Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Παγκόσμιοι αγώνες F3A

Αιάκιον Κορσικής (Γαλλία)

21-27 Ιουνίου 1967

Πρακτικόν #137 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/67

Θέμα 5ον Αγώνες εν Κορσική

Η επιτροπή αγώνων προτείνει όπως εις τους ανωτέρω αγώνας μετάσχη εις εκ των κατωτέρω αεραθλητών συνοδευόμενος και υπό ενός βοηθού

Κ. Παπασπύρου , Γ.Σεβαστός

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθή επισήμως πρόσκλησις δια την συμμετοχήν της ημετέρας Ενώσεως αποφασίζεται όπως ο κ. Αντιπρόεδρος απευθύνη προς την οργανωτικήν επιτροπήν αίτησιν αποστολής του σχετικού κανονισμού.

horizontal rule

Πρακτικόν #138 ΔΣ ΕΑΑ 19/4/67

Θέμα 2ον Διεθνείς Αγώνες εν Κορσική

α) Κανονισμοί FAI

Επί τη ενδεχομένη συμμετοχή του αεραθλητού μας κ. Παπασπύρου εις τους εν λόγω αγώνας αποφασίζεται όπως τεθούν εις την διάθεσιν αυτού φωτοτυπίαι των σχετικών επισήμων κανονισμών, ως και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτων.

β) Συμμετοχή βοηθού

Ο κ. Παπασπύρου καλείται να υποδείξη ποίον προκρίνει ως βοηθόν του δια να τον συνοδεύση εις Κορσικήν.

horizontal rule

Πρακτικόν #139 ΔΣ ΕΑΑ 4/5/67

Θέμα 2ον Αγώνες εν Κορσική

Ο κ. Δημητριάδης αναφέρει ότι το περιοδικόν ΑΕΡΟΠ. ΝΕΑ προσφέρεται να διαθέση δια την αθλοθέτησιν της ομάδος η οποία ενδεχομένως θέλει μεταβή εις Κορσικήν το ποσόν των Δρχ 2.000

Κατόπιν ανταλλαγής γνωμών αποφασίζεται όπως η Ενωσις απευθύνη έγγραφον προς την ΒΑΛΕ, ζητούσα την συμπαράστασιν του οργανισμού τούτου δια την συμμετοχήν εις τους εν Κορσική Αγώνας.

horizontal rule

Πρακτικόν #140 ΔΣ ΕΑΑ 16/5/67

Αγώνες προτύπων τηλκατευθυνομένων αεροσκαφών εν Κορσική

α) εκπροσώπησις της Ενώσεως υπό μέλους του Δ.Σ.

Αποφασίζεται όπως την εκ δυο αεραθλητών ομάδα συνοδεύση εις Κορσικήν μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως.

Αποστολή του επί κεφαλής της ομάδος θα είναι η επικοινωνία μετά των επιτοπίων αρχών και οργανωτικής των αγώνων επιτροπής, η επαγρύπνησις επί της ευπρεπούς και κατά πάντα υποδειγματικής συμπεριφοράς των αεραθλητών της ομάδος μας, η παρακολούθησις της οργανώσεως και του τρόπου τελέσεως των αγώνων και τέλος η σύνταξις εκθέσεως  εν τη οποία θα περιλαμβάνεται κάθε χρήσιμον στοιχείον δια μελλοντικάς συμμετοχάς εις διεθνείς αγώνας.

Κατόπιν θερμής παρακλήσεως του Δ.Σ. την εκπροσώπησιν της Ενώσεως δέχεται να αναλάβη παρά τας πολλαπλάς επαγγελματικάς ασχολίας αυτού ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Δημητριάδης όστις θα έχη ως αναπληρωτήν εν περιπτώσει κωλύματος τον κ. Γ. Κρεμύδην.

β) Σύνθεσις της ομάδος

Εις την συνεδρίασιν δτου Δ/κού Συμβουλίου εκλήθη να παραστή ο αεραθλητής κ. Παπασπύρου όστις συμφώνως προς προγενεστέραν απόφασιν του Δ.Σ. έχει προκριθεί ίνα λάβη μέρος εις τους εν Κορσική τελεσθησομένους αγώνας.

Ο κ. Κων/νος Παπασπύρου ερωτηθείς αποδέχεται πρότασιν των παρισταμένων όπως τον συνοδεύση εις Κορσικήν ως βοηθός χειριστού, ο εκ των μελών της Ενώσεως Αλεξ. Δημητριάδης.

γ) Αριθμός μοδέλων & προπόνησις.

Το Δ/κόν συμβούλιον εφιστά την προσοχήν του κ. Παπασπύρου ότι ούτος πρέπει να διαθέτη εις Κορσική 3 τουλάχιστον πανομοιότυπα μοδέλα εκ των οποίων θα χρησιμοποιήση το έν δια πτήσεις προς εξοικείωσιν με τας κρατούσας εις τον τόπον τελέσεως των αγώνων καιρικάς συνθήκας.

δ) Διάρκεια ταξειδίου και παραμονή εν Κορσική.

Εκ του επισήμου προγράμματος εμφαίνεται ότι οι συνολική διάρκεια της φιλοξενίας των αεραθλητών θα καλύψη χρονικόν διάστημα έξ (6) ημερών. Εκ τούτων 2 ημέραι θα διατεθούν δια την εγκατάστασιν των αθλητών, 3 δια την τέλεσιν των αγώνων και μία δια την απονομήν των επάθλων.

Κατ' ομόφωνον γνώμην του Δ.Σ. η ομάς μας θα πρέπει να αφιχθή προ της οριζομένης προθεσμίας δια να έχη εις την διάθεσί της τον απαιτούμενον χρόνον δια την διενέργειαν δοκιμαστικών κατατοπιστικών πτήσεων.

