Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκπαίδευση

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 Βιβλιοθήκη - Σχεδιοθήκη

 

Από τα πρώτα Ελληνικά σχέδια μοντέλων, ήταν το "Φαέθων", σχεδίασης Π. Καλογεράκου.

Ο Παντελής Καλογεράκος με το "Φαέθων" στην επίδειξη της Τρίπολης την 23-9-1956

horizontal rule

Πρακτικόν #19 ΔΣ ΕΑΑ 17/9/53

Ο κ. Γ. Γραμματεύς θέτει υπ΄όψιν του Συμβουλίου ότι η Αερομοντελλιστική Οργάνωσις της Γιουγκοσλαβίας απέστειλεν το παρελθόντα μήνα ως δώρον προς τους μοντελλιστάς Αθηνών ποσότητα σχεδίων, περιοδικών, ως και εσωτερικούς κανονισμούς.

Το Συμβούλιον αναθέτει εις τον κ. Γεν Γραμματέα όπως ευχαριστήση τους Γιουγκοσλάβους συναδέλφους δι' εγγράφου.

horizontal rule

Τα διασωθέντα σχέδια εκ του συνόλου που προσέφερε η Γιουγκοσλαβική Αεροναυτική Ομοσπονδία στην Ελλάδα το 1953

λαστιχοκίνητο, ανεμόπτερο (S6), ανεμόπτερο Λεωνίδας (MP-54)

 

 Σπουργίτι (RC-33)

 

μηχανοκίνητο F/F με καμπίνα (RG-36), λαστιχοκίνητο (ΜΤ-24)

  

δέσμια (κυκλικής πτήσης) (SV-43) , (VM-250 UT) Πελαργός (RC-30)

 

Ο Μόρης Παλαιολόγος επιδεικνύει το "Λεωνίδας" στην επίδειξη της Τρίπολης την 23-9-1956

horizontal rule

Τέσσερα ακόμα σχέδια μοντέλων ελεύθερης πτήσης, που υπήρχαν στην σχεδιοθήκη της Ε.Α.Α. την πρώτη δεκαετία της ζωής της.

   

Γαλλικά σχέδια: ανεμόπτερον "Βέλος" - ανεμόπτερον "Ιέραξ" - ανεμόπτερο "Pilote"

Τα δύο πρώτα έχουν αναπαραχθεί με Ελληνικές οδηγίες

 

 μηχανοκίνητον F/F "Πελεκάνος"

horizontal rule

1957 - Ανεμόπτερο ΑΡΗΣ - Σχέδιο του Γ. Μανουσάκη

Το σχέδιο χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών των σχολείων.

 

horizontal rule

16 Οκτ 1957 έγγραφον της ΒΑΛΕ για την χορήγηση και επιστροφή σχεδίων

 

horizontal rule

Πρακτικόν #26 ΔΣ ΕΑΑ 16/10/58

Θέμα VΙII: Εκτύπωσις σχεδίων

Αποφασίζεται η επιλογή δύο ή τριών σχεδίων ανεμοπτέρων και Control Line άτινα αφού αντιγραφούν επί διαφανούς χάρτου θα εκτυπωθούν προς χρήσιν των μελών.

horizontal rule

Πρακτικόν #29 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/59

Θέμα V: Σχέδια

Αποφασίζεται όπως διατεθή το υπόλοιπον των χρημάτων εκ της επιχορηγήσεως, το μη διατεθέν εις την παραγγελίαν υλικών, δια την αγοράν σχεδίων.

horizontal rule

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/59

Θέμα VΙ: Σχεδιαγράμματα μοδέλλων προς εκτύπωσιν

Κατόπιν εξακριβώσεως ότι δεν επιτρέπεται νομίμως η αντιγραφή σχεδίων άνευ της εγκρίσεως του συντάξαντος αυτά, παρακαλείται ο κ. Δ. Βαγιάκης όπως προβή, ει δυνατόν εις ορισμένας τροποποιήσεις των αντιγραφέντων 4 από το Aeromodeling- Model Aircraft & Modelissimo, σχεδιαγραμμάτων.

horizontal rule

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/59

Θέμα VΙον: Σχέδια ανεμοπτέρων και προτύπων ταχύτητος.

