Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Χώροι Πτήσεων

[ θεματικός πίνακας ]

 

Προσπάθειες για απόκτηση Μοντελοδρόμιων

(που δεν τελεσφόρησαν)

horizontal rule

Πρακτικό #49 ΔΣ ΕΑΑ 6/3/56

Θέμα IVον Περί Αερομοντελλιστικού Αεροδρομίου

Επί προτάσεως του κ. Προέδρου όπως εξευρεθή κατάλληλος χώρος εις Ψυχικόν δι' αεροδρόμιον ο κ. Παλαιολόγου Γεν. Γραμματεύς της Αερολέσχης Αθηνών, λέγει ότι η Αερολέσχη είναι διατεθειμένη να διαθέση μπουλτόζαν δια την ισοπέδωσιν του χώρου και να επιβαρυνθή με τα έξοδα περιφράξεως.

horizontal rule

Πρακτικό #66 ΔΣ ΕΑΑ 26/10/56

Θέμα VΙΙον Αεροδρόμιον

Αποφασίζεται ν' απευθύνωμεν επιστολήν προς την Αερολέσχην Αθηνών δια της οποίας να παρακαλήται όπως εξασφαλίση χώρον κατάλληλον δι' αεροδρόμιον των αερομοντελλιστών. Ως τοιούτοι χώροι υποδεικνύονται, α) η γωνία των λεωφόρων Μωραϊτίνη-Συγγρού όπου αι αποθήκαι του ΚΕΑ και β) ο εσωτερικός χώρος του Ιπποδρόμου Φαλήρου.

horizontal rule

Πρακτικό #68 ΔΣ ΕΑΑ 4/6/56

Θέμα IΙον Ανακοινώσεις

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι κατά την συνεδρίασιν της επιτροπής Αερομοδελισμού της ΒΑΛΕ απεφασίσθη όπως εισηγηθή αύτη εις το Συμβούλιον της ΒΑΛΕ, α) ...

β) Οπως εξευρεθή χώρος δια μικρό αεροδρόμιον. Ανετέθη εις τον κ. Βαφιαδάκην όπως φροντίση σχετικώς.

horizontal rule

Σημείωση:

Η καταχώρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΕΑΑ, στο πρώτο βιβλίο σταμάτησε στον αριθμό #68 την 4η Δεκεμβρίου 1956, ενώ υπήρχαν ακόμα κενά φύλλα.

Τα πρακτικά συνέχισαν να καταγράφονται σε νέο βιβλίο από την συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 1957, αρχίζοντας την αρίθμηση εκ νέου από τον αριθμό #1.

Το πιθανότερον είναι να μην ήταν διαθέσιμο το πρώτο βιβλίο, και αναγκαστικά άνοιξε δεύτερο.

horizontal rule

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΑ

Η Αερολέσχη Αθηνών κατόπιν ενεργειών και χάρις εις την πλήρην κατανόησιν του Δήμου Ν. Σμύρνης επέτυχεν την υπ' αυτού παραχώρησιν δωρεάν και επί δεκαετίαν χώρου εξ είκοσι περίπου στρεμμάτων δια την εις αυτόν κατασκευήν μικρού Αερομοντελλιστικού Αεροδρομίου δια τας ανάγκας των αεραθλητών μας.

Είναι αληθές ότι, υπό της Δημοτικής αρχής επιδειχθείσα διάθεσις να έλθη αυτή αρωγός εις τας προσπαθείας της ΑΛΑ προς διάδοσιν της Αεραθλητικής ιδέας, είναι άξια όλως ιδιαιτέρας εξάρσεως.

Εάν τελικώς ρυθμισθή το όλον θέμα και εξευρεθούν τα μέσα προς συνέχισιν του αρξαμένου έργου της ισοπεδώσεως, συντόμως η πρωτεύουσα της Ελλάδος θ' αποκτήση το πρώτον μικρόν Αεροδρόμιον δι' αερομοντέλλα.

"Αεροπορικά Νέα" 2-3/57

horizontal rule

Πρακτικό #3 ΔΣ ΕΑΑ 22/3/57

Θέμα 7ον Ανεμοδρόμιον Ν. Σμύρνης

Ο κ. Βαφιαδάκης σχετικώς με το Ανεμοδρόμιον Ν. Σμύρνης γνωρίζει ότι η Αερολέσχη Αθηνών απεφάσισεν όπως προχωρήση εις την κατάρτισιν της σχετικής συμβάσεως δια την παραχώρησιν υπό του Δήμου Ν. Σμύρνης του απαραιτήτου χώρου.

horizontal rule

Πρακτικό #6 ΔΣ ΕΑΑ 2/7/57

Θέμα IΙον Αεροδρόμιον Ν. Σμύρνης

Αποφασίζεται όπως ο Πρόεδρος κ.Ησαϊας επισκεφθή τους κ.κ. Προέδρον και Γεν. Γραμματέα της Αερολέσχης Αθηνών και πληροφορηθή παρ' αυτών περί του σημείου εις ό ευρίσκεται η υπόθεσις του αεροδρομίου Ν. Σμύρνης, ζητήση δε όπως η Ε.Α.Α. αναλάβη την περαιτέρω διαχείρισιν τούτου.

Πρακτικό #8 ΔΣ ΕΑΑ 3/9/57

Θέμα VΙον Ανακοινώσεις

α) ...