ε) Διατυπώσεις, εξοπλισμός, δια βοηθητικών οργάνων

Δηλούται προς τον κ. Παπασπύρου ότι η Ενωσις θα αναλάβη να ρυθμίση τας διατυπώσεις αι οποίαι τυχόν θα απαιτηθούν δια την χορήγησιν υπό του Τελωνείου της αδείας δια την ανεμπόδιστον εξαγωγήν και επανεισαγωγήν των μοδέλων.

Η Ενωσις αναλαμβάνει επίσης να εξεύρη τα πρόσθετα όργανα εξοπλισμού της ομάδος ως ανεμόμετρα, χρονόμετρα κινηματογραφική μηχανή κ.λ.π.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #141 ΔΣ ΕΑΑ 5/6/67

Θέμα 3ον Διεθνείς Αγώνες Κορσικής

Ο κ. Παπασπύρου κληθείς όπως ενημερώση το Δ.Σ. επί των προετοιμασιών του δια την συμμετοχήν του εις τους Διεθνείς αγώνες της Κορσικής εδήλωσεν ότι διαθέτει δύο (2) εν όλω αεροσκάφη διαφόρου τύπου, εξ ών το έν μόνον είναι πλήρως εξοπλισμένον δι' οργάνων τηλεκατευθύνσεως.

Αφ' ετέρου αναφέρει ότί δεν απέστειλε τα καύσιμα εις την Κορσικήν και ότι αναχωρεί την ερχομένην Πέμπτην δι' ιδίου αυτοκινήτου.

Ο επί κεφαλής της ομάδος κ. Δ. Δημητριάδης  παρατηρεί προς τον κ. Παπασπύρου ότι ούτος δεν δύναται να λαμβάνη αυθαιρέτως αποφάσεις αι οποία μάλιστα αντιτίθενται των αποφάσεων του Δ.Σ. καίτοι επανειλημμένως μετά φορτικότητος του είχαν επιστήσει την προσοχή.

Λαμβανομένου όθεν υπ' όψιν της σοβαρότητος του θέματος ο κ. Δημητριάδης δηλοί μετά λύπης του ότι εάν ο κ. Παπασπύρου δεν συμμορφωθή απολύτως προς τας ήδη ληφθείσας αποφάσεις του Δ.Σ. αδυνατεί να ηγηθή της ομάδος.

Ο κ. Παπασπύρου παρά τας καταβληθείσας προσπαθείας δεν ηδυνήθη να δικαιολογήση τας ανωτέρω ενεργείας του τα δε περί του απροσφόρου των ευγενώς προσφερθέντων ηλεκτρονικών οργάνων του κ. Κρεμμύδη, ουχί μόνον δεν προεβλήθησαν κατά την προηγουμένην συνεδρίασιν αλλά αντιθέτως ο κ. Παπασπύρου εξέφρασε τας ευχαριστίας προς τούτον.

Το Δ.Σ. ετάχθη ομοφώνως με την άποψιν του αρχηγού της ομάδος. Μάλιστα οι εκ των παρισταμένων κ.κ. Μπακέλας, Σεβαστός συνέστησαν εις τον κ. Παπασπύρου να λάβη οδηγίας από τον κ. Δημητριάδη προσερχόμενος προς τούτο εις την οικίαν του όστις θα καθορίση την ημερομηνίαν αναχωρήσεως δεδομένου ότι ουδείς λόγος συντρέχει η ομάς να ξεκινήση δέκα τρείς ολοκλήρους ημέρας προ των αγώνων πράγμα το οποίον άλλωστε αδυνατεί να πράξη ο κ. Δημητριάδης λόγω των επαγγελματικών απασχολήσεών του, δεν έχει δε αντίρρησιν να φθάση εις Κορσικήν 2 ή 3 ημέρας προ των αγώνων συμφώνως άλλωστε προς την απόφασιν του προηγουμένου Συμβουλίου. Κατά την γνώμην του η ομάς επιβάλλεται να μεταβή συγκεντρωμένη & ουχί κεχωρισμένως εις Κορσικήν, τουθ' όπερ αποδέχεται το Συμβούλιον. 

 

horizontal rule

Πρακτικόν #142 ΔΣ ΕΑΑ 6/7/67

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως προ της ημερησίας διατάξεως εγκριθή η συμπλήρωσις του πρακτικού συνεδριάσεως της 4/5/67 εις ό παρελήφθη να αναγραφή η απόφασις του Δ.Σ. όπως απευθύνωμεν επιστολήν προς την Β.Α.Λ.Ε. δι ής να τη γνωρίζωμεν ότι εις περίπτωσιν αδυναμίας της να μας ενισχύση οικονομικώς δια την συμμετοχή μας εις τους Διεθνείς αγώνας της Κορσικής, τα μέλη της ομάδος μας θέλουσι καλύψη τα έξοδά των, έκαστος εξ ιδίων. Το Συμβούλιον αποδέχεται την πρότασιν.

horizontal rule

Περιλητική αναφορά στα γεγονότα της προετοιμασίας και αναχώρησης της ομάδος (εκ των πρακτικών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.)

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α. επέλεξε ως βοηθόν του κ. Παπασπύρου τον Αλέξανδρο Δημητριάδη, και ορίσθη ότι η ομάς θα αναχωρήση ολίγας ημέρας πριν την έναρξη των αγώνων.

Ο κ. Παπασπύρου, όμως ήθελε ως βοηθόν του τον κ. Ι. Στουγιαννίδη, με την αιτιολογία ότι τον είχε βοηθήσει αυτός τις τελευταίες ημέρες της προπόνησής του και επομένως ήξερε καλύτερα την αποστολή του, και μαζί ανεχώρησαν δέκα τρείς ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, ενώ ο αρχηγός της ομάδος κ. Δ. Δημητριάδης ακολούθησε πολύ αργότερον.

