμάτιον-αποθήκη, θα είναι ελεύθερον εντός του μηνός Μαρτίου

 

Μετά πάσης τιμής

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ

 horizontal rule

Η Ε.Α.Α. παρέμεινε στην Ακαδημίας 27α έως το τέλος Μαρτίου 1976.

 

Παυσανίου 9 - Ημιυπόγειον

(Παγκράτι - Αγαλμα Τρούμαν)

horizontal rule

πρακτικά #277 ΔΣ ΕΑΑ 28/1/76

Θέμα 4ον  Αποφασίζεται όπως ευρεθή χώρος κατάλληλος δια την μεταφορά των εντευκτηρίων της ΕΑΑ ως σχετική απόφασις της Γ. Συνελεύσεως, εις περιφερειακή συνοικία των Αθηνών.

horizontal rule

πρακτικά #277 ΔΣ ΕΑΑ 28/1/76

Θέμα Ενοικίασις χώρου εντευτηρίων

Αποφασίζεται ομοφώνως όπως ενοικιασθή ως χώρος νέων εντευκτηρίων της ΕΑΑ το υμιυπόγειον επί της οδού Παυσανίου 8, ιδιοκτησίας κ. ......... έναντι μισθώματος 5.000 δρχ μηνιαίως. Απεφασίσθη επίσης όπως προκαταβληθή εις τον ιδιοκτήτη ποσόν εκ δρχ 80.000 αντιστοιχούν εις μισθώματα 16 μηνών, των υπολοίπων 40.000 καταβλητέων άμα τη λήξει της ανωτέρω προθεσμίας την 1η Ιουλίου 1977. Η διάρκεια μισθώσεως είναι διετής, αρχομένης την 1η Μαρτίου 1976 και ληγούσης την 28η Φεβρουαρίου 1978.

horizontal rule

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται : Είχαμε πάρει απόφαση να βρούμε νέο, ανεξάρτητο χώρο για εντευκτήρια/γραφεία, και μιά μέρα ο Γ. Σεβαστός μας λέει, ότι βρήκε ένα ημιυπόγειο στην οδό Παυσανίου 8, στον δρόμο που ξεκινάει απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν, στο Παγκράτι. Αφού το είδαμε και αποφασίσαμε ότι μας κάνει, υπογράψαμε το μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη.

Το ιδιαίτερο στην υπόθεση ήταν ότι επειδή τα χρήματα της Ενωσης στην Τράπεζα δεν τοκίζοντο (δια νόμου, λόγω του ότι παίρναμε κρατικές επιχορηγήσεις), συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη να του τα δίνουμε όλα μαζεμένα στην αρχή του έτους, και έτσι τον πείσαμε να μας κάνει καλύτερη τιμή στο νοίκι.

Οταν δε του ξέφυγε να μην πούμε τίποτε στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του για το ύψος του ενοίκιου, σε κάθε αναπροσαρμογή "κανονίζαμε" να μην ζητήσει πολλά, γιατί αλλιώς - όπως του εξηγούσαμε - είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τα συνδικαιούχα μέλη της οικογένειάς του για το "που πάνε τα χρήματα της κρατικής επιχορηγήσεως".

horizontal rule

πρακτικά #280 ΔΣ ΕΑΑ 14/4/76

Θέμα 3ον

Συνεζητήθησαν διάφοροι απόψεις επί της προωθήσεως των εργασιών εις τα νέα εντευκτήρια της ΕΑΑ και ανέλαβον ως επόπται οι κάτωθι: Δια την εγκατάστασιν ηλεκτρικών πάσης φύσεως οι κ.κ. Μιχαηλίδης και Αληγιάννης, δια την τοποθέτησιν ξυλίνων χωρισμάτων ο κ. Σεβαστός και δια την αγορά επίπλων ο κ. Κωνσταντακάτος.

