Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εντευκτήρια

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Προσπάθειες για εντευκτήρια και εργαστήρια
(που δεν τελεσφόρησαν)

Κτίρια Κρατικού Αερολιμένος Αθηνών

(πρώην "Αμερικανικό" Κολλέγιο Θηλέων)

Ελληνικό

 

Αυτή είναι ιστορία. Την μία ημέρα μας παραχωρούν τέσσερα δωμάτια και την άλλη μας τα παίρνουν πίσω για λόγους που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ευρέως. Αν όμως προσέξτε τις ημερομηνίες, θα βγάλετε άνετα το συμπέρασμά σας.
horizontal rule

Πρακτικό #129 ΔΣ ΕΑΑ 9/11/66

Θέμα 2ον Παραχώρησις χώρου υπό της Υπ. Πολ. Αεροπορίας.

Αναγιγνώσκεται επιστολή της Υ.Π.Α. δια της οποίας καθίσταται γνωστή απόφασις αυτής περί παραχωρήσεως εις την Ενωσιν εστεγασμένου και ακαλύπτου χώρου εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού (θέσις παλαιού Αμερ. Κολλεγίου Ελληνικού) δια πτήσεις δεσμίων.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται όπως κλιμάκιον Δ/κού Σμβουλίου επισκευθή το Σάββατον 12 τρεχ. τον ως άνω παραχωρηθέντα χώρον ίνα και επιτοπίως μορφώση γνώμην, επί της μελλοντικής χρήσεώς του.

horizontal rule

Πρακτικό #132 ΔΣ ΕΑΑ 14/12/66

Θέμα Ιον Χρήσις χώρου αεροδρομίου Ελληνικού

Αποφασίζεται να χρησιμοποιηθή ο παραχωρηθείς χώρος ελληνικού κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον ως και να επιληφθούν του εν λόγω θέματος αι αρμόδιαι επιτροπαί.

Ορίζεται επίσης όπως κατέλθη ομάς αερομοντελιστών την 8/1/67 δι επιτόπιον δοκιμήν του χώρου.

horizontal rule

Πρακτικό #135 ΔΣ ΕΑΑ 9/3/67

Θέμα 3ον Αξιοποίησις των παραχωρηθέντων προς την Ενωσιν χώρων εν τη Σχολή Πολ. Αεροπορίας.

Αποφασίζεται όπως εντός των προσεχών 15 ημερών μεταβή εις τον ανωτέρω χώρον του Ελληνικού ομάς αερομοδελιστών συνοδευομένων υπό μελών του Δ.Σ. προς διενέργειαν δοκιμαστικών πτήσεων, εκ των οποίων θα καταστή δυνατόν να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τον καλύτερον τρόπον αξιοποιήσεως του ανωτέρω χώρου.

horizontal rule

 

   

Τρία ντοκουμέντα, τα μόνα που θυμίζουν την χαμένη υπόθεση του Ελληνικού.

 

 

Ανεξάρτητο Εργαστήριο;;;

 

horizontal rule

Πρακτικό #116 ΔΣ ΕΑΑ 11/1/66

Θέμα 6ον Εξεύρεσις εργαστηρίου

Ο κ. Μ. Βερυκοκάκης προτείνει όπως γίνουν ενέργειαι δια την εξεύρεςιν αιθούσης καταλλήλου προς εγκατάστασιν εργαστηρίου κατασκευής προτύπων εις κεντρικόν σημείον της πόλεως. Αποφασίζεται όπως γίνουν αι σχετικαί ενέργειαι, όπως εξακριβωθή ποίαν οικονομικήν επιβάρυνσιν θα συνεπήγετο η ενοικίασις ενός τοιούτου χώρου.

horizontal rule

Πρακτικό #117 ΔΣ ΕΑΑ 25/1/66

Θέμα 5ον Εργαστήριον δια τους κατασκευαστάς προτύπων.

Ο κ. Α. Κορέσσης λέγει ότι ενεργεί δια την εξεύρεσιν αιθούσης εις κεντρικόν σημείον της πόλεως καταλλήλου δια τον ανωτέρω σκοπόν.

horizontal rule

Πρακτικό #119 ΔΣ ΕΑΑ 15/2/66

Θέμα 3ον Εργαστήρια

Η ανάγκη δημιουργίας εργαστηρίου της  Ενώσεως επισημαίνεται και πάλιν. Ακολουθεί συζήτησις εξ' ής απορρέει το συμπέρασμα της όσον το δυνατόν ταχυτέρας επιλύσεως του θέματος, καθ' όσον  ως παρατηρείται η έλλειψις τούτου, έχει πιθανώς ανασταλτικήν επίδρασιν εις τους επιδιωκομένους σκοπούς

Επί του θέματος τούτου λαμβάνονται αι κάτωθι αποφάσεις.

