Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παράλληλες Πορείες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Αεροπρόσκοποι

Ο κλάδος των αεροπροσκόπων είχε τον ιδιαίτερο επί πλέον στόχο να εμφυσήσει στους προσκόπους την αεροπορική ιδέα, και να τους δώσει όσες ευκαιρίες είχε στη διάθεσή του για να την βιώσουν στην πράξη.

Ετσι αναπτύχθηκαν μέσα στον κλάδο τα δύο προσιτά τότε αεραθλήματα, ο αερομοντελισμός και η ανεμοπορία.

Στην ιστορία του Σ.Ε.Π., υπήρξαν περίοδοι που οι αεροπρόσκοποι πορεύτηκαν μόνοι, αλλά τις υπόλοιπες περιόδους υπήρξε στενή συνεργασία με τα δύο γνωστά ιστορικά σωματεία της Αθήνας (την Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών, και την Ανεμολέσχη Αθηνών) της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. 

Η Ε.Α.Α. απέστειλε εκπαιδευτές της σε πολλές "Πανελλήνιες Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων", που ελάμβαναν χώρα στο Τατόϊ, περίπου 20 ημέρες τον Ιούλιο, αλλά και σε αρκετές ομάδες, όταν υπήρξε η ευκαιρία.

Επίσης πολλοί πρόσκοποι ήταν παράλληλα και μέλη της Ε.Α.Α.

Το Σ.Ε.Π. είχε θεσπίσει πτυχία ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και αυτό του "αερομοντελιστή", που μπορούσαν να το "κερδίσουν" πρόσκοποι (όλων των κλάδων) επιδεικνύοντας την ελάχιστη απαιτούμενη εργασία στον αερομοντελισμό.

Στην ανεμοπορία ο εκτελέσας πτήση "σόλο" (δηλ. μόνος, χωρίς εκπαιδευτή), έφερε στην στολή του την γνωστή "πουλάδα".

Οι αεροπρόσκοποι ελάμβαναν μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες αερομοντελισμού που τον παλιό καιρό διενεργούσε η Ε.Α.Α. στο Τατόϊ, αλλά σταδιακά άρχισαν να διοργανώνουν τους δικούς τους ανεξάρτητους αγώνες, με δικούς τους κανονισμούς.

Μεγάλη βοήθεια στις δραστηριότητες των προσκόπων, αλλά και σε μέλη της Ε.Α.Α. και άλλους αερομοντελιστές, έδωσε το "πρατήριο" που κάποια εποχή ήταν γεμάτο από όλα τα αερομοντελιστικά υλικά του οίκου Graupner.

Είναι προφανές ότι δεν θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε όλη την αερομοντελιστική δραστηριότητα των Προσκόπων. Θα μείνουμε σε θέματα που έχουν σχέση με την Ε.Α.Α. ή έχουν μεγάλη ιστορική αξία.

 

Επίδειξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

 

Συμμετοχή του Σ.Ε.Π. σε επίδειξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο (ημερομηνία άγνωστη).

Παρατηρήστε την πύλη που είχε τότε το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αρχείο Α. Αυδή

horizontal rule

Ως άνω  - Το εικονιζόμενο ανεμόπτερο είναι τύπου Zoeglin, γνωστό ως "Γλαράκι", που μετέπειτα πήρε νηολόγιο SX-101. Στη μέση ο Γιώργος Πέσκε.

Αρχείο Α. Αυδή

Επίδειξη στο Παναθηναϊκό Στάδιο

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Αεροπρόσκοποι μεταφέρουν το ανεμόπτερο Weihe με νηολόγιο SX-109

Λαμβάνοντας υπ' όψι ότι το ανεμόπτερο αυτό ήρθε στην Ελλάδα περί το τέλος του 1957, συμπεραίνουμε ότι η επίδειξη αυτή έγινε μεταγενέστερα αυτού το έτους.