β) ότι κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μετά του Δημάρχου Αχαρνών κ. Δέδε επεσκέφθη τούτον επιτροπή εκ των κ.κ. Καλογεράκου, Ασπιώτου και του ιδίου και εζήτησεν την παραχώρησιν χώρου δια την δημιουργίαν μικρού Αεροδρομίου Αερομοντελισμού.

Ο κ. Δήμαρχος υπεσχέθη να εξετάση ευμενώς την πρότασιν της Ενώσεως, εφ' όσον θα εξευρίσκετο κατάλληλος χώρος παρεχώρησε δε αρμόδιον υπάλληλον του Δήμου όστις ωδήγησε την Επιτροπήν εις τους εκτός των Αχαρνών ελευθέρους χώρους του Δήμου.

Η πρώτη εντύπωσις  της επιτροπής είναι ότι οι υποδειχθέντες χώροι δεν είναι και τόσον κατάλληλοι, πρώτον διότι είναι εις απόστασιν 4-5 χιλιομ από το Μενίδι και δεύτερον διότι είναι αρκετά ανώμαλοι και θα στοιχίσει πολλά η διαρρύθμισις αυτών.

Εν τω μεταξύ η Επιτροπή ήλθεν εις επαφήν με τον κ. Μίχαν - μεσίτην Μενιδίου - εις όν ανέθεσε την εξεύρεσιν χώρου προς ενοικίασιν τουλάχιστον 100Χ250 μέτρων και ει δυνατόν προς το αριστερόν μέρος της οδού της αγούσης εις την Πάρνηθα, και τούτο διότι η φύσις του εδάφους είναι τοιαύτη ώστε ελάχιστα να στοιχίση η διαρρύθμισις αυτού.

horizontal rule

Πρακτικό #10 ΔΣ ΕΑΑ 1/10/57

Θέμα ΙΙον Αεροδρόμιον Μενιδίου

Ανακοινούται ότι εκ των διαφόρων εκτάσεων ας επεσκέφθησαν οι κ.κ. Ησαίας, Βαφιαδάκης, Ασπιώτης και Καλογεράκος προκρίνεται ως καταλληλοτέρα δι' αεροδρόμιον η τοιαύτη του Δήμου Αχαρνών η κειμένη πλησίον του Μενιδίου και εις μικράν απόστασιν από τας νέας οδού προς τον Συνοικισμόν Μακεδόνων, και αποφασίζεται να προχωρήσωμεν εις τας διαπραγματεύσεις με τον κ. Δήμαρχον.

horizontal rule

Πρακτικό #16 ΔΣ ΕΑΑ 23/1/58

Θέμα ΙVον Αεροδρόμιον Μενιδίου

Ανακοινούται ότι συνεχίζονται αι ενέργειαι παρά τω κ. Δημάρχω Αχαρνών δια την ενοικίασιν ημίν καταλλήλου χώρου του Δήμου προς εγκατάστασιν του αεροδρομίου μας. Κατόπιν υποδείξεως του ιδίου όπως εις νεωτέραν αίτησιν αναφέρωμεν το ετήσιον ενοίκιον το οποίον είμεθα διατεθειμένοι να καταβάλλωμεν, προσεφέραμεν το ποσόν των δρχ 4.000 (τεσσάρων χιλιάδων) ετησίως.

horizontal rule

Πρακτικό #17 ΔΣ ΕΑΑ 1/10/57

Θέμα ΙΙον Αεροδρόμιον Μενιδίου

Αποφασίζεται η αποστολή εγγράφου προς τον κ. Δήμαρχον Μενιδίου δια του οποίου να του ζητείται απάντησις εις τας δύο αιτήσεις μας περί παραχωρήσεως χώρου δι' αεροδρόμιον.

horizontal rule

Πρακτικό #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα ΙΙ Εξεύρεσις γηπέδου δια Control Line

Ανατίθεται εις τον κ. Μαθιέλην όπως ενεργήση δια την εξεύρεσιν γηπέδου καταλλήλου δια πτήσεις Control Line, εντός της περιοχής Ηλιουπόλεως, Νέας Σμύρνης, Φαλήρου, Καλλιθέας.

Ο κ. Ασπιώτης προσφέρεται να ερωτήσει σχετικώς εις την περιοχήν Βουρλοποτάμου.

horizontal rule

Πρακτικό #20 ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα ΙV: Εξεύρεσις γηπέδου δια Control Line

Ανακοινούται ότι εδημοσιεύθη τετράκις ειδοποίησις εις τας εφημερίδας ΝΕΑ & ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  δι' ής ζητείται γήπεδον 160 Χ 160 μ. περίπου δια πτήσεις Control Line. Μέχρι σήμερον δύο μόνον απήντησαν εις την εν λόγω πρόσκλησιν, αι απαιτήσεις των όμως ήτοι δρχ 3 χιλ μηνιαίως κρίνονται υπερβολικαί και δυσβάστακτοι δι' ημάς.

