Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Το καταστατικό της Ε.Α.Α. από την ίδρυση έως σήμερα

  [ θεματικός πίνακας ] [ το καταστατικό που ισχύει σήμερα ]

 

Ιδρυτικό (Πρώτο) Καταστατικό

14 Δεκεμβρίου 1951

σελ 1     -     σελ 2     -     σελ3     -     σελ4     -     σελ 5

 

σελ 6     -     σελ 7     -     σελ 8     -     σελ 9     -     σελ 10

 

σελ 11     -     σελ 12     -     σελ 13     -     σελ 14

 

horizontal rule

Το πρώτο καταστατικό σε πυκνότερη δακτυλογράφηση, για ευκολώτερη αναπαραγωγή.

σελ 1     -     σελ 2     -     σελ3     -     σελ4     -     σελ 5

σελ 6     -     σελ 7     -     σελ 8     -     σελ 9     -     σελ 10

 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις

horizontal rule

Πρακτικό #210 ΔΣ ΕΑΑ 11/3/71

Θέμα 3ον

Αποφασίζεται η συγκρότησις τριμελούς επιτροπής αναθεωρήσεως του καταστατικού της ΕΑΑ εν όψει της ισχύος του Ν.Δ. 795. Η επιτροπή της αναθεωρήσεως θα αποτελείται εκ των κ.κ. Καλογεράκου, Καραμπελιά, Σεβαστού.

 

Πρακτικό #212 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/71

Θέμα 13ον Το Δ.Σ. της ΕΑΑ ομοφώνως έλαβε απόφασιν και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρον κ. Καλογεράκον όπως συγκαλέση έκτακτη Γενική Συνέλευσιν την 25-5-71 ημέραν Τρίτην και ώραν 7:45 εν τοις εντευκτηρίοις της ΒΑΛΕ με θέματα ημερησίας διατάξεως 1) Τροποποίηση καταστατικού και 2) Αρχαιρεσίαι προς πλήρωσιν της κενής θέσεως του συμβουλίου.

Το σχέδιον τροποποιήσεως του καταστατικού ανέλαβε επιτροπή αποτελουμένη εκ των Γ. Σεβαστού, Π. Καλογεράκου, Κ. Καραμπελιά και Ι. Κωνσταντακάτου.

 

Πρακτικό #213 ΔΣ ΕΑΑ 1/6/71

Θέμα 2ον Ανετέθη εις τον Γ.Γ. κ. Ι. Κωνσταντακάτο να ενεργήση δια την προώθησιν του καταστατικού εις το Πρωτοδικείον. Η αμοιβή του δικηγόρου ο οποίος θα αναλάβη την υπόθεσιν ωρίσθη εις 1000 δρχ.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]