horizontal rule

πρακτικά #281 ΔΣ ΕΑΑ 3/5/76

Θέμα 2ον

Εγκρίνεται η τοποθέτησις διαχωριστικών ξυλίνων τοίχων εις τον χώρον του εντευκτηρίου έναντι το ποσού των δρχ 26.000 (είκοσι έξ). Την εργασίαν θα εκτελέση ο μειοδότης ξυλυργός κ. Γ. Κρητικός

Θέμα 30ν

Εγκρίνονται αι μέχρι τούδε εκτελεσθείσαι εργασίαι δια την διαμόρφωσιν του ανωτέρω χώρου.

horizontal rule

πρακτικά #283 ΔΣ ΕΑΑ 27/9/76

Εν Αθήναις σήμερον την 27ην Σεπτεμβρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 18:00 συνήλθεν το Δ.Σ. της ΕΑΑ εις τακτικήν συνεδρίασιν εις τα εντευκτήρια αυτής οδός Παυσανίου 8.

Θέμα 1ον

Εγκρίνονται αι μέχρι σήμερον πραγματοποιηθείσαι δαπάναι ως ακολούθως. Δια την συνδρομήν μιας τηλεφωνικής γραμμής εις τον ΟΤΕ δρχ 5.120, Δια τηναγοράν επίπλων δρχ 7.000 εκ του ξενοδοχείου Stadion και 13.272 εκ της εταιρείας Faros.

horizontal rule

κοινοποίηση της νέας διεύθυνσης

Τα εντευκτήρια στην οδό Παυσανίου άρχισαν να λειτουργούν κανονικά από τον Σεπτέμβριο του 1976, γιατί άργησε η βαφή των τοίχων και ο καθαρισμός του χώρου.

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται: Η εσωτερική διαρρύθμιση είχε τελειώσει και το "γιαπί" ήθελε μία γερή φασίνα, αλλά κανείς από τους συμβούλους δεν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει. Ετσι μιά μέρα πήρα μαζί μου τρεις ναύτες και μερικές σκούπες από την υπηρεσία που υπηρετούσα τη θητεία μου, βγάλαμε τις αρβύλες, σηκώσαμε τα παντελόνια, και καθαρίσαμε το πάτωμα. Τα κυβικά νερού και σαπουνάδας που χρησιμοποιήσαμε για τον καθαρισμό, τα ρίξαμε στα φρεάτια απορροής της πολυκατοικίας που ήταν στο δικό μας επίπεδο. Αυτοί οι ναύτες όλη τους την θητεία - 36 μήνες τότε - πατώματα σφουγγαρίζανε. Τους έδωσα ένα μικρό χαρτζιλίκι και μετά κάθε μέρα με ρωτούσαν πότε θα τους ξαναχρειαστώ. 

Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος θυμάται: Ενα απόγευμα του Σεπτεμβρίου 1976 με παίρνει ο Γ. Σεβαστός τηλέφωνο και μου λέει : - ο Ξενοδοχείο Στάδιο έχει μία αγγελία σε εφημερίδα ότι πουλάει έπιπλα από τα σαλόνια του. Ελα τώρα να πάμε να τα δούμε, πριν προλάβει άλλος."

Τέτοια ευκαιρία πράγματι δεν έπρεπε να χαθή. Τρέξαμε οι δυό μας αμέσως και είδαμε ότι πουλούσε δύο σαλονάκια, ένα πράσινο και ένα κρεμ, αποτελούμενα το καθένα από ένα καναπέ 2 θέσεων, μία πολυθρόνα, και ένα μακρόστενο τραπεζάκι. Ηταν σε καλή κατάσταση, συμφωνήσαμε στις 7.000 δρχ και το επόμενο απόγευμα πήγαμε οι δύο προαναφερθέντες, ο Βασίλης Κατηνιώτης και ο Τάκης Παπαθεοδώρου, τα φορτωθήκαμε στον ώμο, και τα πήγαμε έως τα νέα μας γραφεία, που ήταν τρία τετράγωνα πιό πέρα.

 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ ...

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]