Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Eπιδείξεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Προσπάθειες για Επιδείξεις που τελικά δεν έγιναν
(ή που δεν γνωρίζουμε αν έγιναν)

Ηράκλειο Κρήτης

1957 - 1959

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Προς το Διοικητικόν συμβούλιον της Αερολέσχης Αθηνών εγένετο πρότασις οργανώσεως υπ' αυτής αεραθλητικών επιδείξεων εις το Ηράκλειον Κρήτης κατά το πρότυπον των επιδείξεων της Ρόδου, Λαρίσης, και Θεσσαλονίκης.

Την πρωτοβουλίαν ανέλαβεν ομάς φίλων της Αεροπορίας της πόλεως του Ηρακλείου.

"Αεροπορικά Νέα" - 9.57

horizontal rule

Πρακτικό #8 ΔΣ ΕΑΑ 3/9/57

Θέμα V Επίδειξις Κρήτης

Ο κ. Γεν. Γραμματεύς αναφέρει ότι δεν ελήφθη μέχρι τούδε έγγραφον σχετικόν με τυχόν επίδειξιν Αερομοντελισμού εις Κρήτην.

horizontal rule

Πρακτικό #23 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/58

Θέμα ΙV Επίδειξις εις Ηράκλειον Κρήτης

Επί προφορικής παρακλήσεως της ΑΛΑ όπως γίνη επίδειξις αερομοντέλλων εις Ηράκλειον Κρήτης το Σάββατο-Κύριακο 25-26 τρέχ. αποφασίζεται:

1) Οπως ερωτηθούν τα μέλη δι' ανακοινώσεως ποίοι επιθυμούν να μετάσχουν εις τας εν λόγω επιδείξεις και

2) να ερωτηθή η ΑΛΑ δι' εγγράφου πόσαι θέσεις θα είναι διαθέσιμοι εις το αεροπλάνον δια την Αερομοντελικήν ομάδα και πόσαι δια την οργανωτικήν επιτροπήν.

horizontal rule

Πρακτικό #28 ΔΣ ΕΑΑ 17/3/59

Θέμα ΙΙΙ Επίδειξις Ηρακλείου

Αναγιγνώσκεται το υπ΄αριθμ 21/10.3.59 έγγραφον της Αερολέσχης Αθηνών δι' ού καλείται η Ενωσίς μας, όπως προβή εις τας αρχάς Απριλίου εις επίδειξιν προτύπων αεροσκαφών εις Ηράκλειον Κρήτης.

Το Συμβούλιον αποδέχεται την πρόσκλησιν και παρακαλεί τον κ. Γεν. Γραμματέα όπως απαντήση αναλόγως εις την Α.Λ.Α. Επίσης αποφασίζεται όπως κληθούν τα μέλη μας τα ενδιαφερόμενα να συμμετάσχουν εις την επίδειξιν όπως υποβάλουν σχετικήν δήλωσιν.

το υπ' αριθμ 21/10.3.59 έγγραφο της Α.Λ.Α.

Τρίπολη

1959

Πρακτικό #29 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/59

Θέμα IVον Επίδειξις εις Τρίπολιν

Σχετικώς με προφορικήν παράκλησιν αρμοδίων της Β.Α.Λ.Ε., όπως κατά την ετησίαν εορτήν του αερθλητικού κέντρου Τριπόλεως λάβει χώραν και επίδειξις αερομοντέλων, ο Γ. Γραμματεύς κ. Π. Καλογεράκος λέγει ότι αυτή θα έδει να προηγηθή της επιδείξεως των ανεμοπτέρων και ει δυνατόν να γίνει τας πρωϊνάς ώρας ότε ο καιρός συνήθως είναι ευνοϊκώτερος αφ' ενός και αφ' ετέρου προσελκύσει μείζονα προσοχήν του κοινού.

Αττική

1960

Πρακτικό #37 ΔΣ ΕΑΑ 15/3/60

Θέμα ΙΙΙ Επίδειξις της 3 Απριλίου

Απ9οφασίζεται η ανακοίνωσις προς τα μέλη της προσδιορισθείσης δια την 3ην Απριλίου επιδείξεως και να ζητηθή παρ' αυτών η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής.

horizontal rule

Πρακτικόν #39 ΔΣ ΕΑΑ 5/5/60

Θέμα ΙI ον Επιστολή Αερολέσχης Αθηνών δι' επίδειξιν

Αναγιγνώσκεται η από 26/4/60 υπ' αριθ. 99 επιστολή της Αερολέσχης Αθηνών δι 'ης παρακαλεί όπως προβώμεν εις επίδειξιν αερομοντέλων εις διαμορφωθησόμενον χώρον ευρισκόμενον εις Γλυφάδαν.

