Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εσωτερικοί αγώνες Ε.Α.Α.

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

9 Ιουνίου 1963

Πρακτικόν # 74 ΔΣ ΕΑΑ 28/5/63

Θέμα ΙΙον Αγώνες

Αποφασίζεται όπως οι αναβληθέντες αγώνες control line λάβουν χώραν την Κυριακήν 9 Ιουνίου

horizontal rule

πίνακας συμμετοχών

1

Στουγιαννίδης Ιωάννης

Fox Stunter 6cc

1263

2

Κουρουβακάλης Πλάτων

Fox Stunter 6cc

625

3

Τσαούσης Ευάγγελος

Hegi 40 3,5cc

162

4

Παπαγεωργίου Αλέξανδρος

Nobler 6cc

112

5

Αρώνης παναγιώτης

Super Flor 1,48cc

96

6

Κόκκοτας Ιωάννης

Spectre 4,2cc

63

7

Ζαλμάς Γεώργιος

Ultra Stunter 2,48cc

0

 

Πλαϊνός Ιωάννης

 

απών

 

Κόκκοτας Σωτήριος

 

απών

 

Βαρδουλάκης Α.

 

απών

 

Παπασπύρου Κων/ντίνος

 

απών

 

horizontal rule

ανακοίνωση επισήμων αποτελεσμάτων

horizontal rule

Πρακτικόν # 76 ΔΣ ΕΑΑ 16/7/63

Θέμα 5ον Αποτελέσματα αγώνων

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί τας συνθήκας υφ' ας εγένοντο οι αγώνες control line της 9/6/63.

α) εκ των δηλωσάντων αρχικώς συμμετοχήν 11 αεραθλητών, απεσύρθησαν οι τέσσαρες, καθ' όσον την επομένην ημέραν των αγώνων είχαν διαγωνισμούς εις τα σχολεία των και επεθύμουν να μελετήσουν.

β) την ημέραν των αγώνων φυσούσε ισχυρός βόρειος άνεμος ο οποίος καθίστα υπερβολικά δυσκόλους τας πτήσεις και κατέστρεψε αρκετά μοδέλλα.

Κατά τους αγώνας αυτούς εβαθμολογήθησαν οι συμμετασχόντες ως κάτωθι:

1) Στουγιαννίδης Ιωάννης  βαθμοί 1263

2) Κουρουβακάλης Πλάτων βαθμοί  625

3) Τσαούσης Ευάγγελος     βαθμοί  162

4) Αρώνης Παναγιώτης      βαθμοί   96

5) Κόκκοτας Ιωάννης         βαθμοί   63

6) Ζαλμάς Γεώργιος           βαθμοί    0

και εγκρίνεται η ανακοίνωσις των ως άνω αποτελεσμάτων και επίδοσις των διπλωμάτων εις προσεχή συγκέντρωσιν των μελών της Ενώσεως.

Αποφασίζεται όπως εις το εφεξής μη τελούνται αγώνες τας παραμονάς σχολικών εξετάσεων ίνα δύνανται άπαντες οι αεροαθληταί να λαμβάνουν μέρος εις τας εκδηλώσεις της Ε.Α.Α. και να μη τους μένει η πικρία ότι απεκλείσθησαν λόγω ανωτέρας βίας.

horizontal rule

Πρακτικόν # 78 ΔΣ ΕΑΑ 27/8/63

Θέμα 5ον Αποονή επάθλων αγώνων της 9/6/63

Επι ερωτήματος του εκ των Συμβούλων κ. Βαμβακίδη όπως προσδιορισθή η ημερομηνία απονομής των διπλωμάτων των εσωτερικών αγώνων της  αποφασίζεται όπως γίνη αυτή εις το τέλος Σ/βρίου, και κατά την πρώτην συγκέντρωσιν εν τω εντευκτηρίω μας.

horizontal rule

Πρακτικό #83 ΔΣ ΕΑΑ 4/12/63

Θέμα 6ον Εορτή απονομής διπλωμάτων και επάθλων

Αποφασίζεται όπως την 27ην Δεκεμβρίου απονεμηθούν τα διπλώματα των εσωτερικκών αγώνων της 9ης Ιουνίου και τα έπαθλα των VI Πανελληνίων αγώνων.

Μετά την απονομήν θα επακολουθήση προβολή κινηματογραφικών ταινιών.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]