Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Επιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Πάτρα

2 Μαϊου 1964

Πρακτικό # 94 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/64

Θέμα 3ον Ευχαριστήριος επιστολή Δ/κού ΚΕΤεΣ Πατρών

Αναγιγνώσκεται η από 12 Μαϊου 1964 επ/λή του ΚΕΤεΣ Πατρών:

horizontal rule

Πρακτικό #107 ΔΣ ΕΑΑ 15/5/65

Επίσης εγκρίνει εκ των υστέρων την μετάβασιν των κ.κ. Ε. Βαμβακίδη, & Γ. Σεβαστού εις Πάτρας δι' επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένων τη αιτήσει του ΚΕΤεΣ Πατρών ήτις εγένετο λίαν επιτυχώς την 2αν Μαϊου.

Πάτρα

1965

 

horizontal rule

Πρακτικό #109 ΔΣ ΕΑΑ 13/7/65

Θέμα 2ον Επίδειξις τηλεκατευθυνομένων προτύπων αεροσκαφών εις στρατιωτικήν μονάδα Πατρών.

Παρά του Ταγματάρχου κ. Μπρετάκη διοικητού στρατιωτικής μονάδος εν Πάτραις, προσελθόντος αυτοπροσώπως εις τα εντευκτήρια της ημετέρας Ενώσεως διετυπώθη η παράκλησις όπως επαναλάβωμεν την γενομένην προ διμήνου περίπου επίδειξιν τηλεκατευθυνομένων αεροσκαφών εν Πάτραις, κατά την Κυριακήν 25 Ιουλίου.

Οι κ.κ. Βαμβακίδης & Σεβαστός δηλούν ότι αποδέχονται ευχαρίστως να πραγματοποιήσουν δια των αεροσκαφών των την εν λόγω επίδειξιν.

Αποφασίζεται όμως όπως παρακληθή ο κ. Μπρετάκης και μας απευθύνει επιστολήν εις την οποίαν να υπόσχεται ότι θα διαθέση ευρύχωρον επιβατικόν αυτοκίνητον ειδικώς δια την μετάβασιν και επιστροφήν των ανωτέρω αθλητών, δυνάμενον να μεταφέρη άνευ κινδύνου φθοράς και τα πρότυπα των αεροσκαφών.

horizontal rule

Πρακτικό #111 ΔΣ ΕΑΑ 7/9/65

Θέμα 2ον Επίδειξις τηλεκατευθυνομένων εν Πάτραις

Η αρμοδία Στρατιωτική αρχή μας επληροφόρησεν ότι η προγραμματισθείσα εορτή ανεβλήθη επ' αόριστον και μέχρι παρελεύσεως της κυβερνητικής κρίσεως.

Στα πεπραγμένα του έτους 1965 υπάρχει η αόριστη αναφορά:

Επίσης εγένετο επίδειξις πτήσεως τηλεκατευθυνομένων προτύπων εις στρατιωτικήν μονάδα Πατρών.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]