Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eκπαίδευση

[ θεματικός πίνακας ]

 

    Eκπαιδευτές

Πρακτικόν #32 ΔΣ ΕΑΑ 13/11/59

Θέμα VI: Επ/λή ΒΑΛΕ περί εκπαιδευτού Αερομοντελισμού

Αναγιγνώσκεται η από 7ης τρεχ Νο 1255 επ/λή της ΒΑΛΕ δι ής ζητεί να της γνωρίσωμεν εάν δυνάμεθα να προτείνωμεν ικανόν αερομοντελιστήν όστις να καταρτισθή εις εκπαιδευτήν αερομοντελισμού και τους όρους υφ' ούς θα εγένετο η πρόσληψίς του υπό της ΒΑΛΕ ως εκπαιδευτού.

horizontal rule

η υπ' αριθ. 1255 επιστολή της ΒΑΛΕ

horizontal rule

Πρακτικόν #33 ΔΣ ΕΑΑ 1/12/59

Θέμα V: Εκπαιδευτής Αερομοντελισμού

Ο κ. Βαγιάκης λέγει όδτι έλαβε γνώσιν της ανακοινώσεως τηε Ε.Α.Α. εις ήν περιλαμβάνονται στοιχεία του εγγράφου της ΒΑΛΕ περί εξευρέσεως εκπαιδευτού Αερομοντελιστού, και ότι θα ηδύνατο ν' αναλάβη αυτός την υπηρεσίαν ταύτην υπό ωρισμένας όπως προϋποθέσεις

Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί και του συνιστά να έλθη εις επαφήν με την Επιτροπήν Αερομοντελισμού της  ΒΑΛΕ ή τον Πρόεδρον αυτής.

horizontal rule

Πρακτικόν #35 ΔΣ ΕΑΑ 19/1/60

Θέμα VΙΙ: Εκπαιδευτής

Προσκληθείς προσήλθεν ο κ. Ν. Καραβίας όστις εις ερώτησιν του κ. Αντιπροέδρου κατά πόσον θα ηδύνατο ν' αναλάβη την εκπαίδευσιν των μελών της Ε.Α.Α. ως μόνιμος εκπαιδευτής, αποσπόμενος ενδεχομένως εκ του Κ.Ε.Α., εδήλωσεν ότι μετά λύπης δεν δύναται ν' αποδεχθή την πρότασιν, δια λόγους υγείας.

horizontal rule

Πρακτικόν #40 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/60

Θέμα VΙΙον: Πρότασις Καθηγητού κ. Παναγοπούλου

Ανακοινούται πρότασις του καθηγητού της Βαρβακείου Σχολής κ. Παναγοπούλου όστις προσφέρεται να διδάξη αεροδυναμικήν εις τους μαθητάς του Βαρβακείου, και να τους βοηθήση εις την κατασκευήν & χειρισμόν των αερομοντέλων.

Αποφασίζεται η εγγραφή του ως μέλους της ΕΑΑ και να του χορηγηθή δωρεάν ένα kit UHU ίνα κρίνωμεν κατά πόσον δύναται να προβή επιτυχώς εις κατασκευάς και αναλόγως τον διευκολύνωμεν εν συνεχεία.

horizontal rule

Πρακτικόν #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/60

Θέμα ΙVον: Πρότασις Καθηγητού Βαρβακείου Σχολής κ. Παναγοπούλου

Ανακοινούται ότι ο κ. Παναγόπουλος κατασκεύασε ήδη αρκετά επιτυχώς μικρά ανεμόπτερα (Lufticus - Quicky- UHU) και ότι παρακαλεί να του χορηγηθού πλέον περίπλοκα μοντέλλα.

Ανατίθεται εις τον κ. Β. ασπιώτην όστις τυγχάνει να τον γνωρίζη, όπως έλθη εις επαφήν μετ' αυτού και καταστρώσουν πρόγραμμα ενεργείας.

horizontal rule

Πρακτικόν #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/60

Θέμα VΙον: Μαθήματα κατασκευής προτύπων αεροσκαφών

Αποφασίζεται όπως παρακληθή ο κ. Βαγιάκης και αναλάβη την διδασκαλίαν κατασκευών εν των εντευκτηρίω μας.

Προτείνεται όπως τα κατασκευασθησόμενα αεροσκάφη είναι εξ εκείνων άτινα θα χρησιμεύσουν ως υποδείγματα και ων ήδη εξεπονήθησαν σχέδια.

horizontal rule

Πρακτικόν #45 ΔΣ ΕΑΑ 10/1/61

Θέμα ΙΙΙον: Εκπαιδευτής

Ο κ. Π. Βαφιαδάκης παρουσιάζει τον κ. Κοντούλην τέως χειριστήν αεροσκαφών ΕΒΑ, όστις δέχεται να επιδοθή εις τον αερομοντελισμόν και εν συνεχεία να εκπαιδεύη τους αερομοντελιστάς μας. Αποφασίζεται η παραχώρησις υλικών εις τον κ. Κοντούλην δια την κατασκευήν μικρού ευκόλου ανεμοπτέρου, ίνα αντιληφθώμεν τας κατασκευαστικάς ικανότητάς του.

horizontal rule

Πρακτικόν #47 ΔΣ ΕΑΑ 2/3/61

Θέμα VΙον: Εκπαιδευτής

Ανακοινούται ότι ο κ. Π. Βαφιαδάκης παρουσίασε τον κ. Κοντούλην εις την Επιτροπήν Αερομοντελισμού της ΒΑΛΕ, ήτις εδέχθη κατ' αρχήν να του αναθέση τα καθήκοντα "εκπαιδευτού" εφ' όσον η Ε.Α.Α. μετά δοκιμασίαν θα έκρινεν αυτόν ικανόν.