Ο κ. Παπασπύρου δεν μπόρεσε να καλύψει τις τεχνικές προϋποθέσεις που του είχε ορίσει το Δ.Σ., διαθέτοντας μόνο ένα πλήρως εξοπλισμένο μοντέλο, και ένα ακόμα χωρίς ηλεκτρονικά ή κινητήρα, και όπως προκύπτει από τις αναφορές η επίδοση θα ήταν καλύτερη αν υπήρχε ο προβλεπόμενος ελάχιστος εξοπλισμός, και τηρούντο οι απλές προϋποθέσεις αποφυγής παρεμβολών.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. κ.κ. Β. Μπακέλας και Γ. Σεβαστός, κρίθηκαν από το πειθαρχικό συμβούλιο της Β.Α.Λ.Ε. ως οι υπεύθυνοι της αλλαγής του βοηθού και της ημερομηνίας αναχώρησης της ομάδος, και τους επεβλήθη ποινή αποχής ενός έτους.  

horizontal rule

horizontal rule

Ο Κώστας Παπασπύρου με τον βοηθή του Γιάννη Στουγιαννίδη στο Αιάκειον της Κορσικής.

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα -

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα -

horizontal rule

Στο εξώφυλλο της ετήσιας έκδοσης Radio Control Manual 2 του έτους 1967, εμφαίνονται τα μοντέλα που έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιους Αγώνες στο Αιάκειο της Κορσικής τον Ιούνιο του ιδίου έτους.

Το μοντέλο του Ελληνα αθλητή Κ. Παπασπύρου είναι το πορτοκαλί-μαύρο Taurus μπροστά στα πόδια των κριτών.

Το άλλο Ελληνικό μοντέλο έσπασε στην διάρκεια της προπόνησης.

horizontal rule

 

horizontal rule

 

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 8ον Δημοσιεύσεις εις ξένα περιοδικά και Αεροπορικά Νέα περί των 5ων Διεθνών αγώνων εις Αιάκειον

Ανακοινούται ότι τα ξένα περιοδικά εδημοσίευσαν περιγραφές και φωτογραφίας των 5ων Διευνών Αγώνων Αερομοντέλων εις Αιάκειον. Επίσης ότι ο κ. Παπασπύρου προέβη εις ανακοινώσεις προς τα Αεροπορικά Νέα ας εδημοσίευσεν εις το από Αύγουστον 67 φύλλον του.

Των ανωτέρω καλόν είναι να λάβουν γνώσιν και τα μέλη μας.

horizontal rule

"Αεροπορικά Νέα" - 8.67

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Του αντιπροσωπεύσαντος την Ελλάδα Κων. Ν. Παπασπύρου

Εις την Ενωσιν Αερομοντελιστών Αθηνών έγινα μέλος το 1958 όταν ανακάλυψα ότι τοιουτοτρόπως θα προμηθεύομαι υλικά προς κατασκευήν των μοντέλων και εν γένει η επαφή με τα άλλα μέλη θα βοηθήση την εμπλούτηση των γνώσεών μου εις τον τομέα αυτόν.

Από πολύ μικρός είχα την κρυφήν αγάπην για το αεροπλάνο και καταλαβαίνει κανείς με τι ζήλον άρχισα από την πρώτη στιγμή που μου εδώθη  η ευκαιρία να έχω και εγώ το ιδιωτικό μου αεροπλάνο. Το ότι ήταν μικρό για να πετώ και εγώ ο ίδιος μέσα δεν με ενδιέφερε πολύ. Που αρκούσε το ότι κατώρθωνα να το κάμω να πετάξη και ήταν διπλή η χαρά μου που ήμουν ο κατασκευαστής του.

Εις την αρχήν και βάσει του προγράμματος της Ενώσεως το καινούργιο μέλος θα αναλάβη ευκόλους κατασκευάς και όσο μαθαίνει κατασκευάζοντας και διαβάζοντας εμβαθύνει και προχωρεί εις δυσκολωτέρας και πολυπλόκους κατασκευάς.

Εγώ ασχολούμαι με τον κλάδον των τηλεκατεθυνομένων μοντέλων. Είναι ίσως και ο πιό δύσκολος λόγω του ότι κανείς πρέπει να γνωρίζη λίγον πολύ ότι μέχρι σήμερον είναι εφαρμόσιμον εις ένα υπό κλίμακα αεροπλάνο, από πλευράς αεροδυναμικής, ηλεκτρονικής και να γνωρίζη αρκετά καλά τις τεχνικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίση εις την κατασκευήν ώστε το μοντέλο να πετάξη κατ' εικόνα μεγάλου αεροσκάφους. Αλλά ακριβώς εις τους αγώνας της ΙΙΙ κλάσεως που περιλαμβάνει τα μοντέλα αυτά, αντικειμενικός σκοπός των αγωνιζομένων είναι να παρουσιάσουν ένα μοντέλο με το οποίον να επιδείξουν την ικανότητά τους να το τηλεκατευθύνουν πραγματοποιώντας δεκαοκτώ μανούβρες προκαθορισμένες από τον Οργανισμό της FAI και εντός χρονικού διαστήματος των δέκα λεπτών. Οι βαθμοί που συγκεντρώνει κανείς δια κάθε άσκησιν πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστήν της ασκήσεως και όλοι οι βαθμοί προστίθενται για την τελικήν βαθμολογίαν κάθε πτήσεως. Οι πτήσεις είναι τρεις εις τους τριημέρους αγώνας. Μία πτήσις κάθε ημέραν με μεγίστην βαθμολογίαν 6000 βαθμών ανά πτήσιν. Ο μέγιστος αριθμός αντιπροσώπων είναι τρεις από κάθε χώραν και είναι αληθινά λυπηρόν η Ελλάς να αντιπροσωπευθή μονάχα από έναν.

