Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Συνθέσεις Δ. Σ. & Πεπραγμένα

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, το Δ.Σ. θέτει στην κρίση των μελών:

α) τον διοικητικό απολογισμό και β) τον οικονομικό απολογισμό του έτους.

Ο διοικητικός απολογισμός, περιλαμβάνει τις ενέργειες του Δ.Σ., όπως και διάφορα αξιομνημόνευτα γεγονότα. Τον λέμε και "έκθεση πεπραγμένων"  ή απλά "πεπραγμένα".

Εδώ θα παραθέσουμε μόνο τις κατ' έτος συνθέσεις των Δ.Σ. και τις εκθέσεις των "πεπραγμένων" τους.

Είθισται - ακόμα και σήμερα -  ο γραμματέας που συντάσσει τα πεπραγμένα,- να αντιγράφει τα κείμενα των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, κάνοντας μόνο τις αντίστοιχες αλλαγές / προσθήκες για το υπό κρίση έτος. Γι' αυτό ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα πεπραγμένα μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους.

 1951-1960

(1η δεκαετία)

 

1951

Το έτος 1951 είναι το πρώτο έτος ζωής της Ε.Α.Α., γιατί εντός αυτού (για την ακρίβεια εντός του Δεκεμβρίου) υπεγράφη το ιδρυτικό καταστατικό της.

Προσωρινό Δ.Σ. από υπογραφής του ιδρυτικού καταστατικού έως την εκλογή του πρώτου αιρετού ΔΣ την 23/5/52

Αναστάσιος Σαπουνάκης, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπροέδρος

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Δουβαλετέλης Πάρις, Ταμίας

Πλανούδης Κυριάκος, Εφορος Υλικού

Κυπριώτης Αιμίλιος. Σύμβουλος

Δεν υφίστανται επίσημα πεπραγμένα

horizontal rule

1952

Πρώτο αιρετό ΔΣ από 23/5/52

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καραγιάννης Νέλσων, Γεν. Γραμματεύς από 30/5/52 Καμπουρόπουλος Γεώργιος

Δουβαλετέλης Πάρις, Ταμίας

Πλανούδης Κυριάκος, Εφορος υλικού

Κυπριώτης Αιμίλιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

...

Κατόπιν τον λόγον λαμβάνει ο Γενικός Γραμματεύς κ. Γεώργιος Καμπουρόπουλος, όστις εκθέτει την δράσιν της Ενώσεως κατά το παρελθόν έτος. Εις την έκθεσιν αναφέρεται ότι τα μέλη ηυξήθησαν κατά δέκα πέντε (15). Ο αριθμός ούτος κρίνεται ικανοποιητικός δεδομένο ότι τα μέσα προς διάδοσιν του αερομοντελισμού εις το ευρύ κοινόν είναι ανεπαρκή από υλικής πλευράς (υλικά, χρήματα κτλ).

horizontal rule

1953

Σύνθεση Δ.Σ.

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Δουβαλετέλης Πάρις, Ταμίας

Πλανούδης Κυριάκος, Εφορος υλικού

Κυπριώτης Αιμίλιος, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

Τον λόγον λαμβάνει ο κ. Γενικός Γραμματεύς. Ούτος αναφέρεται εις τα πεπραγμένα του Συλλόγου κατά το παρελθόν έτος.

Κατά το παρελθόν έτος ενεγράφησαν είκοσι οκτώ (αριθ 28) νέα μέλη, παρατηρεί δε ότι μολονότι ο αριθμός αυτός καίτοι δεν είναι μεγάλος, εν τούτοις είναι ικανοποιητικός λόγω της μικράς διαδόσεως της κινήσεως του αερομοντελλισμού εις το ευρύ κοινόν. Αναφέρεται κατόπιν εις τας δημοσίας εκδηλώσεις της Ενώσεως.

Κατά το παρελθόν έτος έγιναν δύο επιδείξεις πτήσεως μοντέλων, τας οποίας παρηκολούθησαν πλήθος κόσμου.

Η πρώτη έλαβεν χώραν την 21ην Ιουνίου, ημέραν Κυριακήν εις το Αεροδρόμιον του Ελληνικού. Η πρώτη αύτη επίδειξις είχε πλήρη αποτυχίαν λόγω αιφνιδίας καταιγίδας η οποία ενέσκηψεν κατά την ώραν της ενάρξεως των επιδείξεων και η οποία καταιγίς επέφερεν ζημίας εις τας κτηριακάς εγκαταστάσεις του Αεροδορμίου.

