Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Ομάδες μέσα στην Ε.Α.Α.

  [ θεματικός πίνακας ]

 

horizontal rule

Πρακτικόν #44 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/60

Θέμα ΙΙΙ Επιστολή υπ' αριθμ 1623 της 30/11/60 ΒΑΛΕ

Αναγιγνώσκεται η εν περιθωρίω επιστολή δι ής μας γνωρίζει ότι αι τυχόν συσταθησόμεναι ομάδες αερομοντελιστών περιφερειών Σαρωνικού, Πατησίων & Ν. Ιωνίας, θα υπάγωνται εις την Ενωσιν Αερομοντελιστών Αθηνών.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #54 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/61

Θέμα VΙον Ιδρυσις ομάδος Κηφισσίας

Ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει ότι η επιτροπή Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ ενέκρινε την ίδρυσιν της ανωτέρω ομάδος, υπαγομένης εις την Ε.Α.Α.

Προς τούτον απεφασίσθη όπως ο κ. Πρόεδρος μεθ' ενός εκ των Συμβούλων έλθη εις επαφήν μετά του ενταύθα Αμερικανού Αεροπορικού Ακολούθου κ. Schwengels και συζητήσουν τα της ιδρύσεως.

horizontal rule

Πρακτικόν #55 ΔΣ ΕΑΑ 5/12/61

Θέμα VΙον Ομάδες Φαλήρου - Κηφισσίας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Schwengels δεν παρέστη εις τους αγώνας, οπότε ήλπιζε να τακτοποιήση το ζήτημα της ομάδος Κηφισσίας, εάν δεν παραστή εις την τελετήν της απονομής των επάθλων, τότε θα προσπαθήση να τον συναντήση εις το γραφείον του. Οσον αφορά την οργάνωσιιν Π. Φαλήρου παρακαλείται ο κ. Μαθιέλης να καλέση τον κ. Καμπουρόπουλον ίνα μας αναφέρη τας ενεργείας του.

horizontal rule

Πρακτικόν #56 ΔΣ ΕΑΑ 9/1/62

Θέμα ΙΙον Ανακοινώσεις

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής:

α) Οτι μετά το πέρας της  απονομής των επάθλων των Δ' Πανελληνίων Αγώνων συνηντήθη μετά του κ. Schwengels εις το γραφείον του κ. Προέδρου της ΒΑΛΕ και αντήλλαξαν γνώμας ως προς την σύστασιν ομάδος Κηφισιίας. Εκ της συζητήσεως προέκυψεν ότι ο κ. Schwengels θα βολιδοσκοπούσε την Αμερικανική Λέσχη Κηφισίας δια να εξακριβώση κατά πόσον θα ηδύνατο να συναντώνται εις έν δωμάτιον αυτής τα μέλη της ομάδος Κηφισίας, πέραν δε τούτου εξέφρασε την επιθυμίαν όπως η ομάς είναι μικτή ήτοι απαρτίζεται από Αμερικανόπαιδας και Ελληνόπαιδας.

Ηδη αναμένεται η απάντησις του κ. Schwengels.

β) Οτι ο κ. Καμπουρόπουλος δεν ενεφανίσθη ακόμη δια να τον πληροφορήση επί των ενεργειών του δια την σύστασιν ομάδος Π. Φαλήρου. Ο κ. Μαθιέλης γνωρίζει εις το Συμβούλιον ότι κατόπιν επικοινωνίας τον επληροφόρησεν ο κ. Καμπουρόπουλος ότι επανέλαβε τας ενεργείας του  και ότι ελπίζει συντόμως να μας γνωρίση τα αποτελέσματα αυτών.

horizontal rule

Πρακτικόν #59 ΔΣ ΕΑΑ 10/4/62

Θέμα VIIΙον Ομάς Κηφισσίας

Ανακοινούται ότι ο κ. Schwengels δεν απήντησε εις την από ... επιστολήν μας σχετικήν με συγκρότησιν ομάδος Κηφισσίας. Ανατίθεται εις τον κ. Πρόεδρον όπως έλθη εις επαφήν μαζί του.

Επίσης ότι ο κ. Γ. Καμπουρόπουλος δεν μας έδωσε ακόμη συγκεκριμένην απάντησιν επί της οργανώσεως ομάδος Καλαμακίου.

horizontal rule

Πρακτικόν #69 ΔΣ ΕΑΑ 5/9/63

Θέμα VΙον Σύστασις ομάδων κατά περιφερείας της Τ.Δ. Πρωτευούσης

Ανακοινούται ότι προς διευκόλυνσιν μελών μας κατοικούντων εις απομεμακρυσμένας συνοικίας, διηρέθη η περιοχή της Τ.Δ. Πρωτευούσης εις 9 περιφερείας και συνετάγησαν υπό του κ. Μαθιέλη ανάλογοι καταστάσεις περιλαμβάνουσαι τα ονόματα των οικούντων εκεί μελών μας.

