Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Συνθέσεις Δ. Σ. & Πεπραγμένα

  [ θεματικός πίνακας ]

 

1961-1970

(2η δεκαετία)

 

1961

Σύνθεση Δ.Σ.

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Ησαϊας Πέτρος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Λέσχης και Υλικού

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Κουκούλης Αθανάσιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ε.Α.Α. προβαίνον εις απολογισμόν της δράσεώς του κατά το έτος 1961 γνωρίζει ότι εξηκολούθησεν να καταβάλη και κατά το λήξαν έτος αόκνους προσπαθείας δια την προώθησιν των αφορώντων την Ενωσιν σκοπών παρά τας υφισταμένας αντιξοότητας.

Εν περιλήψει δε τα πεπραγμένα του έτους 1961 έχουσιν ούτω:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών συνολικής αξίας 78.539,05 ήτοι δια λ/σμόν της υλικά αξίας δρχ 50.333.50 και προσωπικών παραγγελιών μελών της δρχ 28.205,55

Εγγραφή νέων μελών

Ως και κατά το έτος 1960, ούτω και κατά το 1961 εσημειώθη προσέλευσις νέων μελών, εγγραφέντων συνολικώς τακτικών και δοκίμων 121.

Πρακτική εξάσκησις αερομοντελιστών

Οι αεραθληταί καθ’ εκάστην Κυριακήν και εφ’ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επέτρεπον μετέβαινον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου, δια μεταφορικού μέσου του Γ.Ε.Α. και επροπονούντο.

Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη και κατά το λήξαν έτος εις την βελτίωσιν των κατασκευών εν γένει και εις την προώθησιν των ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων και ήδη ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να σας γνωρίσωμεν ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά.

Την 29/1/61 κατά τα εγκαίνια των γραφείων της Β.Α.Λ.Ε. οργανώθη εις τα γραφεία μας μικρά έκθεσις αερομοντέλων και υλικών κατασκευής, την οποίαν επεσκέφθη η Α.Β.Υ. Διάδοχος Κων/νος εις τον οποίον επεδείχθη και σύστημα τηλεκατευθύνσεως.

Την 5/2/61 εις το αεροδρόμιον Τατοϊου έλαβεν χώραν ενώπιον του Διαδόχου και των Πριγκηπισσών πλην της επιδείξεως ανεμοπτέρων και επίδειξις αερομοντέλων.

Την 28/2/61 εις την αίθουσαν της Β.Α.Λ.Ε. επραγματοποιήθη κινηματογραφική προβολή την οποίαν παρηκολούθησαν πλείστα μέλη και φίλοι των.

Την 19/1/61 διεξήχθησαν εν τω αεροδρομίω Τατοϊου οι Δ’ Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού, με συμμετοχήν πολλών αεραθλητών εις όλα τα αγωνίσματα.

Εις τους ανωτέρω αγώνας δυστυχώς δεν ηδυνήθησαν να συμμετάσχουν, αν και προσεκλήθησαν η Αερολέσχη Θεσ/νίκης ο Ομιλος Αερομοντελιστών Εδέσσης και οι Αεροπρόσκοποι. Τα αποτελέσματα των αγώνων υπήρξαν αρκετά ικανοποιητικά.

Την 19/1/61 έλαβεν χώραν τελετή απονομής των επάθλων εις τους νικητάς των Δ’ Πανελληνίων αγώνων και εν συνεχεία κινηματογραφική προβολή. Την τελετήν ταύτην ετίμησαν δια της παρουσίας των πλην των Διοικητικών Συμβουλίων της Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α.  και ο Αμερικανός αεροπορικός ακόλουθος κ. Schwengels έπαθλα δε ηθλοθέτησαν το Γ.Ε.Α., η Β.Α.Λ.Ε., η Α.Λ.Α., ο Αμερικανός Αεροπορικός ακόλουθος και ο κ. Προκοπίου.

Τέλος ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούν άπαντας υμάς όπως και κατά το τρέχον έτος καταβάλετε μεγαλυτέραν προσπάθειαν δια την πραγματοποίησιν των επιδιωκομένων σκοπών μας.

horizontal rule

1962

Σύνθεση Δ.Σ.

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Ησαϊας Πέτρος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Λέσχης και Υλικού

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, Σύμβουλος

Κουκούλης Αθανάσιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιον της Ε.Α.Α. προβαίνον ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εις απολογισμόν της δράσεώς του κατά το έτος 1962, γνωρίζει προς αυτήν ότι παρά τας υφισταμένας και κατά το λήξαν έτος, αντιξοότητας, δεν έπαυσεν τούτο να καταβάλη τας κατά το δυνατόν προσπαθείας του δια την προώθησιν των επιδιωκομένων σκοπών μας.

Εν περιλήψει τα πεπραγμένα του έτους 1962 έχουσιν ούτω:

Αγορά Υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών, συνολικής αξίας δρχ 55.596,60 ήτοι δια λ/σμόν της υλικά αξίας 16.578,15 και προσωπικών παραγγελιών δρχ 39.018,45

Εγγραφή νέων Μελών

Ως και κατά το έτος 1961, ούτω και κατά το 1962 η αυθαίρετος προσέλευσις νέων μελών ήτο ικανοποιητική, εγγραφέντων συνολικώς 125.

Πρακτική εξάσκησις αερομοντελιστών

Οι αεραθληταί καθ’ εκάστην Κυριακήν και εφ’ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επέτρεπον, μετέβαινον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου δια μεταφορικών μέσων του Γ.Ε.Α. και επροπονούντο

Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη, ως και κατά το παρελθόν δια την εν γένει βελτίωσιν των κατασκευών και ειδικώτερον της των ραδιοκατευθυνομένων, με ευχαρίστησιν δε δυνάμεθα να σας διαβεβαιώσωμεν ότι τ’ αποτελέσματα ήσαν λίαν ικανοποιητικά.

