Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ε' Πανελλήνιοι

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

4 Νοεμβρίου 1962

Πρακτικό #56 ΔΣ ΕΑΑ 9/1/62

Θέμα ΙVον Αγώνες - Επιδείξεις

Αποφασίζεται όπως κατ' έτος γίνονται αγώνες αερομοντελιστών εις το αεροδρόμιον Τατοϊου, δια δύο κατηγορίες μοδέλλων την Δευτέραν του Θωμά.

Τους εν λόγω αγώνας θα δύναται να παρακολουθή το κοινόν. Πλην των ανωτέρω αγώνων θα τελούνται κατά καιρούς επιδείξεις εις Αθήνας ή εις Επαρχίας.

horizontal rule

Πρακτικό #59 ΔΣ ΕΑΑ 10/4/62

Θέμα ΙΙΙον Προκριματικοί και Τελικοί Αγώνες

Αποφασίζεται όπως οι προκριματικοί αγώνες γίνουν την Κυριακήν 6 Μαϊου οι δε τελικοί την επομένην Κυριακήν 13 Μαϊου.

horizontal rule

Πρακτικό #61 ΔΣ ΕΑΑ 19/6/62

Θέμα ΙVον Επίδειξις και αγώνες

Ανακοινούται ότι ο κ. Αγγελ έμεινε κατ' αρχήν σύμφωνος μετά του Προέδρου μας να γίνη ενταύθα, εν συνδυασμώ με ποδοσφαιρικόν αγώνα επίδειξις και εν συνεχεία αγώνες Αερομοντελισμού κατά τον προσεχή Σεπτέμβριον.

Το Δ/κόν συμβούλιον υιοθετεί την ανωτέρω άποψιν και αποφασίζει να προκηρύξη τους Ε' Πανελλήνιους αγώνας δια τον μήνα Σεπτέμβριον - η ημερομηνία θέλει καθορισθή εν καιρώ - και να ειδοποιηθούν σχετικώς από τούδε τόσον τα μέλη μας όσον και η Αερολέσχη Θεσ/νίκης, η ομάς Εδέσσης  και οι Αεροπρόσκοποι.

horizontal rule

Πρακτικό #62 ΔΣ ΕΑΑ 28/8/62

Θέμα ΙVον Αγώνες

Ανακοινούται ότι τόσον η Αερολέσχη Θεσσαλονίκης όσον και αι ομάδες Εδέσσηςς και αεροπροσκόπων εδήλωσαν αδυναμίαν συμμετοχής εις τους Πανελληνίους αγώνας.

Αποφασίζεται όπως συνεννοηθώμεν μετά της Αερολέσχης Αθηνών δια την τυχόν από κοινού οργάνωσιν επιδείξεως Ανεμοπτέρων και Αερομοντέλλων και ενδεχομένως αγώνων των τελευταίων.

Ο κ. Κουκούλης προτείνει όπως μελετηθή επίειξις αεομοντέλλων κατά το διάλειμμα ποδοσφαιρικού αγώνος.

horizontal rule

Πρακτικό #63 ΔΣ ΕΑΑ 2/10/62

Θέμα Ιον Αγώνες

Αποφασίζεται όπως:

1) Προκριματικοί αγώνες Αερομοντελισμού διεξαχθούν την 7ην τρέχοντος και οι Πανελλήνιοι τοιούτοι την επομένην Κυριακήν 14ην τρέχοντος.

2) Εις περίπτωσιν κακοκαιρίας θέλουν αναβληθή επί μίαν εβδομάδα αμφότεροι οι αγώνες

3) Προσκλήσεις θέλουν σταλή προς τα προεδρεία της Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α.

τελικά οι αγώνες έγιναν την 4/11/62

horizontal rule

Πίνακας αποτελεσμάτων

horizontal rule

Στη συνέχεια βλέπετε τα φύλλα αγώνος για τους τρεις πρώτους (και μοναδικούς διαγωνιζόμενους) της κατηγορίας "μηχανοκίνητα ραδιοκατευθυνόμενα".