Εγκρίνονται 1) τα δύο σχέδια ανεμοπτέρων τύπου Σπουργίτι, και Γλάρος και προτύπων ταχύτητος Πελαργός και 2) η πληρωμή δρχ 250 δια την αντιγραφήν εις διαφανές χαρτί.

Εγκρίνεται επίσης η κατασκευή ενός τεμαχίου εξ εκάστου εκ των ανωτέρω τριών προτύπων, υπό πεπειραμένου μοδελιστού όστις θα κρατή ταυτοχρόνως και σημείωσιν των χρησιμοποιηθησομένων υλικών προκειμένου να χρησιμεύσουν αύται δια την κατασκευήν kits.

Οσον αφορά ορισμένα τεμάχια εις ων θα έδη ν' αποτυπωθή το σχήμα αυτών, αποφασίζεται να κοπούν ολίγαι μήτραι εκ λευκοσιδήρου του 1 χιλ ας θα δύνανται να χρησιμοποιούν προς διευκόλυνσίν των τα μέλη.

Τ' ανωτέρω πρότυπα θα παραμείνουν ως ιδιοκτησία της ΕΑΑ.

    

ανεμόπτερο "Σπουργίτι" (RC-33) - ανεμόπτερο - "Γλάρος"

     

δέσμιο ταχύτητος "Πελαργός" (RC-30)

horizontal rule

Χρονολογία άγνωστη

Προσπάθεια παραγωγής kit ενός απλού ανεμόπτερου - μάλλον πρόκειται για το "Σπουργίτι".

αρχείο Π. Καλογεράκου / Γρ. Ιωάννου

 

Πρακτικόν #112 ΔΣ ΕΑΑ 13/10/65

Θέμα 2ον: Καταρτισμός συλλογής κατασκευαστικών σχεδίων

Οι κ.κ. Βαμβακίδης και Σεβαστός εξηγούν ότι τα σχέδια των αμερικανικών οίκων είναι μεν άριστα αλλ' εκτυπούνται επ' αμφοτέρων των όψεων του χάρτου, πράγμα όπερ καθιστά την οικονομικήν φωτοτύπισίν τούτων ανέφικτον.

horizontal rule

Πρακτικόν #113 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/65

Θέμα 2ον Συλλογή Σχεδίων

Το θέμα της εξευρέσεως των πλέον καταλλήλων κατασκευαστικών σχεδίων συνεζητήθη εκ νέου, παρεκλήθη δε ο κ. Β. Μπακέλας να συνεργασθή επί του προκειμένου μετά των κ.κ. Βαμβακίδη & Σεβαστού προς ταχυτέραν ρύθμισιν της εκκρεμότητος.

horizontal rule

Πρακτικό #116 ΔΣ ΕΑΑ 11/1/66

Θέμα 7ον Παρακαταθήκη σχεδίων

Ελήφθη απάντησις του αμερικανικού περιοδικού "Model Airplane News" επί της επιστολής μας, δια της οποίας εζητήσαμεν τον καθορισμόν τιμής δια την αγοράν σειράς κατασκευαστικών σχεδίων.

Αποφασίζεται όπως η επιτροπή υλικού προβή εις την επιλογήν των πλέον καταλλήλων από απόψεως ευχερίας κατασκευής και πτητικής ικανότητος, ακολούθως δε να διαβιβασθή η σχετική παραγγελία.

Πρακτικό #183 ΔΣ ΕΑΑ 13/1/70

Θέμα ΙΙ  Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως την εγγραφήν (=συνδρομή) της Ενώσεως εις τα κάτωθι περιοδικά αεροπορικού και αερομοντελιστικού περιεχομένου

α) Modell

β) Flug

γ) Aeromodeller

δ) Radio Models

 

Πρακτικόν #266 ΔΣ ΕΑΑ 26/11/74

Θέμα 1ον

Εγκρίνεται η εγγραφή ως συνδρομητρίας της ΕΑΑ εις το περιοδικόν Αθλητική Αεροπορία. Δια δύο συνδρομάς το ποσόν ανέρχεται εις δρχ 600. Συνιστάται εις τα μέλη να εγγραφούν και αυτά συνδρομηταί.

Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της Αθλητικής Αεροπορίας

αρχείο jkon

 

θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]