Προτείνεται όπως πλησιάσωμεν εις νέον τον Δήμαρχον Ν. Ιωνίας, με την ελπίδα να εξευρεθή ανάλογος χώρος ως ο ζητούμενος.

horizontal rule

Πρακτικό #21 ΔΣ ΕΑΑ 5/8/58

Θέμα ΙΧ Αεροδρόμιον

Ανακοινούται ότι δεν προήχθη το ζήτημα της εξευρέσεως μικρού αεροδρομίου. Επίσης ότι ο κ. Γεωργόπουλος στερήται νέων από το Κορωπί.

horizontal rule

Πρακτικό #22 ΔΣ ΕΑΑ 19/8/58

Θέμα ΙΙΙ: Γήπεδον δι' αεροδρόμιον Control Line

Ο κ. Βαφιαδάκης αναφέρει ότι τον επληροφόρησεν ο μεσίτης κ. Χειλόπουλος ότι ενδεχομένως θα ηδυνάμεθα να εξεύρωμεν κατάλληλον χώρον δ' αεροδρόμιον Control Line εις το κτήμα του κ. Γερουλάνου "Τράχωνες". Ο εν λόγω μεσίτης συνέστησε όπως πλησιάσωμεν τον κ. Α. Γιάνναρον τηλ 611-127 ή 364-946 όστις τυγχάνει διαχειριστής του κ. Γερουλάνου. Ανατίθεται εις τον κ. Καμπουρόπουλον να επικοινωνήση με τον κ. Γιάνναρον.

horizontal rule

Για να πάρει ο αναγνώστης μία ιδέα, πως ήταν ο χώρος στο κτήμα Γερουλάνου, στους Τράχωνες, παραθέτουμε φωτογραφίες από τις πρώτες προσπάθειες πτήσης μηχανοκίνητου F/F στην εν λόγω περιοχή το έτος 1952 ή 1953.

Στις τέσσερεις πρώτες διακρίνεται ο Αντώνης Βαφιαδάκης, και στην πέμπτη ο Μάρκος Τζουμάρας. 

αρχείο Α. Βαφιαδάκη

αρχείο Α. Βαφιαδάκη

αρχείο Α. Βαφιαδάκη

αρχείο Α. Βαφιαδάκη

αρχείο Α. Βαφιαδάκη

 

Πρακτικό #23 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/58

Θέμα Ι Αεροδρόμιον

Διαπιστούται ότι τα πενιχρά αποτελέσματα των Γ' Πανελληνίων Αγώνων οφείλονται αφ' ενός μεν εις τον ακατάλληλον καιρόν, αφ' ετέρου δε εις την έλλειψιν επαρκούς προπονήσεως και πείρας των λαβόντων μέρος νεαρών Αερομοντελιστών.

Κρίνεται όθεν απαραίτητον όπως εξευρεθή κατάλληλον Αεροδρόμιον και εν ανάγκη τοιούτον περιορισμένων διαστάσεων δια πτήσεις Control Line μόνον , διότι άνευ αυτού ματαιοπονούμεν.

Αποφασίζεται όπως γίνουν σύντονοι ενέργειαι προς την Α.Λ.Α. και την Β.Α.Λ.Ε. προς την κατεύθυνσιν αυτήν.

horizontal rule

Πρακτικό #24 ΔΣ ΕΑΑ 23/10/58

Θέμα Ι: Εξεύρεσις γηπέδου δι' Αεροδρόμιον.

Ανακοινούται υπό του κ. Π. Βαφιαδάκη ότι επεσκέφθη μετά των κ.κ. Β. Ασπιώτη και Τ. Σαπουνάκη διαφόρους χώρους επί της μέχρι της Βουλιαγμένης ακτής και ότι εκρίθησαν ως καταλληλότεροι δια μικρόν αεροδρόμιον ο έναντι του αεροδρομίου Ελληνικού (γήπεδο jusmag) και ο εις Ανω Βούλα (Αλμυρά Ερημος) τοιούτος.

Ο κ. Π. Ησαϊας προτείνει α επισκεφθή τον κ. Φωκάν, Γενικόν Διευθυντήν του Αεροδρομίου Ελληνικού και να τον παρακαλέση να μας διαθέση μικρόν τινά χώρον δια πτήσεις Control Line, ευθύς ως συμπληρωθή η απομάκρυνσις της Αμερικανικής Βάσεως εκ του προς την παραλιακήν οδόν τμήματος του Αεροδρομίου. 

horizontal rule

Πρακτικό #25 ΔΣ ΕΑΑ 7/11/58

Θέμα ΙΙ Γήπεδο δι Aεροδρόμιον Control Line

Ανακοινούται ότι ουδεμία πρόοδος εσημειώθη εις την εξεύρεσιν του καταλλήλου δι' αεροδρόμιον Control Line.

horizontal rule

Πρακτικό #26 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/58

Θέμα V  Aεροδρόμιον

Ανακοινούται ότι λόγω απουσίας του κ. Παλαιολόγου δεν επροχώρησεν ακόμη το θέμα εξευρέσεως αεροδρομίου Control Line.

horizontal rule

Πρακτικό #29 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/59

Θέμα ΙΙον Ανεμοδρόμιον

Εν συνεχεία έλαβεν τον λόγον ο κ. Πρόεδρος όστις αναφέρει ότι εις προφορικήν συζήτησιν ήν έσχεν μετά του  Ταμίου της ΒΑΛΕ κ. Ι. Οικονομίδη ούτος τον επληροφόρησεν ότι η Βασιλική Αερολέσχη προτίθεται  όπως εξεύρη πάση θυσία κατάλληλον χώρον δι' ανεμοδρόμιον.

horizontal rule

Πρακτικό #30 ΔΣ ΕΑΑ 16/6/59

Θέμα ΙΙον Επιτροπή Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ

Ανακοινούται ότι κατηρτίσθη κατόπιν αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου της ΒΑΛΕ, Επιτροπή Αερομοντελλισμού από τους κ.κ. Ζ. Λίνον ως Προέδρου και Π. Ησαϊα & Π. Βαφιαδάκη ως μελών, ήτις και συνήλθεν εις πρώτην συνεδρίασιν την 4/6/59 τρεχ.

