Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παράλληλες Πορείες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ο ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

horizontal rule

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΕΔΕΣΣΑΝ

28 Οκτωβρίου 1958

 

Υπάρχει αναφορά σχετική με τις επιδείξεις σε δύο τεύχη των Αεροπορικών Νέων, που καταχωρήθηκαν στις δραστηριότητες της Θεσσαλονίκης (επειδή εκτελέστηκαν από Θεσσαλονικείς).

horizontal rule

Τα Εγκαίνια του Ομίλου Αερομοντελιστών Εδέσσης

4 Ιουνίου 1961

 

Την 4η Ιουνίου 1961 παρουσία του Γεν. Γραμματέως του Υπουργείου Βορ. Ελλάδος κ. Παπαγεωργίου εκπροσωπούντος τον Υπουργόν Β. Ελλάδος κ. Θεολογίτην, και του Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης  κ. Θεμελή, ετελέσθησαν  μετά πάσης επισημότητος τα εγκαίνια του Ομίλου Αερομοντελιστών Εδέσσης.

Παρέστησαν εις τα εγκαίνια του Ομίλου πλην του κ. Παπαγεωργίου ο Νομάρχης Πέλλης κ. Δέπας ο Δήμαρχος Εδέσσης κ. Ιατρόπουλος ο Διοικητής Χωρ/κής συνταγ/ρχης κ. Ευαγγελίου οι Βουλευταί κ.κ. Προκοπίδης και Γκίλλας και ο εκπρόσωπος του στρατηγού -διοικητού της 1ης Μεραρχίας κ. Καραβίτης.

Ομοίως παρέστη αντιπροσωπεία της Α.Λ.Θ. άπαντες οι Διευθυνταί Υπηρεσιών αντιπρόσωποι του Τύπου, πλήθος κόσμου, προσκεκλημένων και μη υπερβάντες τον αριθμόν των εκατόν πεντήκοντα ατόμων.

Αμα τη εισόδω των προσκεκλημένων ετελέσθη αγιασμός, υπό δύο Ιερέων και εν συνεχεία ο εκ της Διοικούσης Επιτροπής κ. Στέργιος Τριανταφυλλίδης προσφώνησεν τους επισήμους και ανέπτυξεν δι' ολίγων τον σκοπόν και την δράσιν του ομίλου.

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Τριανταφυλλίδη λαβών τον λόγον ο κ. Παπαγεωργίου έπλεξε το εγκώμιον του Ομίλου και χαρακτηριστικώς είπεν ότι τέτοια δημιουργήματα κοσμούν την Β. Ελλάδα και προβάλλουν το Εθνικόν έργον κατά τον καλύτερον τρόπον εις την ακριτικήν αυτήν περιοχήν της Ελλάδας. Υπεσχέθη την αμέριστον συμπαράστασιν του Υπουργείου Β. Ελλάδος εις το έργον του Ομίλου.

Εν συνεχεία έλαβε τον λόγον ο κ. Δέπας, Νομάρχης Πέλλης, ο οποίος εξέφρασεν την συγκίνησίν του, διότι ευρέθη εντός ενός τοιούτου πολιτισμένου κέντρου.

Κατόπιν έλαβε χώραν μικρά δεξίωσις εις την οποίαν προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

"Αεροπορικά Νέα" 7.61

horizontal rule

Η συμμετοχή του ομίλου στα ανθεστήρια Εδέσσης

1961

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Ανθεστηρίων πόλεως Εδέσσης όπως ο Ομιλος Αερομοντελιστών συμμετάσχη ενεργώς εις τα κατ' έτος τελούμενα Ανθεστήρια η διοικούσα επιτροπή απεφάσισεν  όπως δεχθή την πρότασιν διότι τούτο θα συνετέλη εις το έργον της. Ούτω η Επιτροπή Ανθεστηρίων διέθεσε το ποσόν των 2.800 δραχμών όπως χρησιμοποιηθή δια την κατασκευήν του άρματος του Ομίλου με την υποχρέωσιν όπως παράσχη ούτος προσωπικήν εργασίαν δια την κατασκευήν αυτού.