Αποφασίζεται όπως παρακαλέσωμεν την Α.Λ.Α. και μας υποδείξουν τον χώρον, ίνα κρίνωμεν κατά ποσον είναι ούτος κατάλληλος δια τοιαύτην επίδειξιν

horizontal rule

Πρακτικό #40 ΔΣ ΕΑΑ 14/6/60

Θέμα V Επίδειξις κατά τας εορτάς της Ναυτικής Εβδομάδος.

Λόγω μη εξευρέσεως καταλλήλου χώρου εις τα Λουτρά "Ακτή Βουλιαγμένης" αποφασίζεται η μη συμμετοχή μας εις τας εορτάς της Ναυτικής Εβδομάδος εις Βουλιαγμένην.

Πάντως οι εκ των μελών επιθυμούντες να προπονηθούν εις το πρώην γήπεδον ΛΟΚ Βουλιαγμένης να διευκολυνθούν δια την μετάβασιν και επιστροφήν των, και προς τούτο εξουδιοδοτείται ο κ. Μαθιέλης όπως έλθη εις επαφήν με την Β.Α.Λ.Ε. δια την ενοικίασιν αυτοκινήτου.

Ξάνθη

1960

Πρακτικόν #41 ΔΣ ΕΑΑ 2/8/60

Θέμα ΙΙον Επίδειξης Ξάνθης

Ανακοινούται παράκλησις της ΒΑΛΕ όπως ομάς Αερομοντελιστών προβεί εις επίδειξιν εις Ξάνθην. Η ημερομηνία της επιδείξεως θέλει ανακοινωθεί εν καιρώ.

Τρίπολη

1960

Πρακτικό #42 ΔΣ ΕΑΑ 6/9/60

Θέμα ΙΙΙον Επίδειξις Τριπόλεως

Ανακοινούται ότι επροτάθη υπό της ΒΑΛΕ μέσω της Επιτροπής Αερομοντελισμού η επίδειξις προτύπων C/L εις το αεροδρόμιον Τριπόλεως κατά την εορτήν απονομής των διπλοτύπων εις τους ανεμοπόρους της 25 τρέχ.

Αποφασίζεται η αποστολή ομάδος εκ 4-5 αερομοντελιστών εφ' όσον μας ζητηθή τούτο εγγράφως και μας εξασφαλισθή μέσον μεταφοράς.

Ανακοινούται υπό του κ. Β. Ασπιώτη το θέμα ασφαλίσεως των μελών μας κατά τας μεταφοράς δ' αεροπλάνου της Ε.Β.Α.

Αποφασίζεται όπως παρακληθή φίλος Δικηγόρος και μας συντάξη σχέδιον επιστολής ήν θα υπογράψουν οι γονείς των ανηλίκων μελών μας και δ' ής θα απαλλάσουν πάσης ευθύνης την Ε.Α.Α. δια την περίπτωσιν ατυχήματος κατά την μεταφοράν των τέκνων των υπό αεροπλάνου της Ε.Β.Α.

Κύπρος

1963

 

πρόσκληση

horizontal rule

Πρακτικό #69 ΔΣ ΕΑΑ 5/3/63

Θέμα Vον Επίδειξις Κύπρου

Ανακοινούται ότι η ΓΕΑ/ΠΑΨ μας απηύθυνε έγγραφον δι' ού παρακαλεί όπως συμμετάσχωμεν εις επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένων, δια δύο αεραθλητών, εις Κύπρον κατά τας εορτάς της 23 Απριλίου.

Αποφασίζεται να ζητηθούν δηλώσεις συμμετοχής των αεραθλητών μας, ίνα αναλόγως απαντήσωμεν εις την ΓΕΑ/ΠΑΨ

horizontal rule

Πρακτικό #71 ΔΣ ΕΑΑ 2/4/63

Θέμα ΙΙΙον Επίδειξις εις Κύπρον

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του κ. Παππά της ΓΕΑ/ΠΑΨ και τον ηρώτησεν εάν θα πραγματοποιηθή η επίδειξις αερομοντελιστών εις Κύπρον.

Ο κ. Παππάς επεφυλάχθη ν' απαντήση ευθύς ως έχει ειδοποίησιν εκ Κύπρου.