Κατ' αυτήν ο Πρόεδρος της Β.Α.Λ.Ε. κ. Δ. Γερανόπουλος ανέπτυξε το πρόγραμμα της Β.Α.Λ.Ε. δια το έτος 1959 και ανεκοίνωσεν διαφόρους ενεργείας της δια την απόκτησιν αεροδρομίου καταλλήλου δια την Ανεμοπορίαν και τον Αερομοντελλισμόν. Τελευτών ηυχήθη εις την Επιτροπήν καλήν επιτυχίαν εις το έργον της.

Εν συνεχεία η Επιτροπή απεφάσισεν να επισκεφθή τον κ. Φωκάν, Αερολιμενάρχην Ελληνικού και να τον παρακαλέση όπως διαθέση χώρον 100 Χ 100 περίπου μέτρων δια την προπόνισιν των αεραθλητών εις τα Control Line. Η επίσκεψις επραγματοποιήθη και ο κ. Φωκάς υπεσχέθη την παραχώρησιν μετά διμήνου περίπου αναλόγου χώρου προς το Δυτικόν τμήμα του Αεροδρομίου από το οποίον μετακινούνται τώρα οι Αμερικανοί. Υπέδειξε προσέτι όπως η Β.Α.Λ.Ε. ζητήσει δ' εγγράφου την παραχώρησιν οικίσκου εις την αυτήν περιοχήν, προς εγκατάστασιν γραφείων και συνεργείου επισκευών των Αερομοντελλιστών.

horizontal rule

Πρακτικό #37 ΔΣ ΕΑΑ 15/3/60

Θέμα ΙΙον Aεροδρόμια - Μέσον μεταφοράς

Ανακοινούται ότι ως επληροφορήθημεν από την Β.Α.Λ.Ε., ματαιούται η μόνιμος εγκατάστασίς μας εις το Αεροδρόμιον του Τατοϊου επίσης δε ότι δεν μας παραχωρείται παρά τω Δέλτα του Φαλήρου (Κ.Ε.Α.) χώρος δια Control Line.

horizontal rule

Πρακτικό #38 ΔΣ ΕΑΑ 5/4/60

Θέμα V Aεροδρόμιον Control Line Ελληνικού

Ο κ. Π. Βαφιαδάκης ανακοινοί ότι κατόπιν ενεργειών του κ. Π. Ησαϊα παρά τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού έχομεν βασίμους ελπίδας ότι θα μας χορηγηθή χώρος εις το Ελληνικόν δια προπονήσεις επιδείξεις και αγώνες Control Line.

Το Δ/κόν Συμβούλιον ευχαριστεί τον κ. Π. Ησαϊαν δια την επιτυχίαν του και τον παρακαλεί να συνεχίση τας ενεργείας του.

horizontal rule

Πρακτικό #39 ΔΣ ΕΑΑ 5/5/60

Θέμα ΙVον Aεροδρόμιον εις Ελληνικόν

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι δεν υπάρχει νεώτερον τι δια το αεροδρόμιον Control Line όπως υπεσχέθη να μας παραχωρήση η Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού εις Ελληνικό.

Ανακοινούται επίσης ότι κατόπιν ενεργειών της Βασ. Αερολέσχης της Ελλάδος η 129 ΣΑΒ (Αεροπορική Μονάς) εγκατεστημένη εις το αεροδρόμιον Ελληνικού με είσοδον από την οδόν Βουλιαγμένης, εδέχθη να χρησιμοποιούμεν το γήπεδόν της Foot Ball μετά προηγουμένην ειδοποίησιν.

horizontal rule

Πρακτικό #40 ΔΣ ΕΑΑ 14/6/60

Θέμα ΙΙΙον Γήπεδον Foot Ball  - 129 ΣΑΒ

Ανακοινούται ότι ομάς αερομοντελιστών μας Κοντρολ Λάϊν μετέβη την Κυριακήν 22 Μαϊου και προέβη εις εξάσκησιν εις το εν περιθωρίω γήπεδον.

Το γήπεδον εκρίθη κατάλληλον δια πτήσεις αερομοντέλων Κοντρολ Λάϊν μόνον.

Η μετάβασις εγένετο δια λεωφορείου.

26 Απρ 1960 - Δημοτικό Γήπεδο Γλυφάδας

Το Super Ringmaster του Ι. Βαλσαμάκη, με Fox Combat Special, απογειώνεται στο γήπεδο του Ποσειδώνα (Γλυφάδα) κάποια εποχή γύρω στο 1960.

