Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκπαίδευση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών

με αεροπορικό - αερομοντελιστικό περιεχόμενο

horizontal rule

Πρακτικό #18 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/58

Θέμα XI Κινηματογραφικά

Ανατίθεται εις τον κ. Α. Μαθιέλην όπως επισκεφθή την Αμερικανικήν Υπηρεσίαν Πληροφοριών, και πληροφορηθή περί του εάν ελήφθη απάντησις εξ Αμερικής επί του ερωτήματός μας του σχετικού με ταινίας κατασκευής προτύπων, πτήσεως αυτών και αγώνων προτύπων.

Επίσης να ζητήση κατάλογον των υπαρχουσών ενταύθα ταινιών, προκειμένου να προβώμεν εις προβολήν τοιούτων με θέματα ενδιαφέροντα τα μέλη.

horizontal rule

Πρακτικό #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα VI Προβολή της Αμερικανικής ταινίας Αερομοντελιστικού περιεχομένου

Ανταλλάσσονται γνώμαι επι της προβληθείσης ταινίας εις την αίθουσαν της USIS και αποφασίζεται να προβληθή αύτη εις την αίθουσαν της Λέσχης μας μετά το πέρας των διαγωνισμών των σχολείων.

horizontal rule

Πρακτικό #21 ΔΣ ΕΑΑ 5/8/58

Θέμα VI Προβολή ταινίας Αερομοντελιστικού περιεχομένου της USIS

Αποφασίζεται η προβολή την 19 τρέχ εις τας αιθούσας της Ε.Α.Α. της κομισθείσης τη αιτήσει μας, υπο της USIS ταινίας αερομοντελιστικού περιεχομένου.

horizontal rule

Πρακτικό #22 ΔΣ ΕΑΑ 19/8/58

Θέμα VI Ταινία USIS

Ανακοινούται ότι εματαιώθη η προβολή της αερομοντελιστικής ταινίας USIS καθ' όσον επεστράφη εις Αμερικήν.

horizontal rule

Πρακτικό #25 ΔΣ ΕΑΑ 7/11/58

Θέμα ΙΙΙ Προβολή ταινιών Αεροπορικού και Επιστημονικού περιεχομένου

Ανακοινούται ότι η υπηρεσία πληροφοριών της Γαλλικής Πρεσβείας διαθέτει ταινίας επιστημονικού περιεχομένου και ανατίθεται εις τον κ. Σαπουνάκην όπως έλθη εις επαφήν με τους αρμοδίους δια την παραχώρησιν ημίν εκάστοτε τοιούτων ταινιών.

Εν τω μεταξύ αναφέρεται ότι εζητήθησαν από την εν λόγω υπηρεσίαν και ταινίαι Αερομοντελιστιού περιεχομένου.

horizontal rule

Πρακτικό #26 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/58

Θέμα ΙΙ Προβολή ταινιών

Ανακοινούται ότι το εσπέρας της 4ης τρεχ προεβλήθησαν αι κάτωθι 4 ταινία και ότι παρέστησαν περί τα 40 και πλέον μέλη.

1) Πτήσεις ανεμοπτέρων - Γαλλική ομιλούσα

2) Αι κοσμικαί ακτίναι - Γαλλική ομιλούσα

3) Η πυρηνική ενέργεια - Αμερικανική ομιλούσα

4) Η ΔΕΗ και οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί αυτής  - Αμερικανική ομιλούσα

Θέμα ΙΙΙ Επιστολαί προς Πρεσβείας δια την παροχήν ταινιών αερομοντελιστικού περιεχομένου

Αποφασίζεται όπως απευθύνωμεν επ/λάς προς τας Πρεσβείας Αγγλίας, Γαλλίας, Γιουγκοσλαυίας & Ιταλίας δια των οποίων να τας παρακαλούμεν να μας προμηθεύσουν ταινίας αερομοντελιστικού περιεχομένου.

horizontal rule

Πρακτικό #38 ΔΣ ΕΑΑ 5/4/60

Θέμα ΙV Κινηματογραφικαί ταινίαι αερομοντελισμού

Αναφέρεται ότι η Β.Α.Λ.Ε. επρομηθεύθη κινηματογραφικήν ταινίαν αερομοντελιστικού περιεχομένου και αποφασίζεται να ζητηθή η προβολή ταύτης εις τα γραφεία της Ε.Α.Α.

horizontal rule

Πρακτικό #44 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/58

Θέμα V Προβολή ταινιών

Αποφασίζεται όπως παρακληθή η Β.Α.Λ.Ε. και μας παραχωρήση την μεγάλην αίθουσαν αυτής ως και τας τρεις ιταλικάς ταινίας αεροπορικού και μοδελιστικού περιεχομένου ίνα προβληθούν εις τα μέλη μας. Ημερομηνία προβολής καθορίζεται η ... τρέχοντος ημέραν παρασκευή και ώραν 7:30΄

horizontal rule

Πρακτικό #50 ΔΣ ΕΑΑ 27/4/61

Θέμα VIΙ Κινηματογραφική προβολή

Αποφασίζεται όπως λάβη χώραν κινηματογραφική προβολή την Παρασκευήν 19 τρεχ με θέματα αεροπορικού περιεχομένου μετά το πέρας της οποίας να γίνη απονομή των διπλωμάτων των αγώνων.