Τατόϊ

4/9/1963

Πρακτικόν #78 ΔΣ ΕΑΑ 27/8/63

Θέμα 3ον Επίδειξις εις Tατόϊ της 4 Σεπτεμβρίου κατά την άφιξιν των αεροπλάνων του Ράλευ

Επί προτάσεως της Αερολέσχης Αθηνών όπως η ΕΑΑ λάβει μέρος εις επίδειξιν αερομοντελιστών κατά την ημέραν του Ράλευ Φραγκφούρτης -Αθηνών αποφασίζεται όπως αποδεχθώμεν ταύτην, ζητήσωμεν όμως πλείονας πληροφορίας ως προς την ώραν και τόπον της επιδείξεως ως και λεπτομερές πρόγραμμα της εορτής

Πύργος

1964

πρακτικό #92 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/64

Θέμα 4ον Πρόσκλησις του Ταξιάρχου Γ. Κοτσαλή δι' επίδειξιν

Ανακοινούται ότι ο Δ/τής του ΚΕΤεΣ Πατρών μας προσκαλεί όπως προβώμεν εις επίδειξιν εις  Πύργον την 31/5.

Αποφασίζεται η αποστολή ομάδος control line και ραδιοκατευθυνομένων.

Παναθηναϊκό Στάδιο

13 Σεπτεμβρίου 1964

(Γάμοι Βασιλέως)

horizontal rule

Πρακτικό # 96 ΔΣ ΕΑΑ 22/9/64

Θέμα 3ον Επίδειξις Σταδίου της 13/9/64 δια Γάμους Βασιλέως

Ανακοινούται υπό του κ. Μπακέλα ότι δεν έλαβεν μέρος εις την εν περιθωρίω επίδειξιν ομάς αθλητών της ΕΑΑ, διότι η συσταθείσα υπό της ΑΣΔΑΝ Επιτροπή δια την οργάνωσιν της Εορτής συνεδρίαζε τας πρωϊνάς ώρας, ήτοι κατά εργασίμους ώρας, καθ' ας ουδέν εκ των μελών του Δ/κού Συμβουλίου μας ηδύνατο να παρευρίσκεται.

Τ' ανωτέρω ανεκοίνωσεν εις τον Ταγματάρχην Πυρ/κού Θωμά Πολυχρονίου της ΑΣΔΑΝ ο κ. Μπακέλας, καθ' όσον ούτος παρεξήγησεν την μη συμμετοχήν μας, εις τας συνεδριάσεις της Επιτροπής οργανώσεως.

Κέρκυρα

1966

Πρακτικό #120 ΔΣ ΕΑΑ 29/3/66

Θέμα 2ον Επίδειξις Κερκύρας

Σχετικώς με το θέμα της επιδείξεως εις Κέρκυραν, κατά την 21ην & 22αν Μαϊου, αναφέρεται ότι ουδεμία απάντησις επί σχετικού εγγράφου μας ελήφθη.

Τατόϊ

21 Σεπτεμβρίου 1966

 

Πρακτικό # 126 ΔΣ ΕΑΑ 15/9/66

Θέμα ΙΙον Επίδειξις εις Τατόϊον ενώπιον μελών της Αερολέσχης Γιουγκοσλαυίας

Αποφασίζεται όπως μικρά ομάς αερομοντελιστών επιδείξη ενώπιον εκπροσώπων μελών της Αερολ. Γιουγκοσλαυίας μοντέλα Radio Control την 21ην τρέχοντος.

 

Ο jkon θυμάται:

Η 21η Σεπτεμβρίου ήταν ημέρα Τετάρτη. Τα σχολεία δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα. Στο Τατόϊ ανεβήκαμε εγώ και η οικογένεια Δημητριάδη (ο Δημήτριος Δημητριάδης μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. και οι υιοί του Σπύρος και ο Αλέξανδρος), με την αντίκα Mercedes.

Μας οδήγησαν στο μικρό υπόστεγο στη μέση του αεροδρομίου, όπου είχε η Ανεμολέσχη τα ανεμόπτερά της. Ο καιρός ήταν απαγορευτικός για κάθε είδους πτήση. Ακόμα και τα μεγάλα ανεμόπτερα δεν τόλμησαν να βγούν από το υπόστεγο.

Είχα μαζί μου ένα υψηλοπτέρυγο, με OS Max .15 R/C, και ο Σπύρος με τον Αλέξανδρο είχαν το Auster με την ST 15 R/C. Το μόνο που πετύχαμε ήταν να βάλω μπροστά τον κινητήρα μου και να ανεβοκατεβάζω τις στροφές τους με τον πομπό. Ο κινητήρας του Auster δεν έπαιρνε μπροστά.

