Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Συνθέσεις Δ. Σ. & Πεπραγμένα

  [ θεματικός πίνακας ]

 

1971-1980

(3η δεκαετία)

1971

Σύνθεση Δ.Σ. από 29/1/71

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Κόκκοτας Σωτήριος, Γεν. Γραμματεύς

Σεβαστός Γεώργιος, Ταμίας

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Εφ. Υλικού

Μαλτέζος Κωνσταντίνος, Εφ. Λέσχης

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Μανουσάκης Γεώργιος, Σύμβουλος

Παυλιόγλου Ιωάννης, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

Εχω την τιμήν να εκθέσω κατ' εντολήν του Δ.Σ. τα πεπραγμένα του έτους 1971 άτινα εν περιλήψει έχουσιν ως κατωτέρω.

Αγορά υλικών

Επραγματοποιήσαμεν κατά την υπόλογον χρήσιν εισαγωγήν κατασκευαστικών υλικών εκ Γερμανίας και Ιταλίας αξίας 156.500

Εγγραφή νέων μελών

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 117 νέα δόκιμα μέλη έναντι 126 του περυσινού.

Επιχορηγήσεις

Η Ε.Α.Α. κατά το υπό κρίσιν έτος έτυχεν οικονομικής ενισχύσεως, υπό της Α.Λ.Α. εκ δρχ. 13.000

Πρακτική εξάσκησις των μελών

Εκάστη Κυριακή, καιρού επιτρέποντος, εγένοντο πρακτικαί ασκήσεις μελών εις Α/Δ Τατοϊου και Μαραθώνα.

Εγένετο εξοπλισμός του εργαστηρίου με ηλεκτρικά εργαλεία όπου καθημερινώς παρείχοντο οδηγίαι και συμβουλαί πρακτικού και θεωρητικού περιεχομένου εις άπαντα τα μέλη, υπό της Τεχνικής Επιτροπής.

Εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου

Κατά μήνα Ιούλιον απεστάλη απαρτιζομένη εκ μελών της Ε.Α.Α. υπό της ΒΑΛΕ, Εθνική Ομάς εις Pecs Ουγγαρίας δια συμμετοχήν εις τους ΠανευρωπαΪκούς Αγώνες C/L. Παρά το γεγονός ότι δεν επετύχομεν πρώτας θέσεις, αι κρίσεις και τα σχόλια των ξένων αερομοντελιστών υπήρξαν άρισται ως σχετικαί δημοσιεύσεις εις Περιοδικά.

Οφείλομεν να αναφέρωμεν ότι κατά μήνας Ιούνιον και Σεπτέμβριον ενώ είχομεν προγραμματίσει την αποστολήν εθνικών ομάδων εις Παγκοσμίους αγώνας Ελευθ. Πτήσεως και Τηλεκατευθυνομένων αερομοντέλων αντιστοίχως, δεν απεστάλησαν αύται υπό της ΒΑΛΕ, λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Κατά μήνα Δεκέμβριον η Ελλάς αντιπροσωπεύθη εις το Παγκόσμιον συνέδριον της CIAM υπό του κ. Ι. Παυλιόγλου μέλους της Ε.Α.Α. όστις επρότεινε εξ' όνόματος της χώρας μας την διοργάνωσιν παγκοσμίων αγώνων δια το έτος 1973 ή 1974.

Εκδηλώσεις Πανελληνίου επιπέδου

Κατά τον μήνα Αύγουστον έλαβε χώραν, δεκαπενθήμερος εκπαίδευσις 37 επιλέκτων Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων εις το Α/Δ Τατοϊου υπό εκπαιδευτών της Ε.Α.Α.

Την 28ην Νοεμβρίου ετελέσθησαν εις το Α/Δ Τατοϊου οι Θ΄Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού διοργανωθέντες υπό της Ε.Α.Α. με συμμετοχήν 65 αθλητών εκ της Α.Λ.Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Π. (Κρήτη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κομοτηνή, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα) και Ε.Α.Α. μετά δεκαπενθήμερον δε εγένετο εις τα ενετευκτήρια της Β.Α.Λ.Ε. απονομή επάθλων παρουσία του προέδρδου του Σ.Ε.Π. κ. Παυλίδη και άλλων επισήμων.

Την 6ην Δεκεμβρίου τριμελής αντιπροσωπεία της Ε.Α.Α. παρουσίασε από την τηλεοπτικήν εκπομπήν της Αεροπορίας, το έργο και τους σκοπούς της Ενώσεώς μας.

horizontal rule

1972

Σύνθεση Δ.Σ. έως  27/3/72

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Γεν. Γραμματεύς

Παπασπύρου Κωνσταντίνος, Ταμίας

Κόλλιας Κωνσταντίνος Εφορος Υλικού

Κόκκοτας Σωτήριος, σύμβουλος

Παυλιόγλου Ιωάννης, σύμβουλος

Μαλτέζος Κωνσταντίνος, σύμβουλος

Σεβαστός Γεώργιος, σύμβουλος

 

Σύνθεση Δ.Σ. από  27/3/72

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

Κόκκοτας Σωτήριος, Γεν. Γραμματεύς

Σεβαστός Γεώργιος, Ταμίας, από 9/11/72 Παναγόπουλος Αλέξανδρος, σύμβουλος

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Παντολέων Ιωάννης, σύμβουλος

Ταμπαρόπουλος Χρήστος, σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, σύμβουλος

Κουρουβακάλης Πλάτων, σύμβουλος από 9/11/72 Ταμίας

Πεπραγμένα:

Ι. ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Επραγματοποιήθησαν κατά την υπόλογον χρήσιν δύο (2) παραγγελίαι κατασκευαστικών υλικών εις Γερμανίαν αξίας 90.000 δρχ περίπου. Εις τας ως είρηται παραγγελίας συμπεριελήφθησαν και ιδιωτικαί τοιαύται.

2. ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ: 

Κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 110 δόκιμα μέλη.