Την 13/2/62 εις τας αιθούσας της Λέσχης επραγματοποιήθη κινηματογραφική προβολή.

Την 16/3/62 εδόθη υπό του ανεμοπόρου κ. Π. Τσακωνιάτη διάλεξις και εν συνεχεία κινηματογραφική προβολή.

Την 20/3/62 εδόθη και δευτέρα διάλεξις υπό του κ. Π. Τσακωνιάτη.

Την 27/3/62 εδόθη διάλεξις υπό του επιτίμου Διευθυντού της Εθνικής Μετεωρ. Υπηρεσίας κ. Θ. Φιντικλή και εν συνεχεία κινηματογραφική προβολή την οποίαν παρηκολούθησαν πλείστα μέλη.

Την 3/4/62 έλαβεν χώραν κινηματογραφική προβολή

Την 6/5/62 ομάς της Ε.Α.Α. έλαβεν μέρος εις τους εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω Παναθλητικούς αγώνας επί τη πεντικονταετηρίδι των Βαλκανικών Πολέμων.

Την 21/5/62 εν Θεσ/νίκη / Καυταντζόγλειον Στάδιον / έλαβεν χώραν ποδοσφαιρική συνάντησις μεταξύ των ομάδων Απόλλωνος - Παναθηναϊκού, ωργανωθείσα υπό της Β.Α.Λ.Ε. αι δε εισπράξεις διετέθησαν υπέρ των σκοπών του αεραθλητισμού. Κατά την ανωτέρω συνάντησιν έλαβεν χώραν και επίδειξις αερομοντέλων της Ε.Α.Α., Αερολέσχης Θεσ/νίκης και Ομίλου Εδέσσης.

Την 7/10/62 κατά τους Πανστρατιωτικούς αγώνας εν των Παναθηναϊκώ Σταδίω, έλαβεν χώραν και επίδειξις αερομοντέλων υπό ομάδος αερομοντελιστών καθ’ ήν η επιτυχία ήτο εξαιρετική.

Την 4/11/62 διεξήχθησαν εν των αεροδρομίων Τατοϊου οι Ε’ Πανελλήνιοι αγώνες  αερομοντελισμού, εις τους οποίους δυστυχώς, αν και προσεκλήθησαν δεν προσήλθον να συμμετάσχωσιν οι Αερολέσχη Θεσ/νίκης, ο Ομιλος Εδέσσης και οι Αεροπρόσκοποι. Γενικώς τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά, ιδιαιτέραν  δε σημασίαν έχει η δια πρώτην φοράν συμμετοχή εις τους αγώνας ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων με εξαιρετικήν επίδοσιν, πιστεύομεν δε ότι εις το εγγύς μέλλον θα είμεθα εις θέσιν να παρουσιάσωμεν πολύ καλλιτέρας επιδόσεις.

Την 28/12/62 έλαβεν χώραν τελετή απονομής των Επάθλων εις τους νικητάς των Ε’ Πανελληνίων αγώνων και εν συνεχεία κινηματογραφική προβολή. Εις την εν λόγω εορτήν παρέστησαν πλην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. εκπρόσωποι των Δ.Σ. Β.Α.Λ.Ε., Α.Λ.Α. ως και πολλοί αεραθληταί.

Θα ήτο παράλειψις εάν δεν ανεφέρετο η συμπαράστασις του ΓΕΑ εις την προσπάθειάν μας και δη η διάθεσις αυτοκινήτου δια την μετάβασιν των αεραθλητών προς εξάσκησιν.

Εν κατακλείδι ο Πρόεδρος και ολόκληρον το Δ.Σ. της Ε.Α.Α. ευχαριστεί την Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α. δια τας μέχρι τούδε προσφερθείσας υπηρεσίας των και παρακαλεί όλους όπως έλθουν αρρωγοί εις την προσπάθειαν προς πραγματοποίησιν των υπό της ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών ίνα και η Ελλάς λάβη την θέσιν ήτις της ανήκει εις τον αεραθλητικόν στίβον. 

horizontal rule

1963

Σύνθεση Δ.Σ.

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Ησαϊας Πέτρος, από 14/3/63 Σαπουνάκης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Λέσχης και Υλικού

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, από 14/3/63 Ησαϊας Πέτρος, Σύμβουλος

Ασπιώτης Βασίλειος, από 14/3/63 Βαμβακίδης Ευστράτιος, Σύμβουλος

Κουκούλης Αθανάσιος, από 14/3/63 Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ε.Α.Α. προβαίνον ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών της εις απολογισμόν της δράσεως κατά το έτος 1963, γνωρίζει προς αυτήν ότι τα πεπραγμένα του εν λόγω έτους εν περιλήψει έχουσιν ούτω:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών, εκ Γερμανίας , συνολικής αξίας δρχ 40.061,35 εξ ών δια λ/σμόν της δρχ 32.981,35 και προσωπικών παραγγελιών δρχ 7.080

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 94 νέα μέλη, ήτοι τακτικά 1, δόκιμα 93

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. έλαβεν παρά της Αερολέσχης Αθηνών, ως επιχορήγησιν δρχ. 4.000

Πρακτική εξάσκησις μελών

Οι αεραθληταί καθ’ εκάστην Κυριακήν και εφ’ όσον αι καιρικαί συνθήκαι το επέτρεπον μετέβαινον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου δια μεταφορικών μέσων του Γ.Ε.Α. και επροπονούντο.

Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη, ως και κατά το παρελθόν, δια την εν γένει βελτίωσιν των κατασκευών και ειδικώτερον της των ραδιοκατευθυνομένων, με ευχαρίστησιν δε δυνάμεθα να σας διαβεβαιώσωμεν ότι τ’ αποτελέσματα ήσαν λίαν ικανοποιητικά.