Ξεκίνησα από την Αθήνα με τον κ. Στουγιαννίδην ως βοηθόν και τα δύο μοντέλα. Ο αρχηγός της αποστολής μας κος Δημητριάδης θα ήρχετο αργότερον Από την Πάτραν επεράσαμεν εις την Ιταλίαν και από το Πρίντεζι εδιανήσαμεν 995 χιλιόμετρα δια μέσου Ρώμης έως το Λιβόρνο. Εις την Ρώμην εσταματήσαμεν δια να προμηθετώ μίαν εφεδρικήν μηχανήν δια το αεροπλάνο μου επειδή εδώ εσυνάντησα τρομεράς δυσκολίας προς ανεύρεσιν υλικών. Από το Λιβόρνο επεράσαμεν εις το Μπάστια της Κορσικής και εσυνεχίσαμεν δια αυτοκινήτου μέχρι του Αιακίου.

Εκεί και συγκεκριμένα εις την τοποθεσίαν του Κάμπο Ντελ' Ορο, ευρίσκεται το αεροδρόμιο της πόλεως Οι Γάλλοι διοργανωταί είχαν εις την διάθεσίν μας τον ανατολικοδυτικόν διάδρομον του αεροδρομίου όπου αργότερον έγιναν οι αγώνες. Εμπροσθεν του διαδρόμου ευρίσκεται το κτίριον των ιδιωτών πιλότων και το κτίριον των αερομοντελιστών. Εις το πρώτον κτίριον μας υπεδέχθη ο Γεν. Γραμματεύς του club κ. Ουίμπο, ο οποίος έκαμε το παν δια να μας περιποιηθή και ευχαριστήση. Από την στιγμήν που εγκατασταθήκαμε εις το Αιάκιον μέχρι και της τελευταίας ημέρας των αγώνων η διαμονή μας ήταν μία διαρκής προσπάθεια δια να επιφέρωμεν το καλύτερον αποτέλεσμα. Κατά την πρώτην ημέραν των αγώνων η βαθμολογία μας υπήρξε χαμηλή ένεκα ψυχολογικών παραγόντων. Την δευτέραν ημέραν είχαμεν την ατυχίαν να σπάσωμεν το μοντέλο ένεκα παρεμβολής την οποίαν τελικώς δεν ηδυνήθημεν να προσδιορίσωμεν. Τούτο συνέβη ένα τέταρτο πριν τους αγώνες και ενώ οι αερομοντελισταί προσήρχοντο  προς παράδοςιν των συστημάτων των τηλεκατευθύνσεως και κατά την στιγμήν που  εγώ πραγματοποιούσα την τελευταίαν δοκιμαστικήν μου πτήσιν. Κατά την δευτέραν ημέραν των αγώνων και πλέον χρησιμοποιώντας το εφεδρικό μου αεροσκάφος κατά την απογείωσιν και δέκα μέτρα από το έδαφος το αεροσκάφος έκλινε βίαια δεξιά και έβαλε μύτη προς το έδαφος. Τελείως τυχαία άκουσε εις χειρισμόν του προς τα δεξιά κατόπιν του οποίου κατώρθωσα τελικά να το προσγειώσω. Κατά την στιγμήν της αλλοκότου αυτής συμπεριφοράς του αεροπλάνου  από το μέρος όπου ευρίσκονται τα ηλεκτρονικά όργανα προς έλεγχο της καθαρότητος της συχνότητος ο αρμόδιος κριτής είχε σηκώσει την κόκκινη σημαία.

Μετά επισταμένης ερεύνης βρέθηκε πομπός ανοικτός ο οποίος εξέπεμπε επί της αυτής μετά του ιδικού μου συχνότητος. Ευρίσκετο δε μεταξύ των άλλων εις σκηνήν πλησίον του διαδρόμου όπου και εφυλάσσοντο υπευθύνως. Ητο δε βέβαιον ότι ανοίχθη μόλις το αεροπλάνο μου άφηνε το έδαφος και ουχί πριν οπότε και θα εγένετο αντιληπτόν και από εμένα κατά την δοκιμήν και εκ των ηλεκτρονικών οργάνων και θα διεκόπτετο η πτήσις μέχρι εκκαθαρίσεως της συχνότητος Ο ασύρματος που ευρέθη ανοικτός ήτο του Γάλλου συναγωνιζομένου αλλά ουδείς δύναται να είπη με τα βεβαιότητος ότι ανοίχθη υπ' αυτού.

Εις την τελικήν ατομικήν βαθμολογίαν έλαβον την 35 κατά σειράν θέσιν εκ 44 συμμετεχόντων εκ 17 χωρών κρατών του κόσμου.

Μεταξύ αυτών Ελλάς, Αυστρία, Λουξεμβούργον και Λιχτενστάϊν ελάμβανον μέρος δια πρώτην φοράν. Εις την ομαδικήν βαθμολογίαν η Ελλάς κατέλαβε την 17ην θέσιν με ένα αγωνιζόμενον και μόλις 100 βαθμούς διαφοράν από το Λουξεμβούργον το οποίον είχε τρεις. Τους αγώνας εκέρδισεν ο Αμερικανός Κραφτ με δεύτερον τον Γάλον Μαρό και τρίτον το Γερμανόν Μπαερχειμ.