Η δευτέρα επίδειξις έλαβεν χώραν την 6 Δεκεμβρίου εις το Αεροδρόμιον του Τατοϊου. Η επίδειξις αύτη επέτυχε, όχι όμως απολύτως λόγω του πνέοντος ισχυρού ανέμου και της ομίχλης η οποία επικρατούσε. Πάντως κατέστη δυνατόν να παρακολουθήση το κοινόν και οι επίσημοι την πτήσιν όσων εκ των μοντέλλων δεν είχαν καταστραφεί εκ του ανέμου.

Επίσης ανεφέρθη εις την συμμετοχήν της Ε.Α.Α. εις τους Παγκόσμιους Αγώνας μοντέλλων ανεμοπτέρων εις Γιουγκοσλαβίαν. Μολονότι λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν κατέστη δυνατή η αποστολή ολοκλήρου ομάδος, ο κ. Ιωάννης Σακελλαράκης ο οποίος έλαβε μέρος ήλθεν κατά σειράν επιτυχίας τεσσαρακοστός δεύτερος μεταξύ των πεντήκοντα πέντε συμμετασχόντων.

Ακολούθως ανεφέρθη εις τον τραγικόν θάνατον του αντισμηνάρχου Ιωάννου Παπουτσή, Γενικού Γραμματέως της  Βασιλικής Αερολέσχης και ιδρυτικού μέλους της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών. Επίσης ανεφέρθη εις την αγοράν και χορήγησιν κατασκευαστικού υλικού δια τα μέλη.

Συμπλήρωση πρακτικών: Την 29ην Νοεμβρίου 1953, έλαβε χώρα έκθεσις αερομοντέλων των μελών της ΕΑΑ, στα νέα εντευκτήρια της Αερολέσχης Αθηνών στην οδό Βουκουρεστίου 35.

horizontal rule

1954

Σύνθεση Δ.Σ.

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Δουβαλετέλης Πάρις, Ταμίας

Πλανούδης Κυριάκος, Εφορος υλικού

Κυπριώτης Αιμίλιος, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

......

εκ των οποίων ιδιαιτέραν μνείαν κάμνει δια τους εις την πόλιν της Λαρίσσης (16-5-54) διοργανωθέντας τη συνεργασία της Αερολέσχης Αθηνών αγώνας, με συμμετοχήν και της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, λέγει δε ακόμη ότι κατ’ αυτήν την ημέραν και προ της ενάρξεως των αγώνων, εδόθησαν δέματα περιέχοντα γλυκά για τα μικρά παιδιά των σεισμοπλήκτων.

Τα ανωτέρω πεπραγμένα του έτους 1954, ως εις το πρακτικό #7 περιλαμβανόμενα, δεν είναι πλήρη.

Συμπλήρωση:

Την 25 Οκτωβρίου 1954 στο Τατόϊ έγινε η "τριεθνής" επίδειξη από αντιπροσωπευτικές ομάδες τριών Βαλκανικών κρατών, της Γιουγκοσλαβίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Παράλληλα έγινε στο Ζάππειον Μέγαρον και "τριεθνής" έκθεση, με ημερομηνία έναρξης την 25 Οκτωβρίου 1954.

horizontal rule

1955

Σύνθεση Δ.Σ. από 30/1/55

Ησαϊας Πέτρος, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Γιοβάνοβιτς Δημήτριος, Ταμίας

Βαφιαδάκης Παντελής, Σύμβουλος

Σακελλαράκης Ιωάννης, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

Τον λόγον έχει ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως …

... και κατά δεύτερον εκθέτει τα πεπραγμένα κατά το παρελθόν έτος,

Συνεχίζων ο κ. Γεν. Γραμματεύς αναφέρεται εις το θέμα των Διεθνών αγώνων Ελλάδος – Γιουγκοσλαβίας. Η ένωσης λέγει αντιπροσωπεύθη υπό του κ. Γ. Καμπουροπούλου έτυχεν δε της 7ης νίκης μεταξύ 15 αγωνισαμένων, εις το αγώνα πτήσεως μοντέλλων με κινητήρα εξ ελαστικού τύπου wakefield.