Ωσαύτως κατά το λήξαν έτος έλαβον χώραν εις τας αιθούσας μας διάφοροι κινηματογραφικαί προβολαί.

Αι διάφοροι εκδηλώσεις μας κατά το λήξαν έτος 1963 υπήρξαν αι ακόλουθοι:

1) Κατά μήνα Φεβρουάριον ομάς αεραθλητών μετέβη εις Ιωάννινα, κατόπιν προσκλήσες της 8ης μεραρχίας, και έλαβεν μέρος εις οργανωθείσαν εκεί εορτήν επι τη 50ετηρίδι της απελευθερώσεως της πόλεως των Ιωαννίνων.

2) Κατά μήνα Ιούνιον εν τω αεροδρομίω Τατοϊου διεξήχθησαν εσωτερικοί αγώνες εις το αγώνισμα δεσμίων ακροβατικών.

3) Κατά μήνα Αύγουστον 8μελής ομάς αερομοντελιστών έλαβεν μέρος εις επιδείξεις αερομοντελισμού του 11ου Παγκοσμίου Τζάμπορη εις Σχοινιά Μαραθώνος, Αττικής. Ωσαύτως μέλη της Ε.Α.Α. εξεπαίδευσαν τους αεροπροσκόπους οίτινες έλαβον μέρος εις το ως άνω Τζάμπορη.

4) Κατά μήνα Σεπτέμβριον ομάς αερομοντελιστών έλαβεν μέρος εις του πανστρατιωτικούς αγώνας εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω, επί τη εορτή της πολεμικής αρετής των Ελλήνων.

Κατά μήνα Νοέμβριον διεξήχθησαν εν τω αεροδρομίω Τατοϊου οι ΣΤ’ Πανελλήνιοι αγώνες Αερομοντελισμού με συμμετοχήν και ομάδος αεροπροσκόπων, δυστυχώς δε, αν και προσεκλήθησαν δεν προσήλθον να συμμετάσχωσιν η Αερολέσχη Θεσ/νίκης και ο Ομιλος Εδέσσης. Οι ανωτέρω αγώνες διεξήχθησαν συμφώνως τω κανονισμώ της FAI και εις τα κάτωθι αγωνίσματα α) Α-1, β) Α-2, /ανεμόπτερα/ και γ) Δέσμια Ακροβατικά.

Δυστυχώς αι καιρικαί συνθήκαι και αι διεξαχθείσαι βουλευτικαί εκλογαί δεν επέτρεψαν την διεξαγωγή και των υπολοίπων αγωνισμάτων ραδιοκατευθυνομένων και ελευθέρας πτήσεως.

Εφ’ όλων των ανωτέρω εκδηλώσεών μας η επιτυχία ήτο λίαν επιτυχής.

5) Κατά μήνα Δεκέμβριον έλαβον χώραν τελετή απονομής των επάθλων εις τους νικητάς των ΣΤ’ Πανελληνίων αγώνων και των εσωτερικών τοιούτων οίτινες διεξήχθησαν κατά μήνα Ιούνιον. Επηκολούθησε δε κινηματογραφική προβολή. Επαθλα δια τους νικητάς των ανωτέρω αγώνων ηθλοθέτησαν η Ολυμπιακή Αεροπορία, η Β.Α.Λ.Ε. και η Αερολέσχη Αθηνών.

Θα ήτο παράλειψις εάν δεν ανεφέρετο η συμπαράστασις του Γ.Ε.Α. εις την προσπάθειά μας και δη η διάθεσις αυτοκινήτου δια την μετάβασιν των αεραθλητών προς εξάσκησιν. Ωσαύτως η Διοίκησις της Σχολής Αεροπορίας κατά τους διεξαχθέντας εις το Τατόϊον αγώνας μας παρέσχεν όλα τα μέσα δια την καλλιτέραν διεξαγωγήν αυτών.

Εν κατακλείδι ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Ε.Α.Α. ευχαριστούν την Β.Α.Λ.Ε. και την Α.Λ.Α. δια την συμπαράστασίν των και παρακαλούν όλα τα μέλη όπως και κατά το αρξάμενον έτος έλθουν αρρωγοί εις την προσπάθειάν των προς πραγματοποίησιν των υπό της Ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών.

horizontal rule

1964

Σύνθεση Δ.Σ.

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Ησαϊας Πέτρος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαγιάκης Δημήτριος, Ταμίας

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Εφ. Λέσχης και Υλικού

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ε.Α.Α. εκθέτει τα πεπραγμένα του έτους 1964 άτινα εν περιλήψει έχουσιν ούτω:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας συνολικής αξίας δρχ 87.579,50 εξ ών δια λ/σμόν της δρχ 59.628,10 και προσωπικών παραγγελιών δρχ 27.951,40

Εγγραφή Νέων Μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 102 νέα μέλη, ήτοι τακτικά 1, Δόκιμα 101

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το διαρρεύσαν έτος ουδεμιάς έτυχεν οικονομικής ενισχύσεως

Πρακτική εξάσκησις μελών

Οι αεραθληταί καθ’ εκάστην Κυριακήν και εφ’ όσον αι συνθήκαι το επέτρεπον μετέβαινον εις το αεροδρόμιον Τατοϊου δια μεταφορικού μέσου του Γ.Ε.Α. και επροπονούντο.

Πανελλήνιοι Αγώνες

Οι κατ’ έτος διεξαγόμενοι Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελλισμού δυστυχώς δεν επραγματοποιήθησαν κατά το υπό κρίσιν έτος, καθ΄όσον λόγω ειδικών λόγων (γεγονότα της Κύπρου)  δεν επετρέπετο κατά το θέρος η προπόνησις των μελών εν τω αεροδρομίων Τατοϊου και ως εκ τούτου ταύτα ήσαν απροετοίμαστα δι’ αγώνας.