3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ

Ουδεμιάς επιχορηγήσεως ετύχομεν ει μη μόνον δανείου εκ της Εθν. Αερολέσχης της Ελλάδος εξ 20.000 δρχ. όπερ δεν εξοφλήθη εισέτι λόγω οικονομικής στενότητας

4.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εδημοσιεύθη το Ν.Δ. 1127/72 δια του οποίου ο κρατικός φορεύς της εποπτείας επί της Γενικής Αεροπορίας δηλαδή Ιδιωτικής και Αθλητικής είναι πλέον δια της ΥΠΑ το Υπουργείον Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντί του μέχρι τούδε υπουργείου Εθνικής Αμύνης δια του Αρχηγείου Αεροπορίας. Δια του ως είρηται Ν.Δ. εξασφαλίζεται υπό του Κράτους η οικονομική επιχορήγησις των Αερολεσχών εις τρόπον ώστε να δυνάμεθα πλέον σαφώς να δεχθώμεν ότι μία νέα εποχή θα αρχίση δια την Γενικήν Αεροπορίαν και ειδικώτερον δι ημάς διότι το έργον και οι σκοποί του αεραθλητισμού δεν αφήνονται μόνον εις την φιλότιμον και ερασιτεχνικήν απασχόλησην των εν αυτή ενασχολουμένων αλλά το όλον θέμα αναλαμβάνεται ολοσχερώς υπό του Κράτους.

Η ορθόδοξος βάσις, δια την οποίαν τόσον πολύ όλοι μας εχρησιμοποιήσαμεν τας κατά το μέτρον του εφικτού ατομικάς μας δυνατότητας, ετέθη ήδη και κατεχόμεθα υπό πλήρων ελπίδων ότι αι προσδοκίαι μας θέλουν αρχίση να υλοποιούνται επ' αγαθώ γενικοτέρων Εθνικών σκοπών.

5. Κατά τον μήνα Νοέμβριον ετελέσθησαν εν Αεροδρομίω Δεκελείας Πανελλήνιοι Αεραθλητικαί επιδείξεις όλων των εν δράσει αεροπορικών σωματείων και αερολεσχών. Η συμμετοχή των αερομοντελιστών μας συνίστατο εις πτήσεις αερομοντέλων δεσμίων και τηλεκατευθυνομένων αίτινες ενεφάνισαν στάθμην λίαν αξιόλογον και επαινετήν.

6, Κατά μήναν Ιούλιον απεστάλη εις Ασπρα Σπίτια ομάς Αερομοντελιστών μας προς συμμετοχήν εις διεξαχθείσας επιδείξεις μελών μας διαμενόντων εκείσε.

7. Καθ' έκαστον Σάββατον εγένοντο ανελλιπώς μαθήματα, υπό παλαιών πλήρως κατηρτισμένων μελών μας, εις νέα μέλη της Ενώσεως.

8. Εκάστην Κυριακήν, καιρού επιτρέποντος, εγένοντο πρακτικαί ασκήσεις μελών μας, εις α/δ Τατοϊου.

9 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΑΙ.

Κατά τον μήνα Ιούνιον απεστάλη ομάς αερομοντελιστών μας εις Rieti Ιταλίας, αποτελουμένη εκ των κ.κ. Γ. Σεβαστού , Α. Παναγοπούλου, ήτις έλαβεν μέρος εις εκείσε διεξαχθέντας αγώνας τηλεκατευθυνομένων ανεμοπτέρων

10. Κατά μήνα Ιούλιον απεστάλη ομάς αερομοντελιστών μας εις Helsinki Φιλλανδίας, εις τους Διεθνείς (FAI) αγώνας C/L αποτελουμένη εκ των κ.κ. Σ. Κόκκοτα, ως αρχηγού, της αποστολής, Κ. Κόλλια, Ι. Ζέρβα, Κ. Νασσιόπουλου, Μ. Λάμπρου και Ι. Κωνσταντακάτου. Παρά το γεγονός ότι δεν επετύχομεν πρώτας θέσεις αι κρίσεις και τα σχόλια των ξένων αερομοντελιστών υπήρξαν άριστα, ως σχετικαί δημοσιεύσεις εις ξένα περιοδικά.

11. ΓΕΝΙΚΑ

Το ενδιαφέρον της Επαρχίας δια τον Αερομοντελισμόν υπήρξεν λίαν σοβαρόν, ως τούτο εμφαίνεται από τας προς ημάς επιστολάς ας ελάβομεν (πλέον των 100) κατά το παρελθόν έτος.

ΙΙ. Τα Γραφεία της Ενώσεως παρέμενον καθημερινώς ανοικτά καθ όλην την διάρκειαν του έτους, μη εξαιρουμένης και της θερινής περιόδου, και από ώρας 5-8:30 καθημερινώς άνευ ουδεμιάς, πλην των Κυριακών και επισήμων Εορτών αργιών. Επετεύχθη ούτω η πλήρης εξυπηρέτησις των μελών μας τόσον από της προμηθείας των αναγκαιούντων αυτοίς υλικών όσον και επί της ενημερώσεώς των επί διαφόρων θεμάτων της Ενώσεως.