Η Αμερικανική ομάς ήλθε πρώτη με δευτέρα την Γερμανικήν και τρίτην της Νοτίου Αφρικής.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω άλλη μία φοράν όλους όσους εξ αρχής ετάχθησαν υπέρ της ιδέας της αντιπροσωπεύσεως της Ελλάδος εις τους αγώνας αυτούς επειδή πιστεύω  ότι πρέπει να δείχνωμεν εις τους ξένους λαούς πως δεν υπάρχει οφέλιμος εξέλιξις εις την οποίαν Ελληνες αρνούνται να συμμετέχουν. Πιστεύω δε ότι ο αερομοντελισμός περιλαμβάνει κάθε τελευταία εξέλιξιν εις πολλούς επιστημονικούς τομείς και η όλη διαδικασία της κατασκευαστικής και ερευνητικής προσπαθείας διαμορφώνει τον χαρακτήρα κάθε ατόμου και τον κάμει να καταλαβαίνη κάτι παραπάνω για τον κόσμο που τον περιβάλει και ειδικότερα για τον κόσμον της επιστήμης.

horizontal rule

Αποσπάσματα εκ της αναφοράς του αρχηγού της ομάδος κ. Δ. Δημητριάδη

 

Προς το Διοικητικόν Συμβούλιον της

Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών

Ενταύθα

Εν Αθήναις τη 10 Ιουλίου 1967

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Το CAMPO DEL' ORO του Αιακείου της Κορσικής είναι μία τοποθεσία προ της οποίας ο επισκέπτης μένει εκστατικός λόγω της φυσικής καλλονής κα της ανθρώπινης δραστηριότητος, ήτις επέτυχε να μετατρέψη το άλλοτε βασίλειον των κωνώπων εις έν θαυμάσιον αεροδρόμιον και κέντρον εμπορικής δραστηριότητος

Εις το μέρος λοιπόν τούτο από της 21ης έως τας 27 Ιουνίου 1967 ετελέσθησαν οι πέμπτοι Παγκόσμιοι Αγώνες τηλεκατευθυνομένων υπό κλίμακα αεροπλάνων.

Οι Γάλλοι οργανωταί των αγώνων είναι άξιοι συγχαρητηρίων δια τας υπ' αυτών καταβληθείσας προσπαθείας και, ομολογουμένως δεν ήσαν αύται ολίγαι.

Δεν εδίστασαν μάλιστα να τας πολλαπλασιάσωσιν εκλέξαντες ως τόπον τελέσεως αυτών το Αάκειον, ίνα εκπληρώσωσιν ούτω και εθνικόν έργον, δηλαδή να προβάλωσι διεθνώς την επαρχίαν ταύτην της πατρίδος των ως τουριστικόν κέντρον, διότι ασφαλώς δεν προυτίθεντο ν' αναβιώσωσι τους εν Αιγίνη κατά την αρχαιότητα τελουμένους αγώνας προς τιμήν του θεού Αιακού.

Δέκα επτά κράτη έστειλαν τους αρίστους αερομοντελιστάς των - τους πρωταθλητάς των - τεσσαράκοντα τρεις τον αριθμόν, εις τους ανωτέρω αγώνας. Των πλείστων κρατών αι ομάδες απετελούντο εκ του αρχηγού, τριών αθλητών και ισαρίθμων τουλάχιστον βοηθών. Η Δανία και Τσεχοσλοβακία απέστειλαν από δύο αθλητάς. Η Ολλανδία, το Λίχτενσταϊν και ημείς από ένα μόνον αθλητήν. Η Γιουγκοσλαβία αντεπροσωπεύθη απλώς δι' ενός παρατηρητού, ο δε Ιάπων δημοσιογράφος, μη ομιλών ετέραν γλώσσαν ή την μητρικήν του, αντί να φθάση εις Αιάκειον κατηθύνθη εις Μόσχαν.

Ως γνωστόν εις τους παγκοσμίους αγώνας βάσει των κανονισμών της F.A.I. οι αθληταί διαγωνίζονται τόσον ατομικώς όσον και συλλογικώς, δηλαδή ως κράτη. Συνεπώς εκάστη ομάς δέον ν' αποτελήται πάντοτε εκ τριών αθλητών, έστω και μετρίων, άλλως φαλκιδεύεται η βαθμολογία του και ως κράτος, τίθεται εις μειονεκτικήν θέσιν. Τέλος από ψυχολογικής πλευράς των αθλητών αλλά και γενικώς (απόκτησις πείρας, ευκαιρία μελέτης πλείστων προβλημάτων κ.λ.π.) καλόν θα είναι την ομάδα, πλέον των βοηθών να συνοδεύωσι και άλλα πρόσωπα - μηχανικοί, δημοσιογράφοι συγγενείς και φίλοι των αθλητών - τουθ' όπερ συνέβη και εις την Κορσικήν - άτινα τα μέγιστα συμπαρέστησαν αυτοίς.

Οι Γερμανοί είχον μεταφέρει και εγκαταστήσει εις τον τόπον της τελέσεως των αγώνων ειδικόν αυτοκίνητον - κινητός σταθμός -  πλήρες ηλεκτρονικών μηχανημάτων - ραδιογωνιομέτρου ίνα διαπιστώνται τυχόν παρεμβολαί.

Η ηλικία των αθλητών εκυμαίνεταο από δέκα οκτώ έως και πλέον των τεσσαράκοντα ετών. Βεβαίως αρκετοί των αθλητών ασχολούνται με τον αερομοντελισμόν επαγγελματικώς, παρά ταύτα επαξίως τους συνηγωνίσθησαν νεαρώτατοι ερασιτέχναι αερομοντελισταί ως α) εκ Λιχτενστάϊν W.Matt ηλικίας μόλις 19 ετών, όστις ειρήσθω εν παρόδω τόσον αυτός όσον και η χώρα του το πρώτο έλαβον μέρος εις παγκοσμίους αγώνας και υπήρξεν κατά τους κριτάς η έκπληξις των αγώνων αφού κατέλαβε τελικώς την 6ην θέσιν. β) Ο Ελβετός Giezendaner, 21 ετών ο οποίος ναι μεν τελικώς ήλθεν όγδοος πλην όμως την τρίτην ημέραν κατέλαβε την πρώτην θέσιν, υπερτερήσας και αυτού του αμερικανού πρωταθλητού P. Kraft.