Ηρθαν οι επίσημοι Γιουγκοσλάβοι συνοδευόμενοι από το Προεδρείο της ΒΑΛΕ (Δ. Γερανόπουλος, Κ. Θεοφίλης κ.λ.π.) και τους δείξαμε ότι ο αεραθλητισμός της Ελλάδας απαρτίζεται από δύο Bocian ανεμόπτερα και δύο αερομοντέλα άπαντα προσγειωμένα.

Νέα Σμύρνη

1968

Πρακτικό #154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 6ον Επιδείξεις εις Ν. Σμύρνην

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι εις ερώτησιν του κ. Θεοφίλη κατά πόσον θα επεθύμη η Ενωσις μας να προβή εις επίδειξιν αερομοντέλων εις το Στάδιον Πανιωνίου Ν. Σμύρνης κατά τας αρχάς Μαϊου, τον παρεκάλεσε να τον θέση εις επαφήν με τους οργανωτάς της εορτής.

Αποφασίζεται κατ' αρχήν η συμμετοχή μας.

Παναθηναϊκό Στάδιο

1968

Πρακτικό # 154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 3ον (Εκθεσις Ζαππείου)

...........

Αποφασίζεται όπως ομάς αερομοντελιστών μας προβή εις επίδειξιν ακροβατικών και combat κατά την Εορτήν Σταδίου της 28ης Απριλίου.

Την 28 Απριλίου θα εγένοντο τα εγκαίνια της Εκθεσης του Ζαππείου, και εορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να εορτάσουν την επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 (η οποία συνέπιπτε με την Κυριακή του Πάσχα).

Τατόϊ

10/11/1968

 

Πρακτικό #160 ΔΣ ΕΑΑ 17/9/68

Θέμα 6ον Εκδηλώσεις ΕΑΑ

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου σκέψιν του όπως εφέτος, ως πέρυσι προβή η Ενωσις μας εις επιδείξεις πτήσεων διαφόρων τύπων αερομοντέλων.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως αναβάλλεται το θέμα δια την προσεχή συνεδρίασιν ίνα εν τω μεταξύ ερωτηθή η Αερολέσχη Αθηνών εάν έχη προγραμματίση εκδήλωσίν τινα δια τον Οκτώβριον εις το Τατόϊ, οπότε θα ηδύνατο ενδεχομένως να γίνη από κοινού

horizontal rule

Πρακτικό #161 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/68

Θέμα 3ον Εκδηλώσεις 1968

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι ανεκοίνωσεν εις τον Δ.Σ. της Αερολέσχης Αθηνών κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν αυτού, ότι κατά τα δύο τελευταία έτη η Ενωσίς μας επραγματοποίησεν λίαν επιτυχείς επιδείξεις αερομοντέλων εις τον Ιππόδρομον Φαλήρου και ότι προγραμματίζει ανάλογον εκδήλωσιν εφέτος.

Εν συνεχεία λέγει ότι εις ερώτησίν του προς τον κ. Πρόεδρον της Αερολέσχης Αθηνών εάν θα επεθύμει η Α.Λ.Α. να συνδυάση με την ένωσίν μας επίδειξιν εις Τατόϊ, ή Ελευσίνα, ούτος απήντησεν ότι προγραμματίζεται μεγάλη Αεροπορική Εορτή των Ταξιαρχών, εις ήν θα λάβουν μέρος τα αεραθλητικά Σωματεία και η ΕΒΑ.

horizontal rule

Πρακτικό #162 ΔΣ ΕΑΑ 15/10/68

Θέμα 2ον Επιδείξεις κατά την εορτήν της Αεροπορίας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι του ετηλεφώνησεν προ τινων ημερών ο κ. Πιττουράς, μέλος του Δ.Σ. της Α.Λ.Α. και του ανεκοίνωσεν ότι του ανετέθη υπό του κ. Προέδρου της Α.Λ.Α. ο καταρτισμός του προγράμματος των επιδείξεων των αεραθλητικών Σωματείων κατά την εορτήν της Αεροπορίας και τον παρεκάλεσεν να του γνωρίση τας απόψεις της Ενώσεώς μας. Εις απάντησιν ο κ. Πρόεδρος τον ηρώτησεν εάν η Εορτή επρογραμματίσθη δια την Παρασκευήν 8η Νοεμβρίου ή δια την Κυριακήν 10η Νοεμβρίου διότι εις την πρώτην περίπτωσιν η συμμετοχή μας θα ήτο λίαν περιωρισμένη λόγω του ότι η 8η είναι εργάσιμος, ενώ κατά την 10η ημέραν Κυριακήν θα ηδυνάμεθα να καλύψωμεν ανέτως πρόγραμμα 20 έως 30 λεπτών ή δε προσέλευσις του κοινού θα ήτο αθρόα.