αρχείο Ι. Βαλσαμάκη

Πρακτικό #89 ΔΣ ΕΑΑ 7/4/64

Θέμα 6ον Aεραθλητικόν κέντρον Ελληνικού

Ανατίθεται εις τον κ. Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον όπως προβούν εις τα αναγκαία διαβήματα δια την προώθησιν της παραχωρήσεως χώρου εις το Ελληνικόν δια την δημιουργίαν Αεραθλητικού Κέντρου.

horizontal rule

Πρακτικό #97 ΔΣ ΕΑΑ 6/10/64

Θέμα 2ον Προπονήσεις μελών μας

Αποφασίζεται να παρακληθή ο κ. Γ. Σεβαστός κάτοικος Καλαμακίου όπως επισκεφθή τον αρμόδιον Δ/ντήν του Αθλητικού κέντρου Ελληνικού και επιδιώξη την παραχώρησιν τμήματος του κέντρου δια προπονήσεις μελών μας Control Line.

horizontal rule

Πρακτικό #105 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/65

Θέμα 5ον Αεροδρόμιο προτύπων

Τονίζεται και πάλιν παρ' όλων των παρισταμένων η άμεσος ανάγκη εξευρέσεως χώρου καταλλήλου δια τας πτήσεις αερομοντέλων Ο κ. Σαπουνάκης θέτει το θέμα κατά πόσον θα ήτο εφικτόν οι αεραθληταί της Ενώσεως να ασκούνται εις τον αυτόν χώρον όπου γίνονται και αι πτήσεις της ΑΛΑ. Ο κ. Πρόεδρος εξ άλλου προτείνη όπως εξετασθή η δυνατότης χρησιμοποιήσεως ορισμένου χώρου εις απόκεντρον σημείον του αεροδρομίου Ελληνικού όπου να ενεργούνται πτήσεις control line μόνον.

horizontal rule

Πρακτικό #111 ΔΣ ΕΑΑ 7/9/65

Θέμα 3ον : Χώρος εξασκήσεως των μελών μας.

Αναφερόμενος εις την διακοπήν της χρησιμοποιήσεως του αεροδρομίου Τατοϊου λόγω της αβεβαιότητος της πολιτικής καταστάσεως, ο κ. Πρόεδρος προτείνη όπως εξετασθή η δυνατότητς πραγματοποιήσεως πτήσεων δεσμίων έστω και μόνον αεροσκαφών εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού. Παρά των μελών του Συμβουλίου προτείνονται διάφοροι άλλοι χώροι, οι οποίοι όμως κρίνονται τελικώς ακατάλληλοι λόγω της σημαντικής αποστάσεως αυτών από των Αθηνών.

horizontal rule

Πρακτικό #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

Από της προσεχούς Κυριακής 17 τρεχ θα επαναληφθούν αι κατά Κυριακήν μεταβάσεις των αερομοδελιστών εις Τατόϊ αρθείσης της σχετικής απαγορευτικής διαταγής.

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι επεδίωξεν να έλθη εις επαφήν με τους αρμοδίους του Αεροδρομίου Ελληνικού επί των σκοπώ να μας επιτραπή η πραγματοποίησις πτήσεων εξασκήσεως εις σημείον του αεροδρομίου τούτου.

horizontal rule

Πρακτικό #113 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

Ο κ. Πρόεδρος φέρει εις γνώσιν των παρισταμένων ότι θα επιζητήση εκ νέου να επικοινωνήση μετά των αρμοδίων του αεροδρομίου Ελληνικού δια την παραχώρησιν χώρου προς διεξαγωγήν κυκλικών πτήσεων προτύπων.

horizontal rule

Πρακτικό #114 ΔΣ ΕΑΑ 23/11/65

Θέμα Ιον Aεροδρόμιον Προτύπων

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η χρησιμοποίησις του αεροδρομίου Ελληνικού είναι ανέφικτος, διότι προϋποθέτει την ισοπέδωσιν του διαθεσίμου χώρου δια μπουλτόζας, συνεπάγουσαν δυσανάλογον υψηλήν δαπάνην χρηματικήν.

 
horizontal rule

Πρακτικό #117 ΔΣ ΕΑΑ 25/1/66

Θέμα 4ον Εξεύρεσις αεροδρομίου προτύπων

Ο κ. Πρόεδρος τονίζει και πάλιν την αγάγκην εξευρέσεως χώρου καταλλήλου δια τας πτήσεις προτύπων. Απαντα τα μέλη συμφωνούν όπως καταβληθή πάσα προσπάθεια τόσον δια την ταχυτέραν τακτοποίησιν του ζητήματος ελευθέρας χρησιμοποιήσεως του αεροδρομίου Τατοϊου όσον και δια την εξεύρεσιν άλλων χώρων καταλλήλων δια κυκλικάς πτήσεις, εις το Αεροδρόμιο Ελληνικού και τον Ιππόδρομον Φαλήρου

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 15/2/66

Θέμα Iον Aεροδρόμιον

Ο πρόεδρος αναφέρεται εις τας γενομένας συζητήσεις μετά του κ. Βούτση σχετικώς με το θέμα της παραχωρήσεως χώρου δια την εγκατάστασιν του αεραθλητικού κέντρου εις Μαραθώνα ή εις τα Μέγαρα.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει προς τα μέλη του Δ/κου Συμβουλίου την παραχώρησιν του απαλλοτριωθέντος χώρου όπου παλαιά το Αμερικανικόν Κολλέγιον εις Ελληνικόν.