Οι πλείστοι των αθλητών προσήλθον με ομοιόμορφον -κατά κράτη - στολή, Αυστριακοί, Νοτιοαφρικανοί, Ελβετοί κ.λ.π. τα δε αεροπλάνα των, αρίστης κατασκευής, ήν ασφαλώς θα εζήλευον και αυτοί οι εξ επαγγέλματος αεροναυπηγοί, έφερον τα εθνικά χρώματα και την σημαίαν της πατρίδος των. Ουδέ αυτοί οι Ελβετοί - οίτινες, πέραν της φιλαργυρίας των, δεν φημίζονται δια φιλοπατρίαν - υστέρησαν εις τούτο. Δυστυχώς όμως το αεροπλάνον της Ελληνικής ομάδος δεν έφερε τα χρώματα της πατρίδος μας, ουδέ καν την Ελληνικήν σημαίαν.

Απαντες οι αθληταί διέθετον τουλάχιστον δύο αεροπλάνα, και δη το αυτού τύπου, έτοιμα προς πτήσιν, δηλαδή πλήρως εξωπλισμένα δια των καταλλήλων μηχανημάτων τηλεκατευθύνσεως. Η παρ' εκάστω αθλητή ύπαρξις τουλάχιστον δύο ετοίμων προς πτήσιν αεροπλάνων είχε τεραστίαν σημασίαν πλην των άλλων, και δια τους εξής κυρίως λόγους:

Α) Κατά την διάρκειαν των αγώνων απηγορεύετο καθ' όλην την ημέραν επί ποινή αποκλεισμού η χρήσις πομπού ού ένεκα δια λόγους ασφαλείας άπαντες οι αθληταί υπεχρεώθησαν και παρέδωσαν τους πομπούς των εις τον προς τούτο εντεταλμένον αστυνομικόν. Εάν λοιπόν συνέβαινε να καταστραφή αεροπλάνον - πλείστα όσα είχον την κακοτυχίαν αυτήν εν οις και το της Ελληνικής ομάδος - έδει να είναι εις θέσιν ο αθλητής αμέσως να χρησιμοποιήση το έτερον, ίνα μη αποκλεισθή των αγώνων, δεδομένου ότι δεν είχε την δυνατότητα να εκτελέση δοκιμαστικήν πτήσιν ουδέ καν να ελέγξη τα μηχανήματα τηλεκατευθύνσεως αφ' ού, ως ελέχθη, ρητώς απηγορεύετο η χρήσις πομπού, άλλωστε εστερείτο τούτου δεδομένου ότι τον είχα παραδώσει.

Β) Μετά την δοκιμαστικήν πτήσιν - ως αμέσως κατωτέρω ρηθήσεται- τα αεροπλάνα εζυγίζοντο και εφωτογραφούντο, τουθ' όπερ αδύνατον εάν δεν ήσαν πλήρως εξωπλισμένα.

Την 22αν Ιουνίου και δη την 7ην πρωϊνήν άπαντες οι αθληταί παρέδωσαν τους πομπούς των εις την προς τούτο συσταθείσαν υπηρεσίαν, εν συνεχεία δε είς έκαστος εκαλείτο να προσέλθη να παραλάβη τον πομπόν του και εκτελέση δοκιμαστικήν πτήσιν δέκα πέντε λεπτών. Μετά ταύτην προσήρχετο εις την επιτροπή  ελέγχου μετά των υπ' αυτού διατιθεμένων αεροπλάνων ίνα συμπληρωθή το δελτίον ένθα κατεχωρούντο τα στοιχεία ενός εκάστου αεροπλάνου μετά προηγουμένην ζυγομέτρησιν και φωτογράφησίν του.

Η Ελληνική ομάς δυστυχώς διέθετε μόνον έν αεροπλάνον πλήρως εξωπλισμένον, το δε έτερον διαφόρου τύπου μετά ... εμβαλώματος, εστερείτο των μηχανημάτων τηλεκατευθύνσεως, η μηχανή, οι τροχοί και άλλα τινά εξαρτήματα δεν ήσαν προσηρμοσμένα επί τούτου αλλά έκειντο τήδε κάκείσε... Οταν λοιπόν ο αθλητής μας προσήλθεν δια τον έλεγχον υπεχρεώθη ν' αναμείνη μέχρι της εκ των ενόντων δι' ελαστικών προσωρινής συναρμολογήσεως - προσδέσεως τουλάχιστον των τροχών, της μηχανής και τινων άλλων εξαρτημάτων επί του δευτέρου αεροπλάνου.

Αλλως τούτο θα απεκλείετο καθ' όσον καθίστατο αδύνατος η φωτογράφησίς του και ζυγομέτρησις ήτις επετεύχθη (μόνον χάρις εις την ανεκτικότητα μεθ' ής πάντες μας περιέβαλον) κατά προσέγγισιν.

Ούτω "ελέω" Θεού κατεγράφη και τούτο. Ευτυχώς διότι εν εναντία περιπτώσει, η Ελληνική ομάς, λόγω της συντριβής επί του εδάφους την πρωϊαν της δευτέρας ημέρας του πλήρως εξωπλισμένου αεροπλάνου της. Θα υπεχρεούτο να εγκαταλείψη τους αγώνας αφ' ού δεν διέθετεν έτερον έτοιμον προς πτήσιν ουδέ ήτο εφικτός μετά την μεταφοράν των μηχανημάτων τηλεκατευθήνσεως εκ του καταστραφέντος αεροπλάνου εις το έτερον ο έλεγχος και η ρύθμισίς των λόγω των ανωτέρω απαγορευτικών διατάξεων περί μη χρησιμοποιήσεως πομπού καθ' ημέραν αγώνων.