ΙΙΙ. Εγένετο η κοπή της βασιλόπιττας της ΕΑΑ εις ην παρευθρέθησαν άνω των 150 μελών μας. Εις τους τυχερούς ανευρέσεως των δύο νομισμάτων εχορηγήθησαν συμβολικώς υλικά αξίας ανά 150 δρχ εις έκαστον. Εγένετο ωσαύτως προβολή ταινίας των διεξαχθέντων διεθνών αγώνων C/L εις Helsinki Φιλλανδίας και Rietti Ιταλίας αγώνων και εγορηγήθησαν διπλώματα μετά μεταλίων εις τους συμμετασχόντας εις τους ως είρηται αγώνας αερομοντελιστάς μας.

horizontal rule

1973

Σύνθεση Δ.Σ. έως 27/2/73

 

Καλογεράκος Παντελής, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

Κόκκοτας Σωτήριος, Γεν. Γραμματεύς

Κουρουβακάλης Πλάτων, Ταμία

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Παντολέων Ιωάννης, σύμβουλος

Ταμπαρόπουλος Χρήστος, σύμβουλος

Μπακέλας Βύρων, σύμβουλος

Παναγόπουλος Αλέξανδρος, σύμβουλος

την 27/2/73 εκλέγεται νέο επταμελές Δ.Σ. λόγω αλλαγής καταστατικού

Σύνθεση Δ.Σ. από 27/2/73

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Αντιπρόεδρος & Ταμίας από 10/5 Γ. Γ. & Ταμίας

Βλασσόπουλος Δημήτριος, Γεν. Γραμμ, από 10/5 Αντ/δρος, από 12/10/73 Καραμπελιάς Κων/νος

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Μπακέλας Βύρων, σύμβουλος

Ταμπαρόπουλος Χρήστος, σύμβουλος

Παυλιόγλου Ιωάννης, σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

 

1) Αγορά Υλικών: επραγματοποιήθησαν αγοραί υλικών αξίας Δρχ 238.479,20

2) Εγγραφή νέων μελών: κατά το λήξαν έτος ενεγράφησαν 52 νέα μέλη (αλλού μνημονεύονται 134 νέα δόκιμα).

3) Επιχορηγήσεις: Εκ του κρατικού προϋπολογισμού η Ενωσίς μας έτυχεν επιχορηγήσεως εκ δρχ 157.816

4) Πρακτική εξάσκησις μελών: Εκάστην Κυριακήν καιρού επιτρέποντος εγένοντο πρακτικαί ασκήσεις μελών εις Α/Δ Δεκελείας και Μαραθώνα.

5) Μαθήματα δ' αρχαρίους: Εκαστον Σάββατον εις τα εντευκτήρια των αεραθλητικών σωματείων παρεδίδοντο μαθήματα δι' αρχαρίους υπό του προς τούτο εντεταλμένου κ. Ι. Κωνσταντακάτου.

6) Μετάβασις παρατηρητών εις παγκοσμίους αγώνας: Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον τα μέλη της Ε.Α.Α. κ.κ. Γ. Σεβαστός και Ι. Κωνσταντακάτος μετέβησαν εις την Gorizia Ιταλίας, ως επίσημοι παρατηρηταί εις τους εκεί διεξαχθέντας παγκοσμίους αγώνας R/C προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρίαν χρήσιμον δια μελλοντικώς προγραμματιζομένους διεθνείς αγώνας εις την Ελλάδα ως μας έχει ήδη ζητηθεί εκ της F.A.I.

7) Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ι. Παυλιόγλου κατά μήνα Νοέμβριον μετέσχε εις Παρισίους εις το εκεί διεξαχθέν ετήσιον συνέδριον της επιτροπής αερομοντελισμού της F.A.I.

8) Πανελλήνιοι αγώνες: Δια την 24-25 Νοεμβρίου είχον προγραμματισθή οι 10οι πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού οι οποίοι καίτοι οργανωθέντες δια πρώτην φοράν κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (δημοσιότης, τηλεόρασις, ατομικαί προσκλήσεις) εματαιώθησαν την τελευταίαν στιγμήν λόγω των γνωστών γεγονότων.

9) Οργάνωσις και συμμετοχή εις αεραθλητικάς εκδηλώσεις.

Η ημετέρα Ενωσις κατά το λήξαν έτος συμμετέσχε με επιτυχίαν εις τας κάτωθι εκδηλώσεις:

α) μετάβασις αεραθλητών εις Θεσ/νίκην κατόπιν προσκλήσεως της Αερολ. θεσ/νίκης όπου επραγματοποιήθησαν πτήσεις δεσμίων και R/C ακροβατικών καθώς και R/C ανεμοπτέρων.

β) Εις Ασπρα Σπίτια κατόπιν προσκλήσεως του εκεί εδρεύοντος μορφωτικού συλλόγου Μεδεών. Η ένωσις μετέσχε εις τα ωργανωθέντα αγωνίσματα δεσμίων ακροβατικών και T/R combat και επρώτευσε εις άπαντα τα αγωνίσματα.

γ) Εις τον Βόλον ομού μετά της Ε.Ε.Μ.Ε. εις το Εθν. Στάδιον Βόλου επραγματοποιήθη επίδειξις R/C και C/L.

δ) Εις την πραγματοποιηθείσαν εις το Α/Δ Δεκελείας επίδειξιν των αεραθλητικών σωματείων, όπου κατά γενικήν ομολογίαν έλαβεν λίαν επιτυχώς μέρος με C/L  και R/C αερομοντέλα. (σημείωση: η επίδειξη αυτή έγινε τέλος Σεπτεμβρίου)

ε) Εις την εορτή της αεροπορίας την 8ην Νοεμβρίου εις το Α/Δ Δεκελείας η ένωσίς μας προσκληθείσα υπό της Δοικήσεως του Α/Δ επραγματοποίησεν επίδειξιν αερομοντέλων R/C και C/L με εξ' ίσου μεγάλην επιτυχίαν.

10) Συνεργασία με αεραθλητικά σωματεία:

Κατά το λήξαν έτος η συνεργασία μας με τα λοιπά αεραθλητικά σωματεία υπήρξε επικοδομητική, ιδιαιτέρως δε μετά της Ε.Μ.Ε. δια κοινής επιτροπής αντιμετωπίσεως των θεμάτων αερομοντελισμού εις την χώρα μας.

11) Αεραθλητικό κέντρον Μαραθώνος. Εις την προσπάθειαν των αεραθλητικών σωματείων και της ΥΠΑ δια την δημιουργίαν Αεραθλητικού κέντρου εις Σχοινιά Μαραθώνος η Ενωσίς μας εξεπόνησεν και υπέβαλε μελέτην προτύπου "κέντρου αθλήσεως αερομοντελιστών" το οποίον εγένετο δεκτόν από του Γραφείου έργων αεροπορίας αρμόδίου για την εκπόνησηιν της όλης μελέτης.

