Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκδόσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Προσπάθειες έκδοσης

βιβλίων, περιοδικών, κινηματογραφικών ταινιών και άλλων βοηθημάτων

Εποχή 1952- 1965

Εγχειρίδιο

"Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική του Μοντελιστού"

του Βύρωνα Δουβαλετέλλη

(εκτιμάται ότι το δοκίμιο γράφτηκε πριν το 1954, χρονολογία που ο Βύρωνας μετακόμισε μόνιμα στην Αγγλία)

Δεν ανευρέθη η συνέχεια του δοκίμιου αυτού. Το πιθανώτερο είναι ότι δεν συνετάχθη άλλο κεφάλαιο.

αρχείο jkon

Μετάφραση κειμένων περί αεροδυναμικής

(χρονολογία άγνωστη)

Για να διαβάσετε το κείμενο κάντε κλικ εδώ

horizontal rule

Πρακτικόν #3 ΔΣ ΕΑΑ 22/3/57

Θέμα 6ον Εκδοσις εντύπων υπό της Ε.Α.Α.

Σχετικώς με την έκδοσιν εντύπου υπό της ΕΑΑ αποφασίζεται όπως τούτο συζητηθή εις προσεχή ολομέλειαν του Δ/κου Συμβουλίου.

horizontal rule

Πρακτικόν #14 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/57

Θέμα V Εκδοσις αερομοντελιστικού περιοδικού

Τίθεται υπ' όψει του Δ.Σ. υπό του κ. Π. Καλογεράκου, η προεργασία δια την έκδοσιν Περιοδικού Αερομοντελισμού, και αποφασίζεται η έκδοσις αυτού από τον Ιανουαρίου 1958.

horizontal rule

Πρακτικόν #17 ΔΣ ΕΑΑ 10/3/58

Θέμα VII: Εκδοσις Περιοδικού

Τίθεται υπ' όψει του Συμβουλίου σχέδιον εξωφύλλου του υπό έκδοσιν περιοδικού, και παρακαλείται ο κ. Π. Καλογεράκος όπως επισπεύση την έκδοσιν του 1ου τεύχους.

horizontal rule

Πρακτικόν #18 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/58

Θέμα ΧII: Εκδοσις Περιοδικού

Παρακαλούνται οι κ.κ. Καλογεράκος και Τ. Σαπουνάκης όπως επισπεύσωσι την έκδοσιν του Αερομοντελιστικού Περιοδικού ήτις εχρόνισε υπέρ το δέον.

horizontal rule

Πρακτικόν #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα VIIΙ: Εκδοσις Περιοδικού

Παρακαλείται ο κ. Καλογεράκος όπως επισπεύσει την έκδοσιν του περιοδικού.

Το συζητούμενο περιοδικό δεν εκδόθηκε ποτέ.

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59

Θέμα Iον: Ανακοινώσεις

Ο Γεν. Γραμματεύς κ. Καλογεράκος αναφέρει ότι παρεδόθη η μετάφρασις του Γαλλικού βιβλίου εις τον κ. Μαυρομάτην (εις ΒΑΛΕ).

horizontal rule

Πρακτικόν #86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/63

Θέμα 3ον Εγχειρίδιον κ. Αλεξ. Παπαγεωργίου

Τίθεται υπ' όψιν του Δ.Σ. εγχειρίδιον περί αερομοντελισμού συνταχθέν υπό του μέλους κ. Α. Παπαγεωργίου, όπερ εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά ελλιπές.

Το Συμβούλιον εκφράζει την ευαρέσκειάν του προς τον κ. Παπαγεωργίου δια την πρωτοβουλίαν του, και αποφασίζει όπως μελετηθή το εγχειρίδιον υπό των μελών του Δ/κού Συμβουλίου .

Εν συνεχεία αποφασίζει όπως συνταχθώσιν υπό των πλέον εμπείρων αερομοντελιστών μας εκάστης κατηγορίας (ως π.χ. των ασχολουμένων με ανεμόπτερα, δέσμια πρότυπα ταχύτητος ή ακροβατικά, πρότυπα πτήσεως ραδιοκατευθυνομένων κ.λ.π. ), εμπεριστατωμένα άρθρα πραγματευόμενα τον τρόπον κατασκευής, πτήσεως κ.λ.π. εκάστης κατηγορίας προτύπου κεχωρισμένως.