Τα ανωτέρω πεπραγμένα του έτους 1955, ως εις το πρακτικό #8 περιλαμβανόμενα, δεν είναι πλήρη.

Συμπλήρωση:

Επίδειξις εις Βάρκιζα τον Μάρτιο

Επίδειξις εις Παναθηναϊκόν Στάδιον την 2α Μαϊου

Επίδειξις εις Γυμναστική Ακαδημία (ημερομηνία άγνωστος)

horizontal rule

1956

Σύνθεση Δ.Σ.

Ησαϊας Πέτρος, Πρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Γιοβάνοβιτς Δημήτριος, Ταμίας

Βαφιαδάκης Παντελής, Σύμβουλος

Σακελλαράκης Ιωάννης, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Υπό του κ. Π. Ησαϊα αναπτύσσονται δι’ ολίγου τα υπό του Δ/κού Συμβουλίου της Ε.Α.Α επιτευχθέντα κατά το λήξαν έτος 1956.

Αναφέρεται εις τας υπό της Ε.Α.Α διοργανωθείσας επιδείξεις εις Ρόδον, και Τρίπολιν, αίτινες είχον ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενημέρωνει επίσης τα μέλη της Γ.Σ. περί της διδασκαλίας του μαθήματος του αερομοντελισμού εις τα μέλη της Ε.Α.Α, εις ομάδας αεροπροσκόπων και εις καθηγητάς της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως.

Εν συνεχεία γνωρίζει ότι πρόκειται να παραχωρηθή υπό του Δήμου Ν. Σμύρνης χώρος αρκετά κατάλληλος ίνα χρησιμοποιηθή ως αερομοντελλιστικόν γήπεδον και παρακαλεί όλα τα τακτικά μέλη όπως βοηθήσουν το νέον Δ/κόν Συμβούλιον εις την όλην προσπάθειά του δια την διάδοσιν του αερομοντελισμού.

Τα ανωτέρω πεπραγμένα του έτους 1956, ως εις το πρακτικό #10 περιλαμβανόμενα, δεν είναι πλήρη.

Συμπλήρωση:

Βράβευση Ε.Α.Α.  15 Ιανουαρίου

Α' Πανελλήνιοι 7 Οκτωβρίουhorizontal rule

1957

Σύνθεση Δ.Σ. από 13/3/57

Ησαϊας Πέτρος, Πρόεδρος

Βαφιαδάκης Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαλλής Πέτρος, Ταμίας

Βεϊνόγλου Βασίλειος, Εφ. Υλικού

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος

Μανουσάκης Γεώργιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναπτύσσει δι’ ολίγων τα υπό της Ενώσεως επιτευχθέντα κατά το λήξαν έτος 1957 ήτοι    :

Ιον  Εγγραφήν νέων μελών.

Ενεγράφησαν τακτικά μέλη 15, δόκιμα 22.

ΙΙον Χορήγησις Υλικού.

Το υλικόν διατίθεται εις τα μέλη κατόπιν αποφάσεως του Δ/Σ εις το ήμισυ της αξίας του. Λόγω της μικράς επιχορηγήσεως υπό της Β.Α.Λ.Ε. η χορήγησις υλικού προς τα μέλη δεν είναι πλήρης.

ΙΙΙον Πανελλήνιοι αγώνες.

Η Ε.Α.Α οργάνωσε κατά μήνα Οκτώβριον τους Β’ Πανελληνίους Αγώνας της εις Τατόϊ, οίτινες είχον επιτυχίαν, παρά τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας.

IVον Επίδειξις Θεσ/νίκης.

Η Ε.Α.Α. ανταποκριθείσα εις πρόσκλησιν της Α.Λ.Α. έλαβε μέρος εις τας υπό ταύτης οργανωθείσας κατά μήνα Μάϊον επιδείξεις μεταξύ των μελών Α.Λ.Θ. και της Ε.Α.Α. Αι επιδείξεις αύται εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας.

Vον Θεωρητική κατάρτησις καθηγητών εις Αερομοντελισμόν

Η επιτροπή αερομοντελισμού της Β.Α.Λ.Ε. ανέθεσεν εις την Ε.Α.Α. την διδασκαλίαν του μαθήματος αερομοντελισμού εις τους καθηγητάς τους Στοιχειώδους και Μέσης εκπαιδεύσεως των σχολείων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, του οποίου η έναρξις εγένετο. Επίσης διενεμήθησαν εις τους καθηγητάς ειδικά βιβλία και σχέδια αερομοντελισμού.

