Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκπαίδευση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Χαρτοκοπτική

Πρακτικόν #17 ΔΣ ΕΑΑ 10/3/58

Θέμα ΙΙΙ: Παραγγελία χαρτοκοπτικής

Ανακοινούται υπό του κ. Αντιπροέδρου ότι επεσκέφθη τον κ. Παπαδημητρίου Γεν. Δ/ντήν του εκδοτικού οίκου ΑΣΤΗΡ όστις εδέχθη ν' αναλάβη την εκτύπωσιν των χαρτονίων χαρτοκοπτικής, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα του δώσωμεν τα σχετικά υποδείγματα μετά των αναλόγων οδηγιών κατασκευής.

Αποφασίζεται η εκπόνησις των προαναφερομένων υποδειγμάτων και παράδοσις αυτών εγκαίρως εις τον κ. Παπαδημητρίου ίνα ετοιμάσει ταύτας, δια την προσεχή σχολικήν περίοδον.

horizontal rule

Πρακτικόν #18 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/58

Θέμα VIII: Σχέδια Χαρτοκοπτικής

Παρακαλείται ο κ. Ασημάκης όστις προσκληθείς παρέστη κατά την συζήτησιν του θέματος τούτου, όπως υποβάλη προσφοράν δια την εκπόνησιν 4-5 σχεδίων χαρτοκοπτικής

horizontal rule

Πρακτικόν #20 ΔΣ ΕΑΑ 20/6/58

Θέμα VII: Χαρτοκοπτική

Ανακοινούται ότι παρεδόθησαν εις την εκδοτικήν εταιρίαν ΑΣΤΗΡ τρία σχέδια προτύπων αεροπλάνων μετά μικράς περιγραφής του ιστορικού εκάστου Αεροπλάνου ως και οδηγιών περί του τρόπου κοπής και συναρμολογήσεως των προτύπων. Ηδη αναμένεται η επιβεβαίωσις της εν λόγω εταιρείας ότι θα προβή εις την εμπρόθεσμον εκτύπωσιν των, δια την προσεχή σχολικήν περίοδον.

horizontal rule

Πρακτικόν #45 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/61

Θέμα Ιον: Εισαγωγή προτύπων Χαρτοκοπτικής εις Σχολεία.

Ανακοινούται ότι κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της επιτροπής αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ ανεκοινώθη υπό του κ. Προέδρου της Επιτροπής ότι αι συνεννοήσεις με το Υπουργείον Παιδείας επροχώρησαν δια την εισαγωγήν των προτύπων αεροσκαφών εις το μάθημα της χαρτοκοπτικής εις τα σχολεία. Επίσης ότι ανετέθη εις τον κ. Ασημάκη η εκπόνησις  σχεδίων και η μελέτη εκτυπώσεως και διαθέσεως του υλικού.

horizontal rule

Σημείωση: στην έκθεση που έγινε στα νέα γραφεία της ΒΑΛΕ (και ΕΑΑ), Ακαδημίας 27, την 22 Ιανουαρίου 1961, φαίνονται στην φωτογραφία δύο φύλλα χαρτοκοπτικής ένα με το Spitfire και το άλλο με jet (μάλλον το F-84).

Κάνε εδώ κλικ για σύνδεση με την αναφορά στην εν λόγω έκθεση

horizontal rule

Πρακτικόν #56 ΔΣ ΕΑΑ 9/1/62

Θέμα VΙΙον: Διαγωνισμός Lufthansa

Αναγιγνώσκεται δημοσίευσις εις την Ναυτεμπορικήν του Ελληνοαμερικανικού επιμορφωτικού Ινστιτούτου δι ής καλούνται νέοι 10-18 ετών όπως κατασκευάσουν διαγωνιζόμενοι πρότυπον αεροπλάνον εκ χαρτονίου (χαρτοκοπτικής)

Ο κ. Μαθιέλης αναφέρει ότι μέλη ημών ειδοποιηθέντα μετέβησαν εις το Ζάππειον, αλλά φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθη ο διαγωνισμός.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]