Το Δ. Σ/λιον συνεφώνησεν επί των ανωτέρω και ανέθεσεν εις τον κ. Πρόεδρον όπως κατά την προσεχή συνεδρίασιν του Δ.Σ/λίου της Α.Λ.Α. θέση τ' ανωτέρω υπ' όψιν του κ. Προέδρου αυτής.

Επίσης αποφασίζεται όπως:

α) Ζητηθή η τοποθέτησις σύρματος κατά μήκος του διαδρόμου εις τον οποίον θα γίνουν αι πτήσεις αερομοντέλων και τούτο προς περιορισμόν του κοινού εις ωρισμένον χώρον και αποφυγήν δυστυχημάτων και

β) η χορήγησις , ει δυνατόν στολών αεροπόρων δια τους αθλητάς μας.

horizontal rule

Πρακτικό #163 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/68

Θέμα 3ον Επίδειξις εις Τατοϊον την 10/11/68

Υποβάλλεται ο κάτωθι πίναξ των προκριθέντων αεραθλητών δια την επίδειξιν control line (ακροβατικών και combat) κατά την εορτήν της Αεροπορίας εις το αεροδρόμιον Τατοϊου της 10/11/68

Ι. Κωνσταντακάτος, Ν. Σταυρούλιας, Σ. Κόκκοτας, Π. Κουρουβακάλης, Κ. Κόλλιας, Κ. Νασιόπουλος, Α. Οικονόμου, Ι. Στουγιαννίδης, Δ. Σταμάτης, Α. Βιλαπλάγκας, όστις και εγκρίνεται.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι παρεκάλεσε τηλεφωνικώς τον κ. Μπακέλαν όπως επικοινωνήση μετά των κ.κ. Βερυκοκάκη, Βαμβακίδη & Κρεμμύδη ίνα ούτοι ως και ο ίδιος προβούν εις επίδειξιν τηλεκατευθυνομένων αερομοντέλων.

horizontal rule

Στα πεπραγμένα του έτους 1968 αναφέρεται:

 Η Ενωσίς μας συμμετέσχε εις την εορτήν της αεροπορίας Τατοίου δια μικράς εκθέσεως αερομοντέλων και δι’ ομάδος control line, ήτις ελλείψει παραχωρήσεως καταλλήλου χώρου δεν προέβη εις επίδειξιν ως είχε προγραμματισθή.

Χαϊδάρι

1969

Πρακτικό #167 ΔΣ ΕΑΑ 28/1/69

Θέμα 2ον Συμμετοχή μας εις επιδειξεις Στρατιωτικής μονάδος Χαϊδαρίου

Ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει ότι προσεκλήθη ομάς αεραθλητών της ΕΑΑ ίνα λάβη μέρος εις επιδείξεις κατά την εορτήν της 1/2/69 του κέντρου Χαϊδαρίου.

Αποφασίζεται όπως η ΕΑΑ μη συμμετάσχη εις την εν λόγω εορτήν, καθ' όσον ο χρόνο τελέσεως της ανωτέρω επιδείξεως είναι ακατάλληλος (Σημ: καθημερινή)

Ελευσίνα

1969

Υπάρχει μόνο η ανωτέρω πρόσκληση. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έγινε η επίδειξη.

Πρακτικόν #225 ΔΣ ΕΑΑ 14/1/72

Θέμα 4ον

Αναγιγνώσκεται το έγγραφον της ΑΛΘ, ήτις προσκαλεί δωρεάν, ομάδα επιλέκτων αερομοντελιστών της ΕΑΑ δια να συμβάλουν εις την εορταστική εκδήλωσιν της 23 Ιανουαρίου. Κατόπιν συζητήσεως αποφασίζεται όπως μεταβούν εις Θεσ/νίκη αεροπορικώς οι κ.κ. Παπασπύρου, Παναγόπουλος, Κόλλιας, και Παυλιόγλου. Επίσης απεφασίσθη όπως έτερον κλιμάκον αποτελούμενον εκ των κ.κ. Σεβαστού, Κωνσταντακάτου, Johnston, Μπακέλα και οιουδήποτε ετέρου όστις ήθελε να μετάσχη μεταβούν οδικώς.

Ο κ. Καραμπελιάς, αναλαμβάνει να παραγγείλη αναμνηστικόν σημαιάκι, και ο κ. Καλογεράκος να παραγγείλη πάνινα σήματα της ΕΑΑ.

 
 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]