VIον Ανταλλαγή εφήβων μετά της CAP.

Κατά το λήξαν έτος και εις την ανταλλαγήν εφήβων μετά της CAP απεστάλη εις την Αμερικήν ο εκ των μελών Θ. Ζάκκας.

VIIον Τη εισηγήσει μας συνεστήθη παρά της Β.Α.Λ.Ε. επιτροπή αερομοντελισμού υπό την προεδρίαν του κ. Β. Κοντογεώργου, εις την οποίαν συμμετέχουν 4 μέλη του Δ/κού Συμβουλίου μας. Καίτοι η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε μόνο 3 ή 4 φοράς μέχρι τούδε, οι καρποί των εργασιών της είναι ήδη έκδηλοι.

VIIIον ... τέλος ευρισκόμεθα εις διαπραγματεύσεις με τον Δήμον Αχαρνών (Μενίδι) δια την παραχώρησιν ημίν γηπέδου δι’ αεροδρόμιον προτύπων αεροσκαφών.

Σημείωση: ως προς το #VIον ως ανωτέρω θέμα, πιθανολογούμε ότι πρόκειται περί λάθους, καθ' όσον πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στα πρακτικά του Δ.Σ., και ειδικότερον επειδή το όνομα του Θ. Ζάκκα προτείνεται για την ανταλλαγή του έτους 1958. horizontal rule

1958

Σύνθεση Δ.Σ.

Ησαϊας Πέτρος, Πρόεδρος

Βαφιαδάκης Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαλλής Πέτρος, από 5/8/58 Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Βεϊνόγλου Βασίλειος, από 16/1/58 Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Υλικού

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος

Μανουσάκης Γεώργιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Υπό του Συμβούλου κ. Α. Σαπουνάκη αναγιγνώσκεται η έκθεσις πεπραγμένων του έτους 1958 έχουσα ούτω:

1ον Εγγραφή νέων μελών

Ενεγράφησαν τακτικά μέλη 3, δόκιμα 33, αλλοδαπά 2.  Σύνολον μελών 187

2ον Χορήγησις Υλικού

Το υλικόν διατίθεται εις τα μέλη κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. εις το ήμισυ της αξίας του. Λόγω της μικράς επιχορηγήσεως της Β.Α.Λ.Ε., η χορήγησις υλικού προς τα μέλη δεν είναι πλήρης.

3ον Πανελλήνιοι αγώνες.

Το Δ.Σ. ωργάνωσε κατά μήνα Σ/βριον τους Γ’ Πανελληνίους αγώνας της, εις Τατόϊον οίτινες είχον σχετικήν μονον επιτυχίαν, αφ’ ενός λόγω ανεπαρκούς προπονήσεως των μελών της, και αφ’ ετέρου δε των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

4ον Παραγγελία υλικών

Η Ενωσις πραγματοποίησε παραγγελίαν κατασκευαστικού υλικού εις Δ. Γερμανίαν συνολικής αξίας 60.000 δρχ περίπου ήτοι: δια λογαριασμόν του Σ.Ε.Π. υλικά αξίας 21.000 δρχ, δια λογαριασμόν των μελών (προσωπικαί παραγγελίαι) αξίας 8.000 δρχ και δια λογαρασμόν της 31.000 δρχ.

5ον Διδασκαλίαι

Διάφοροι θεωρητικαί ομιλίαι εγένοντο εις τας αιθούσας διδασκαλίας σκοπόν έχουσαι την αρτιωτέραν κατάρτησιν των μελών. Μέσω της VSIS (υπηρεσία πληροφοριών της Αμερικανικής πρεσβείας), τη αιτήσει μας εκομίσθη εξ Ηνωμένων Πολιτειών ταινία αερομοντελλιστικού  περιεχομένου ήτις και προεβλήθη εις τας αιθούσας της. Επίσης εγένοντο προπονήσεις εις Τατόϊον όταν ο καιρός το επέτρεπεν

6ον Εντυπα

Υπό της Ενώσεως μετεφράσθη και εξετυπώθη το Δ’ μέρος των κανονισμών της FAI. Επίσης υπό του Δ.Σ. ενεκρίθη η συνδρομή εις διάφορα περιοδικά ξένου τύπου.