Τα άρθρα ταύτα συναρμολογούμενα εν καιρώ εις τεύχος θα χρησιμεύσωσιν ως οδηγοί των νέων μελών μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: για να διαβάσετε το διασωθέν χειρόγραφο δοκίμιο του "εγχειρίδιου" του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου κάνετε κλικ  εδώ.

 

Συνέχεια πρακτικού # 86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/63

Επίσης αποφασίζει όπως αναζητηθή τεύχος συνταχθέν προ ετών υπό του Γεν. Γραμματέως  κ. Καλογεράκου, βάσει γαλλικού βιβλίου περί αερομοντελισμού, και όπερ παρεδόθη εις ΒΑΛΕ προς θεώρησιν και εκτύπωσιν και δεν επεστράφη έκτοτε. (βλέπε ανωτέρω πρακτικό #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: για να διαβάσετε το διασωθέν χειρόγραφο δοκίμιο του "τεύχους" του Παντελή Καλογεράκου κάνετε κλικ εδώ.

Εποχή 1966-1973

"ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ - Θεωρία και Πράξη"

Επιμέλεια Π. Καλογεράκου

κάνε κλικ στο εικονίδιο για μεγέθυνση

Το μοναδικό εκτυπωθέν δοκίμιο εξώφυλλου, του προς έκδοση βιβλίου.

Το περιοδικό "Τεχνική Εκλογή", στα πρώτα έτη κυκλοφορίας του (1966-1973) δημοσίευσε σειρές άρθρων αερομοντελισμού, που συνέταξαν ο Παντελής Καλογεράκος και ο Γιάννης Κωνσταντακάτος.

Ο Παντελής συνέλεξε όλη αυτή την ύλη για να εκδοθεί σε βιβλίο, με τίτλο: "ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ - Θεωρία και Πράξη", αλλά τελικά απεφάσισε να μη προχωρήσει στην έκδοσή του, όταν διεπίστωσε ότι ο Γιάννης Κωνσταντακάτος έγραφε το δικό του βιβλίο. Δυστυχώς ή εργασία του Γιάννη παρουσιάστηκε στο κοινό μετά από 30 και πλέον έτη. Αν εκδίδετο στο μεσοδιάστημα το βιβλίο που προετοίμασε ο Παντελής θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους Ελληνες αερομοντελιστές.

horizontal rule

Πρακτικό #133 ΔΣ ΕΑΑ 13/1/67

Υπό των κ.κ. Σεβαστού & Μπακέλα τονίζεται ότι δια την ευχερεστέραν κατατόπισιν των νεαρών μελών της Ενώσεως εις το έργον του μοντελισμού πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν έντυπα οδηγιών δια την κατασκευήν προτύπων αεροσκαφών.

Ο κ. Α. Κορέσσης δηλοί ότι αναλαμβάνη να ετοιμάση περιληπτικήν μετάφρασιν χρησιμοποιών προς τούτο ξένα έντυπα οδηγιών, τα οποία και παρακαλεί να τεθούν εις την διάθεσίν του.

Δεν υπήρξε πρόοδος

horizontal rule

Πρακτικό #172 ΔΣ ΕΑΑ  1/4/69

Θέμα VIII

Αποφασίζεται η έκδοσις περιοδικού με τίτλο ΑΕΡΟ-ΣΠΟΡ (επίσημον όργανον της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών), σκοπόν έχον την προώθησιν του αερομοντελισμού και του αεραθλητισμού γενικώτερον εις την χώραν.

Το Δ.Σ. αναθέτει εις τον Πρόεδρον την επεξεργασίαν της πρώτης εκδόσεως με την ευχήν να εκδοθή το περιοδικόν το ταχύτερον.

Το συζητούμενο περιοδικό δεν εξεδόθη.