Αι διάφοροι εκδηλώσεις μας κατά το έτος 1964 υπήρξαν αι ακόλουθοι.

Κατά μήνα Απρίλιον ομάς αεραθλητών μετέβη εις Πάτρας κατόπιν προσκλήσεως του ΚΕΤΕΣ και έλαβεν μέρος εις οργανωθείσαν εκεί εορτήν.

Κατά μήνα Μαϊον η Ε.Α.Α. έλαβεν μέρος εις την υπό της Α.Λ.Α. οργανωθείσαν εορτήν των εγκαινίων του Αεραθλητικού Κέντρου Τατοϊου δια μοντέλων control line και ραδιοκατευθυνομένων.

Κατά μήνα Αύγουστον ομάς αερομοντελιστών έλαβεν μέρος εις την παρέλασιν των αθλητών κατά τους Πανστρατιωτικούς Αγώνας εν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω επί τη εορτή της πολεμικής αρετής των Ελλήνων.

Επί των ανωτέρω εκδηλώσεών μας η επιτυχία ήτο αρίστη.

Τέλος εις τα εντευκτήριά της Βασιλικής Αερολέσχης επραγματοποιήθησαν προβολαί κινηματογραφικών ταινιών, αεροπορικού ενδιαφέροντος

Επιθυμούμεν να επισημάνωμεν ότι κατά το έτος 1964 η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών αντιμετώπισεν σειράν αντιξοοτήτων, αίτινες καθυστέρησαν όχι μόνον την εξάσκησιν των αεραθλητών της, αλλά και την προμήθειαν υλικών εκ του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούν όλα τα μέλη τακτικά και δόκιμα όπως και κατά το αρξάμενον έτος επιδείξουν τον αυτόν και ει δυνατόν μεγαλύτερον ζήλον προς πραγμάτωσιν των υπό της Ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών

Περαίνοντες επιθυμούμεν να ευχαριστήσωμεν το Γ.Ε.Α. την Β.Α.Λ.Ε. και την Α.Λ.Α. δια την παρασχεθείσαν κατά τον λήξαν έτος συμπαράστασιν, δια την επιτυχίαν των σκοπών της Ενώσεώς μας.

horizontal rule

1965

Σύνθεση Δ.Σ. από 16/2/65

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Γεν. Γραμματεύς

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Ταμίας

Σεβαστός Γεώργιος, Εφ. Υλικού

Ησαϊας Πέτρος, Σύμβουλος

Ταμβαρόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Βερυκοκάκης Μιχαήλ, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

Ως Γενικός Γραμματεύς της Ε.Α.Α. έχω την τιμήν να εκθέσω κατ’ εντολήν του Διοικητικού Συμβουλίου τα πεπραγμένα του έτους 1965 άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως εξής:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας και Ιταλίας συνολικής αξίας δρχ 45.236. – εξ΄ών δια λογαριασμόν της δρχ 37.535, 50 και δια προσωπικόν λ/σμόν των μελών αυτής δρχ 7.700, 50. Εκτός τούτου κατά μήνα Δεκέμβριον ηνοίχθη νέα πίστωσις δι’ εισαγωγήν εκ Γερμανίας υλικών αξίας δρχ 35.000 περίπου τα υλικά αερομοντελισμού απαλλάσσονται των τελών εισαγωγής.

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 84 νέα μέλη (δόκιμα)

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το διαρρεύσαν έτος έλαβεν παρά της Β.Α.Λ.Ε. ως οικονομικήν ενίσχυσιν δρχ. 15.000

Πρακτική εξάσκησις των μελών

Μετά λύπης μας αναφέρομεν ότι κατά το έτος 1965 η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών αντιμετώπισεν σειράν αντιξοοτήτων, αίτινες κατέστησαν αδύνατον την τακτικήν εξάσκησιν των μελών της εν των αεροδρομίω Τατοϊου, το οποίον δι’ ειδικούς λόγους παρέμεινεν κλειστόν επί μήνας δια τα μέλη της.

Οπωσδήποτε κατά τας ημέρας καθ’ άς επετρέπετο η είσοδος, οι αεραθληταί μας επωφελούμενοι της ευκαιρίας μετέβαινον προς εξάσκησιν δια μεταφορικού μέσου του ΓΕΑ εις το αεροδρόμιον Τατοϊου, ωσάκις δε τούτο ήτο αδύνατον επροπονούντο μεμονωμένως εις άλλους χώρους κατά το μάλλον ή ήττον ακαταλλήλους.

Πανελλήνιοι αγώνες και λοιπαί εκδηλώσεις.

Συνεπεία ανεπαρκούς προπονήσεως των αεραθλητών μας, οφειλομένην εις τους προαναφερθέντας λόγους, αφ’ ενός μεν δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή κατά το λήξαν έτος  των προβλεπομένων Πανελληνίων αγώνων προτύπων αεροσκαφών αφ’ ετέρου δε και οι λοιπαί εκδηλώσεις προς προώθησιν της αεραθλητικής ιδέας παρουσίασαν κάμψιν τινά.

Εις τα εντευκτήρια της Β.Α.Λ.Ε. επραγματοποιήθησαν προβολαί κινηματογραφικών ταινιών αεροπορικού, επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος

Υπο των πεπειραμένων κατασκευαστών προτύπων παρείχοντο ανελλιπώς οδηγίαι και συμβουλαί εις τους αρχαρίους.