7ον Αποστολή υλικού

Κατόπιν αιτήσεως τη Αερολέσχης Θεσ/νίκης την εφοδιάσαμεν με ποσότητα υλικών εκ των υπαρχόντων μικρών αποθεμάτων μας.

8ον Εξεύρεσις αεροδρομίου.

Το Δ.Σ. προέβη εις προσπαθείας εξευρέσεως αεροδρομίου δια την προπόνησιν των μελών εις την περιοχήν Αχαρνών(Μενίδι) αλλά προσέκρουσεν εις την έλλειψιν επαρκούς αντιλήψεως εκ μέρους των αρχών της περιοχής. Κατόπιν  τούτου το Δ.Σ. προσπάθησε να εξεύρη γήπεδον περιορισμένων διαστάσεων εις τας περιοχάς Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηλιουπόλεως, Καλλιθέας, Χαλανδρίου, κ.α. δια την προπόνησιν εις control line αλλά και εδώ αι προσπάθειαι του εματαιώθησαν κυρίως λόγω ελλείψεως οικονομικών μέσων.

Τα ανωτέρω πεπραγμένα του έτους 1958, ως εις το πρακτικό #12 περιλαμβανόμενα, δεν είναι πλήρη.

Συμπλήρωση:

Επίδειξις εις Παναθηναϊκόν Στάδιον 14 Ιουλίουhorizontal rule

1959

Σύνθεση Δ.Σ. από 5/2/59

Ησαϊας Πέτρος, Πρόεδρος

Βαφιαδάκης Παντελής, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Υλικού

Καμπουρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Δρακόπουλος Κ, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Δ/κόν Συμβούλιον της Εν. Αερομοντελιστών Αθηνών ως και κατά τα προηγούμενα έτη δεν έπαυσε να καταβάλη προσπαθείας παρά τας υφισταμένας αντιξοότητας / έλλειψις χώρων δια την εκπαίδευσιν των μελών μας κ.λ.π./  δια την προώθησιν των αφορώντων την Ενωσιν σκοπών.

Εν περιλήψει δε τα πεπραγμένα της Ε.Α.Α κατά το λήξαν έτος έχουσιν ούτω:

1ον  Διάθεσις υλικών αερομοντελισμού

Τα υλικά κατασκευής αερομοντέλων διετέθησαν εις τα μέλη ως και κατά το προηγούμενον έτος εις το ήμισυ της αξίας των.

2ον Αγορά υλικών αερομοντελισμού

Η Ενωσις επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Δυτ. Γερμανίας συνολικής αξίας 30.966,20 δρχ, ήτοι δια λογαριασμόν της, υλικά αξίας δρχ 22.261,25, δια λογαριασμόν των μελών της / προσωπικαί παραγγελίαι μελών / αξίας δραχμών 8.704,95

3ον Εγγραφή νέων μελών κ.λ.π.

Ενεγράφησαν τακτικά μέλη 5, Δόκιμα 67, Αλλοδαπά 1

4ον Θεωρητική κατάρτησις.

Εις τας αιθούσας της Λέσχης έλαβον χώραν διάφοραι ομιλίαι σκοπόν έχουσαι την αρτιωτέραν κατάρτησιν των αερομοντελιστών. Επίσης κατά την διάρκειαν του χειμώνος και της ανοίξεως επραγματοποιήθησαν διάφοροι κινηματογραφικαί προβολαί με θέματα μορφωτικού επιστημονικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου

5ον Πρακτική εξάσκησις

Καθ’ όλον το έτος και εφ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επέτρεπον οι αερομοντελισταί μας μετέβαινον δι’ αυτοκινήτου της Ε.Β.Α. κατά το πλείστον εις το Αεροδρόμιου του Τατοϊου και επροπονούντο.