horizontal rule

Πρακτικό #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα Vον Κινηματογραφική ταινία επιδείξεως Θεσ/νίκης

Ανακοινούται ότι εζητήθη από την Προεδρίαν Κυβερνήσεως - Γραφείον Τύπου και Οπτικής Διαφωτίσεως έν αντίτυπον της ταινίας επικαίρων της επιδείξεως Θεσ/νίκης, όπερ θα στοιχίση περί τις 200 δρχ. Αργότερον θα ζητηθή η σμίκρινσίς της από 35 mm εις 16mm ίνα είναι δυνατή η προβολή της εις σχολεία.

horizontal rule

Πρακτικόν #64 ΔΣ ΕΑΑ 27/11/62

Θέμα ΙIΙον Εκδηλώσεις

Αποφασίζεται όπως γίνη κινηματογραφική προβολή την Παρασκευήν 30η Νοεμβρίου και προγραμματισθή διάλεξις με ενδιαφέρον αεροπορικόν θέμα.

horizontal rule

Πρακτικόν #105 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/65

Θέμα 2ον Κινηματογραφικαί προβολαί.

Κατά την κινηματογραφικήν προβολήν ήτις έλαβεν χώραν εις τα εντευκτήρια της Ενώσεως προεβλήθησαν 5 ταινίαι επιστημονικού ενδιαφέροντος ευγενώς παραχωρηθήσαι υπό της Αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών και του κ. Ραφαήλ Σαγόνια.

Την προβολήν διαρκείας 2 ωρών παρηκολούθησαν 30 περίπου δόκιμα μέλη. Αποφασίζεται όπως εις το μέλλον η αναγγελία περί προβολής κινηματογραφικών ταινιών γίνεται αρκετάς ημέρας προ της προβολής δια να λαμβάνουν εγκαίρως γνώσιν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιτροπή εκδηλώσεων πληροφορεί το Συμβούλιον ότι η αμοιβή του μηχανικού δια την ανωτέρω προβολήν ανήλθεν εις δρχ 200 και εισηγείται όπως η προγραμματισθείσα δια την 17ην τρεχ προβολή αναβληθή μέχρις εξευρέσεως πλέον οικονομικού τρόπου πραγματοποιήσεως.

Υιοθετείται η αnωτέρω πρότασις και αποφασίζεται όπως την Τρίτην 16 τρεχ γίνη εις τα εντευκτήρια προβολή ταινιών ληφθεισών υπό του αντιπροέδρου κ. Α. Σαπουνάκη.  

horizontal rule

Πρακτικόν #106 ΔΣ ΕΑΑ 6/4/65

Θέμα 8ον Εξάσκησις εις την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών

Οι κ.κ. Β. Μπακέλας & Δ. Χρυσόπουλος δέχονται να εξασκηθούν εις την προβολή κινηματογραφικών ταινιών και να εξυπηρετούν προσωπικώς την Ενωσιν οσάκις παρίσταται ανάγκη.

horizontal rule

Πρακτικόν #135 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/67

Θέμα 5ον Προβολή κινηματογραφικών ταινιών

Αποφασίζεται όπως οργανωθή προσεχώς δια τα μέλη της Ενώσεως προβολή κινηματογραφικών ταινιών επί θεμάτων αεροπορικού επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος. Παρακαλείται ο κ. Α. Μαθιέλης όπως μεριμνήσει δια την εξεύρεσιν και παραχώρησιν ταινιών του είδους τούτου, απευθυνόμενος προς τους οργανισμούς υπηρεσίας και ιδρύματα τα οποία ενδεχομένως θα ηδύναντο να ανταποκριθούν προς την αίτησίν μας (ΕΛΚΕΠΑ, Προεδρία της Κυβερνήσεως, Υπουργ. Παιδείας κ.λ.π.).

horizontal rule

Πρακτικόν #136 ΔΣ ΕΑΑ 24/3/67

Θέμα 5ον Προβολή κινηματογραφικών ταινιών

Παρά του Ελλην. Κέντρου Παραγωγικότητος ελήφθη κατάλογος των διαθεσίμων κινηματογραφικών ταινιών.

Ο κ. Δημητριάδης αναλαμβάνει να επιλέξη τας πλέον καταλλήλους δια την προσεχή προβολήν εις τα εντευκτήρια της Ενώσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #172 ΔΣ ΕΑΑ  1/4/69

Θέμα IV

Ο κ. Καραμπελιάς ανακοινοί ότι επέτυχε την διάθεσιν της αιθούσης του κινηματογράφου MAXIM δια προβολήν ταινίας αεροπορικού περιεχομένου προς ενίσχυσιν των σκοπών της Ε.Α.Α.

Επίσης αποφασίζεται η αποστολή επιστολής προς την ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ δια την διάθεσιν αεροπορικής ταινίας.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]