Κατόπιν συσκέψεως απεφασίσθη και κατεσκευάσθη άρμα αποτελούμενον από μίαν πλατφόρμαν διαστάσεων 2,40 Χ 4,20 μ. κεκαλυμμένον εις τα πλάγια δια των εθνικών χρωμάτων φέρον εις το άνω έμπροσθεν μέρος αυτού το έμβλημα του Ομίλου, εις το μέσον ένα υπερμεγέθη πύραυλον ύψους 2, 40 μ., ο κώνος του οποίου θα απεσπάτο κατόπιν ηλεκτρικής πυροδοτήσεως, θ' ανήρχετο εις ύψος 150 μέτρων θα εξερηγνύετο και θα διέσπειρε περί τας 1.000 προκηρύξεις  φέρουσας την επιγραφήν ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ - ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ 1961.

Εις τα πλάγια είχον τοποθετηθή 2 ανεμόπτερα της κλάσεως Α3 και επί του δαπέδου περί τα 15 μοντέλα διαφόρων τύπων. Εις το όπισθεν μέρος υπήρχον δύο αερόστατα.

Το άρμα εσύρετο από τζιπ επι του οποίου επέβαινον 4 ανεμοπόροι με τας στολάς των και όπισθεν του άρματος ηκολούθουν πεζοί δέκα έτεροι ανεμοπόροι. Τούτο εσυμβόλιζε την εξέλιξιν της κατακτήσεως των αιθέρων. Το άρμα εκκίνησε από το καθορισθέν σημείον και διήλθε δια των κεντρικών οδών της πόλεως ζωηρώς επευφημούμενον δια την πρωτοτυπίαν του.

Οτε έφθασε προ της εξέδρας των επισήμων εσταμάτησε και εδόθη εις τον παριστάμενον αναπληρωτήν Υπουργό Β. Ελλάδος κ. Παπαγεωργίου ηλεκτρικόν κομβίον το οποίον επίεσε και ταυτοχρόνως εν μέσω συριγμάτων και φλογών απεσπάσθη ο κώνος του πυραάυλου (μήκους 90 εκ και διαμέτρου 14 εκ) ανήλθεν εις ύψος 150 μέτρων και εξεράγη. Η έκπληξις όμως ήτο ότι άμα τη εκκρήξει του πρώτου πυραύλου από 15 διαφορετικά σημεία της πόλεως ήρχισαν να εκτοξεύωνται παρόμοιοι αλλά ολίγον μικροτέρου μεγέθους πύραυλοι οι οποίοι εκρηγνυόμενοι διεσκόρπισαν προκηρύξεις. Ο ενθουσιασμός του πλήθους ανερχομένου εις πλέον των 20.000 ατόμων υπήρξεν απερίγραπτος. Χαρακτηριστικώς ο Δήμαρχος Εδέσσης είπεν ότι χάρις εις τον Ομιλον εδόθη ζωή εις τα Ανθεστήρια. Οι χρησιμοποιηθέντες πύραυλοι κατεσκευάσθησαν και εσχεδιάσθησαν υπό του κ. Αντωνίου Παναγοπούλου και προωθούντο δια στερεών καυσίμων.

Επ' ευκαιρία πληροφορούμεν ότι ευρίσκεται υπό μελέτην διόροφος πύραυλος ο οποίος θ' ανέρχεται εις ύψος 2.000 μ. ο κώνος αυτού θα αποσπάται και θα κατέρχεται δ' αλεξιπτώτου.

Γενικώς η συμμετοχή του Ομίλου υπήρξεν λίαν επιτυχής και το έργον του προεβλήθη κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον με τα πενιχρά μέσα τα οποία διαθέτει.

"Αεροπορικά Νέα" 7.61

το άρμα με τον μεγάλο πύραυλο

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]