12) Εις την κατ' έτος οργανουμένην εκπαίδευσιν αεροπροσκόπων εις το Α/Δ Δεκελείας η Ενωσίς μας απέστειλεν επί 15ήθερον τους αιτηθέντας εκπαιδευτάς οίτινες εξεπαίδευσαν 35 αεροπροσκόπους απ΄όλη την Ελλάδα.

horizontal rule

1974

 

Σύνθεση Δ.Σ. έως 12/3/74

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς & Ταμίας

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Μπακέλας Βύρων, σύμβουλος

Ταμπαρόπουλος Χρήστος, σύμβουλος

Παυλιόγλου Ιωάννης, σύμβουλος

 

Σύνθεση Δ.Σ. από 12/3/74

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Σεβαστός Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς & Ταμίας

Κωνσταντακάτος Ιωάννης , Εφορος Λέσχης

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Παυλιόγλου Ιωάννης, Δημόσιες Σχέσεις

Κόκκοτας Σωτήριος, σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

1) ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν αγοραί υλικών αξίας δραχμών 68.000 περίπου. Θα πρέπει να αναφερθή ότι είχον τοποθετηθεή εις τον οίκον Graupner παραγγελιαι ύψους DM 12.000 αι οποίαι λόγω του υψηλοτάτου επιβληθέντος φόρου εκ 200% δεν κατέστη δυνατόν να εισαχθούν και ο εν λόγω οίκος εζήτησεν να επιστραφούν τα ευρισκόμενμα εις το Τελωνείον υλικά, όπως και εγένετο. Η ακύρωσις της εν λόγω παραγγελίας εζημίωσεν την Ε.Α.Α. με δαπάνας επιστροφής αρκετάς σημαντικάς που, δεν έχουν καθορισθή ακόμα. Ταύτα είχον ως αποτέλεσμα την σχεδόν παντελή έλλειψιν υλικών και την ως εκ τούτου αδυναμία των μελών μας δια κατασκευάς και προπονήσεις.

2.- ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά το παρελθόν έτος ενεγράφησαν 108 νέα δόκιμα μέλη και 2 τακτικά , και έγιναν Τακτικά μέλη, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ.,  2 εκ των δοκίμων.

3.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Εκ του κρατικού προϋπολογισμού η Ε.Α.Α. έλαβεν κατά το υπόλογον έτος το ποσόν των δρχ 166.058

4.- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑ

Κατά το παρελθόν έτος απεφασίσθη και εγένετο εις την Α/Β Δεκελείας η κατασκευή ειδικού χώρου αθλήσεως ο οποίος περιλαμβάνει δύο πίστες κυκλικής πτήσεως και διάδρομον δια τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα. Το συνολικόν ύψος της δαπάνης κατασκευής του εν λόγω χώρου εκ δρχ 115.000 εκαλύφθη υπό των πόρων τηςΕ.Α.Α. και εκ της συνεισφοράς εκ δρχ. 30.000 της Ενώσεως Μοντελλιστών Ελλάδος. Εις τον χώρον τούτον εγένοντο τακτικώς προπονήσεις των μελών μας εκάστην Κυριακήν και πολλάκις καθημερινά. Επίσης συνεχίσθησαν καθ' έκαστον Σάββατο με την ίδια επιτυχία μαθήματα υπό πεπειραμένων μελών μας δι' αρχαρίους.

5.- ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά το παρελθόν έτος ομάς εξ μελών μας προετοιμάσθη επιμελώς δια τη μετάβασίν της  στους Παγκοσμίους Αγώνες στην Τσεχοσλοβακία πλην όμως η μετάβασις τους εματαιώθη λόγω της Γενικής Επιστρατεύσεως εις τον Ελληνικόν χώρον.

Ομάς εκ 10 αθλητών μας μετέβη εις Λαμίαν όπου στα πλαίσια της Πανελληνίου Αγροτικής εκθέσεως, επραγματοποίησεν επιδείξεις διαφόρων τύπων αερομοντέλλων.horizontal rule

1975

 

Σύνθεση Δ.Σ.

Βαμβακίδης Ευστράτιος, Πρόεδρος

Καραμπελιάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Γεν. Γραμματεύς

Σεβαστός Γεώργιος, Ταμίας

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Παυλιόγλου Ιωάννης, σύμβουλος

Κόκκοτας Σωτήριος, σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

 

1.- ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν αγοραί υλικών αξίας δραχμών 6148. Και εφέτος δεν πραγματοποιήθησαν εισαγωγαί υλικών εκ του εξωτερικού λόγω του υφισταμένου υψηλού φόρου της κατηγορίας αθυρμάτων εις την οποίαν ατυχώς υπήχθησαν. Ταύτα είχον ως αποτέλεσμα την σχεδόν παντελή έλλειψιν υλικών και την ως εκ τούτου αδυναμία των μελών μας δια κατασκευάς ή προπονήσεις.

2.- ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά το παρελθόν έτος ενεγράφησαν 69 δόκιμα μέλη, ονομάσθησαν δε τακτικά μέλη 7 εκ των παλαιών δοκίμων.

3.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Εκ του κρατικού προϋπολογισμού η Ε.Α.Α. έλαβεν κατά το υπόλογον έτος το ποσόν των 225.792 δραχμών και εκ του Υπουργείου Οικονομικών εχορηγήθη ποσόν 19.975

4.- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑ

Παρ' όλες τις δυσχέρειες της ευρέσεως υλικών, εκάστη Κυριακή εγένοντο δοκιμαστικαί πτήσεις μελών στο αεροδρόμιον Μεγάρων. Επίσης συνεχίσθησαν καθ' έκαστον Σάββατον με την ίδια επιτυχία μαθήματα υπό πεπειραμένων μελών μας δι' αρχαρίους.