Αποφασίζεται η χρησιμοποίησις του χώρου δια πτήσεις δεσμίων, επίσης αποφασίζεται όπως καταβληθούν προσπάθειαι δια την ολοκλήρωσιν της παραχωρήσεως.

Ενημερώνεται ο αναγνώστης ότι παράλληλα με την προσφορά του χώρου πτήσεων στο πρώην Κολλέγιο του Ελληνικού, μας προσεφέρθη και εστεγασμένος χώρος στα κτίριά του, όπου είχε ήδη εγκατασταθή η ΥΠΑ. Το χρονικό των ενεργειών για την εξασφάλιση των χώρων αυτών αναπτύσσεται στην ενότητα "εντευκτήρια".

Ο jkon θυμάται:

Πήγαμε με τον Πλάτωνα μια μέρα να δοκιμάσουμε τον "χώρο πτήσεων". Aυτός ήταν το χωμάτινο γήπεδο-στίβος, αριστερά, μετά την "πύλη".

Εγώ είχα το πρώτο μου Thunderbird και ο Πλάτωνας ένα Stuka Stunt με Fox .25. Σε κάποια πτήση ο κινητήρας του Stuka δούλευε μπουκωμένος.

Τα λίγα χρόνια που ήμουν μέλος στην Ε.Α.Α. είχα δει μερικές φορές τους παλιούς να προσπαθούν να σταματήσουν το εν πτήσει μοντέλο, πετώντας στην έλικα ένα μεγάλο πανί. Τι πιό φυσικό να κάνω και εγώ το ίδιο για να δείξω ότι ήξερα.

Ετσι πήγα κοντά στον κύκλο και πέταξα στην έλικα πιό βαρύ πανί που είχαμε για να σκουπίζαμε τα λάδια.

Η πρώτη απόπειρα δεν ήταν επιτυχημένη. Οταν ο Πλάτωνας με είδε να ξανάρχομαι για τη δεύτερη απόπειρα, μου φώναζε δυνατά -ΟΧΙ... -ΟΧΙ... -ΟΧΙ....

Εγώ απτόητος έκανα και τη δεύτερη απόπειρα, και πάλι δεν το πέτυχα.

Πλησίασα για την τρίτη προσπάθεια, και πάλι ο Πλάτωνας φώναζε -ΟΧΙ... -ΟΧΙ... -ΟΧΙ...

Αυτή τη φορά πέτυχα την έλικα και ο κινηήρας έσβησε. Ομως το πανί έμεινε επάνω στη μύτη, το μοντέλο έγινε ξαφνικά πολύ μπροσθόβαρο και κτύπησε στο έδαφος παθαίνοντας ζημιά.

Τότε κατάλαβα γιατί ο Πλάτωνας μου φώναζε συνέχεια : - ΟΧΙ... - ΟΧΙ... - ΟΧΙ... Συνειδητοποίησα ότι κανείς από αυτούς που είχα δει εγώ να προσπαθούν, δεν είχε πετύχει την έλικα εν πτήσει. Ο Πλάτωνας όμως, πιό παλιός από μένα, είχε δει και ήξερε τι θα συμβεί.

1967- Γήπεδο Καλλιθέας

Πρακτικό #141 ΔΣ ΕΑΑ 5/6/67

Θέμα 2ον Δημοτικόν γήπεδον Καλλιθέας

Κατόπιν δηλώσεως ωρισμένων αεραθλητών μας ότι ούτοι έλαβον την άδειαν να χρησιμοποιούν δια τας πτήσεις δεσμίων αεροσκαφών το ανωτέρω γήπεδον, αποφασίζεται όπως συγκεντρωθούν παρά τούτων περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία ίνα ζητηθή παρ' ημίν η έγγραφος συγκατάθεσις  του Δημ. Συμβουλίου Καλλιθέας και του αρμοδίου Αστυν. Τμήματος.

horizontal rule

Πρακτικό #142 ΔΣ ΕΑΑ 6/7/67

Θέμα 3ον

Το Δ.Σ. αναφερόμενον εις την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως υπό ορισμένων αεραθλητών μας του Δημοτικού Γηπέδου Καλλιθέας, αποφασίζεται όπως συνταχθώσιν και αποσταλώσιν αι σχετικαί αιτήσεις προς τας Δημοτικάς Αρχάς Καλλιθέας και προς το αρμόδιον 11ον Αστυνομικόν Τμήμα.

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 5ον  Γήπεδον Καλλλιθέας

Ανατίθεται εις τον κ. Α. Μαθιέλην όπως επισκεφθή τον αρμόδιον υπάλληλον Δήμου Καλλιθέας  και του υποβάλη έγγραφον αίτησιν μας δια την παραχώρησιν καθ' ωρισμένας ημέρας και ώρας της χρήσεως του γηπέδου υπό των μελών μας, δια πτήσεις C.L.