Ανατίθεται εις τους κ.κ. Βαγιάκην και Ταμβαρόπουλον όπως ελέγξουν τας εν λόγω καταστάσεις και υποδείξουν 2 ή 3 μέλη εξ εκάστης ομάδος, οίτινες  είναι εις θέσιν ν' αναλάβουν την αρχηγίαν αυτών.

horizontal rule

Πρακτικόν #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα ΙΧον Περιφερειακαί Ομάδες Αερομοντελιστών

Παρακαλούνται οι κ.κ. Χρ. Ταμβαρόπουλος & Α. Μαθιέλης όπως επισπεύσουν την σύστασιν των περιφερειακών ομάδων αερομοντελιστών, υποδεικνύοντες τους αρχηγούς και υπαρχηγούς αυτών.

horizontal rule

Πρακτικόν #74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα VΙΙΙον Σύνταξις καταστάσεως φίλων του αεραθλητισμού

Ο κ. Πρόεδρος συνιστά την σύνταξιν καταστάσεως φίλων του Αεραθλητισμού ούς να προσκαλούμεν εις τας εκάστοτε εκδηλώσεις μας. Η πρότασις εγκρίνεται.

horizontal rule

Πρακτικό #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα 5ον Επιστολαί Κερκύρας και Αργους

α) Ο σύλλογος "Μαθητική Μορφωτική Κίνησις Κερκύρας" δι' επιστολής του προϊσταμένου διδασκάλου ερωτά εάν είμεθα διατεθημένοι να τω αποστείλωμεν ξυλείαν Balsa και βιβλιογραφίαν αερομοδελισμού προκειμένου οι μαθηταί να επιδοθούν εις την κατασκευήν προτύπων αεροσκαφών.

β) Ιδιότης εξ Αργους ...

Κατόπιν συζητήσεως αποφασίζεται όπως ζητηθούν παρ' αμφοτέρων των ενδιαφερομένων πλέον συγκεκριμένα στοιχεία δια τα είδη τα οποία τους ενδιαφέρουν και να ικανοποιηθή η αίτησις αυτών εφ' όσον θελήσουν να εγγραφούν ως μέλη της ημετέρας ενώσεως.

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος εις την επιστολή της "Μαθητικής Μορφωτικής Κινήσεως Κερκύρας" τονίζει ότι καλόν είναι να συμβάλωμεν εις την συγκρότησιν οργανωμένων ομάδων αερομοδελισμού και εις άλλας πόλεις πλην των Αθηνών.

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 1/3/66

Θέμα 4ον Επιστολή καθηγητού κ. Σκαφιδά

Εν σχέσει με τας επιστολάς του κ. Σκαφιδά εκ Κερκύρας, διεξάγεται συζήτησις επί του θέματος ιδρύσεως ομάδων αερομοντελιστών εις διαφόρους επαρχιακάς πόλεις. Τονίζεται η ανάγκη εποπτείας των ομάδων αυτών.

 

Οι παραπάνω προσπάθειες ίδρυσης επίσημης ομάδας εντός της Ε.Α.Α. δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Ομως στην Ε.Α.Α. μέλη που πέταγαν μαζί και τους έδενε μία χωριστή φιλία, έστησαν κατά καιρούς άτυπες ομάδες.

horizontal rule

Η Ομάδα "D" ("D" team)

Η D-team στον Λυκαβητό γύρω στο 1965

Οι φίλοι Γρηγόρης Μανουσακάκης, Βαγγέλης Μιχαηλίδης και Κλεάνθης Κουρμούζης

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

horizontal rule

Η ομάδα G.R.M. (Greek Racing Motors)

Από το 1969 έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να ετοιμαστεί μία ομάδα control line, που θα μπορούσε να  εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες, και τελικά αυτό επετεύχθη από τους Κώστα Κόλλια, Κώστα Νασιόπουλο, Μιχάλη Λάμπρου, και Γιάννη Κωνσταντακάτο που έλαβαν μέρος το 1971 στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες control line στην Ουγγαρία.

Ο αρχι-μηχανικός της ομάδας ήταν ο Κώστας Κόλλιας, ο οποίος με τις γνώσεις του γύρω από τις μηχανές και την χρήση κάποιου μικρού τόρνου, ανέβαζε την απόδοσή τους. Δεδομένου ότι οι μηχανές αυτές μας εκπροσωπούσαν στο εξωτερικό, ο Κώστας τους χάραζε τα γράμματα G.R.M., δηλαδή Greek Racing Motors.

Ετσι χωρίς ξεχωριστή απόφαση, τα παραπάνω άτομα που χρησιμοποιούσαν τους κινητήρες που βελτίωνε ο Κ.Κ. απετέλεσαν την ομάδα G.R.M.

Η OS .35 S που ταξίδεψε το 1971 έως την Ουγγαρία. Διακρίνεται στο πλάϊνό της βάσης της η χάραξη GRM

Η χάραξη στο κέντρο της έλικας θυμίζει ότι ζυγοσταθμίστηκε από την ομάδα G.R.M.  

horizontal rule

H Ομάδα ΠΗΓΑΣΟΣ (PEGASUS team)

Χαλκομανία με το έμβλημα της ομάδας "Πήγασος"

Η ομάδα αυτή στήθηκε το 1972 από τους φίλους Βαγγέλη Μιχαηλίδη, Νίκο Σταυρούλια, και Χρήστο  Αληγιάννη.

Τα "μέλη" της ομάδας εν δράσει στο Τατόϊ

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

horizontal rule

 

Γύρω στο 1975 υπήρχαν στην περιοχή των Αθηνών πολλοί Αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν αερομοντελιστές. Αυτοί ποτέ δεν έφτιαξαν ένα επίσημο σωματείο, πάντως έφτιαξαν αυτό το έμβλημα που μας θυμίζει τις ωραίες εποχές που πετάγαμε μαζί.

αρχείο jkon

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]