5.- ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Κατά το παρελθόν έτος ομάς εκ τριών μελών μας εξεπροσώπησαν επαξίως τα Ελληνικά χρώματα εις τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες εις Βέλγιον.

horizontal rule

1976

Σύνθεση Δ.Σ.

 

Σεβαστός Γεώργιος, Πρόεδρος

Παπαθεοδώρου Στυλιανός, Αντιπρόεδρος & Ταμίας

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Γεν. Γραμματεύς

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Μπουνταρίνος Αλέξανδρος, Δημόσιες Σχέσεις

Αληγιάννης Χρήστος, Σύμβουλος

Μιχαηλίδης Ευάγγελος , Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

α) Αγορά υλικών

Πραγματοποιήθησαν αγοραί υλικών αξίας δδρχ 296133 παρ' όλο ότι και αυτή την φορά υπήχθησαν εις την κατηγορία των αθυρμάτων.

β) Εγγραφαί νέων μελών

Κατά το παρελθόν έτος ενεγράφησαν 27 δόκιμα μέλη ωνομάσθησαν δε τακτικά μέλη 9 εκ των παλαιών δοκίμων.

γ) Επιχορηγήσεις

Εκ του κρατικού προϋπολογισμού η ΕΑΑ έλαβεν κατά το υπόλογον έτος το ποσόν των 200.000 δρχ.

δ) Μεταφορά εντευκτηρίων

Από του μηνός Μαρτίου τα εντευκτήρια της ΕΑΑ μετεφέρθησαν εις την οδόν Παυσανίου 8 εις ειδικώς διαμορφωμένο χώρο, εμβαδού 150 τ.μ.

ε) Εκδηλώσεις

Ομάδες αερομοντελιστών της ενώσεώς μας επέδειξαν με επιτυχία το έργο τους.

1) στην αεροπορική εκδήλωση της ΕΑΛΕ στο Τατόϊ

2) στα εγκαίνια του αεραθλητικού κέντρου Εδέσσης

3) στα εγκαίνια της Αερολέσχης Αγρινίου

4) στα εγκαίνια της Αερολέσχης Λαρίσσης

στ) Τεχνική εκπαίδευση

Εκάστη Κυριακή, εγένοντο πτήσεις αερομοντέλων στο αεροδρόμιο του Μαραθώνα ενώ άπαξ της εβδομάδος εγένοντο μαθήματα κατασκευής και πτήσεως αερομοντέλων εις αρχαρίους υπό πεπειραμένων μελών.horizontal rule

1977

Σύνθεση Δ.Σ. έως 26/2/77

 

Σεβαστός Γεώργιος, Πρόεδρος

Παπαθεοδώρου Στυλιανός, Αντιπρόεδρος & Ταμίας

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Γεν. Γραμματεύς

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Εφορος Υλικού

Μπουνταρίνος Αλέξανδρος, Δημόσιες Σχέσεις

Αληγιάννης Χρήστος, Σύμβουλος

Μιχαηλίδης Ευάγγελος , Σύμβουλος

 

Σύνθεση Δ.Σ. από 26/2/77

 

Σεβαστός Γεώργιος, Πρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντακάτος Ιωάννης, Γεν. Γραμματεύς

Ζανουδάκης Σπυρίδων, Εφορος Λέσχης και Υλικού

Μπακέλας Βύρων, Σύμβουλος

Αληγιάννης Χρήστος, Σύμβουλος

Μιχαηλίδης Ευάγγελος, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

1) Εγγραφαί νέων μελών

Ενεγράφησαν 41 νέα μέλη έναντι 27 του παρελθόντος έτους

2) Λειγουργία σχολής Εκπαιδεύσεως Στελεχών Αερομοντελλισμού (Σ.Ε.Σ.Α.)

Κατά τον Μήνα Ιούνιο ελειτούργησεν με επιτυχίαν η ανωτέρω σχολή και απεφοίτησαν εξ αυτής επιτυχως 11 στελέχη αεραθλητικών σωματείων από την επαρχία.

3) Ασφάλισις μελών

Κατά το παρελθόν έτος έγινε δυνατή η ασφάλισις των ενδιαφερόμενων μελών της ενώσεως μας έναντι αστικής ευθύνης εκ ζημιών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την πτήσιν των αερομοντέλλων. Το ασφάλιστρον συνεφωνήθη εις 250 δρχ κατ' έτος.

4) Συμμετοχή εις Επιτροπή Αερομοντελισμού και Βαλκανικών αγώνων.

Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. εκλήθησαν και συμμετέχουν εις τας επιτροπάς αυτάς.

5) Εξοπλισμός εργαστηρίου

Με την ευκαιρία της λειτουργίας της Σ.Ε.Σ.Α. έγινε εξοπλισμός του εργαστηρίου της Ε.Α.Α. με τους απαραίτητους πάγκους και εργαλεία.

6) Εκδηλώσεις

Ομάδες αερομοντελιστών της Ενώσεώς μας έκαναν με επιτυχίαν επιδείξεις εις το Αγρίνιον. Εγινε εκπαίδευσις Αεροπροσκόπων υπό μελών της Ε.Α.Α.. Εγιναν δύο συγκεντρώσεις μελών με προβολήν ταινιών και ομιλίας.