 

Πρακτικό #150 ΔΣ ΕΑΑ 24/1/68

Θέμα 5ον Αεροδρόμιον

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τας ενεργείας του παρά τη Α.Λ.Α. ως και διάβημά του μετά του κ. Δημητριάδη εις το Υπουργείον Οικονομικών Τμ. Δημοσίων Κτημάτων, δια την εξεύρεσιν καταλλήλου χώρου δι' αεροδρόμιον, δυστυχώς όμως δεν ετελεσφόρησαν ακόμη αι ανέργειαι αύται.

horizontal rule

Πρακτικό #152 ΔΣ ΕΑΑ 19/2/68

Θέμα 6ον Γήπεδον ΧΑΝ Κηφισσιάς

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η ΧΑΝ Αθηνών είναι ιδιοκτήτρια γηπέδου εις Κηφισσίαν και ότι θα ηδύνατο ενδεχομένως να μας παραχωρηθή προσωρινώς τμήμα αυτού δια πτήσεις Radio Control και Control Line.

Αποφασίζεται να το επισκεφθούν οι κ.κ. Βαμβακίδης & Κόκκοτας και εφ' όσον θα το έκριναν κατάλληλον, να ζητηθή η άδεια χρησιμοποιήσεώς του.

 

Σημείωση: η συνέχεια της προσπάθειας αυτής υπάρχει παρακάτω, Πρακτικό #155 κ.λ.π.

horizontal rule

Πρακτικό #152 ΔΣ ΕΑΑ 19/2/68

Θέμα 7ον Γήπεδον εις Χολαργόν

Ο κ. Κ. Κόλλιας, Δόκιμον Μέλος και κάτοικος Χολαργού ανέφερεν εις τον κ. Πρόεδρον ότι τόσον ο ίδιος όσον και τινες φίλοι του κάμνουν χρήσιν του ποδοσφαιρικού Γηπέδου Χολαργού δια πτήσεις control line.

Επειδή όμως από τινος ο φύλαξ του γηπέδου τους συνιστά να ζητήσουν την άδειαν της Χωροφυλακής Χολαργού δια την χρήσιν του γηπέδου, αποφασίζεται όπως ζητηθή τοιαύτη υπό της Ενώσεώς μας.

Επίσης αποφασίζεται όπως η ομάς μελών μας ήτις θα χρησιμοποιή το εν λόγω γήπεδον τελή υπό αρχηγόν τον νεαρόν Κ. Κόλλιαν 19 ετών όστις θα είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Συμβουλίου.

horizontal rule

Πρακτικό #154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 5ον Αεροδρόμιον

Αποφασίζεται όπως απευθύνωμεν επιστολή προς τον Αρχηγόν της Πολιτικής Αεροπορίας δι' ής να τον παρακαλούμεν όπως κατά την μελέτην δημιουργίας αεροδρομίου πολιτικής Αεροπορίας (Τουρισμού - Αεραθλητισμού) περιλάβη χώρον δια εξάσκησιν των μελών μας, ως και επιδείξεις και αγώνας αερομοντελιστών.

Προσπάθεια για χώρο στην ΧΑΝ Κηφισιάς

Πρακτικό #155 ΔΣ ΕΑΑ 7/5/68

Θέμα 7ον ΧΑΝ Κηφισσιάς

Ο κ. Βαμβακίδης αναφέρει ότι μετέβη πρό τινος εις την ΧΑΝ Κηφισιάς και ευρήκεν χώρον κατάλληλον δια πτήσεις control line, όστις όμως θα χρειασθή να ισοπεδωθή.

Αποφασίζεται όπως απευθύνωμεν έγγραφον προς τον κ. Πρόεδρον της ΧΑΝ, παρακαλούντες αυτόν όπως επιτρέψη την χρήσιν του εν λόγω χώρου υπό των μελών μας.

η απάντηση της ΧΑΝ

horizontal rule

Πρακτικό #160 ΔΣ ΕΑΑ 17/9/68

Θέμα 1ον Χώρος παραχωρηθείς υμίν υπό της ΧΑΝ

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι εν συνεννοήσει μετά των μελών του Δ.Σ. της ΧΑΝ Αθηνών ανετέθη εις εργολάβον - μέλος της ΧΑΝ- η ισοπέδωσις τόσον των γηπέδων VOLLEY BALL και BASKET BALL της ΧΑΝ Κηφισσιάς, όσον και του παραχωρηθέντος ημίν χώρου δια πτήσεις Control Line.

Εν συνεχεία αναφέρει ότι η δαπάνη δια τελείαν ισοπέδωσιν του παραχωρηθέντος χώρου προϋπολογίσθη εις δρχ. 10.000 ενώ δια πρόχειρον τοιαύτην εις δρχ 5.000-6.000, και ότι συνεννοήθη με τον εργολάβον ίνα μη υπερβή αύτη τας δρχ 5.000.

Ηδη εγένετο έναρξις της εκκαθαρίσεως του χώρου εκ των ξηρών χόρτων και ελπίζεται να είναι έτοιμος μέχρι της προσεχούς Κυριακής.

Το συμβούλιον εγκρίνει τας ενεργείας του κ. Προέδρου.

horizontal rule

Πρακτικό #161 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/68

Θέμα 1ον Γήπεδον ΧΑΝ Κηφισσιάς

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το παραχωρηθέν ημίν υπό της ΧΑΝ Αθηνών γήπεδον εις το εν Κηφισσιά ακίνητόν της, ίνα το χρησιμοποιούμεν δια πτήσεις Control Line ισοπεδώθη και ότι έχει ανάγκη κυλινδρίσματος μετά την βροχή, διότι το χώμα είναι ψιλό και μαλακό.