Δεν μπορεί να συσχετιστεί με κάποια από τις επιδείξεις που έλαβε μέρος η Ε.Α.Α.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Συναρμολόγιση φτερών και ατράκτου

αρχείο Β. Μπακέλα

 

Πρακτικόν #18 ΔΣ ΕΑΑ 6/8/53

... επίσης ενεκρίθη υπό του Δ.Σ. η χορήγησις δέκα πέντε μοντέλλων αεροπλάνων εκ συμπαγούς ξύλου ως δώρον προς το πρώτον σύστημα αεροπροσκόπων της Ελληνικής Παροικίας Καϊρου. Τα αναφερθέντα μοντέλλα παρεδόθησαν εις τον κ. Ι. Παυλιόγλου αρχηγόν του ως άνω συστήματος.

(Σημείωση: Ο Ι. Παυλιόγλου διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. και εκπρόσωπος της Εθνικής Αερολέσχης στα συνέδρια της επιτροπής αερομοντελισμού της F.A.I.)

horizontal rule

Πρακτικόν #1 ΔΣ ΕΑΑ 13/2/57

Θέμα 2ον Διάθεσις υλικού αερομοντελισμού εις αεροπροσκόπους

Σχετικώς με την διάθεσιν υλικού αερομοντελισμού εις τους αεροπροσκόπους αποφασίζεται όπως εκ του υπάρχοντος αποθέματος υλικού Balsa εις τας αποθήκας, χορηγηθή εις τους αεροπροσκόπους επί επιστροφή η αναγκαιούσα ποσότης, δια την έναρξιν της εκπαιδεύσεως των, τα σχετικά δε πρωτόκολλα παραλαβής υπογραφούν παρά του αρμοδίου Εφόρου των.

horizontal rule

Πρακτικόν #18 ΔΣ ΕΑΑ 18/4/58

Θέμα ΙΙΙ: Συμμετοχή εις επιδείξεις

Ανακοινούται ότι τη παρακλήση της Εφορίας Προσκόπων και τη συναινέσει του κ. Γεν. Γραμματέως, οι εκ των μελών κ.κ.  Ι. Δούκας, Θ. Ζάκκας, Γ. Χριστόπουλος, Ν. Μωραϊτίνης, Μιλ. Κουκουτσάκης, προέβησαν εις επίδειξιν αερομοντέλλων κυκλικής πτήσεως και ότι η επίδειξις δεν υπήρξεν απολύτως επιτυχής, λόγω του ακατάλλήλου του γηπέδου. Εσημειώθησαν μάλιστα και άτοπα τινά.

Θέμα VΙ: Πρόσκλησις Σωμ. Ελλ. Προσκόπων δι' επίδειξιν

Επί προφορικής προσκλήσεως του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων όπως προβώμεν εις επίδειξιν προτύπων την πρωϊαν της 20ης Απριλίου, αποφασίζεται όπως απαντήσωμεν προφορικώς εις τον κ. Στεφανουδάκην ότι λυπούμεθα μη δυνάμενοι ν' αποδεχθώμεν την πρόσκλησιν, καθ΄όσον έχει αποφασισθή η μετάβασίς μας εις Τατόϊον προς προπόνησιν.

Θέμα Χ: Kits Συνεταιριστικού Οργ. Ναυτικού

Ανακοινούται ότι ο εν περιθωρίω Σ.Ο.Ν. έχει περί τα 35 kits αρχαρίων άτινα διαπραγματεύεται ν' αγοράση το Σώμα Ελλ. Προσκόπων (αεροπρόσκοποι).

horizontal rule

Πρακτικό #98 ΔΣ ΕΑΑ 3/11/64

Θέμα 6ον Αεροπρόσκοποι.

Ο κ. Μπακέλας αναφέρει ότι αρκετοί αεροπρόσκοποι ενεγράφησαν τη συστάσει του μέλη της Ενώσεως δια να καθοδηγούνται εις κατασκευάς και προπονήσεις από την αρμοδίαν επιτροπήν μας.

Επι ερωτήματος του κ. Μπακέλα υπό ποίον έμβλημα θα λαμβάνουν μέρος εις αγώνας οι αεροπρόσκοποι μέλη της ενώσεως, αποφασίζεται όπως συμμετέχουν με το έμβλημα των αεροπροσκόπων εφ' όσον ήσαν αεροπρόσκοποι πριν της εγγραφής των ως μέλη εις την Ενωσιν άλλως θα αγωνίζονται υπό την σημαίαν της Ενώσεως. 

