Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκπαίδευση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Μαθήματα

Ετος 1959. Επιστολές της Αερολέσχης Αθηνών προς την ΒΑΛΕ και την ΕΑΑ σχετικές με την εκπαίδευση αερομοντελιστών στο Αεραθλητικό Κέντρο Τριπόλεως. Αλλά το κέντρο αυτό δεν λειτούργησε το 1959 και μετέπειτα.

 

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 5/4/60

Θέμα Vον: Μαθήματα Τηλεπικοινωνίας

Αποφασίζεται ν' αρχίσουν τα μαθήματα τηλεπικοινωνίας υπό του κ. Α. Κουκούλη την Τετάρτην 4 τρεχ. Φέρεται εις γνώσιν των κ.κ. Συμβούλων ότι ενεγράφησαν δια τα μαθήματα 10 μαθηταί.

horizontal rule

Πρακτικόν #40 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/60

Θέμα Vον: Μαθήματα Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονικά)

Λόγω απουσίας πολλών μελών εξ Αθηνών αποφασίζεται όπως τα μαθήματα ηλεκτρολογίας επαναληφθούν από των αρχών του μηνός Σ/βρίου.

horizontal rule

Πρακτικόν #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/60

Θέμα VΙΙον: Μαθήματα ασυρμάτων & ραδιοκατευθύνσεως

Αποφασίζεται όπως παρακληθή ο κ. Κουκούλης & καταρτίση το πρόγραμμα των μαθημάτων του ηλεκτρολογίας, ασυρμάτων και ραδιοκατευθύνσεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #47 ΔΣ ΕΑΑ 2/3/61

Θέμα Vον: Μαθήματα Ραδιοκατευθυνομένων

Ανακοινούται η δωρεά εις την Ε.Α.Α. ενός πομπού και ενός δέκτου E.C.G. (Αγγλικού), ίνα χρησιμεύσουν δια τα μαθήματα ραδιοκατευθύνσεως.

Ο κ. Κουκούλης δηλoί ότι ελπίζει συντόμως να είναι εις θέσιν να επαναλάβη τα μαθήματα ραδιοκατευθύνσεως.horizontal rule

Πρακτικόν #177 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/69

Θέμα 3ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγει προς τα μέλη του Δ.Σ. ότι εις τα γραφεία της Ενώσεως παραμένει αδιάθετος πομπός Varioprop, προερχόμενος εκ παραγγελίας μέλους της Ενώσεως το οποίον  δεν ηδυνήθη να παραλάβη τούτον λόγω οικονομικής του αδυναμίας και προτείνει όπως ο πομπός ούτος κρατηθή παρά της Ενώσεως και διατίθεται εις τα μέλη της Ενώσεως δια την εξάσκησίν των εις τα αερομοντέλα R.C. Τοιουτοτρόπως θα δυνηθούν τα μη διαθέτοντα πομπό μέλη με δαπάνην μόνον του δέκτου και λοπών εξαρτημάτων του μοντέλου να εξασκηθούν. Συνεχίζων προτείνει όπως ο πομπός ούτος διατεθή προς φύλαξιν και συντήρησιν εις ένα εκ των μελών του Δ.Σ. όστις θα είναι και υπεύθυνος δια την συντήρησίν του και τυχόν καταστροφήν του εκ κακής χρησιμοποιήσεως. Θα είναι δε υποχρεωμένος όπως διαθέτει τούτον εις μέλη άτινα θα τον χρησιμοποιήσουν δια την εξάσκησίν των. Ως τοιούτο δε πρόσωπον προτείνει τον εαυτόν του εάν και εφ' όσον τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουσιν αντίρρησιν.

Εις το σημείον τούτο παρεμβαίνων ο εκ των μελών του Δ.Σ. κ. Δημητριάδης προτείνει όπως προ πάσης χρησιμοποιήσεως του πομπού τούτου συνταχθή παρά του Δ.Σ. κανονισμός του  τρόπου χρησιμοποιήσεώς του με προβλεπομένας κυρώσεις δια τυχόν φθορά του εκ κακής χρήσεως αφ' ενός και αφ' ετέρου ο πομπός παραμένει εις τα γραφεία της ενώσεως.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως την αγοράν του πομπού και την χρησιμοποίησίν του παρά των μελών της Ενώσεως.

Αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν διαφωνούντος του κ. Δημητριάδη, όπως ο πομπός διατεθή εις τον πρόεδρον της τεχνικής επιτροπής όστις θα είναι υπεύθύνος δια την χρήσιν και συντήρησίν του.

horizontal rule

Πρακτικό #212 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/71

Θέμα 11ον

Απεφασίσθη όπως η αγορά της ηλεκτρικής Σέγας μετά των εξαρτημάτων της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμόν της Ε.Α.Α. Η σέγα θα παραμείνη εις το εργαστήριον της ΕΑΑ προς εξυπηρέτησιν των μελών.

horizontal rule

Πρακτικό #213 ΔΣ ΕΑΑ 1/6/71

Θέμα 7ον

Απεφασίσθη όπως η Ε.Α.Α. επιβαρυνθή με το ποσόν της αγοράς δύο συστημάτων τηλεκατευθύνσεως Blue Max δια την προώθησιν της κατηγορίας των τηλεκατευθυνομένων μοντέλων μεταξύ των απόρων μελών.

 

θα ενημερωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]