Πρώτος ήταν ο Δ. Αθανασιάδης. Η ομάδα των Ε. Βαμβακίδη - Γ. Σεβαστού ισοβάθμησε με τον Β. Μπακέλα στη δεύτερη θέση.

horizontal rule

Εκανε 3 πτήσεις. Συνολικά τέλεσε 2 + 1=3 λουπ. Σε κάθε πτήση έστριψε αριστερά και δεξιά. Δύο προσγειώσεις ήταν έγκυρες.

horizontal rule

Εκανε 2 πτήσεις. Την πρώτη πέταξε ο Βαμβακίδης, τη δεύτερη ο Σεβαστός. Στην τρίτη προσπάθεια δεν ήταν ελεγχόμενο το μοντέλο, και έπεσε στα 17 δευτερόλεπτα. Σε κάθε πτήση έκανε αριστερή και δεξιά στροφή. Δύο προσγειώσεις ήταν έγκυρες.

horizontal rule

Εκανε 2 πτήσεις. Συνολικά τέλεσε δύο οριζόντια οκτάρια, σε κάθε πτήση έστριψε αριστερά και δεξιά, και μία περιδίνιση τριών στροφών. Δεν αναφέρει έγκυρες προσγειώσεις.

horizontal rule

Μετά την λήξη των αγώνων στο Τατόϊ.

Από αριστερά: Β. Μπακέλας, (?), Α. Παπαγεωργίου, Δ. Δημόπουλος, Ε. Βαμβακίδης, Γ. Σεβαστός

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Ακολουθούν τα φύλλα αγώνος των δύο διαγωνισθέντων στην κατηγορία "ανεμόπτερα ραδιοκατευθυνόμενα"

Το πρώτο είχε δύο κανάλια (rudder, elevator) ενώ το δεύτερο μόνο ένα κανάλι (rudder)

horizontal rule

Εκανε 3 πτήσεις. Συνολικά τέλεσε 5 λουπ, 1 οκτάρι, και έδειξε ικανότητα στροφής αριστερά και δεξιά εις εκάστην πτήσιν. Μόνο μία προσγείωση ήταν έγκυρη. Οι χρόνοι πτήσεως είναι μικρότεροι από αυτούς του δεύτερου διαγωνιζόμενου

horizontal rule

Εκανε 3 πτήσεις. Συνολικά επέδειξε ικανότητα στροφής αριστερά και δεξιά, και είχε 2 έγκυρες προσγειώσεις.

Ακολουθούν μερικά ακόμα φύλλα αγώνος από τις άλλες κατηγορίες.

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

Στα πεπραγμένα του έτους 1962 αναφέρεται:

Την 4/11/62 διεξήχθησαν εν των αεροδρομίων Τατοϊου οι Ε’ Πανελλήνιοι αγώνες  αερομοντελισμού, εις τους οποίους δυστυχώς, αν και προσεκλήθησαν δεν προσήλθον να συμμετάσχωσιν οι Αερολέσχη Θεσ/νίκης ο Ομιλος Εδέσσης και οι Αεροπρόσκοποι. Γενικώς τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά, ιδιαιτέραν  δε σημασίαν έχει η δια πρώτην φοράν συμμετοχή εις τους αγώνας ραδιοκατευθυνομένων μοντέλων με εξαιρετικήν επίδοσιν, πιστεύομεν δε ότι εις το εγγύς μέλλον θα είμεθα εις θέσιν να παρουσιάσωμεν πολύ καλλιτέρας επιδόσεις.

Την 28/12/62 έλαβεν χώραν τελετή απονομής των Επάθλων εις τους νικητάς των Ε’ Πανελληνίων αγώνων και εν συνεχεία κινηματογραφική προβολή. Εις την εν λόγω εορτήν παρέστησαν πλην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. εκπρόσωποι των Δ.Σ. Β.Α.Λ.Ε., Α.Λ.Α. ως και πολλοί αεραθληταί.

horizontal rule

Κατάσταση με τους αποδέκτες των αθλοθετηθέντων επάθλων

horizontal rule

απόκομμα εφημερίδας "Μεσημβρινή" 2.1.63

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]