 

Κινηματογραφικά

 

Πρακτικό #18 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/58

Θέμα ΧΙΙΙ Λήψις ταινίας Αερομοντελισμού

Ανατίθεται εις τον κ. Σαπουνάκην η μελέτη του θέματος της λήψεως ταινιών Αερομοντελιστικού περιεχομένου, παρακαλείται δε όπως έλθη εις επαφήν με τον κ. Προύσαλην του Εθνικού Ιδρύματος δια την λήψιν αυτών με μηχανήν 16 mm.

horizontal rule

Πρακτικό #19 ΔΣ ΕΑΑ 30/5/58

Θέμα VII Λήψις ταινίας με θέμα την κατασκευήν και πτήσιν αερομοντέλων.

Ο κ. Τ. Σαπουνάκης αναγιγνώσκει πρόχειρον σχέδιον σεναρίου, το οποίον συνέταξε με θέμα την κατασκευήν και πτήσιν διαφόρων τύπων αερομοντέλλων και γνωρίζει τας ενεργείας του παρά του κ. Προύσαλη δια την λήψιν της ταινίας.

horizontal rule

Πρακτικό #21 ΔΣ ΕΑΑ 5/8/58

Θέμα VII Λήψις αερομοντελιστικής ταινίας

Ανακοινούται ότι δεν προήχθη το θέμα της λήψεως υφ' ημών της αποφασισθείσης αερομοντελιστικής ταινίας καθ΄όσον ο κ. Παλαιολόγος όστις υπεσχέθη να μας εξασφαλίση αρνητικήν ταινία 18 χιλ από το επιτελείον αεροπορίας, απουσιάζει από 20ημέρου εις το εξωτερικόν.

horizontal rule

Πρακτικό #60 ΔΣ ΕΑΑ 22/5/62

Θέμα ΙΙΙ Κινηματογράφησις ανεμοπτέρων ,ελευθέρας πτήσεως, ελαστικοκινήτων και ραδιοκατευθυνομενων.

Ανακοινούται ότι ο κ. Αγγελ επιθυμών να παρουσιάση εις την προαναφερθείσαν ταινίαν επικαίρων πτήσεις προτύπων ανεμοπτέρων, ελευθέρας πτήσεως, ελαστιχοκινήτων και ραδιοκατευθυνομένων, εκανόνισε ίνα γίνη κινηματογραφική λήψις τοιαύτης επιδείξεως εις Τατόϊον το απόγευμα της 23ης τρεχ. και ώραν 4 μ.μ.

horizontal rule

Πρακτικό #63 ΔΣ ΕΑΑ 2/10/62

Θέμα 4ον Κινηματογραφική ταινία επιδείξεως Θεσ/νίκης

Ο κ. Αγγελ εζήτησε όπως του σταλή αντίγραφον της επιστολής μας προς την ... ίνα φροντίση δια την παραλαβήν της εν περιθωρίω ταινίας και παράδοσιν αυτής εις ημάς.

 

Αλλα βοηθήματα εκπαίδευσης

 

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/59

Θέμα ΙVον: Πρότασις κατασκευής αεροσύραγγος

Αναγιγνώσκεται η από 11ης τρέχονος υπ' αριθμ. 192 επιστολή της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, δι ής διαβιβάζει εισηγητικήν έκθεσιν οικονομοτεχνικής μελέτης κατασκευής αεροσύραγγος της Αερολέσχης Αθηνών και παρακαλεί να προβώμεν εις ενδελεχή μελέτην του θέματος  και να της γνωρίσωμεν τα συμπεράσματά μας.

Μετά διεξοδική συζήτησιν το Συμβούλιον αποφαίνεται ομοφώνως ότι η απόκτησις αεροσύραγγος είναι χρήσιμος δια τους σχεδιαστάς και κατασκευαστάς προτύπων αεροσκαφών, αλλά λόγω του ότι τα μέλη της ΕΑΑ δεν έχουν ακόμα προοδεύσει τόσον ώστε να δύνανται να σχεδιάζουν και κατασκευάζουν πρότυπα της ιδικής των εμπνεύσεως, η χρησιμότης αυτής θα είναι αμφίβολος επί του παρόντος.

Εκείνο που προέχει, δια την προώθησιν του αερομοντελισμού, είναι η απόκτησις αεροδρομίου και υλικού και προς την κατεύθυνσιν αυτήν θα πρέπει να στραφή η προσοχή όλων, και η διάθεσις παντός χρηματικού ποσού.

 

θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]

 

           564