Προς τούτο η Ε.Α.Α. του παρέδωσεν ήδη και θα του παραδώση άλλα υλικά, δια την κατασκευήν ορισμένων προτύπων υπό την καθοδήγησιν του κ. Βαγιάκη & άλλων μελών.

horizontal rule

Πρακτικό #107 ΔΣ ΕΑΑ 11/5/65

Θέμα 7ον Απόσπασις Σμηνίτου

Ανακοινούται ότι εζητήθη η απόσπασις του Σμηνίτου Παναγιώτου Αρώνη εις την Ε.Α.Α. προκειμένου να χρησιμεύση ως εκπαιδευτής τόσον νέων μελών εις τα κεντρικά γραφεία της Ενώσεως, όσον και των συσταθησομένων ομάδων εις Αμαρούσιον και Μενίδιον.

Πρακτικό #134 ΔΣ ΕΑΑ 2/2/67

Θέμα: Κέντρον Εκπαιδεύσεως Στρατιωτικών

Ο κ. Πρόεδρος φέρει εις γνώσιν του Δ. Σ/λίου ότι συναντηθείς τελευταίως με τον Αρχηγόν του Γ.Ε.Α. διεπίστωσεν ότι ούτος ενδιαφέρεται ζωηρώς δια την ευρυτέραν διάδοσιν και εν τη χώρα μας του κλάδου της ιδιωτικής αεροπορίας.

Δια να κινήση δε το ενδιαφέρον του κοινού προς την αεροπορίαν είναι διατεθειμένος να συμβάλη και εις την προώθησιν και προβολήν του Αερομοντελισμού.

Συγκεκριμένως μεταξύ του κ. Αρχηγού και του κ. Βαφιαδάκη, συνεζητήθη η ιδέα ιδρύσεως κέντρου εκπαιδεύσεως αερομοντελιστών εν των οποίω θα διδάσκονται εφ' όσον το επιθυμούν την κατασκευήν αερομοδέλων οι υπηρετούντες εις τας διαφόρους στρατιωτικάς μονάδας.

Κατόπιν ανταλλαγής γνωμών παρακαλείται η Τεχνική Επιτροπή όπως εκπονήσει σχετικήν μελέτην και παρουσιάση κατά την προσεχή σύνοδον του Δ. Συμβουλίου σχέδιον προτάσεων προς υποβολήν εις τον ΓΕΑ. Αι σχετικαί προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τα εξής θέματα:

bullet

Υπόδειξις του καταλλήλου δια την εγκατάστασιν του κέντρου εκπαιδεύσεως χώρου.

bullet

Δημιουργία εργαστηρίου και εξοπλισμού τούτου δια των απαραιτήτων εργαλείων και σκευών.

bullet

Σύνταξις σχεδίου παραγγελίας δια την εισαγωγήν εκ του εξωτερικού υλικών κατασκευαστικών σχεδίων προκατασκευασμένων τεμαχίων, περιοδικών, βιβλίων κ.λ.π.

bullet

Εκπόνησις κανονισμού λειτουργίας κέντρου.

bullet

Διδαχή των προσώπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν βραδύτερον ως εκπαιδευταί του τρόπου κατασκευής ιπταμένων προτύπων (η διδασκαλία θα ήτο ενδεχομένως δυνατόν να αναληφθή υπό τυχόν υπηρετούντος ήδη εις το στράτευμα εμπείρου μέλους της Ενώσεως).

bullet

Εγκατάστασις εν τω κέντρω προσώπου επιφορτισμένου με την επιστασίαν, την τήρησιν της τάξεως και γενικώς την εύρυθμον λειτουργίαν του κέντρου.

horizontal rule

Πρακτικό #134 ΔΣ ΕΑΑ 2/2/67

Θέμα 1ον : Σύστασις Κέντρου Εκπαιδεύσεως Στρατιωτικών

Υπό του κ. Προέδρου τίθεται υπ' όψιν του Δ.Σ. ότι το ΓΕΑ αδυνατεί επί του παρόντος να διαθέση τις πιστώσεις δια την ίδρυσιν κέντρου διδασκαλίας αερομοδελισμού δια στρατιωτικούς. Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως η υποβολή των σχετικών προτάσεων αναβληθή μέχρις ότου δημιουργηθούν συνθήκαι πλέον ευνοϊκαί.  

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]