Και πάλιν εκμεταλλευόμενοι την προς ημάς συμπάθειαν απάντων των ξένων επετύχομεν, τη προσωπική ευθύνη του  Προέδρου των κριτών, παρά τας σθεναράς αντιρρήσεις πολλών άλλων αρμοδίων, την κατά παρέκκλισιν των κανονισμών χρησιμοποίησιν πλησίον του σταθμού ελέγχου - ραδιογωνιομέτρου του πομπού, καθ' ημέραν των αγώνων, προς έλεγχον και ρύθμισιν τουλάχιστον των μηχανημάτων τηλεκατευθύνσεως άτινα ο κ. Παπασπύρου μετέφερεν εκ του καταστραφέντος αεροπλάνου εις το έτερον τοιούτον και ούτω συνέχισε τον αγώνα εις το τέλος της δευτέρας ημέρας εκτός σειράς.

Οι κ.κ. Παπασπύρου, τα μέλη της τεχνικής επιτροπής ιδία οι κ.κ. Σεβαστός και Μπακέλας, οίτινες μάλιστα κατευώδωσαν τον αθλητήν μας, φέρουσιν ακεραίαν και εις ολόκληρον είς έκαστος την ευθύνην των ανωτέρω ασυγγνώστων παραλείψεων, τοσούτω μάλλον καθ' όσον μετά φορτικότητος επέστησα εγκαίρως την προσοχή, και δη μέχρι τοιούτου σημείου ώστε ο κ. Γεν. Γραμματεύς, να χαρακτηρίση την αυστηρότητά μου "στραγγαλισμό" του κ. Παπασπύρου.

Οι αθληταί των μεγάλων κρατών διέθετον αφθονίαν υλικών και ανταλλακτικών των αεροπλάνων των - μέχρι διπλούς πομπούς - άτινα ανέπτυσσον μεγάλην ταχύτητα. Οι Αμερικάνοι μετά από εκάστην πτήσιν προς καθαρισμόν των αεροπλάνων των διέθετον ειδικούς ... σάπωνας - σπρέϋ.

Εκ του συνημμένου  επισήμου πίνακος  - δελτίου πληροφοριών της οργανωτικής επιτροπής αντλούνται λεπτομερείς πληροφορίαι τεχνικού περιεχομένου των χρησιμοποιηθέντων υπό των αθλητών αεροπλάνων.

Κατά τας τρείς επομένας ημέρας έλαβον χώραν οι αγώνες, καθ' ούς έκαστος αθλητής εδικαιούτο να λάβη μέρος με δεκαπεντάλεπτον πτήσιν, άπαξ της ημέρας, και εις σειράν καθοριζομένην εκ των προτέρων δια κλήρου.

Ολίγην ώραν προ της πτήσεως δια του μεγαφώνου εκαλούντο ο αρχηγός της ομάδος, ο αθλητής και ο βοηθός να προσέλθωσιν εις τον τόπον των αγώνων. Ο αρχηγός κατά την διάρκειαν της πτήσεως ίστατο πλησίον του χειριστού απαγορευομένης ρητώς πάσης ενεργείας του πλην εις περίπτωσιν ανάγκης να έλθη εις επαφήν με τους κριτάς. Ο αθλητής έθετε εις κίνησιν μόνος του τον κινητήρα του αεροπλάνου και το διηύθυνε κατά την πτήσιν. Τέλος ο βοηθός ανήγγελλε δια του μικροφώνου Γαλλιστί ή Αγγλιστί την άσκησιν ήν επρόκειτο να εκτελέση ο αθλητής.

Την πρώτην ημέραν των αγώνων ο κ. Παπασπύρου ενόμισε ότι η κακή επίδοσίς του ωφείλετο εις μη καλήν λειτουργίαν των οργάνων τηλεκατευθύνσεως του αεροπλάνου του. Την επομένην λοιπόν λίαν πρωϊ μετέβη εις το αεροδρόμιον δια την εκτέλεσιν δοκιμαστικής πτήσεως επί τω τέλει της αποκαταστάσεως της τυχόν υφισταμένης βλάβης ή ρυθμίσεως των μηχανημάτων τηλεκατευθύνσεως του αεροπλάνου του. Καίτοι τα πάντα ελειτούργουν κανονικώς, εν τούτοις εξηκολούθει να εκτελή δοκιμαστικάς πτήσεις και μετά την προσέλευσιν των λοιπών αθλητών οπότε ευνόητον ήτο να χρησμιμοποιήσωσιν και ούτοι τα μηχανήματα τηλεκατευθύνσεώς των - πριν ή παραδώσωσιν τον πομπόν των - προς ρύθμισιν τυχόν των οργάνων των με συνέπειαν την δημιουργίαν πιθανών παρεμβολών. Συνέχισε δε και μετά την 7 1/2 πρωϊνήν οπότε έδει, κατά τα προρηθέντα, να είχον παραδοθή οι πομποί λόγω ενάρξεως των αγώνων. Ενεκα τούτου επετιμήθημεν δριμύτατα υπό των κριτών.  Εις τας 7.45' το αεροπλάνον του κ. Παπασπύρου κατέπεσεν και συνετρίβη ανεπανορθώτως - ολοσχερώς - επί του εδάφους. Είτε τούτο συνέβη εκ παρεμβολής  λόγω λειτουργίας πομπού ετέρου αθλητού είτε εκ φθοράς εξαρτήματος των μηχανημάτων τηλεκατευθύνσεως, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις η καταστροφή του αεροπλάνου οφείλεται εις ασσύγνωστον - ίνα μη χαρακτηρίσω άλλως πως - αμέλειαν του κ. Παπασπύρου δια τους εξής λόγους: Εις την πρώτην περίπτωσιν, διότι εχρησιμοποίει τον πομπόν του (εξετέλει δοκιμαστικήν πτήσιν) εις ώραν καθ' ήν ρητώς απηγορεύετο τούτο και δη επί ποινή αποκλεισμού. Εις την δευτέρα περίπτωσιν, διότι είναι απαράδεκτος η συμμετοχή εις αγώνας με έν και μόνον αεροπλάνον το οποίον μάλιστα έχει τοσούτον χρησιμοποιηθή και δη δια προπόνησιν, αφ' ού και οι πρωτόπειροι γνωρίζουσιν ότι το αεροπλάνον έχει δυνατότητα πτήσεως περιωρισμένου χρόνου. Κατ' εμέ η συντριβή του αεροπλάνου επήλθε εκ φθοράς εξαρτήματος των οργάνων τηλεκατευθύνσεως λόγω συνεχούς χρησιμοποιήσεώς του, άλλως τε τούτο ο ίδιος μοί ωμολόγησεν - ότι δηλαδή είχε φθαρή εξάρτημα τι εντός του αεροσκάφους και όπερ διεπίστωσε κατά την μεταφοράν των μηχανημάτων εκ τούτου εις το έτερον.