Το Δ/κόν Συμβούλιον εκφράζει την ευχήν όπως με το νέον έτος, ανατείλουν καλλίτεραι ημέραι δια την ανάπτυξιν του Αερομοντελισμού εν Ελλάδι.
Οθεν υποβάλλεται η παράκλησις προς την Βασιλικήν Αερολέσχην και την Αερολέσχην Αθηνών, όπως έλθουν αρωγοί εις την προσπάθειαν μας προς επίτευξιν των ούτως μεγάλων σκοπών ούς επιδιώκει η Ενωσις Αερομοντελιστών

horizontal rule

1960

Σύνθεση Δ.Σ. από 16/2/60

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Ησαϊας Πέτρος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Λέσχης και Υλικού

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Δρακόπουλος Κ, από 10/11/60 Κουκούλης Αθανάσιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Δ/κόν Συμβούλιον της Ε.Α.Α. προβαίνον εις απολογισμόν της δράσεώς του κατά το έτος 1960, γνωρίζει ότι, ως και κατά το προηγούμενον έτος δεν έπαυσε να καταβάλη έτι μεγαλυτέραν προσπάθειαν δια την προώθησιν των αφορώντων την Ενωσιν σκοπών, παρά τας υφισταμένας αντιξοότητας και δη την έλλειψιν καταλήλου χώρου δια την εκπαίδευσιν των μελών της.

Εν περιλήψει δε τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος έχουσιν ούτω:

1. Διάθεσις υλικών αερομοντελλισμού

Τα υλικά κατασκευής αερομοντέλων διετέθησαν εις τα μέλη ως και κατά τα προηγούμενα έτη εις το ήμισυ της αξίας των.

2. Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών αερομοντέλων εκ Δυτικής Γερμανίας, συνολικής αξίας δρ 73.924,30 ήτοι δια λ/σμον των μελών της υλικά αξίας 52.091,90 και προσωπικαί παραγγελίαι δρχ 21.882,40

3. Εγγραφή νέων μελών

Κατά το έτος 1960 παρετηρήθη αθρόα προσέλευσις νέων μελών, ήτοι: Ενεγράφησαν τακτικά μέλη 15, δόκιμα 120, έναντι αντιστοίχως 5 και 67 του παρελθόντος έτους.

4. Θεωρητική κατάρτησις

Ο εκ του Συμβούλων της Ε.Α.Α. Αθ. Κουκούλης κατά την διάρκειαν του έτους έδωσεν σειράν μαθημάτων ασυρματολογίας και τηλεκατευθύνσεως, ο δε Ταμίας της Ε.Α.Α. κ. Δ. Βαγιάκης μαθήματα κατασκευής ανεμοπτέρων άτινα παρηκολούθησαν πλείστα μέλη.

5. Πρακτική εξάσκησις

Κατά το διαρρεύσαν έτος και εφ’ όσον το Γ.Ε.Α. μας διέθετεν μεταφορικόν μέσον, τα μέλη μας μετέβαινον κατά το πλείστον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου και επροπονούντο.

Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη δια την κατασκευήν ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων και ήδη ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να σας γνωρίσωμεν ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά.

Την 9/4/60 εις το αεροδρόμιον Τατοϊου έλαβεν χώραν επίδειξις αερομοντέλων εκ μέρους των μελών της Ε.Α.Α. και της Αερολέσχης Θεσ/νίκης, οργανωθείσα υπό της Β.Α.Λ.Ε. παρουσία του κ. Υπουργού της Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Την 16/11/60 εις τας αιθούσας της Β.Α.Λ.Ε. έλαβεν χώραν κινηματογραφική προβολή αεραθλητικού περιεχομένου, την οποίαν παρηκολούθησαν άνω των 150 μελών.

Τέλος ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να σας γνωρίσωμεν ότι εις τα εκτελούμενα έργα του Κέντρου Νεότητος του Αγίου Κοσμά /Ελληνικόν/ διετέθη κατόπιν εντόνων ενεργειών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. και δη προσωπικών τοιούτων του αντιπροέδρου κ. Π. Ησαϊα, χώρος δια αεραθλητικόν γήπεδον. (σημ: πουθενά δεν αναφέρεται θετική έκβασις)

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της Ε.Α.Α. υποβάλλει προς άπαντα τα μέλη θερμήν παράκλησιν όπως και κατά το αρξάμενον έτος καταβάλλουν μεγαλυτέραν προσπάθειαν προς ευόδωσιν των υπό της Ε.Α.Α. επιδιωκομένων σκοπών, ίνα και η Ελλάς εις το προσεχές μέλλον καταλάβη εις τον αεραθλητικόν στίβον την θέσιν ήν δικαιούται.

horizontal rule

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]