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα"  Ιουνίου 1960

 

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΕΜΟΠΟΡΩΝ ΕΙΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ

Την Κυριακήν 29ην Μαϊου ε.ε.εις το αεροδρόμιον Τατοϊου κατά την διάρκειαν ωραίας τελετής απενεμήθησαν τα πτυχία ανεμοπόρου εις εξ αεροπροσκόπους, οίτινες εφοίτησαν  κατά το παρελθόν εις το Αεραθλητικόν Κέντρον Τριπόλεως.

Τας προσκοπικάς πτέρυγας ανήρτησεν επι του στήθους των Αεροπροσκόπων ο Αρχηγός του 28ου ΑΤΑ Υποπτέραρχος Δ. Θεοδοσιάδης, ο οποίος είναι και έφορος Αεροπροσκόπων του ΣΕΠ.

Μετά την απονομήν των πτυχίων και των διπλωμάτων εις τους αεροπροσκόπους εγένετο επίδειξις αερομοντέλων εις το Νότιον Υπόστεγον της Σχολής Αεροπορίας Η επίδειξις εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας.

Από την επίδειξη των αεροπροσκόπων στο Νότιο υπόστεγον της Σχολής  Αεροπορίας

"Αεροπορικά Νέα" - 5.60

Τρεις ταξίαρχοι παρατηρούν το μοντέλο που τους επιδεικνύει ο έφορος Αεροπροσκόπων κ. Στεφανουδάκης

"Αεροπορικά Νέα" - 6.60

 

Από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του Σ.Ε.Π. ήταν και το 11o Παγκόσμιο Τζάμπορυ το 1963 στον Σχοινιά του Μαραθώνα, όπου έγινε και επίδειξη αερομοντέλων από την Ε.Α.Α.
 

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 4.71

Στο Τατόϊ εκεί ψηλά

Πολλά ωραία σχέδια έχει κατά νούν ο νέος βοηθός έφορος του κλάδου Αεροπροσκόπων της Γενικής Εφορείας του Σ.Ε.Π. κ. Βύρων Μπακέλας. Μερικές απ' τις σκέψεις του - μας τις ανέπτυξε σε μια τελευταία φιλική συζήτησι - φιλοξενούμε εδώ.

"Είναι ανάγκη τα αεροπροσκοπικά τμήματα που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν να είναι πραγματικά αεροπροσκοπικά τμήματα. Να παίρνουν μέρος σε Πανελλήνιους αγώνες και οι βαθμοφόροι τους να παρακολουθούν μία δεκαήμερη εκπαίδευση για να ενημερώνωνται και να κατατοπίζονται στις τελευταίες εξελίξεις. Ακόμη υποχρεωτικά να διαθέτουν μια συγκέντρωση της ομάδος τους, να ανεβαίνουν στο Τατόϊ και να παρακολουθούν τα διάφορα αθλήματα.

Ωστόσο ο κ. Μπακέλας έχει και μιά άλλη ιδιότητα. Είναι από τα μέσα Νοεμβρίου του 1970 Εφορος Αεροπροσκόπων της Περιοχής Αττικής. Πως βλέπει λοιπόν το αεροπροσκοπικό δυναμικό της; "Πολύ αδύνατο, λέει από απόψεως πεπειραμένου εμψύχου υλικού. Και γ' αυτό δεν ευθύνεται βεβαίως ούτε η Περιοχή, ούτε το Σώμα. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πεπειραμένοι αρχηγοί, που να ξέρουν να καθοδηγούν τα παιδιά".

Οπωσδήποτε τα πράγματα στον κλάδο Αεροπροσκόπων βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ενας άνθρωπος με ενθουσιασμό και γνώση, ήλθε να ενισχύση την προσπάθεια στον τομέα αυτόν του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Καλή επιτυχία από τη στήλη.

Πόζα αναμνηστική στους τελευταίους αγώνες του Τατοϊου. Μεταξύ των Αεροπροσκόπων ο Εφορος του Κλάδου κ. Γεώργιος Λαζάρου.

Δίπλα του ο βοηθός εφόρου κ. Βύρων Μπακέλας με το ανεμόπτερό του τύπου Cirrus.

"Αεροπορικά Νέα" 4.71

horizontal rule

Εκκίνηση κινητήρα σε control line

Δεξιά ο έφορος Γ. Λαζάρου.

