Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Λαμία

20 Αυγούστου 1967

Πρακτικόν # 144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 9ον: Επίδειξις Λαμίας.

Ανακοινούται ότι κατά την οργανωθείσαν υπό της ΑΛΑ την 20/8/67 επίδειξιν Ανεμοπτέρων, και Τουριστικών αεροπλάνων, καθ' ήν έλαβον μέρος μέλη της Ενώσεώς μας, αι πτήσεις control Line υπήρξαν λίαν επιτυχείς.

Οσον αφορά την επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένου μοντέλου, ήν ανέλαβεν να πραγματοποιήσει  ο κ. Παπασπύρου, αύτη δεν εγένετο. Οταν ούτος εκλήθη υπο του αρχηγού της ομάδος ίνα ετοιμασθή δια την πτήσιν του προέβαλεν εν αρχή αδιαθεσίαν, και κατόπιν αδυναμίαν ελλείψει ελαστικών δια την στήριξιν των πτερύγων του, άτινα είχε λησμονήσει ως είπεν να παραλάβη μεθ' εαυτού.

Εις παρατήρησιν του κ. Προέδρου ότι η αποφυγή του κ. Παπασπύρου να πραγματοποιήσει την επίδειξιν ήτο αδικαιολόγητος, ο κ. Κρεμμύδης είπεν ότι η επιτυχία των πτήσεων των ραδιοκατευθυνομένων έχουν πολλά τα απρόοπτα.

Προς αποφυγήν παρομοίων αποτυχιών ως και των δύο τοιούτων του Δέλτα του Φαλήρου, αποφασίζεται όπως εφ' εξής γίνεται καλλιτέρα και έγκαιρος προπαρασκευή των αεραθλητών μας υπό την παρακολούθησιν και ευθύνην μελών του Δ.Σ.

horizontal rule

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ

Μία επαινετή πρωτοβουλία της  Αερολέσχης Αθηνών

(Απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Δ. Τσαϊλά στα "Αεροπορικά Νέα" του Αυγούστου 1967)

Η εκδρομή αυτή, που είχε σκοπό την παροχή δυνατότητας στους κατοίκους της Λαμίας να δουν από κοντά και να πετάξουν ακόμα με ένα αεροπλάνο, αποτέλεσε το πρώτο βήμα της Αερολέσχης στην προσπάθειά της να διαδώσει το αεροπορικό πνεύμα στην Ελληνική ύπαιθρο.

Στις 10:30 την επίδειξιν προς το κοινό και τους επισήμους άνοιξαν οι αερομοντελισταί οι οποίοι με μικρά μοντέλλα αεροπλάνων εξετέλεσαν ένα σωρό θεαματικές πτήσεις.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]