7) Τεχνική εκπαίδευσις

Εκάστη Κυριακή εγένοντο πτήσεις αερομοντέλλων στο Αεροδρόμιον του Μαραθώνος και παρεσχέθη βοήθεια εις αρχαρίους εις την κατασκευήν και πτήσιν μοντέλων.horizontal rule

1978

Σύνθεση Δ.Σ. από 25/1/78

Σεβαστός Γεώργιος, Πρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος & Γεν. Γραμματεύς

Μπακέλας Βύρων, Ταμίας

Καραντινός Εμμανουήλ, Εφορος Λέσχης και Υλικού

Ζανουδάκης Σπυρίδων, Σύμβουλος

Μανουσακάκης Γρηγόριος, Σύμβουλος

Κόλλιας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

1. Εγγραφαί νέων μελών

Ενεγράφησαν 29 νέα μέλη έναντι 41 του παρελθόντος έτους

2. Οργάνωσις σεμιναρίου κριτών Αερομοντελλισμού

Κατά μήνα Μάϊον 1978 εγένετο σεμινάριον κριτών με ευρείαν συμμετοχήν μελών μας και μελών περιφερειακών αερολεσχών (μετέσχον συνολικά 29 άτομα)

3. Ασφάλισις μελών

Κατά το 1978 συνεχίσθη η ασφάλισις μελών μας αστικής ευθύνης προς τρίτους εις ευρυτέραν κλίμακα από το παρελθόντος και με το αυτό ασφάλιστρο 250 δρχ ετησίως.

4. Εξοπλισμός εργαστηρίου

Εγένετο προμήθεια εξαεριστήρος και τραπέζης δια 10 άτομα, δια το γραφείον του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. Επίσης εγένετο προμήθεια και εγκατάστασις κατακορύφων περσίδων προς καλλωπισμόν της κυρίας αιθούσης του εντευκτηρίου.

5. Εκδηλώσεις

Εγένοντο τρεις συγκεντρώσεις μελών εντός του εντευκτηρίου επ' ευκαιρία του σεμιναρίου κριτών και των αγώνων τηλεκατευθυνομένων αερομοντέλλων που εγένοντο εις Σχοινιά Μαραθώνος την 5-11-78. Οι αγώνες εγένοντο δια δύο κατηγορίες αρχαρίων και προχωρημένων με μεγάλην επιτυχίαν.

6. Δραστηριοποίησις προς εξεύρεσιν άλλων χώρων εκτελέσεως πτήσεων

Εζητήθη και επετεύχθη συνάντησις μετά του αξιοτίμου Υπουργού Γεωργίας κ. Μπούτου τη ευγενή φροντίδι του οποίου εγένοντο αυτοψίαι υπό μελών του Δ. Συμβουλίου της Ε.Α.Α. εις διάφορα Δημόσια κτήματα εξ' ών επελέγη εν εις την περιοχήν Κορωπίου δια το οποίον υπάρχει σχεδόν βεβαιότης ότι θα μας παραχωρηθή η χρήσις μέσω της Υ.Π.Α.

Η παραχώρησις θα γίνη εις την Υ.Π.Α. λόγω της  απαγορεύσεως παρομοίας παραχωρήσεως ει μη μόνον εις πρόσωπα Νομικά Δημοσίου Δικαίου.

7. Τεχνική εκπαίδευσις

Εκάστη Κυριακή εις Σχοινιά Μαραθώνος εγένοντο πτήσεις αερομοντέλλων και παροχή βοηθείας εις αρχαρίους τόσον εις τας πτήσεις όσον και εις την βελτίωσιν ικανότητος πτήσεως ελαττωματικών αερομοντέλλων.horizontal rule

1979

Σύνθεση Δ.Σ. από 29/1/79

Σεβαστός Γεώργιος, Πρόεδρος

Καραντινός Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Παντολέων Ιωάννης, Ταμίας

Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, Εφορος λέσχης & Υλικού,

Κακογιάννης Ευστάθιος, Ειδ. Γραμματεύς

Μανουσακάκης Γρηγόριος, Σύμβουλος από 28/5/79 Δενικάριας Νικόλαος

Παυλιόγλου Ιωάννης, Σύμβουλος

 

Σύνθεση Δ.Σ. από 5/11/79

Καραντινός Εμμανουήλ, Πρόεδρος

Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Παντολέων Ιωάννης, Ταμίας

Κακογιάννης Ευστάθιος, Ειδ. Γραμματεύς

Δενικάριας Νικόλαος, Εφορος Λέσχης & Υλικού

Παυλιόγλου Ιωάννης, Σύμβουλος

 

Πεπραγμένα:

1. Εγγραφαί νέων μελών

Ενεγράφησαν 49 νέα μέλη έναντι 29 του παρελθόντος έτους

2. Οργάνωσις σεμιναρίου αερομοντελισμού

Από 7-2 έως 9-5 εγένοντο μαθήματα αερομοντελλισμού δι' αρχαρίους με ευρείαν συμμετοχήν μελών μας εις τα εντευκτήρια της Ε.Α.Α. (μετέσχον συνολικώς 25 άτομα).

3. Ασφάλισις μελών.

Κατά το 1979 συνεχίσθη η ασφάλισις μελών μας (αστικής ευθύνης προς τρίτους) εις ευρυτέραν κλίμακα από το προηγούμενο έτος και με το αυτό ασφάλιστρον των 250 δρχ ετησίως.

4. Διοργάνωσις & συμμτοχή εις αγώνας

Εις τας 4-3-79 εγένοντο αγώνες εις την κατηγορία F3A δι' αρχαρίους & προχωρημένους. Εις τας 12 & 13-5-79 εγένοντο (κατόπιν ανάθεσης εις την Ε.Α.Α. υπό της Ε.ΑΛ.Ε.) οι Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελλισμού εις το αεροδρόμιον Μαραθώνος και συγκεκριμένα στις κατηγορίες F1A, F2A, F2B, F3A & F3B.

Κατά το τέλος Αυγούστου ελάβομεν μέρος εις τους Βαλκανικούς αγώνες αερομοντελισμού στην Ρουμανία αναλαβόντες όλον το βάρος των αγώνων εμείς καθ' όσον όλα τα μέλη της ομάδος ήσαν μέλη μας.