Παρατηρήστε την έκφραση του νεαρού πρόσκοπου στην μέση.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Ανεμόπτερο "Passat 57"

αρχείο Β. Μπακέλα

 

Πανελλήνια Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων 1971

Κατασκευή ΚιΚι ΙΙ και Mustang

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πανελλήνια Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων 1971

Αριστερά μόλις φαίνεται το control line Gipsy και στο κάτω μέρος της φωτο η μεγάλη εργαλειοθήκη με τις έλικες και το ανεμόμετρο του Ι. Κωνσταντακάτου, που ήταν εκπαιδευτής και της σειράς του 1971.

Στη μέση το Stearman του Β. Μπακέλα

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πανελλήνια Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων 1972

Ελικόπτερο Bell της εταιρείας Graupner (Β. Μπακέλα) και Control line Mustang.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πανελλήνια Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων 1972

Ο έφορος Β. Μπακέλας απαντά στις ερωτήσεις των επισήμων σχετικά με το τ/κ ανεμόπτερό του Cirrus με άνοιγμα φτερών 3m.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πανελλήνια Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων 1972

Ο Εφορος Β. Μπακέλας επιδεικνύει το μοντέλο του Stearman, και εξηγεί την λειτουργία της τ/κ στον αρχηγό Ν. Μπρατσιώτη και τους άλλους επισήμους.

Δεξιά ο μικρός Κούλης Π. Καλογεράκος με τον έφορο Γ. Λαζάρου.

αρχείο Β. Μπακέλα

 

ΠΕΒΑ (έτος απροσδιόριστον)

Αριστερά στο βάθος ο Β. Μπακέλας, Δεξιά κρατάει το φτερό του ΚιΚι ΙΙ ο Χρήστος Υποφάντης

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Ο Β. Μπακέλας εν δράσει

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Κατασκευή ΚιΚι ΙΙ υπό την εποπτεία του Χρ. Υποφάντη

αρχείο Β. Μπακέλα

 

Επίδειξη τ/κ μοντέλων από μέλη της Ε.Α.Α. στον Σχοινιά. Χρονολογία 1978-1979 (κατ' εκτίμηση).

Μανώλης Καραντινός, Χρήστος Υποφάντης, Βύρων Μπακέλας

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Ε. Καραντινός, Χ. Υποφάντης, Β. Μπακέλας και Γ. Σεβαστός (δεξιά, βιδώνει το φτερό).

Τα δύο μηχανοκίνητα είναι τα Curare του Καραντινού και του Σεβαστού, με κινητήρες OS FSR .61 και συντονιζόμενες πίπες.

Το ανεμόπτερο είναι το ιστορικό Νεφέλη που σχεδίασε ο Γιώργος Μανουσάκης και πέταγε ο Γ. Σεβαστός.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Χ. Υποφάντης, Ε. Καραντινός, Β. Μπακέλας, Γ. Σεβαστός.

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

ΠΕΒΑ (έτος απροσδιόριστον)

αρχείο Β. Μπακέλα

 

horizontal rule

αρχείο Β. Μπακέλα

 

1972

Διακόσμιση βιτρίνας στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του ΓΕΑ στην οδό Πανεπιστημίου

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

1980

Διακόσμιση βιτρίνας στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του ΓΕΑ στην οδό Πανεπιστημίου

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

1980

αρχείο Β. Μπακέλα

 

Αριστερά Νίκος Χωριατέλλης, δεξιά Β. Μπακέλας

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Συμμετοχή σε αγώνες

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

αρχείο Β. Μπακέλα

 

1987 - Θερινή κατασκήνωση στον ιδιόκτητο χώρο του Σ.Ε.Π. στον Αγ. Ανδρέα.

Ο jkon βρίσκει την ευκαιρία να παρουσιάσει απλά αερομοντέλα από το πρόγραμμα "Γαλαξίας"

αρχείο jkon

horizontal rule

Στη μέση ο Επαμεινώντας Σιώτης

αρχείο jkon

horizontal rule

Απονομή επάθλων στους νικητές των προσκοπικών αγώνων του 1987

αρχείο jkon

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

 

horizontal rule

 

 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ ......

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]