Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Εκθέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εκθεση αερομοντελλισμού 1953

Το κατωτέρω αποσπάσμα πρακτικών αναφέρει την πραγματοποίηση έκθεσης αερομοντελλισμού τον Ιανουάριο 1953. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στα πρακτικά #6 έως και #10 είναι κενές.

horizontal rule

Πρακτικό #11, Δ.Σ. Ε.Α.Α. 12 Ιανουαρίου 1953

Εν αρχή ο κ. Πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησίν του δια την κίνησιν της Εκθέσεως. Παρακαλεί δε τα μέλη του Συμβουλίου όπως εξακολουθήσουν με την αυτήν θέρμην τας ενεργείας και την προπαγάνδα των δια την διάδοσιν της ιδέας του αερομοντελλισμού εις την Αθήνα.

.....

Εν συνεχεία ο Εφορος Υλικού αναφέρει ότι τα εν τη αποθήκη ευρισκόμενα υλικά δεν επαρκούν δια τας ανάγκας της Εκθέσεως και ζητεί όπως το προεδρείον της Εκθέσεως έλθη εις συννενόησιν μετά του Προεδρείου της Β.Α.Λ.Ε. δια να εξεύρουν τρόπον προμηθείας νέων υλικών. Η πρότασις γίνεται δεκτή, ο δε Πρόεδρος αναλαμβάνει όπως έλθη εις συνεννόησιν μετά των αρμοδίων της Β.Α.Λ.Ε. και συζητήση δια το όλον θέμα.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]