Επίσης εγένετο επίδειξις πτήσεως τηλεκατευθυνομένων προτύπων εις στρατιωτικήν μονάδα Πατρών.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούν άπαντα τα μέλη τακτικά και δόκιμα όπως και κατά το αρξάμενον έτος επιδείξουν τον αυτόν και ει δυνατόν μεγαλύτερον ζήλον προς πραγμάτωσιν των υπό της Ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών

Περαίνων επιθυμώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω το Γ.Ε.Α. την Β.Α.Λ.Ε. και την Α.Λ.Α. δια την παρασχεθείσαν κατά το λήξαν έτος συμπαράστασιν δια την επιτυχίαν των σκοπών της Ενώσεώς μας.

Συμπλήρωση πεπραγμένων: Εσωτερικοί αγώνες control line στο Τατόϊ 9 Μαϊουhorizontal rule

1966


Σύνθεση Δ.Σ. από 25/1/66

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Ταμίας

Ησαϊας Πέτρος, Σύμβουλος

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Σύμβουλος

Δημητριάδης Δημήτριος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Βερυκοκάκης Μιχαήλ, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

Ως Γενικός Γραμματεύς της Ε.Α.Α. έχω την τιμήν να εκθέσω κατ’ εντολήν του Δ.Σ. τα πεπραγμένα του έτους 1966, άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως εξής:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας συνολικής αξίας δρχ 46.206,45

Η παραλαβή των εν λόγω υλικών καθυστέρησε πέραν των 8 μηνών καθ’ όσον δεν εχορηγείτο παρά των αρμοδίων Κρατικών Αρχών η άδεια της ατελείας εισαγωγής, ήτις τελικώς εχορηγήθη με επιβάρυνσιν της Ενώσεως με διάφορα έξοδα (φόρους κ.λ.π. ) ανερχόμενα εις το ποσόν των δρχ 4.706.-

Εγγραφή Νέων Μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 108 νέα μέλη (δόκιμα)

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το διαρρεύσαν έτος ουδεμίαν επιχορήγησιν έλαβεν παρά της Β.Α.Λ.Ε. πλην του ποσού των δρχ 4.706 προς κάλυψιν της ως άνω αναφερομένης επιβαρύνσεως της Ενώσεως εκ των προσθέτων εξόδων της εισαγωγής υλικών.

Πρακτική εξάσκησις των μελών

Μετα λύπης μας αναφέρομεν ότι κατά το έτος 1966 η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών αντιμετώπισεν σειράν αντιξοοτήτων, αίτινες κατέστησαν αδύνατον την μεθοδικήν και τακτικήν εξάσκησιν των μελών της εν τω Αεροδρομίω Τατοϊου, το οποίον, δι’ ειδικούς λόγους παρέμεινεν κλειστόν καθ’ όλον το έτος δια τα μέλη της. Το γεγονός τούτο μετά της καθυστερήσεως παραλαβής των υλικών, επέδρασαν δυσμενώς εις την πρόοδον του επιδωκομένου σκοπού της Ε.Α.Α. Κατόπιν τούτου οι αεραθληταί μας ηναγκάσθησαν να προπονούνται μεμονωμένως εις χώρους κατά το μάλλον ή ήττον ακαταλλήλους.

Πανελλήνιοι Αγώνες και λοιπαί εκδηλώσεις.

Συνεπεία των ανωτέρω δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή και κατά το λήξαν έτος των προβλεπομένων Πανελληνίων αγώνων προτύπων αεροσκαφών, αι δε λοιπαί εκδηλώσεις ήσαν περιωρισμέναι.

Την 4.10.66 έλαβεν χώραν εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου ενώπιον 1.000 και πλέον θεατών επιτυχής επίδειξις μοντέλων control line και  radio control.

Την 6.11.66 εις το αεροδρόμιον Τατοϊου κατά την εορτήν της Αεροπορίας εγένετο επίδειξις μοντέλων των ως άνω αναφερομένων κατηγοριών.

Ωσαύτως κατά το λήξαν έτος εις τα εντευκτήρια της Β.Α.Λ.Ε. επραγματοποήθησαν προβολαί κινηματογραφικών ταινιών αεροπορικού, επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Υπό των πεπειραμένων μελών της Ενώσεως προτύπων παρείχοντο ανελλιπώς οδηγίαι και συμβουλαί εις τους αρχαρίους.

Κατόπιν ενεργειών του Δ.Σ από του μηνός Μαρτίου 1966 η Δ/σις της Προνομιούχου Εταιρίας Ιπποδρομιών παρεχώρησεν ευγενώς τον χώρον του Ιπποδρόμου δια την προπόνησιν των μελών μας,  ωρισμένας ημέρας και ώρας της εβδομάδος. Επίσης η Δ/σις Πολιτικής Αεροπορίας κατόπιν ιδιαιτέρων ενεργειών του Αντιπροέδρου της Α.Λ.Α. κ. Ξηράκη, από του μηνός Νοεμβρίου π.ε. παρεχώρησεν δια τον αυτόν ως άνω σκοπόν ασκεπή και εστεγασμένον χώρο του Κρατικού Αερολιμένος Αθηνών (Πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων).

Το Δ.Σ της Ε.Α.Α. θεωρεί υποχρέωσίν του να ευχαριστήση τον Αρχηγόν του ΓΕΑ Στρατηγόν Αντωνάκον δια το επιδειχθέν ένθερμον ενδιαφέρον του κατά την επίσκεψιν του Προέδρου ημών, προς διάδοσιν και εξάπλωσιν του Αερομοντελισμού εις άπασαν την Ελλάδα.

Ομοίως τον Υπαρχηγόν κ. Κωστάκην θερμόν παντού και πάντοτε υποστηρικτήν των θεμάτων της Ενώσεώς μας.