Εν συνεχεία αναφέρει ότι φροντίζει δια την εξεύρεσιν οδοστρωτήρος ή κυλίνδρου.

Τελευτών λέγει ότι η ισοπέδωσις εστοίχισεν δρχ. 5.000 και ότι ο ίδιος εισφέρει δρχ. 2.000 δια την διευθέτησιν του ανωτέρω χώρου, απαραιτήτου δια την προπόνησιν των μελών μας C.L., επειδή όμως η γενομένη δαπάνη είναι δυσανάλογος προς τα οικονομικά μέσα της Ενώσεώς μας θα ήτο ευπρόσδεκτος οιαδήποτε άλλη δωρεά.

horizontal rule

Ο jkon θυμάται:

Μία ημέρα πήγαμε με τον Πλάτωνα Κουρουβακάλη να πετάξουμε στον νέο χώρο. Μας είχαν πει ότι είναι ήδη έτοιμος, στρωμένος. Αμ δε... Ο χώρος ήταν ακόμα ανώμαλος, επιεικώς ακατάλληλος. Αλλά αφού πήγαμε, είπαμε να κάνουμε μία πτήση και στην προσγείωση, ο Θεός βοηθός.

Απογείωσα το πορτοκαλί Nobler, με την OS 35 S, έβαλα τότε για πρώτη φορά το καύσιμο του Graupner με νιτρομεθάνιο και συνθετικό λάδι. Ο σιγαστήρας είχε και τα δύο πρόσθετα δακτυλίδια - στραγγαλιστές, και η μηχανή υπερθερμάνθηκε. Δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε για λούπινγ. Το πρόβλημα ήρθε στην προσγείωση, όπου λόγω του πνέοντος ανέμου, το μοντέλο δεν ήταν πλήρως ελεγχόμενο και προσγειώθηκε στο πιό ανώμαλο μέρος του κύκλου, με αποτέλεσμα να πάθει μεγάλη ζημιά. Μετά την επισκευή του άλλαξα και χρώμα σε θαλασσί.

Είπαμε στο Δ.Σ. ότι ο χώρος εν γένει είναι ακατάλληλος, γιατί είναι σε χωράφι με ένα κτήριο και κυπαρίσσια γύρω-γύρω, και έχει πολλές αναταράξεις.

Ο χώρος εγκατελήφθη σχεδόν άμεσα.

Πρακτικό #224 ΔΣ ΕΑΑ 4/1/72

Θέμα 4ον

Επανεξετάσθη το θέμα ασκήσεως των μελών της ΕΑΑ εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου, ή άλλον κατάλληλον χώρον. Το θέμα θα αναπτυχθή υπό των προτεινόντων μελών κ.κ. Καραμπελιά & Σεβαστού, εις την συνεδρίασιν της 14-1-72.

horizontal rule

Πρακτικόν #243 ΔΣ ΕΑΑ 16/3/73

Θέμα IΙ Εγένοντο ενέργειες προς τον σκοπόν της δημιουργίας εις το Αθλητ. Κέντρον Αλίμου πίστας Δεσμίων προτύπων. Σχετικώς εξουσιοδοτείται ο αντιπρόεδρος δια την διεξαγωγήν περαιτέρω συζητήσεων.

1978 - Προσπάθεια για χώρο στο Κορωπί

Εκ των πεπραγμένων έτους 1978

6. Δραστηριοποίησις προς εξεύρεσιν άλλων χώρων εκτελέσεως πτήσεων

Εζητήθη και επετεύχθη συνάντησις μετά του αξιοτίμου Υπουργού Γεωργίας κ. Μπούτου τη ευγενή φροντίδι του οποίου εγένοντο αυτοψίαι υπό μελών του Δ. Συμβουλίου της Ε.Α.Α. εις διάφορα Δημόσια κτήματα εξ' ών επελέγη εν εις την περιοχήν Κορωπίου δια το οποίον υπάρχει σχεδόν βεβαιότης ότι θα μας παραχωρηθή η χρήσις μέσω της Υ.Π.Α.

Η παραχώρησις θα γίνη εις την Υ.Π.Α. λόγω της  απαγορεύσεως παρομοίας παραχωρήσεως ει μη μόνον εις πρόσωπα Νομικά Δημοσίου Δικαίου.

     

Δύο επιστολαί προς το Υπουργείο Γεωργίας, σε προσπάθεια παραχώρησης χώρου στο Κορωπί.

Εκ των πεπραγμένων έτους 1979

6. Δρασηριοποίηση προς εξεύρεσιν άλλων χώρων εκτελέσεως πτήσεων

Ναυαγησάσης της παραχωρήσεως χώρου υπό του Υπουργείου Γεωργίας εις Κορωπί, ευρισκόμεθα εις επαφήν με το Υπ. Συγκοινωνιών δια παραχώρησιν εκτάσεως εις τον χώρον του νέου αερ/μίου Σπάτων. Ηδη ευρέθη κατάλληλος έκτασις και ερευνάται το σχήμα παραχωρησεώς του εις ημάς. Ο κ. Υπουργός Συγκ/νιών έχει δώσει σχετική έγκρισιν δια την διευκόλυνσιν μας.

 
 
 

θα συμπληρωθεί εν καιρώ...

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]