Οπως ήδη είναι γνωστόν εις τον Αερομοντελισμόν ελάβομεν τους περισσότερους βαθμούς απ' όλα τα αεραθλήματα βγάζοντας έτσι ασπροπρόσωπη τη χώρα μας και συγκεκριμένα ελάβομεν το 2ον ομαδικόν μετάλλιον δια των κ.κ. Καραντινού, Κωνσταντακάτου & Σεβαστού και το 3ο ατομικό δια του κ. Καραντινού εις την κατηγορίαν F3A του τελευταίου αναδειχθέντος μοναδικού Βαλκανιονίκου εξ' όλων των αεραθλητών όλων των αεραθλητικών σωματείων.

5. Εκδηλώσεις

Εγένοντο 2 συγκεντρώσεις μελών εντός του εντευκτηρίου επί ευκαιρία των ως άνω διοργανωθέντων αγώνων και επενεμήθησαν σχετικά έπαθλα. Εις τας 27-5-79 ελάβομεν μέρος εις τας αεραθλητικάς εκδηλώσεις δια τον εορτασμόν του Χρησού Ιωβηλαίου της ΕΑΛΕ .

Αι αεραθλητικαί εκδηλώσεις έλαβον χώραν εις το Α.Κ.Α. εις το Τατόϊ. συμμετέσχομεν δε δια πτήσεων τηλ/νων & δεσμίων αερομοντέλων υπό αερομοντελιστών μας.

Εις την 12-12-79 προσεκλήθημεν εις την Λέσχην Αξιωματικών Αθηνών όπου έλαβεν χώραν ο εορτασμός του Χρυσού Ιωβηλαίου της ΕΑΛΕ εν συνδυασμώ με την απονομή μεταλλίων εις τους Ελληνας Βαλκανιονίκας. Μετεφέρθησαν ούτω αρκετά αερομοντέλλα προς διακόσμησιν του χώρου της δεξιώσεως.

Συμμτέσχομεν εις το Διεθνές συνέδριον εκπροσώπων αερομοντελλισμού CIAM εις Παρισίους την 30-11 & 1-12-79 δια του κ. Ι. Παυλιόγλου μέλους του Δ.Σ. μας.

Εις τας 10-11 & 12-12-79 ελάβομεν μέρος εις το 1ον Πανελλήνιον συνέδριον αερολεσχών δια του αντιπροέδρου μας κ. Νασιόπουλου και του Γ.Γ. μας κ. Γ. Μπάφα.

6. Δρασηριοποίηση προς εξεύρεσιν άλλων χώρων εκτελέσεως πτήσεων

Ναυαγησάσης της παραχωρήσεως χώρου υπό του Υπουργείου Γεωργίας εις Κορωπί, ευρισκόμεθα εις επαφήν με το Υπ. Συγκοινωνιών δια παραχώρησιν εκτάσεως εις τον χώρον του νέου αερ/μίου Σπάτων. Ηδη ευρέθη κατάλληλος έκτασις και ερευνάται το σχήμα παραχωρησεώς του εις ημάς. Ο κ. Υπουργός Συγκ/νιών έχει δώσει σχετική έγκρισιν δια την διευκόλυνσιν μας.

7. Τεχνική εκπαίδευσις

Εκάστη Κυριακή εις Σχοινιά εγένοντο πτήσεις αερομοντέλλων και παροχή βοηθείας εις αρχαρίους τόσον εις τας πτήσεις όσον και εις την βελτίωσιν ικανότητος πτήσεως ελαττωματικών αερομοντέλλων.horizontal rule

1980

Σύνθεση Δ.Σ.

 

Καραντινός Εμμανουήλ, Πρόεδρος

Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Παντολέων Ιωάννης, Ταμίας

Κακογιάννης Ευστάθιος, Ειδ. Γραμματεύς

Κόκκοτας Σωτήριος, Εφορος Λέσχης & Υλικού

Παυλιόγλου Ιωάννης, Σύμβουλος

 

Σύνθεση Δ.Σ. από 23/6/80

Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

Υποφάντης Χρήστος, Αντιπρόεδρος

Μπάφας Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς

Παντολέων Ιωάννης, Ταμίας

Κακογιάννης Ευστάθιος, Ειδ. Γραμματεύς

Κόκκοτας Σωτήριος, Εφορος Λέσχης & Υλικού

Παυλιόγλου Ιωάννης, Σύμβουλος

Πεπραγμένα:

1. Εγγραφαί νέων μελών

Ενεγράφησαν 51 νέα μέλη εξ ων 13 τακτικά έναντι 49 του προηγουμένου έτους.

2.Οργάνωσις σεμιναρίων αερομοντελισμού

Από 5/3/80 έως 25/6/80 διωργανώθη σεμινάριον αερομοντελισμού δι ' αρχαρίους εις τα εντευκτήρια της Ε.Α.Α.

Το ίδιο σεμινάριο επανελήφθη από 3/10/80 και συνεχίζεται ακόμη.

Από 1/4/80 έως Ιούνιον 1980 εγένετο εκπαίδευσις εις την τεχνικήν πτήσεως εις μερικούς αποφείτους του σεμιναρίου αερομοντελισμού του έτους 1979

Κατά την έναρξιν του πρώτου σεμιναρίου του έτους 1980 επετεύχθη αγορά με έκπτωση 25% 17 kits αερομοντέλων από την ελευθέρα αγορά και τα πλείστα επωλήθησαν εις τους μαθητάς του σεμιναρίου άνευ κέρδους της Ε.Α.Α.

3. Συμμετοχή εις Παγκοσμίους Αγώνας

Η Ε.Α.Α. συνηγόρησε εις την αποστολήν του κ. Ι. Κωνσταντακάτου (καίτοι ενημερώθη εγγράφως την τελευταίαν στιγμήν) εις τους παγκοσμίους αγώνας Control Line εις Πολωνίαν. Ως γνωστόν ο κ. Ι. Κωνσταντακάτος κατέλαβε την 30ήν θέσιν εκ 68 αγωνιζομένων, πράγμα που τιμά την Ε.Α.Α. και την Ελλάδα.