Ωσαύτως επιθυμούμεν να ευχαριστήσωμεν την Β.Α.Λ.Ε. και την Α.Λ.Α. δια την συμπαράστασίν των και δη κατά το θέμα της ατελείας.

horizontal rule

1967

Σύνθεση Δ.Σ. από 25/1/67

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Δημητριάδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

Κορέσσης Αλκιβιάδης, Γεν. Γραμματεύς

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Ταμίας

Κρεμμύδης Γεώργιος, Εφ.Υλικού

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Σεβαστός Γεώργιος, Σύμβουλος

Βαρυκοκάκης Μιχαήλ, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Τα πεπραγμένα τηε Ε.Α.Α. του έτους 1967 έχουσιν εν περιλήψει ως εξής:

Αγορά υλικών

Η Ε.Α.Α. επραγματοποίησεν εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας και Ιαπωνίας συνολικού κόστους δρχ 78.686,20

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 165 νέα δόκιμα μέλη

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το διαρρεύσαν έτος έλαβεν παρά της Β.Α.Λ.Ε. το ποσόν των δρχ 8.895 δια την ενίσχυσιν της ανωτέρω εισαγωγής υλικού.

Πρακτική εξάσκησις των μελών

Μετά λύπης μας αναφέρομεν ότι και κατά το λήξαν έτος η εξάσκησις των μελών μας ήτο ανεπαρκής, ελλείψει αεροδρομίου λόγω ανωτέρας βίας. Δια την αυτήν αιτίαν δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή και κατά το λήξαν έτος των προβλεπομένων Πανελληνίων Αγώνων προτύπων αεροσκαφών, αι δε λοιπαί εκδηλώσεις ήσαν περιωρισμέναι.

Την 28.5.67 έλαβεν χώραν εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου ενώπιον πλήθους θεατών επιτυχής επίδειξις μοντέλων control line και radio control. Εις τους πρώτους νικητάς των εν λόγω επιδείξεων απενεμήθησαν έπαθλα αθλοθετηθέντα παρά του Προέδρου της Ε.Α.Α. κ. Π. Βαφιαδάκη, του Αντιπροέδρου της Β.Α.Λ.Ε. κ. Ζ. Λίνου, της Β.Α.Λ.Ε. και της Διευθύνσεως των Αεροπορικών Νέων.

Επίσης η Διεύθυνσις των Αεροπορικών Νέων απένειμεν εις πάντας τους συμμετασχόντας εις την ανωτέρω επίδειξιν αθλητάς χρηματικά έπαθλα και συνέβαλεν εις την κάλυψιν μέρους της δαπάνης συμμετοχής μας εις τους διεθνείς αγώνας της Κορσικής.

Κατά τον παρελθόντα Ιούνιον, ομάς της Ενώσεώς μας υπό αρχηγόν τον αντιπρόεδρον κ. Δ. Δημητριάδη, τον αεραθλητήν κ. Κωνσταντίνο Παπασπύρου και βοηθόν του τελευταίου τον κ. Ιωάννη Στουγιαννίδη, έλαβεν μέρος εις τους Διεθνείς Αγώνας τηλεκατευθυνομένων μοντέλων εις Αιάκιον της Κορσικής με σχετικώς ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ο κ. Παπασπύρου κατετάγη 35ος επί 43 συμμετασχόντων πρωταθλητών διεθνούς κύρους.

Εις τον κ. Παπασπύρου οφείλεται κάθε έπαινος δια το επίτευγμά του αυτό, διότι πρώτην φοράν έλαβεν μέρος εις διεθνείς αγώνας, εάν δε η προσπάθειά του δεν εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, δεν απέβη επί ματαίω, διότι τόσον ο ίδιος όσον και τα λοιπά μέλη της ομάδος απέκτησαν πείραν και γνώσεις χρησίμους δια την Ενωσίν μας.

Πέραν τούτου ευχαρίστως σας πληροφορούμεν ότι ο κ. Andre Maldan, ανώτατος Λειτουργός της Δ/σεως Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών της Γαλλίας, μεθ’ ού συνεδέθη φιλικώς κατά τους αγώνας της Κορσικής ο κ. Δημητριάδης, εγνώρισεν δι’ επιστολής του προς αυτόν, δωρεάν προς την Ε.Α.Α. βασικού αερομοντελιστικού υλικού, μηχανών και συσκευών τηλεκατευθύνσεως, ήδη δε φροντίζομεν δια την παραλαβήν των. Θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσωμεν δημοσία τόσον τον κ. Maldan όσον και τον κ. Δημητριάδην.

Κατά την οργανωθείσαν την 19/8/67 υπό της Α.Λ.Α. αεροπορική εκδρομήν εις Λαμίαν έλαβεν μέρος ομάς control line ήτις εξετέλεσεν λίαν επιτυχώς διαφόρους πτήσεις.

Εξ άλλου δεν πρέπει να παραλείψωμεν να αναφέρωμεν ότι κατά την επίδειξιν του Ιπποδρόμου ελήφθη παρά του συνεργείου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως κινηματογραφική ταινία, αντίγραφον της οποίας παρεδόθη εις την Ε.Α.Α. δωρεάν, φροντίδι του κ Αγγελ, όν και ευχαριστούμεν.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούν άπαντα τα Μέλη, τακτικά και δόκιμα όπως και κατά το αρξάμενον έτος επιδείξουν επηυξημένον ζήλον προς πραγμάτωσιν των υπό της Ενώσεως επιδιωκομένων σκοπών, όντες βέβαιοι ότι θα εύρουν κάθε συμπαράστασιν εκ μέρους των εις τας προσπαθείας των.

Δεν παραγνωρίζομεν βεβαίως τας δυσκολίας ας αντιμετωπίζουν τα μέλη μας εις τας προπονήσεις των, ελλείψει αεροδρομίου, του βασικού τούτου οργάνου δια την προαγωγήν του αεραθλητισμού, αλλά και δεν εμείναμεν απαθείς.

