Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Εσωτερικοί αγώνες Ε.Α.Α.

1964

Πρακτικό #83 ΔΣ ΕΑΑ 4/12/63

Θέμα 8ον Εσωτερικοί αγώνες ραδιοκατευθυνομένων

Αποφαίζεται όπως λάβουν χώραν εσωτερικοί αγώνες ραδιοκατευθυνομένων εις το τέλος Ιανουαρίου.

Ανατίθεται εις τους κ.κ. Ε. Βαμβακίδην & Β. Μπακέλαν η προπαρασκευή και οργάνωσις των αγώνων.

horizontal rule

Πρακτικό #89 ΔΣ ΕΑΑ 7/4/64

Θέμα Ιον

Προκειμένου να προβώμεν εντός του Απριλίου-Μαϊου εις την προγραμματισθείσαν επίδειξιν ραδιοκατευθυνομένων, ανατίθεται εις τον κ. Βαμβακίδην όπως πληροφορηθή παρά της ΕΛΠΑ την ημερομηνίαν των προσεχών αγώνων αυτοκινήτων εις Τατόϊ, ίνα εν συνεχεία αυτών λάβη χώραν η επίδειξίς μας.

horizontal rule

Πρακτικό #86 ΔΣ ΕΑΑ 11/2/64

Θέμα 5ον Εσωτερικοί αγώνες - επίδειξις

Αποφασίζεται όπως την 26ην τρέχ. λάβουν χώραν αγώνες control line ακροβατικών, την δε 10ην Μαϊου επίδειξις control line ακροβατικών των 3 πρώτων νικητών, ως και επίδειξις ραδιοκατευθυνομένων.

Αποφασίζεται όπως εν συνεννοήσει με την Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α. δοθή όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης εις την ανωτέρω επίδειξιν της 10ης Μαϊου.

horizontal rule

Πρακτικό #90 ΔΣ ΕΑΑ 23/4/64

Θέμα 2ον Οργάνωση αγώνων

Ανατίθεται εις τους κ.κ. Βαμβακίδη, Κορέσσην και Β. Μπακέλαν η οργάνωσις των αγώνων της 26/4/64.

Προτείνεται όπως παρακληθή ο εκ των μελών της Ε.Α.Α. κ. Γ. Σεβαστός και ενισχύση τους ανωτέρω εις το έργον των.

horizontal rule

Πρακτικό #91 ΔΣ ΕΑΑ 12/5/64

Θέμα 2ον Αποτελέσματα αγώνων

Ανακοινούται ότι κατά τους τελεσθέντας την 4/5/64 αγώνας εξ αναβολής - λόγω κακοκαιρίας την 26/4/64, δεσμίων ακροβατικών, έλαβον μέρος μόνον πέντε αθληταί εκ των αρχικώς εγγραφέντων.

Τ' αποτελέσματα των αγώνων έχουσι ούτω:

1) Ιωάννης Στουγιαννίδης βαθμοί 2.054

2) Παναγιώτης Αρώνης     βαθμοί 1.615

3) Γεώργιος Ζαλμάς         βαθμοί    582

4) Σωτήριος Κόκκοτας      βαθμοί    339

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]