4. Πίστα Control Line ΑΚΑ

Εγένοντο προφορικαί και έγγραφοι διαμαρτυρίαι και εδόθησαν οδηγίαι προς ΕΑΛΕ για το πως ακριβώς πρέπει να γίνη η πίστα control line  στο ΑΚΑ, αλλά σχεδόν ουδέν εγένετο.

5. Ασφάλισις μελών

Κατά το 1980 συνεχίσθη με επιτυχίαν και με το αυτό από τριετίας ασφάλιστρον των 250 δρχ κατ' έτος και άτομον, η ασφάλισις των μελών μας (αστική ευθύνη προς τρίτους).

6. Μη ανάληψις διοργανώσεως Πανελληνίων  Αγώνων

Η ΕΑΛΕ τον Απρίλιο του 1980 μας ανέθεσε την διοργάνωσιν των Πανελληνίων αγώνων του 1980 με σκοπόν την αρχήν δημιουργίας της Εθνικής Ομάδος Αερομοντελισμού. Το Δ. Συμβούλιον της ΕΑΑ απεφάσισεν, ότι δεν πρέπει να αναλάβη την διοργάνωσιν αυτήν, λόγω της πολύ μικράς επιχορηγήσεως που εισηγήθη η ΕΑΛΕ στην ΥΠΑ δια την ΕΑΑ, εν αντιθέσει με άλλας επαρχιακάς κυρίως Αερολέσχας. Κατά την γώμην του Δ.Σ. της ΕΑΑ η επιχορήγησις έπρεπε να είναι ικανή να καταλύπτη τουλάχιστον τα έξοδα λειτουργίας και δράσεως της ΕΑΑ. Κατόπιν αυτού εγένετο απάντησις εις ΕΑΛΕ και εξετέθησαν οι λόγοι που η ΕΑΑ ηρνήθη την διοργάνωσιν των αγώνων.

7. Διοργάνωση αγώνων

Εις τας 3/10/80 προεκηρύχθησαν δια την 16ην Νοεμβρίου 1980 αγώνες αερομοντελισμού με ελευθέραν συμμετοχήν στις κατηγορίες δεσμίων, τηλεκατευθυνομένων και ελευθέρας πτήσεως τόσον δι' αρχαρίους όσον και δια προχωρημένους. Δυστυχώς οι αγώνες ανεβλήθησαν επ' αόριστον, λόγω ελαχίστης συμμετοχής αεραθλητών.

8. Συμμετοχή εις εκδηλώσεις

Εις τας 15/6/80 αεραθληταί μας της κατηγορίας R/C έλαβον μέρος εις τας ετησίας αεραθλητικάς εκδηλώσεις της ΕΑΛΕ εις ΑΚΑ Τατοϊου.

Εις τας 9/11/80 δι' αεραθλητών μας των κατηγοριών R/C και C/L ελάβαμε μέρος εις τον εορτασμόν του Χρυσού Ιωβηλαίου της Πολεμικής αεροπορίας εις το ΑΚΑ Τατοϊου.

9. Αλλαι δραστηριότητες

Κατόπιν της μη διεξαγωγής των Πανελληνίων αγώνων, εζητήθη από την ΕΑΛΕ να προτείνωμεν αεραθλητάς δια την προετοιμασίαν της Εθνικής ομάδος αερομοντελισμού. Εγένετο πρότασις 12 αεραθλητών για τις κατηγορίες F1A, F2A, F3A, F2B, και F3B.

Στις 14/4/80 είχομεν συνάντησιν με εκπρόσωπον της ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ και συμβάλαμε εις την διόρθωσιν και διατύπωσιν του άρθρου περί αερομοντελισμού της ως άνω εγκυκλοπαιδείας.

Στις 22/5/80 εγένετο κινηματογράφησις υπό της εκπομπής "ΕΡΕΥΝΑ" της ΕΡΤ εις το εργαστήριον του κ. Σεβαστού, συνετεύξεων του τότε προέδρου κ. Καραντινού, του Γεν. Γραμματέως μας κ. Γ. Μπάφα και του συμβούλου αερομοντελισμού της ΕΑΛΕ κ. Β. Μπακέλα. Ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες δύο κινηματογραφήσεις πτήσεων αερομοντέλων εις το αεροδρόμιον Μαραθώνος. Η εκπομπή μετεδόθη υπό της ΕΡΤ εις τας ... εμαγνητοσκοπήθη δε και φυλάσσεται υπό του Γεν. Γραμματέως της ΕΑΑ.

Κατόπιν αλληλογραφίας με την ΕΑΑ είχαμε πολύ χρήσιμον επαφήν με τον Αμερικανόν αερομοντελισήν κ. Robert Munn, με τον οποίον είχαμε συνεστίασιν τον μεταφέραμε εις αεροδρόμιον μαραθώνος επανειλλημένως, όπου εγνώρισεν και άλλους αερομοντελιστάς, τον μεταφέραμε εις το εργαστήριο του κ. Σεβαστού όπου εγένετο επίδειξις εγχρώμων διαφανειών αερομοντελισμού. Τέλος του παρηγγέλθησαν υπό μελών μας τουλάχιστον 4 kits και άλλα υλικά, τα οποία και μας απέστειλεν εξ ΗΠΑ.

Παρ' ολίγον να συμμετάσχωμεν εις το Διεθνές συνέδριον της CIAM εις Παρισίους την 1-3 Δεκεμβρίου, αλλά υπαιτιότητι της ΕΑΛΕ η οποία καθυστέρησεν την αποστολήν του διαβατηρίου και του σχετικού εγγράφου δια το εισητήριον μεταβάσεως του κ. Παυλιόγλου τελικώς κατέστη αδύνατος η μετάβασις του διότι θα ήτο κατόπιν εορτής.

Εκάστην Κυριακήν εις αεροδρόμιον Μαραθώνος εγένετο παροχή βοηθείας πάσης φύσεως εις αερομοντελιστάς.horizontal rule

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]