Καθ’ όλον το έτος τόσον η Αερολέσχη Αθηνών όσο και ημείς ενεργούμε δια την εξεύρεσιν χώρου καταλλήλου δι’ αεροδρόμιον ο οποίος να εξυπηρετεί αμφότερα τα Σωματεία. Τούτο όμως όπως αντιλαμβάνεσθε δεν είναι εύκολον λόγω των απαιτουμένων διαστάσεων και της διαμορφώσεως του εδάφους.

Δεν αποκλείομεν όμως την μίσθωσιν χώρου, δια την χρήσιν της Ενώσεώς μας μόνον, διαστάσεων τουλάχιστον 100 Χ 50 μέτρων εφ’ όσον εξευρεθή καθ’ όλα κατάλληλος τοιούτος, και ουχί μακράν της πόλεως.

Είναι λυπηρόν ότι το παραχωρηθέν ημίν γήπεδον υπό της Δ/σεως Πολιτικής Αεροπορίας εις την Σχολήν Ελληνικού δια πτήσεις control line εκρίθη ακατάλληλον, εφ’ ενός μεν λόγω των διαστάσεών του, αφ’ ετέρου δε λόγω των ισχυρών ρευμάτων αέρος.

Περαίνων επιθυμώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω το Γ.Ε.Α., την Β.Α.Λ.Ε. και την Α.Λ.Α. δια την παρασχεθείσαν και κατά το λήξαν έτος συμπαράστασιν, δια την επιτυχίαν των σκοπών της Ενώσεώς μας. 

horizontal rule

1968

Σύνθεση Δ.Σ. από 31/1/68

Βαφιαδάκης Παντελής, Πρόεδρος

Δημητριάδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

Καλογεράκος Παντελής, Γεν. Γραμματεύς

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Ταμίας

Κρεμμύδης Γεώργιος, Εφ. Υλικού

Σαπουνάκης Αναστάσιος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Βαρυκοκάκης Μιχαήλ, Σύμβουλος

Κόκκοτας Σωτήριος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Εχω την τιμήν να εκθέσω κατ’ εντολήν του Δ.Σ. τα πεπραγμένα του έτους 1968, άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως εξής:

Αγορά Υλικών

Επραγματοποιήσαμεν κατά την υπόλογον χρήσιν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας και Ιαπωνίας συνολικής αξίας δρχ. 764.238.-

Εγγραφή Νέων Μελών.

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 126 νέα δόκιμα μέλη

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α κατά το υπό κρίσιν έτος ουδεμιάς οικονομικής ενισχύσεως έτυχεν, πλην της εκ δρχ 2.000 δωρεάς του Προέδρου αυτής, κ. Π. Βαφιαδάκη και δανείου της Β.Α.Λ.Ε. δρχ 10.000 όπερ ήδη εξωφλήθη.

Πρακτική εξάσκησις των μελών

Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή κατά το λήξαν έτος η χρησιμοποίησις του αεροδρομίου Τατοϊου, και παρά τας ενεργείας μας δια την εξεύρεσιν καταλλήλου ανοικτού χώρου δια πτήσεις δεσμίων και τηλεκατευθυνομένων αεροσκαφών εις το λεκανοπέδιον Αττικής, αίτινες δεν ετελεσφόρησαν  εν τούτοις οι αεραθληταί μας επροπονούντο μεμονομένως εις άλλους χώρους.

Τη μεσολαβήσει του κ. Προέδρου επετύχομεν και μας παρεχωρήθη υπό της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων, Αθηνών, δωρεάν χώρος εις το γήπεδο της Κηφισσιάς, όστις ισοπεδοθείς κατά Σεπτέμβριον δι’ εξόδων μας κατέστη κατάλληλος δια πτήσεις δεσμίων αεροσκαφών.

Ευχαρίστως σας πληροφορώ ότι προς το τέλος του έτους μας εγνωστοποιήθη ότι τα μέλη μας θα δύνανται και πάλιν να χρησιμοποιούν το Αεροδρόμιον Τατοϊου, και ότι διετέθη δια την ανετωτέραν παραμονήν των αθλητών μας εστεγασμένος χώρος.

Εκδηλώσεις μας.

Δια τους προαναφερθέντας λόγους, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή και κατά το λήξαν έτος των προβλεπομένων Πανελληνίων Αγώνων προτύπων αεροσκαφών.

Κατά την οργανωθείσα την 16-6-68 υπό της Α.Λ.Α. εις Τρίκαλα Θεσσαλίας αεροπορικήν εκδρομή, έλαβεν μέρος ημετέρα ομάς control line ήτις εξετέλεσε λίαν επιτυχώς διαφόρους ακροβατικάς πτήσεις.

Επίσης εγένετο λίαν επιτυχής επίδειξις control line εις Ελευσίνα την 4-9-68 οργανωθείσα υπό του συλλόγου φοιτητών.

Η Ενωσίς μας συμμετέσχε εις την εορτήν της αεροπορίας Τατοίου δια μικράς εκθέσεως αερομοντέλων και δι’ ομάδος control line, ήτις ελλείψει παραχωρήσεως καταλλήλου χώρου δεν προέβη εις επίδειξιν ως είχε προγραμματισθή.

Εις τα εντευκτήρια της Β.Α.Λ.Ε. επραγματοποιήθησαν 2-3 προβολαί κινηματογραφικών ταινίων αεροπορικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Παρά την έλλειψιν εργαστηρίου και εκπαιδευτού παρείχοντο ανελλιπώς οδηγίαι και αυμβουλαί εις τους αρχαρίους, υπό των πεπειραμένων κατασκευαστών μας.

Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι συμμετέσχομεν εις την Εκθεσιν Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων εις το Ζάππειον Μέγαρον (αίθουσαν Πολεμικής Αεροπορίας) δια της παροχής πληροφοριών και σχεδίων παλαιών αεροπλάνων ως και δια καθημερινών πτήσεων μοντέλων εις τον περίβολον αυτού υπό του μέλους μας κ. Πλάτωνος Κουρουβακάλη.

Κατά μήνα Απρίλιον και κατόπιν προσκλήσεως της Αερολέσχης Φρανκφούρτης μετέβησαν εις Γερμανίαν δι’  ιδίων εξόδων οι Σύμβουλοι της Ε.Α.Α κ.κ. Β. Μπακέλας και Ε. Βαμβακίδης προς παρακολούθησιν ειδικού σεμιναρίου Κριτών αγώνων μοντέλων R/C οίτινες και έλαβον αντίστοιχα διπλώματα.

horizontal rule

1969

Σύνθεση Δ.Σ. από 14/2/69

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Κασσάρας Πέτρος, Ταμίας

Κόκκοτας Σωτήριος, Εφ. Υλικού

Δημητριάδης Δημήτριος, Σύμβουλος

Κρεμμύδης Γεώργιος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Εχω την τιμήν να εκθέσω κατ’ εντολήν του Δ.Σ. τα πεπραγμένα του έτους 1969, άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως εξής:

Αγορά υλικών

Επραγματοποιήσαμεν κατά την υπόλογον χρήσιν εισαγωγήν κατασκευστικών υλικών εκ Γερμανίας και Αμερικής συνολικής αξίας δρχ 152.065.-

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 142 νέα δόκιμα μέλη

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το υπό κρίσιν έτος ουδεμιάς οικονομικής ενισχύσεως  έτυχεν πλην της εκ δρχ 473 δωρεάς του Προέδρου αυτής κ. Π. Καλογεράκου και του μέλους κ. Ι. Κωνσταντακάτου. Ωσαύτως ελήφθη δάνειον από την Β.Α.Λ.Ε. δρχ. 20.000 όπερ εξωφλήθη κατά το ήμισυ.

Πρακτική εξάσκηση των μελών

Σχεδόν καθ΄όλον το λήξαν έτος εγένετο χρήσις του Αεροδρομίου Τατοϊου προς εξάσκησιν των μελών μας. Ωσαύτως ούτοι επροπονούντο μεμονομένως και εις διαφόρους άλλους χώρους.

Εκδηλώσεις μας.

Κατά την οργανωθείσαν κατά τους μήνας Απρίλιον - Μάϊον υπό της Διευθύνσεως των Αεροπορικών Νέων εκθέσεως εις το Ζάππειον Μέγαρον η Ε.Α.Α. συμετέσχε δι’ ειδικού περιπτέρου εις ό εξέθεσε διάφορα μοντέλα φωτογραφίας κ.λ.π.

Την 1/11/69 εν τω αεροδρομίω Τατοϊου διεξήχθησαν οι προκριματικοί των Ζ’ Πανελληνίων Αγώνων αερομοντελισμού και την 16/12/69 οι τελικοί τούτων.

Εις τους αρχάριους παρήχοντο ανελλιπώς οδηγίαι και συμβουλαί υπό του προς τούτο εντεταλμένου παρά του Δ.Σ. κ. Ιωάννου Κωνσταντακάτου.

horizontal rule

1970

Σύνθεση Δ.Σ. από 12/3/70

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Αντιπρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματεύς

Κόκκοτας Σωτήριος, Ταμίας

Δημητριάδης Δημήτριος, Σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Κρεμμύδης Γεώργιος, Σύμβουλος

Μανουσάκης Γεώργιος, Σύμβουλος

Κασσάρας Πέτρος, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Εχω την τιμήν να εκθέσω κατ' εντολήν του Δ.Σ. τα πεπραγμένα του έτους 1970 άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως εξής:

Αγορά Υλικών

Επραγματοποιήσαμεν κατά την υπόλογον χρήσιν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας, Αμερικής και Ιταλίας συνολικής αξίας δρχ 117.687,40

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 118 νέα μέλη (δόκιμα)

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το υπό κρίσιν έτος έτυχεν εκ μέρους της Αερολέσχης Αθηνών οικονομικής ενισχύσεως ποσού δρχ. 15.000. Ωσαύτως η Β.Α.Λ.Ε. μας εχορήγησεν ποσόν δρχ. 20.000 υπό μορφήν δανείου όπερ και οφείλεται.

Πρακτική εξάσκησις μελών

Κατά το διαρρεύσαν έτος οι αεραθληταί επροπονούντο εις το αεροδρόμιον Τατοϊου ως και εις διαφόρους άλλους χώρους. Εις τους αρχαρίους παρείχοντο ανελλειπώς οδηγίαι και συμβουλαί υπό του προς τούτο εντεταλμένου παρά του Δ.Σ. κ. Ι. Κωνσταντακάτου. Από τας αρχάς του έτους 1970 εις παραχωρηθείσαν υπό της ΒΑΛΕ μικρά αποθήκην λειτουργεί εργαστήριον προς χρήσιν των μελών υπό την εποπτείαν του κ. Α. Ξανθομάλλη. Ωσαύτως εν τοις γραφείοις της Ε.Α.Α. λειτουργεί βιβλιοθήκη υπό την εποπτείαν του μέλους κ. Κ. Μαλτέζου.

Εκδηλώσεις

Την 15/11/70 εν τω αεροδρομίω Τατοϊου διεξήχθησαν οι Η' Πανελλήνιοι αγώνες εις ους έλαβον μέρος και αεροπρόσκοποι εκ διαφόρων συστημάτων της χώρας.

Την 29/11/70 εν τοις εντευκτηρίοις της Β.Α.Λ.Ε. εγένετο η απονομή των επάθλων εις τους νικητάς των ανωτέρω αγώνων.horizontal rule

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]