α) Προτάσει του κ. Δημητριάδη, η κατά το δυνατόν εξεύρεσις του απαιτουμένου χώρου, άνευ επιβαρύνσεως των οικονομιών της Ενώσεως.

β) Εις περίπτωσιν μη καρποφορίας των ανωτέρω, προσπαθειών να εξευρεθή χώρος έστω με επιβάρυνσιν της Ενώσεως.

γ) Να επανεξεταθή το θέμα εις τα προσεχή συμβούλια προς λήψιν οριστικής αποφάσεως.

Θέμα 4ον Παραχώρησις εργαστηρίων ΕΕΜΕ

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι δύνανται τα μέλη της ΕΑΑ να κάμουν χρήσιν των εργαστηρίων της ΕΕΜΕ, μέχρις εξευρέσεως ιδίων εργαστηρίων, επί ένα μήνα.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται να ανακοινωθή τούτο εις τα μέλη.

horizontal rule

Πρακτικό #153 ΔΣ ΕΑΑ 1/3/68

Θέμα 4ον Εξεύρεσις πόρων

Ο κ. Δ. Δημητριάδης υπενθύμισε παλαιοτέραν πρότασίν του περί εξευρέσεως πόρων δια την προώθησιν των σκοπών της Ε.Α.Α. και της αποκτήσεως εντευκτηρίου και εργαστηρίου.

Προτείνεται να επανέλθη το θέμα προς συζήτησιν παρουσία της ολομελείας του Δ/κού Συμβουλίου

 

Οι προσπάθειες συνεχίζονται

 

horizontal rule

Πρακτικό #175 ΔΣ ΕΑΑ 15/7/69

Θέμα 1ον Εξεύρεσις χώρου στεγάσεως των γραφείων της Ενώσεως.

Το Δ.Σ. λαβών υπ' όψιν τας δυσχερείας που αντιμετωπίζει η Ενωση ως προς τον χώρον στεγάσεως των γραφείων της και αιθούσης συγκεντρώσεως και διαμονής των μελών της αποφασίζει ομοφώνως όπως ερευνηθή το θέμα ανευρέσεως χώρου προς στέγασιν των γραφείων της Ενώσεως και δημιουργία εργαστηρίου δια την εξάσκησιν των μελών της εις την κατασκευήν των διαφόρων μοντέλων.

horizontal rule

Πρακτικό #176 ΔΣ ΕΑΑ 26/9/69

Θέμα 1ον Ενοικίασις χώρου γραφείων και εντευκτηρίων.

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και εις εκτέλεσιν προηγουμένης αποφάσεως το Δ.Σ. αποφασίζει όπως προβή εις την ενοικίασιν καταλλήλου χώρου δια την στέγασιν των γραφείων της Ενώσεως προς τούτοις δέον όπως ο χώρος είναι αρκετός δια την στέγασιν των γραφείων της Ενώσεως και της δημιουργίας εντευκτηρίου των μελών μεθ' ενός εργαστηρίου δια την εξάσκησιν των μελών.

Το προτεινόμενον δε ενοίκιον δέον να μη υπερβαίνη τας (1500) χιλίας πεντακοσίας δρχ. μηνιαίως μεθ' όλων των λοιπών επιβαρύνσεων μηνιαίως. Η εξεύρεσις του χώρου ανατίθεται εις τα μέλη του Δ.Σ. άτινα δέον όπως εφ' όσον εξεύρουν τον χώρον εισηγηθώσιν εις το Δ.Σ.

horizontal rule

Πρακτικό #189 ΔΣ ΕΑΑ 21/4/70

Θέμα 3ον Εγκρίνεται η δαπάνη μέχρι χιλίων δρχ δια την οργάνωσιν εντός της λέσχης εργαστηρίου  κ.λ.π.

 

horizontal rule

Πρακτικό #247 ΔΣ ΕΑΑ 10/5/73

Θέμα V Ανακοινώσεις του Προέδρου από την συμμετοχήν του εις την συνεδρίασιν της ΑΛΑ της 8/5/73

α. Γίνονται προσπάθειαι παρά της ΑΛΑ προς το ΕΟΤ δια την ανέγερσιν εις χώρον παρά τω Π. Φαληρον κτιρίου προς στέγασιν των αεραθλητικών Σωματείων

β. Προτείνεται υπό της ΑΛΑ η ενοικίασις χώρου δια την στέγασιν των Αεραθλητικών σωματείων της πρωτευούσης

γ. Γίνονται προσπάθειαι ταχείας προωθήσεως της μελέτης Αεραθλ. Κέντρου Μαραθώνος

 

horizontal rule

 
 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]