Παρ' όλα ταύτα πιστεύω ότι ο κ. Κ. Παπασπύρου έχει όλας τας δυνατότητας να λάβη μέρος εις διεθνείς αγώνας με βεβαιότητα - ουχί πιθανότητα - επιτυχίας ΑΛΛΑ ...

Η μη επίτευξις καλυτέρας σειράς κατατάξεώς του εις τους ανωτέρω αγώνας, - καίτοι , δεδομένου μάλιστα ότι το πρώτον συμμετέσχε εις διεθνείς τοιούτους, η επίδοσίς του δύναταί τις να είπη ότι ήτο καλή - εν προκειμένω οφείλεται εις τους προεκτεθέντας λόγους και ιδία εις έλλειψιν σοβαράς προπαρασκευής του και προπονήσεώς του.

Το στάδιον δεν αποτελεί τον τόπον της τελέσεως των αγώνων αλλά τον τοιούτον της τελευταίας φάσεως μιάς ατελευτήτου σειράς προσπαθειών - ψυχικών και σωματικών - του αθλητού ή άλλως το κριτήριον της καλής ή κακής προπονήσεώς του ήτις είναι και το αληθές άθλημα. Ο αρχαίος Ελλην - ο κλασσικός δηλαδή αθλητής - ουδέποτε κατήρχετο εις τον στίβον δια να επιτύχη μόνο την νίκην αλλά να κριθή η υπ' αυτού καταβληθείσα προσπάθεια, προπόνησις των πάσης φύσεως δυνάμεών του, δι' ής απέβλεπε εις την ανάπτυξιν των δυνατοτήτων του - του ταλάντου του ώστε να επιβληθή των συναγωνιζομένων με' αυτού και τω απονεμηθή το αριστείον. Καίτοι η ιστορία μας δίδει πλείστα όσα παραδείγματα καθ' ά δια της ασκήσεως - προσπαθείας κατέστη δυνατόν να διακριθώσιν άνδρες οι οποίοι ουχί μόνον δεν διέθετον τάλαντον αλλ' αντιθέτως είχον αδικηθή εκ της φύσεως ως π.χ. ο εκ των διασημοτέρων ρητόρων των αιώνων ο πολύς Δημοσθένης. Η άσκησις του αρχαίου Ελληνος αθλητού ήτο τελεία σωματικώς και ψυχικώς  και δη εις τοιούτον σημείον ώστε κατερχόμενος εις τον στίβον ήρεμος, εχέφρων και ουχί αλογίστως καταπεπονημένος, ν' αντιμετωπίση την νίκην, την ήτταν και τας αντιξοότητς, με τα αυτά συναισθήματα ως δικαίαν ανταμοιβήν της καλής ή κακής προσπαθείας του - προπονήσεώς του.

Δεν έχομεν ή να ρίψωμεν έν βλέμμα προς τον Ηνίοχον των Δελφών. Ασφαλώς η υψίστη τέχνη του γλύπτου, το κάλλος του αγάλματος, συναρπάσσει τον θεατήν. Αλλά εκείνο  το οποίον μας καταπλήσσει είναι η έκφρασις, η ηρεμία ήν κατώρθωσεν ο καλλιτέχνης ν' αποτυπώση δια της σμίλης επί του προσώπου του αγνώστου νικητού του σκληρού αγωνίσματος των αρματοδρομιών. Ουδεμία μυϊκή σύσπασις, ουδεμία καταπόνησις του αθλητού, ουδεμία υπέρμετρος υπερηφάνεια δια την περιφανή νίκην αφ' ού αύτη ήλθεν ως φυσική συνέπεια της τελείας προετοιμασίας.

Προϋπόθεσις συμμετοχής μας εις νέους παγκοσμίους αγώνας θα πρέπη να υπάρξη αμέριστος βοήθεια εκ μέρους των αρχών, Β.Α.Λ.Ε.- Α.Λ.Α., και συνεχής υπό καθοδήγησιν πραγματική προπόνησις των αθλητών. Αλλως οφείλω να σημειώσω ότι ο αερομοντελισμός εν Ελλάδι θα παραμείνη εις το στάδιον της παιδικής χαράς. Βεβαίως ουδέ πόρρωθεν ονειρεύομαι την βοήθειαν ής έτυχε η Ιταλική Ομάς - εστάλη μεταγωγικόν αεροπλάνον ίνα παραλάβη την ομάδα μετά των αυτοκινήτων των μελών της. Τουτ' αυτό συνέβη και δια τους Βέλγους, Σουηδούς και άλλους.

Μετά τιμής

Δημήτριος Σπ. Δημητριάδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]